ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން


އިދުރީސް އަބޫބަކުރު ޖަވާހިރުމާގެ ފ.ފީއަލި (ބިލެއްދޫ ދާއިރާ)

މަޤާމު: ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2011 އިން 25 ފެބްރުއަރީ 2014 އަށް
ދައުރު ހަމަވުމުގެ ކުރިން މެންބަރު ކަމުންނާއި މަޤާމުން އިސްތިޢުފާ ދިނީ

އިބްރާހީމް ނަޢީމް އަތިރީގެ ފ.ފީއަލި (ބިލެއްދޫ ދާއިރާ)

މަޤާމު: ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް (ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ދެވަނަ ރައީސް)
މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2011 އިން 25 ފެބްރުއަރީ 2014 އަށް

އަޙްމަދު ޚަލީލު ފުލޫނިޔާގެ ފ.ނިލަންދޫ (ނިލަންދޫ ދާއިރާ)

މަޤާމު: ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް
މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2011 އިން 25 ފެބްރުއަރީ 2014 އަށް

ޢަބްދުއްލަޠީފް އަޙްމަދު އަތިރީގެ ފ.ނިލަންދޫ (ނިލަންދޫ ދާއިރާ)

މަޤާމު: ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ
މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2011 އިން 25 ފެބްރުއަރީ 2014 އަށް
ދައުރު ހަމަވުމުގެ ކުރިން މެންބަރު ކަމުންނާއި މަޤާމުން އިސްތިޢުފާ ދިނީ

އަޙްމަދު ޢަލީ އޯކިޑްމާގެ ފ.ނިލަންދޫ (ނިލަންދޫ ދާއިރާ)

މަޤާމު: ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ
މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2011 އިން 25 ފެބްރުއަރީ 2014 އަށް

މޫސާ އިސްމާޢީލް މޫސަލް ފ.ބިލެއްދޫ (ބިލެއްދޫ ދާއިރާ)

މަޤާމު: ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ
މުއްދަތު: 28 ފެބްރުއަރީ 2011 އިން 25 ފެބްރުއަރީ 2014 އަށް