main-story-image
ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް ނަޞީރު މުޙައްމަދު ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި ކުރައްވައިފި

05 އެޕްރީލް 2021

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރ ފ.މަގޫދޫ އޯކިޑްވިލާ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ނަޞީރު މުޙައްމަދު ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި ކުރައްވައި އެ މަޤާމުން ... [ތަފްޞީލް]

ކައުންސިލުންދޭ ޢާންމު ޚިދުމަތްތައް
13 މާރިޗު 2021
27 ފެބްރުވަރީ 2021
14 ޖަނަވަރީ 2021


ފޮޓޯ ގެލެރީ

ކަލަންޑަރ