ސިޔާސަތު / ފޯމް / ޤަވާޢިދު / އުޞޫލް / ޢާންމުކުރާ ލިއުންތައް

ޢާންމުކުރާ ލިއުންތައް

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް އެކުލަވާލި ޕްލޭން

2019 ވަނައަހަރު ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން އެހީގެ ގޮތުގައި އެކިފަރާތްތަކަށް ދޫކުރި ފައިސާއާއި ތަކެތީގެ ހިސާބު

ސިޔާސަތުތައް

ފާފު އެވޯޑު ދިނުމުގެ ސިޔާސަތު

އެކިއެކި ފޯމުތައް

ފ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް 2019" ގައި ބައި ވެރި ވުމަށްއެދޭ ފޯމު [Word] [PDF]

ފާފު އެވޯޑަށް ކުރިމަތި ލުމުގެ ފޯމް [Word] [PDF]

ދިވެހި ޕާސްޕޯޓް ހެއްދުމަށް އެދޭ ފޯމް

ދިވެހި ސިވިލްސާވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް [Word] [PDF]

އެއްގަމު ލައިސަންސް ހެއްދުމަށް އެދޭ ފޯމް

ކަނޑުގެ ލައިސަންސް ހެއްދުމަށް އެދޭ ފޯމް

ދިވެހި ސިވިލްސާވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަންނަން އެދޭ މީހުންގެ ކުށުގެ ރެކޯޑްބަލާ ފޯމް

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމް [Word] [PDF]

ފ.އަތޮޅު ސްޓޭޓް ހައުސްއިން ކޮޓަރި ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭ ފޯމް

ރަންގަލި ލޯންޗް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭ ފޯމް

މާވަށި ދޯނި ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭ ފޯމް

ވޭން ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭ ފޯމް

އުފަން ދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ގެއްލިގެން އަލުން ހެއްދުމަށް އެދޭ ފޯމް

އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ތަކެތި ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމް

ކަނޑު އުޅަނދުގެ ސާރވޭއަށް އެދޭ ފޯމް

އެއްގަމުގެ އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރީ ޚިދުމަތަށް އެދޭފޯމް

އުޅަނދު ފަހަރުގެ އޮޑީ ނަންބަރަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް

ޝަކުވާގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމް [Word] [PDF]

ޚިޔާލު ހުށަހަޅާ ފޯމު [Word] [PDF]

ފ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރި ވުމަށް އެދޭ ފޯމް [Word] [PDF]

ފ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމް [Word] [PDF]

އެކިއެކި ޤަވާޢިދުތައް

ފ.އަތޮޅު ޤުރުއަން މުބާރާތް 2019 ގެ ޤަވާޢިދު

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް ހިންގާ ޤަވާޢިދު

ދިވެހި ސިވިލްސަރވިސް ޤަވާޢިދު 2014

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދު 2017

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ގަވާއިދު

ފ.އަތޮޅުސްޓޯރގެ ޤަވާޢިދު

ފ.އަތޮޅު ސްޓޭޓުހައުސް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ އުޅަނދުފަހަރު ބޭނުންކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޤަވާޢިދު

ނަން ބަދަލު ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު

އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު

އެއްގަމު އުޅަނދުގެ ރޯޑްވާދިނަސް ޓެސްޓް ހެދުމުގެ ޤަވާޢިދު

އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އެއްޗެތި ދުއްވުމުގެ ޓެސްޓްދޭ އެގްޒަމިނަރުން ޓެސްޓް ދިނުމުގައި ޢަމަލު ކުރަންވީ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު

ފ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް 2018 ގެ ޤަވާއިދު

އެކިއެކި އުޞޫލްތައް

ފ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް 2019 ގެ އުޞޫލް

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިންގުމުގެ އުޞޫލް

ކައުންސިލް ތަކުގެ މާލިއްޔަތުން ޚަރަދު ކުރުމުގައި ކައުންސިލް ތަކުން ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ އުޞޫލް

ކައުންސިލަރުންގެ މުސާރައިން އުނިކުރުމާ ގުޅޭ އުޞޫލް

ކައުންސިލަށް ލަފާދޭ ކޮމެޓީ އުފެއްދުމުގެ އުޞޫލް

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެއްގަމާއި، ކަނޑުގެ އުޅަނދު ފަހަރު ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލް

ފ.އަތޮޅު ސްޓޭޓް ހައުސް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމުގެ އުޞޫލް

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ހޯދައި ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތުގެ އުޞޫލް

ކުލަބު ޖަމްޢިއްޔާ ތަކުގެ ތަރައްޤީއަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ދިނުމުގެ އުޞޫލް

ފ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް 2018 ގެ އުޞޫލް

ދައުލަތުގެމުދާ އެއްއޮފީހުން އަނެއް އޮފީހަށް ބަދަލު ކުރުމާއި ބައުވެ ހަލާކުވެގެން ނުވަތަ ބޭނުން ކުރެވެންނެތް ދައުލަތުގެމުދާ ނީލަންކިއުމާއި ނައްތައި ލުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ އުޞޫލް

އަހަރީ ހިސާބު

ފ.އަތޮޅު ސްޓޯރުގެ އަހަރީ ހިސާބު (24 މާރިޗު 2014 އިން 23 މާރިޗު 2016 އަށް)

އެހެނިހެން ލިއުންތައް