ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫގެ ތަފާސް ހިސާބުގެ މަޢުލޫމާތު


ރަށުގެ ބޮޑުމިން --
ރަށުގެ ކޯޑު އަކުރު L5
ރަށުގެ އާބާދީގެ ޖުމްލަ 585
ރަށުގެ އާބާދީގެ އަންހެނުންގެ ޖުމްލަ 266
ރަށުގެ އާބާދީގެ ފިރިހެނުންގެ ޖުމްލަ 319
ރަށުގައި ލަފާފުރުމުގެ ފަސޭހަކަން ބަނދަރު ހަދާފައި
ރަށު ސްކޫލް / މަދަރުސާ / މަރުކަޒުގެ ނަން ފ.ދަރަނބޫދޫ ސްކޫލް
ރަށު ސްކޫލް / މަދަރުސާ / މަރުކަޒުގައި ކިޔަވާ ކުދިންގެ ޢަދަދު 107
ރަށުގައި ތަޢުލީމުދޭ ފެންވަރު އަދި ގުރޭޑު ޘާނަވީ ފެންވަރު - ގުރޭޑު 10
ރަށުގައިހުރި ޔުނިވަރސިޓީ / ކޮލެޖު / ކެންޕަސް ނެތް
ރަށުގައިހުރި ޕްރީސްކޫލްގެ ޢަދަދު 01
ރަށުގައިހުރި ލައިބުރަރީގެ ޢަދަދު 01
ރަށުގައިހުރި ޞިއްޙީ މަރުކަޒު / ހޮސްޕިޓަލުގެ ނަން ފ.ދަރަނބޫދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު
ރަށުގައި ޑޮކްޓަރުން / ނަރުހުންގެ ޚިދުމަތް ޑޮކްޓަރާއި ނަރުހުންގެ ޚިދުމަތް ލިބެންހުރޭ
ރަށުގައި ލެބޯޓްރީ / ސްކޭން / އެކްސްރޭ / އީ.ސީ.ޖީގެ ޚިދުމަތް ލިބޭކަށް ނުހުރޭ
ރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޯތީގެ ޢަދަދު 73
ރަށުގައި މީހުން ދިރިނޫޅޭ ގޯތީގެ ޢަދަދު 56
ރަށުގައި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް 24 ގަޑިއިރު ކަރަންޓު ޚިދުމަތް ލިބެންހުރޭ
ރަށުގައި ބޯފެން ބޭނުންކުރާ ގޮތް ފެންބޭނުން ކުރަނީ ފެންތާނގީއަށް ވާރޭފެން ނަގައިގެން
ރަށުގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ނެތް
ރަށުގައި ބެންކުގެ ޚިދުމަތް ނެތް
ރަށުގައިހުރި ޢާންމު ވިފާރިކުރާ ތަންތަނުގެ ޢަދަދު 08
ރަށުގައިހުރި ސައިހޮޓާ / ކެފޭ / ރެސްޓޯރަންޓު 03
ރަށުގައިހުރި ފިރިހެނުންގެ މިސްކިތުގެ ޢަދަދު 02
ރަށުގައިހުރި އަންހެނުންގެ މިސްކިތުގެ ޢަދަދު ނެތް
ރަށުގައި މާލެ ދަތުރުކުރާ ބޯޓުގެ ޢަދަދު ނެތް
ރަށުގައި މާލެ ދަތުރުކުރާ ސްޕީޑު ލޯންޗުގެ ޢަދަދު ނެތް
ރަށުގައިހުރި ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ނެތް
ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ކުލަބު / ޖަމްޢިއްޔާ ތަކުގެ ޢަދަދު 03
ރަށުގައިހުރި ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކު 01
ރަށުގައިހުރި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު 01
ރަށުގައިހުރި ފުޓުސަލް ދަނޑު މިހާރު މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
ރަށުގައިހުރި ބަށިކޯޓު 01
ރަށުގައިހުރި ވޮލީކޯޓު 02
ރަށުގައިހުރި ނެޓުބޯޅަ ކޯޓު 01
ރަށުގައި ދަނޑުވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ ބިމުގެ ޢަދަދު 61
ރަށުގައިހުރި ޑީސަލާއި ޕެޓްރޯލް ވިއްކާތަނުގެ ޢަދަދު ނުހުރޭ
ރަށުގައިހުރި ފާމަސީގެ ޢަދަދު 01
ރަށުގައި ކޭބަލް ޓީ.ވީގެ ޚިދުމަތް ކޭބަލް ޓީ.ވީގެ ޚިދުމަތް ލިބެންހުރޭ