main-story-image
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް ކަމުގެ މަޤާމަށް ޢަބްދުﷲ ވަޙީދު އިންތިޚާބު ކޮށްފި

18 ޖޫން 2021

ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް ކަމުގެ މަޤާމަށް ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންބަރ ފ.މަގޫދޫ ގުލްބަކާގޭ ... [ތަފްޞީލް]

ކައުންސިލުންދޭ ޢާންމު ޚިދުމަތްތައް
13 ޖޫން 2021
08 ޖޫން 2021
17 މޭ 2021


ފޮޓޯ ގެލެރީ

ކަލަންޑަރ