ދެވަނަ ދައުރުގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރުން


ޢަބްދުލް ޙަމީދު މުޙައްމަދު ރާހި ފ.ނިލަންދޫ

ކުރިން ހުންނެވި މަޤާމު: ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2014 އިން 02 ޖޫން 2017 އަށް

ޢުމަރު ޒާހިރު ސަލްޖަމްގެ ފ.މަގޫދޫ

ކުރިން ހުންނެވި މަޤާމު: ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް
މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2014 އިން 02 ޖޫން 2017 އަށް

އަޚްތަރު ޔޫނުސް ޖަނަވަރީމާގެ ފ.ބިލެއްދޫ

ކުރިން ހުންނެވި މަޤާމު: އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ
މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2014 އިން 02 ޖޫން 2017 އަށް

އިބްރާހީމް ނަޢީމް އަތިރީގެ ފ.ފީއަލި

ކުރިން ހުންނެވި މަޤާމު: އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ
މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2014 އިން 02 ޖޫން 2017 އަށް

ޢަބްދުލް ޖަލީލު އަޙްމަދު އޯކިޑްވިލާ ފ.ނިލަންދޫ

ކުރިން ހުންނެވި މަޤާމު: އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ
މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2014 އިން 02 ޖޫން 2017 އަށް
ދައުރު ހަމަވުމުގެ ކުރިން އިސްތިޢުފާ ދެއްވީ

އިބްރާހީމް ޝިފާޙް ޢަބްދުއްރަޙްމާން ޖަނަވަރީމާގެ ފ.ދަރަނބޫދޫ

ކުރިން ހުންނެވި މަޤާމު: އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ
މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2014 އިން 01 ޖޫން 2017 އަށް
ދައުރު ހަމަވުމުގެ ކުރިން އިސްތިޢުފާ ދެއްވީ