ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބިޑްކޮމެޓީ އެކުލަވާލައިފި

24 ނޮވެންބަރ 2020ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބިޑްކޮމެޓީ އެކުލަވާލައިފިއެވެ. 15 ނޮވެންބަރ 2020 އިން ފެށިގެން 03 އަހަރު ދުވަހަށް އެކުލަވާލި ބިޑްކޮމެޓީގައި ހިމެނެނީ 03 ބޭފުޅުންނެވެ. ބިޑްކޮމެޓީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގައި ރަޖިސްޓްރީކުރީ 15 ނޮވެންބަރ 2020 ގައެވެ.

01- އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ފަރީދާ އިބްރާހީމް (ޗެއަރ ޕާސަން) / ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

02- އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ އާމިނަތު ރިލްފާ (މެންބަރ) / ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

03- އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ފާޠިމަތު އަޙްމަދު (މެންބަރ) / ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ