ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ މެންބަރުން

ތިންވަނަ ދައުރުގެ ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ މެންބަރުން

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފީއަލީ ކައުންސިލް

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޖަލީލު އަލްފާޟިލް މޫސާ އަޙްމަދު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އާދަމް
ރައީސް ނައިބް ރައީސް މެންބަރ
03.06.2017 އިން 03.06.2017 އިން 03.06.2017 އިން

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ބިލެއްދޫ ކައުންސިލް

އަލްފާޟިލް އިޙްސާން އަލްފާޟިލް ސިނާދު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަސްލަމް
ރައީސް ނައިބް ރައީސް މެންބަރ
03.06.2017 އިން 03.06.2017 އިން 03.06.2017 އިން

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މަގޫދޫ ކައުންސިލް

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ވަޙީދު އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޒުހޫރު އަލްފާޟިލް މޫސާ ޖަލީލު
ރައީސް ނައިބް ރައީސް މެންބަރ
03.06.2017 އިން 03.06.2017 އިން 03.06.2017 އިން

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލް

އަލްފާޟިލް ޢަލީ މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒަކީ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޢަބްދުއްލަޠީފު
ރައީސް ނައިބް ރައީސް މެންބަރ
03.06.2017 އިން 03.06.2017 އިން 03.06.2017 އިން

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލް

އަލްފާޟިލް ޖަލީލު މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް ޢަލީ މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު
ރައީސް ނައިބް ރައީސް މެންބަރ
03.06.2017 އިން 03.06.2017 އިން 03.06.2017 އިންBack to top