މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް


ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މަޤާމުގެ ނަން ރޭންކް މުވައްޒަފުގެ ނަން މުސާރަ ލިވިންގ އެލަވަންސް ސާރވިސް އެލަވަންސް ޓެކްނިކަލްކޯ އެލަވަންސް ސަޕޯޓިންގކޯ އެލަވަންސް ޖުމްލަ
ކައުންސިލްގެ ރައީސް -- ޢަލީ މުޙައްމަދު 22,400.00 5600.00 - - - 28,000.00
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް EX5 އިބުރާހީމް ޝިފާޙު ޢަބްދުއްރަޙުމާނު 13890.00 - 2,000.00 - 1,500.00 17,390.00
ޑިރެކްޓަރ EX1 މަޤާމު ހުސްވެފައި 8,835.00 - 2,000.00 - 1,100.00 11,935.00
ޑިރެކްޓަރ EX1 އިބުރާހީމް ޝަރީފު 8,835.00 - 2,000.00 - 1,100.00 11,935.00
ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ MS4 އަޙުމަދު ރަފީޢު 9,475.00 - 2,000.00 - 900.00 12,375.00
އެސިސްޓެންޓު ޑިރެކްޓަރ MS3 އިބުރާހީމް މޫސާ 7,035.00 - 2,000.00 - 900.00 9,935.00
އެސިސްޓެންޓު ޑިރެކްޓަރ MS3 ފަރީދާ އިބުރާހީމް 7,035.00 - 2,000.00 - 900.00 9,935.00
ސީނިއަރ އެޑުމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ MS2 ފާޠިމަތު ނުޒުލާ ޖަލީލު 6,295.00 - 2,000.00 - 900.00 9,195.00
ސީނިއަރ އެޑުމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ MS2 ޙައްވާ ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު 6,295.00 - 2,000.00 - 900.00 9,195.00
ކޮންޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން MS2 ޢަބުދުލް ވާޙިދު ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު 6,295.00 - 2,000.00 - 900.00 9,195.00
އިކޮނަމިކު ޑިވެލޮޕްމެންޓު އޮފިސަރ MS2 ޖަމީލާ އަޙުމަދު 6,295.00 - 2,000.00 - 900.00 9,195.00
ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ MS2 ޝަޒީލާ މޫސާ 6,295.00 - 2,000.00 - 900.00 9,195.00
އެކައުންޓުސް އޮފިސަރ MS2 އާމިނަތު ރިލްފާ 6,295.00 - 2,000.00 - 900.00 9,195.00
ޕްރޮޖެކްޓު އޮފިސަރ MS1 މަޤާމު ހުސްވެފައި 5,610.00 - 2,000.00 - 700.00 8,310.00
ރިސާރޗް އޮފިސަރ MS1 ޚަދީޖާ ޢަލީ 5,610.00 - 2,000.00 - 700.00 8,310.00
އިކޮނަމިކު ޑިވެލޮޕްމެންޓު އޮފިސަރ MS1 ޙުމައިދާ ޙުސައިން 5,610.00 - 2,000.00 - 700.00 8,310.00
ޕްރޮޖެކްޓު އޮފިސަރ MS1 ޖަމީލާ ޢަބްދުﷲ 5,610.00 - 2,000.00 - 700.00 8,310.00
އެޑުމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ GS3 ފާޠިމަތު އަޙުމަދު 6,065.00 - 1,500.00 - 700.00 8,265.00
އެޑުމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ GS3 ޒަހީރާ އިސްމާޢީލް 4,465.00 - 1,500.00 - 700.00 6,665.00
އެޑުމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ GS3 ޢާއިޝަތު ޔުމްނާ 4,465.00 - 1,500.00 - 700.00 6,665.00
އެސިސްޓެންޓު ފައިނޭންސް އޮފިސަރ GS3 ފާޠިމަތު އިބުރާހީމް 4,465.00 - 1,500.00 - 700.00 6,665.00
ދޯނީގެ ނެވި SS3 ޢަބުދުލް ވާޙިދު ޙުސައިން 3,875.00 - 1,000.00 - 1,200.00 6,075.00
ލޯންޗު ޑުރައިވަރ SS3 ޢަލީ ވަޙީދު 3,875.00 - 1,000.00 - 1,200.00 6,075.00
ކާރު ޑުރައިވަރ SS2 ޢަބުދުއްރައްޒާޤު އިބްރާހީމް 5,070.00 - 1,000.00 - 1,200.00 7,270.00
ވޭން ޑުރައިވަރ SS2 އިސްމާޢީލް ޒާހިރު 3,470.00 - 1,000.00 - 1,200.00 5,670.00
ދޯނީ ފަޅުވެރި SS2 ޙަސަން ޒަރީރު 3,470.00 - 1,000.00 - 1,200.00 5,670.00
ދޯނީ ފަޅުވެރި SS2 އަޙުމަދު މުޙައްމަދު 3,470.00 - 1,000.00 - 1,200.00 5,670.00
ލޯންޗު ފަޅުވެރި SS2 އިބުރާހީމް ފާރޫޤް 3,470.00 - 1,000.00 - 1,200.00 5,670.00
ލޯންޗު ފަޅުވެރި SS2 އަޙުމަދު އިޙްސާން 3,470.00 - 1,000.00 - 1,200.00 5,670.00
މަސައްކަތު SS2 ފާޠިމަތު ނަޢީމާ 3,470.00 - 1,000.00 - 1,200.00 5,670.00
މަސައްކަތު SS1 ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު 3,100.00 - 1,000.00 - 1,200.00 5,300.00
މަސައްކަތު SS1 ޙަބީބާ މުޙައްމަދު 3,100.00 - 1,000.00 - 1,200.00 5,300.00
މަސައްކަތު SS1 ޖަމީލާ މޫސާ 3,100.00 - 1,000.00 - 1,200.00 5,300.00

އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ: ސިވިލްސާރވިސް މުވައްޒަފުން އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކޮށްފިނަމަ، އެފައިސާ ދިނުމަށް އޮންނަ އުޞޫލުން އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ ދެވޭނެއެވެ.

ދަތުރު ފައިސާ: ރަސްމީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ދަތުރެއް ކޮށްފިނަމަ، އެފައިސާ ދިނުމަށް އޮންނަ އުޞޫލުން ކޮއްތު ފައިސާއާއި، ހުރުމުގެ ޚަރަދު ދެވޭނެއެވެ.

ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ އެލަވަންސް: ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް ފިޔަވައި އެހެން މެންބަރުން ބައިވެރިވާ ޖަލްސާތަކުގެ ތެރެއިން މަހަކު 04 ޖަލްސާއަށްވުރެ އިތުރު ނުވާގޮތަށް ޖަލްސާއަކަށް ސިޓިންގ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި -/500 ރުފިޔާ ދިނުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މިލިސްޓުގައިވާ މަޤާމު ތަކުގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތަކީ އެ މަޤާމަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތެވެ.

ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކަށް ބަދަލު އައިސްފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރު ފެށުނު ދުވަސް ކަމުގައިވާ 17 މޭ 2021 އިން ފެށިގެންނެވެ. އެގޮތުން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މުސާރައަކީ -/22،400 ރުފިޔާ، ލިވިންސް އެލަވަންސަކީ -/5،600 ރުފިޔާއެވެ.

ކައުންސިލްގެ 03 ވަނަ ދައުރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މުސާރައަކީ -/21،000 ރުފިޔާ، ލިވިންގ އެލަވަންސަކީ -/5،000 ރުފިޔާއެވެ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސްގެ މުސާރައަކީ -/17،000 ރުފިޔާ، ލިވިންގ އެލަވަންސަކީ -/5،000 ރުފިޔާއެވެ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންބަރުންގެ މުސާރައަކީ -/16،000 ރުފިޔާ، ލިވިންގ އެލަވަންސަކީ -/4،000 ރުފިޔާއެވެ.