ވަޒީފާގައިތިބި ސިވިލްސާރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމު ތަކުގެ މަޢުލޫމާތު


Update on 15 October 2018

01 ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

02 ޑިރެކްޓަރ

01 ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ

02 އެސިސްޓެންޓު ޑިރެކްޓަރ

02 ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

01 ކޮންޕިއުޓަރ ޓެކުނީޝަން

02 އިކޮނަމިކު ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފިސަރ

01 ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ

01 އެކައުންޓުސް އޮފިސަރ

02 ޕްރޮޖެކްޓު އޮފިސަރ

01 ރިސާރޗް އޮފިސަރ

03 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

01 އެސިސްޓެންޓް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

01 ނެވި

01 ލޯންޗު ޑުރައިވަރ

01 ވޭން ޑުރައިވަރ

01 ކާރު ޑުރައިވަރ

02 ފަޅުވެރި (ލޯންޗުގެ)

02 ފަޅުވެރި (ދޯނީގެ)

04 މަސައްކަތު