main-story-image
ކަނޑު އުޅަނދު ފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރާ ގޮތަށް ފ.އަތޮޅުކައުންސިލުން ހަމަޖައްސަވައިފި

06 އޯގަސްޓު 2018

މޯލްޑިވްސް ޓުރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީން އަލަށް ހަމަޖެއްސެވި ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ... [ތަފްޞީލް]

19 ޖުލައި 2018
08 ޖުލައި 2018
13 ޖޫން 2018