ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުންއިދުރީސް އަބޫބަކުރު ޖަވާހިރުމާގެ ފ.ފީއަލި އިބުރާހީމް ނަޢީމް އަތިރީގެ ފ.ފީއަލި ޢަބްދުލް ޙަމީދު މުޙައްމަދު ރާހި ފ.ނިލަންދޫ ޢުމަރު ޒާހިރު ސަލްޖަމްގެ
ފ.މަގޫދޫ
26.02.2011-11.09.2011 02.01.2012-25.02.2014 26.02.2014-02.06.2017 މިހާރު މަޤާމުގައި


ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސްކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުން


އަޙުމަދު ޚަލީލު ފުލޫނިޔާގެ ފ.ނިލަންދޫ ޢުމަރު ޒާހިރު ސަލްޖަމްގެ
ފ.މަގޫދޫ
މަޙުމޫދު އަޙުމަދު ވާރޭވިލާ ފ.ދަރަނބޫދޫ
26.02.2011-25.02.2014 26.02.2014-02.06.2017 މިހާރު މަޤާމުގައި


ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރުކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުން


އިބުރާހީމް ނަޢީމު އަތިރީގެ ފ.ފީއަލި ޢަބްދުލް ޖަލީލު އަޙުމަދު އޯކިޑުމާގެ ފ.ނިލަންދޫ އިބުރާހީމް ޝިފާޙު ޢަބްދުއްރަޙުމާނު ޖަނަވަރީމާގެ ފ.ދަރަނބޫދޫ ޢަބުދުލްޤާދިރު މުޙައްމަދު އެދުރުގެ ފ.ނިލަންދޫ
26.02.2014-02.06.2017 26.02.2014-02.06.2017 26.02.2014-31.05.2017 މިހާރު މަޤާމުގައި

ޢަބްދުއްލަޠީފު އަޙުމަދު އަތިރީގެ ފ.ނިލަންދޫ އަޙުމަދު ޢަލީ އޯކިޑުމާގެ ފ.ނިލަންދޫ މޫސާ އިސްމާޢީލް މޫސަލް ފ.ބިލެއްދޫ އަޚުތަރު ޔޫނުސު ޖަނަވަރީމާގެ ފ.ބިލެއްދޫ
26.02.2011-05.02.2014 26.02.2011-25.02.2014 26.02.2011-25.02.2014 26.02.2014-02.06.2017

Back to top