ވަޒީފާގައިތިބި ސިވިލްސާރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމު ތަކުގެ މަޢުލޫމާތު


01 ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

02 ޑިރެކްޓަރ

01 ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ

02 އެސިސްޓެންޓު ޑިރެކްޓަރ

02 ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

01 ކޮންޕިއުޓަރ ޓެކުނީޝަން

02 އިކޮނަމިކު ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފިސަރ

01 ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ

01 އެކައުންޓުސް އޮފިސަރ

01 ޕްރޮޖެކްޓު އޮފިސަރ

01 ރިސާރޗް އޮފިސަރ

04 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

01 އެސިސްޓެންޓް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

01 ނެވި

01 ލޯންޗު ޑުރައިވަރ

01 ވޭން ޑުރައިވަރ

01 ކާރު ޑުރައިވަރ

02 ފަޅުވެރި (ލޯންޗުގެ)

02 ފަޅުވެރި (ދޯނީގެ)

04 މަސައްކަތު