ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫގެ ތަފާސް ހިސާބުގެ މަޢުލޫމާތު


ރަށުގެ ބޮޑުމިން --
ރަށުގެ ކޯޑު އަކުރު L6
ރަށުގެ އާބާދީގެ ޖުމްލަ 2161
ރަށުގެ އާބާދީގެ އަންހެނުންގެ ޖުމްލަ 1071
ރަށުގެ އާބާދީގެ ފިރިހެނުންގެ ޖުމްލަ 1090
ރަށުގައި ލަފާފުރުމުގެ ފަސޭހަކަން ބަނދަރު ހަދާފައި
ރަށު ސްކޫލް / މަދަރުސާ / މަރުކަޒުގެ ނަން ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
ރަށު ސްކޫލް / މަދަރުސާ / މަރުކަޒުގައި ކިޔަވާ ކުދިންގެ ޢަދަދު 453
ރަށުގައި ތަޢުލީމުދޭ ފެންވަރު އަދި ގުރޭޑު މަތީޘާނަވީ ފެންވަރު - ގުރޭޑު 12
ރަށުގައިހުރި ޔުނިވަރސިޓީ / ކޮލެޖު / ކެންޕަސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ލާރނިންގ ސެންޓަރެއްހުރޭ
ރަށުގައިހުރި ޕްރީސްކޫލްގެ ޢަދަދު 01
ރަށުގައިހުރި ލައިބުރަރީގެ ޢަދަދު 02
ރަށުގައިހުރި ޞިއްޙީ މަރުކަޒު / ހޮސްޕިޓަލުގެ ނަން ފ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
ރަށުގައި ޑޮކްޓަރުން / ނަރުހުންގެ ޚިދުމަތް ޑޮކްޓަރާއި ނަރުހުންގެ ޚިދުމަތް ލިބެންހުރޭ
ރަށުގައި ލެބޯޓްރީ / ސްކޭން / އެކްސްރޭ / އީ.ސީ.ޖީގެ ޚިދުމަތް ލެބޯޓްރީ، ސްކޭން، އެކްސްރޭ އަދި އީ،ސީ.ޖީގެ ޚިދުމަތް ލިބެންހުރޭ
ރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޯތީގެ ޢަދަދު 252
ރަށުގައި މީހުން ދިރިނޫޅޭ ގޯތީގެ ޢަދަދު 171
ރަށުގައި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް 24 ގަޑިއިރު ކަރަންޓު ޚިދުމަތް ލިބެންހުރޭ
ރަށުގައި ބޯފެން ބޭނުންކުރާ ގޮތް ފެންބޭނުން ކުރަނީ ފެންތާނގީއަށް ވާރޭފެން ނަގައިގެން
ރަށުގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ނަރުދަމާ ބޭނުންކުރޭ
ރަށުގައި ބެންކުގެ ޚިދުމަތް ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ބުރާންޗެއް ހުރޭ
ރަށުގައި ބެންކުގެ ATM ގެ ޚިދުމަތް ATM ގެ ޚިދުމަތް 24 ގަޑިއިރު ލިބެންހުރޭ
ރަށުގައިހުރި ޢާންމު ވިފާރިކުރާ ތަންތަނުގެ ޢަދަދު 26
ރަށުގައިހުރި ސައިހޮޓާ / ކެފޭ / ރެސްޓޯރަންޓު 04
ރަށުގައިހުރި ފިރިހެނުންގެ މިސްކިތުގެ ޢަދަދު 04
ރަށުގައިހުރި އަންހެނުންގެ މިސްކިތުގެ ޢަދަދު ނެތް
ރަށުގައި މާލެ ދަތުރުކުރާ ބޯޓުގެ ޢަދަދު 01
ރަށުގައި މާލެ ދަތުރުކުރާ ސްޕީޑު ލޯންޗުގެ ޢަދަދު 01
ރަށުގައިހުރި ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ނެތް
ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ކުލަބު / ޖަމްޢިއްޔާ ތަކުގެ ޢަދަދު 03
ރަށުގައިހުރި ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކު 01
ރަށުގައިހުރި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު 01
ރަށުގައިހުރި ފުޓުސެލް ދަނޑު 01
ރަށުގައިހުރި ބަށިކޯޓު 02
ރަށުގައިހުރި ވޮލީކޯޓު 02
ރަށުގައިހުރި ނެޓުބޯޅަ ކޯޓު 01
ރަށުގައި ދަނޑުވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ ބިމުގެ ޢަދަދު 71
ރަށުގައިހުރި ޑީސަލާއި ޕެޓްރޯލް ވިއްކާތަނުގެ ޢަދަދު 01
ރަށުގައިހުރި ފާމަސީގެ ޢަދަދު 02
ރަށުގައި ކޭބަލް ޓީ.ވީގެ ޚިދުމަތް ކޭބަލް ޓީ.ވީގެ ޚިދުމަތް ލިބެންހުރޭ