ތިންވަނަ ދައުރުގެ ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރުން


COUNCIL PRESITENT VICE PRESIDENT & MEMBERS

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢުމަރު ޒާހިރު ސަލްޖަމްގެ ފ.މަގޫދޫ

ގުޅޭ ނަންބަރު: އޮފީސް ފޯނުނަންބަރު: 6740017

E-Mail: raees@faafu.gov.mv, Office E-Mail: admin@faafu.gov.mv


އަލްފާޟިލް ޢުމަރު ޒާހިރު މިއިދާރާއާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 26 ފެބުރުވަރީ 2011 ގައި އަތޮޅު ކައުންސިލަރެއްގެ މަޤާމަށެވެ. ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ދައުރު ނިންމަވައި 02 ވަނަ ދައުރަށް އިންތިޚާބުކޮށް 26 ފެބުރުވަރީ 2014 އިން ފެށިގެން ދައުރު ނިމެންދެން ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސްގެ މަޤާމު އަދާކުރައްވާފައި ވެއެވެ. އަދި 03 ވަނަ ދައުރަށްވެސް އިންތިޚާބުކޮށް 03 ޖޫން 2017 އިން ފެށިގެން ހުންނަވަނީ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގައެވެ. ޢުމަރު ޒާހިރު 03 ވަނަ ދައުރުގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރަކަށް ހޮވިފައިވަނީ މުޅިއަތޮޅުގެ މީހުން ވޯޓުލައިގެން ހޮވި މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ.


ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް މަޙުމޫދު އަޙުމަދު ވާރޭވިލާ ފ.ދަރަނބޫދޫ

ގުޅޭ ނަންބަރު: އޮފީސް ފޯނުނަންބަރު: 6740017

E-Mail: naib.raees@faafu.gov.mv, Office E-Mail: admin@faafu.gov.mv


އަލްފާޟިލް މަޙުމޫދު އަޙުމަދު މިއިދާރާއާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 03 ޖޫން 2017 ގައި ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލަރެއްގެ މަޤާމަށެވެ. އެތާރީޚުން ފެށިގެން ހުންނަވަނީ ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސްގެ މަޤާމުގައެވެ. މަޙުމޫދު އަޙުމަދު 03 ވަނަ ދައުރުގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރަކަށް ހޮވިފައިވަނީ މުޅިއަތޮޅުގެ މީހުން ވޯޓުލައިގެން ހޮވި މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މަޙުމޫދު އަޙުމަދަކީ ކައުންސިލްގެ 02 ވަނަ ދައުރުގައި ފ.ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސްކަންވެސް ކުރައްވާފައިވާ ބޭކަލެކެވެ.


ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ ޢަބުދުލް ޤާދިރު މުޙައްމަދު އެދުރުގެ ފ.ނިލަންދޫ

ގުޅޭ ނަންބަރު: އޮފީސް ފޯނުނަންބަރު: 6740017

E-Mail: council.member@faafu.gov.mv, Office E-Mail: admin@faafu.gov.mv


އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ޤާދިރު މުޙައްމަދު މިއިދާރާއާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 03 ޖޫން 2017 ގައި ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލަރެއްގެ މަޤާމަށެވެ. އެތާރީޚުން ފެށިގެން ހުންނަވަނީ ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރެއްގެ މަޤާމުގައެވެ. ޢަބުދުލް ޤާދިރު މުޙައްމަދު 03 ވަނަ ދައުރުގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރަކަށް ހޮވިފައިވަނީ މުޅިއަތޮޅުގެ މީހުން ވޯޓުލައިގެން ހޮވި މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ދެވަނަ ދައުރުގެ ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރުން

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ޙަމީދު މުޙައްމަދު ރާހި ފ.ނިލަންދޫ (ނިލަންދޫ ދާއިރާ)

* މަޤާމު: ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
* ދައުރުގެ މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2014 އިން 02 ޖޫން 2017 އަށް
* މަޤާމުގައިހުރި މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2014 އިން 02 ޖޫން 2017 އަށް

އަލްފާޟިލް ޢުމަރު ޒާހިރު ސަލްޖަމްގެ ފ.މަގޫދޫ (ބިލެއްދޫ ދާއިރާ)

* މަޤާމު: ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް
* ދައުރުގެ މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2014 އިން 02 ޖޫން 2017 އަށް
* މަޤާމުގައިހުރި މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2014 އިން 02 ޖޫން 2017 އަށް

އަލްފާޟިލް އަޚްތަރު ޔޫނުސް ޖަނަވަރީމާގެ ފ.ބިލެއްދޫ (ބިލެއްދޫ ދާއިރާ)

* މަޤާމު: ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ
* ދައުރުގެ މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2014 އިން 02 ޖޫން 2017 އަށް
* މަޤާމުގައިހުރި މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2014 އިން 02 ޖޫން 2017 އަށް

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ނަޢީމް އަތިރީގެ ފ.ފީއަލި (ބިލެއްދޫ ދާއިރާ)

* މަޤާމު: ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ
* ދައުރުގެ މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2014 އިން 02 ޖޫން 2017 އަށް
* މަޤާމުގައިހުރި މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2014 އިން 02 ޖޫން 2017 އަށް

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ޖަލީލު އަޙްމަދު އޯކިޑްވިލާ ފ.ނިލަންދޫ (ނިލަންދޫ ދާއިރާ)

* މަޤާމު: ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ
* ދައުރުގެ މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2014 އިން 02 ޖޫން 2017 އަށް
* މަޤާމުގައިހުރި މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2014 އިން 02 ޖޫން 2017 އަށް

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝިފާޙް ޢަބްދުއްރަޙްމާން ޖަނަވަރީމާގެ ފ.ދަރަނބޫދޫ (ނިލަންދޫ ދާއިރާ)

* މަޤާމު: ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ
* ދައުރުގެ މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2014 އިން 02 ޖޫން 2017 އަށް
* މަޤާމުގައިހުރި މުއްދަތު: 26 ފެބުރުވަރީ 2014 އިން 30 މޭ 2017 އަށް (31.05.2017 ގައި އިސްތިޢުފާ ދިނީ)

ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން

އަލްފާޟިލް އިދުރީސް އަބޫބަކުރު ޖަވާހިރުމާގެ ފ.ފީއަލި (ބިލެއްދޫ ދާއިރާ)

* މަޤާމު: ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
* ދައުރުގެ މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2011 އިން 25 ފެބްރުއަރީ 2014 އަށް
* މަޤާމުގައިހުރި މުއްދަތު: 26 ފެބުރުވަރީ 2011 އިން 10 ސެޕްޓެންބަރ 2011 އަށް (11.09.2011 ގައި އިސްތިޢުފާ ދިނީ)

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ނަޢީމް އަތިރީގެ ފ.ފީއަލި (ބިލެއްދޫ ދާއިރާ)

* މަޤާމު: ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް (ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ދެވަނަ ރައީސް)
* ދައުރުގެ މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2011 އިން 25 ފެބްރުއަރީ 2014 އަށް
* މަޤާމުގައިހުރި މުއްދަތު: 05 ޑިސެންބަރ 2011 އިން 25 ފެބުރުވަރީ 2014 އަށް

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޚަލީލު ފުލޫނިޔާގެ ފ.ނިލަންދޫ (ނިލަންދޫ ދާއިރާ)

* މަޤާމު: ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް
* ދައުރުގެ މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2011 އިން 25 ފެބްރުއަރީ 2014 އަށް
* މަޤާމުގައިހުރި މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2011 އިން 25 ފެބްރުއަރީ 2014 އަށް

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްލަޠީފް އަޙްމަދު އަތިރީގެ ފ.ނިލަންދޫ (ނިލަންދޫ ދާއިރާ)

* މަޤާމު: ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ
* ދައުރުގެ މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2011 އިން 25 ފެބްރުއަރީ 2014 އަށް
* މަޤާމުގައިހުރި މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2011 އިން 04 ފެބްރުއަރީ 2014 އަށް (05.02.2014 ގައި އިސްތިޢުފާދިނީ)

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަލީ އޯކިޑްމާގެ ފ.ނިލަންދޫ (ނިލަންދޫ ދާއިރާ)

* މަޤާމު: ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ
* ދައުރުގެ މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2011 އިން 25 ފެބްރުއަރީ 2014 އަށް
* މަޤާމުގައިހުރި މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2011 އިން 25 ފެބްރުއަރީ 2014 އަށް

އަލްފާޟިލް ޢުމަރު ޒާހިރު ސަލްޖަމްގެ ފ.މަގޫދޫ (ބިލެއްދޫ ދާއިރާ)

* މަޤާމު: ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ
* ދައުރުގެ މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2011 އިން 25 ފެބްރުއަރީ 2014 އަށް
* މަޤާމުގައިހުރި މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2011 އިން 25 ފެބްރުއަރީ 2014 އަށް

އަލްފާޟިލް މޫސާ އިސްމާޢީލް މޫސަލް ފ.ބިލެއްދޫ (ބިލެއްދޫ ދާއިރާ)

* މަޤާމު: ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ
* ދައުރުގެ މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2011 އިން 25 ފެބްރުއަރީ 2014 އަށް
* މަޤާމުގައިހުރި މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2011 އިން 25 ފެބްރުއަރީ 2014 އަށް

Back to top