ވަޒީފާގެ އިޢުލާނުތައް

ސިވިސް ސާރވިސް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު [download W] [download Pdf]

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފަޅުވެރިއެއްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުން Iulaan NO:(IUL) 237-A2/237/2019/16 - 13.11.2019
Sungadi: 24.11.2019, 13.00

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ވޭން ޑްރައިވަރެއްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުން Iulaan NO:(IUL) 237-A2/237/2019/15 - 31.10.2019
Sungadi: 17.11.2019, 13.00

ފ.އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ހިންގާ ފ.އަތޮޅުސްޓޯރުގެ މަސައްކަތު މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުން Iulaan NO:(IUL) 237-C/237/2019/14 - 28.10.2019
Sungadi: 12.11.2019, 12.00

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ވަގުތީގޮތުން މީހަކު ހޯދުން Iulaan NO:(IUL) 237-A2/237/2019/10 - 17.09.2019
Sungadi: 30.09.2019, 13.00

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޕްރޮޖެކްޓު އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުން Iulaan NO:(IUL) 237-A2/237/2019/09 - 17.09.2019
Sungadi: 30.09.2019, 13.00

ފ.އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ފިހާރަ / ފ.އަތޮޅުސްޓޯރުގެ ސޭލްސް އެސިސްޓެންޓެއްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުން Iulaan NO:(IUL) 237-C/237/2019/02 - 12.03.2019
Sungadi: 21.03.2019, 12.00

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެޑުމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުން Iulaan NO:(IUL) 237-A2/2018/22 - 20.12.2018
Sungadi: 03.01.2019, 13.00

ފ.އަތޮޅު ސްޓޯރުގެ ސޭލްސް އެސިސްޓެންޓުގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުން Iulaan NO:(IUL) 237-C/2018/20 - 14.10.2018
Sungadi: 23.10.2018, 12.30

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޕްރޮޖެކްޓު އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުން Iulaan NO:(IUL) 237-A2/2018/16 - 22.07.2018
Sungadi: 06.08.2018, 13.00

ފ.އަތޮޅު ސްޓޯރުގެ ސޭލްސް އެސިސްޓެންޓުގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުން Iulaan NO:(IUL) 237-C/2018/15 - 10.07.2018
Sungadi: 19.07.2018, 14.00

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެޑުމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުން Iulaan NO:(IUL) 237-A2/2018/08 - 01.03.2018
Sungadi: 14.03.2018, 12.00

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިކޮނަމިކު ޑިވެލޮޕްމެންޓު އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުން Iulaan NO:(IUL) 237-A2/2018/03 - 16.01.2018
Sungadi: 30.01.2018, 12.00

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެޑުމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުން Iulaan NO:(IUL) 237-A2/2018/02 - 08.01.2018
Sungadi: 21.01.2018, 12.00

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެޑުމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުން Iulaan NO:(IUL) 237-A2/2017/24 - 11.12.2017
Sungadi: 21.12.2017, 12.00

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ރަންގަލި ލޯންޗުގެ ޑުރައިވަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުން Iulaan NO:(IUL) 237-A2/2017/21 - 15.10.2017
Sungadi: 26.10.2017, 12.00

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓު ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުން Iulaan NO:(IUL) 237-A2/2017/19 - 24.09.2017
Sungadi: 05.10.2017, 12.00

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެޑުމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރުގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުން Iulaan NO:(IUL) 237-A2/2017/18 - 23.08.2017
Sungadi: 07.09.2017, 12.00

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެޑުމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރުގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުން Iulaan NO:(IUL) 237-A2/2017/09 - 22.03.2017
Sungadi: 05.04.2017, 12.00

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެޑުމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރުގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުން Iulaan NO:(IUL) 237-A2/2017/08 - 22.03.2017
Sungadi: 05.04.2017, 12.00

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ މާވަށި ދޯނީގެ ފަޅުވެރިއެއްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުން Iulaan NO:(IUL) 237-A2/2017/07 - 21.02.2017
Sungadi: 07.03.2017, 12.00

ފ.އަތޮޅުސްޓޯރުގެ މަސައްކަތު މީހެއްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުން Iulaan NO:(IUL) 237-C/2017/04 - 02.02.2017
Sungadi: 12.02.2017, 12.00

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރުގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުން Iulaan NO:(IUL) 237-A2/2017/02 - 08.01.2017
Sungadi: 19.01.2017, 12.00

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ރިސާރޗް އޮފިސަރުގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުން Iulaan NO:(IUL) 237-A2/2017/01 - 05.01.2017
Sungadi: 18.01.2017, 12.00

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ރަނަގަލި ލޯންޗުގެ ފަޅުވެރިއެއްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުން Iulaan NO:(IUL) 237-C/2016/20 - 20.12.2016
Sungadi: 04.01.2016, 12.00

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުން Iulaan NO:(IUL) 237-A2/2018/17 - 10.11.2016
Sungadi: 23.11.2017, 13.00

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެކައުންޓުސް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުން Iulaan NO:(IUL) 237-A2/2016/16 - 10.11.2016
Sungadi: 23.11.2016, 13.00

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުން Iulaan NO:(IUL) 237-A2/2016/09 - 10.10.2016
Sungadi: 20.10.2016, 13.00

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ރަންގަލި ލޯންޗުގެ ޑުރައިވަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުން Iulaan NO:(IUL) 237-A2/2016/04 - 04.02.2016
Sungadi: 17.02.2016,13.00


Back to top