އިންފޮރމޭޝަން އޮފިސަރާއި މުރާޖާ ކޮމެޓީ


ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިންފޮރމޭޝަން އޮފިސަރ

ކޮންޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން ޢަބްދުލް ވާޙިދު ޢަބުދުލް ޢަޒީޒު

ގުޅޭ ނަންބަރު: އޮފީސް ފޯނުނަންބަރު: 6740017 , މޯބައިލް ނަންބަރު: 7782694

Office E-Mail:admin@faafu.gov.mv
E-Mail: wahid@faafu.gov.mv


މިއިދާރާގެ އިންފޮރމޭޝަން އޮފިސަރެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސާފައިވާ މަތީގައިއެވާ މުވައްޒަފަކީ، މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިއިދާރާއިން މަޢުލުމާތު ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ދޫކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުމަށް، މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޤަވާޢިދުގެ 36 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކަނޑަ އަޅާފައިވާ މުވައްޒަފެކެވެ.

މިއިދާރާގެ އިންފޮރމޭޝަން އޮފިސަރގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ، މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިއިދާރާއިން މަޢުލުމާތު ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތް ތަކަށް ޖަވާބުދާރީ ވުމާއި، މިއިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ޤާނޫނާއި، ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށްތޯ ބަލައި ކަށަވަރުކޮށް، ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ދޫކޮށް، މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޤަވާޢިދުގައިވާ އިންފޮރމޭޝަން އޮފިސަރ ތައްޔާރު ކުރަންޖެހޭ ލިޔެކިއުންތައް ތައްޔާރުކޮށް، ދޫކުރެވޭ މަޢުލޫމާތު ތަކުގެ ރެކޯޑުތައް ބަލަހައްޓައި، އެކަމާބެހޭ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށް ބެލެހެއްޓުމެވެ.


ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުރާޖާ ކޮމެޓީ

މި ކޮމެޓީއަކީ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިއިދާރާއިން ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން މިއިދާރާގެ އިންފޮރމޭޝަން އޮފިސަރ ނިންމާ ނިންމުން ތަކާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން މިއިދާރާއަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް ބަލައި މުރާޖާކޮށް ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް، މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޤަވާޢިދުގެ 42 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މިއިދާރާގައި އުފައްދާފައިވާ ކޮމެޓީއެކެވެ. މިކޮމެޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ 03 މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. މިއިދާރާގެ މުރާޖާ ކޮމެޓީގެ ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ފަރާތްތަކުން އެމައްސަލަ ހުށަހަޅާނީ އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހަށެވެ.

މިކޮމެޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ، މިއިދާރާގެ އިންފޮރމޭޝަން އޮފިސަރ ނިންމާ ނިންމުންތަކާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ފަރާތްތަކުން މިއިދާރާއަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާގެ މައްސަލަތައް ބަލައި މުރާޖާކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމެވެ.

ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް ޝަރީފު (ޗެއާރޕާސަން)

ގުޅޭ ނަންބަރު: އޮފީސް ފޯނުނަންބަރު: 6740017

Office E-Mail: admin@faafu.gov.mv
E-Mail: shareef@faafu.gov.mvޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަޙްމަދު ރަފީޢު

ގުޅޭ ނަންބަރު: އޮފީސް ފޯނުނަންބަރު: 6740017

Office E-Mail: admin@faafu.gov.mv
E-Mail: rafeeu@faafu.gov.mvއެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް މޫސާ

ގުޅޭ ނަންބަރު: އޮފީސް ފޯނުނަންބަރު: 6740017

Office E-Mail: admin@faafu.gov.mv
E-Mail: ibrahim.moosa@faafu.gov.mv