ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ އަތޮޅުކައުންސިލް މެންބަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާތައް

އަލްފާޟިލް ޢަލީ މުޙައްމަދު / ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް
މަޤާމާއި ޙަވާލުވެލެއްވި ތާރީޚް: 17 މޭ 2021 1. ކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ތަންފީޒް ކުރުން
 2. ކައުންސިލްގެ ހިންގުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް ރާވައި ހިންގުން
 3. ކައުންސިލްގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުންސިލުން އެކަށައަޅާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭންގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލް ކުރެވޭނެ ގޮތަށް އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް ބައްޓަން ކުރުން
 4. ކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާގެމަތިން އިދާރާގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލައި، ޑިވިޜަން ތަކާއި ސެކްޝަންތަކާއި ޔުނިޓް ތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ކަނޑައަޅައި ތަންފީޒް ކުރުން
 5. ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތައް ޤަވާޢިދުން ބޭއްވުމާއި ޖަލްސާތަކުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން
 6. ކައުންސިލްގެ ޙަރަކާތްތައް ހިނގަމުންދަނީ ކައުންސިލްގެ މަޤްޞަދާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންތޯ ބެލުން
 7. ކައުންސިލުން އެކުލަވާލަން ލާޒިމްކުރާ ޕްލޭންތަކާއި ރިޕޯޓްތައް ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުމާއި، ޢާންމު ކުރަންޖެހޭ ނިންމުންތައް ޢާންމު ކުރެވޭކަން ކަށަވަރު ކުރުން
 8. ކައުންސިލް ތަމްސީލް ކުރަންޖެހޭ ތަންތަނުގައި ކައުންސިލް ތަމްސީލް ކުރުން
 9. ކައުންސިލް ހިނގަމުންދަނީ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންކަން ކަށަވަރު ކުރުން
 10. ކައުންސިލްގެ މާލީ ޒިންމާތަކާއި ކައުންސިލްގެ މާލީ ޒންމާދާރު ވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އަދާކުރަމުންދާކަން ކަށަވަރު ކުރުން
 11. ކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާތަކާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންނަށާއި މަސްއޫލް އިދާރާތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުން
 12. ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ އެހެނިހެން ކަންކަން ކުރުން

އަލްފާޟިލް މޫސާ އަޙްމަދު / ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންބަރ
މަޤާމާއި ޙަވާލުވެލެއްވި ތާރީޚް: 17 މޭ 2021 1. ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނިސްބަތްވާ ރަށާއި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ކައުންސިލްގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމާއި، އެކަން ޙައްލު ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން
 2. ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތަކުގައި ބައިވެރިވުން
 3. ކައުންސިލްގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލް ކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރުން
 4. ކައުންސިލުން އެކުލަވާލަންޖެހޭ ޕްލޭންތަކާއި އަހަރީ މަސައްކަތު ތާވަލާއި އަހަރީ ބަޖެޓާއި ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓް އެކުލަވާލުމުގައި ޢަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވުން
 5. ކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ތަކާގުޅިގެން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙަވާލުކުރާ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް ކުރުން

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަސްލަމް / ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންބަރ
މަޤާމާއި ޙަވާލުވެލެއްވި ތާރީޚް: 17 މޭ 2021 1. ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނިސްބަތްވާ ރަށާއި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ކައުންސިލްގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމާއި، އެކަން ޙައްލު ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން
 2. ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތަކުގައި ބައިވެރިވުން
 3. ކައުންސިލްގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލް ކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރުން
 4. ކައުންސިލުން އެކުލަވާލަންޖެހޭ ޕްލޭންތަކާއި އަހަރީ މަސައްކަތު ތާވަލާއި އަހަރީ ބަޖެޓާއި ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓް އެކުލަވާލުމުގައި ޢަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވުން
 5. ކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ތަކާގުޅިގެން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙަވާލުކުރާ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް ކުރުން

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ވަޙީދު / ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންބަރ
މަޤާމާއި ޙަވާލުވެލެއްވި ތާރީޚް: 17 މޭ 2021 1. ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނިސްބަތްވާ ރަށާއި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ކައުންސިލްގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމާއި، އެކަން ޙައްލު ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން
 2. ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތަކުގައި ބައިވެރިވުން
 3. ކައުންސިލްގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލް ކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރުން
 4. ކައުންސިލުން އެކުލަވާލަންޖެހޭ ޕްލޭންތަކާއި އަހަރީ މަސައްކަތު ތާވަލާއި އަހަރީ ބަޖެޓާއި ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓް އެކުލަވާލުމުގައި ޢަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވުން
 5. ކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ތަކާގުޅިގެން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙަވާލުކުރާ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް ކުރުން

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ޙަމީދު އާދަމް / ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންބަރ
މަޤާމާއި ޙަވާލުވެލެއްވި ތާރީޚް: 17 މޭ 2021 1. ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނިސްބަތްވާ ރަށާއި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ކައުންސިލްގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމާއި، އެކަން ޙައްލު ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން
 2. ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތަކުގައި ބައިވެރިވުން
 3. ކައުންސިލްގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލް ކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރުން
 4. ކައުންސިލުން އެކުލަވާލަންޖެހޭ ޕްލޭންތަކާއި އަހަރީ މަސައްކަތު ތާވަލާއި އަހަރީ ބަޖެޓާއި ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓް އެކުލަވާލުމުގައި ޢަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވުން
 5. ކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ތަކާގުޅިގެން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙަވާލުކުރާ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް ކުރުން

އަލްފާޟިލް ޢަލީ އަޙްމަދު / ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންބަރ
މަޤާމާއި ޙަވާލުވެލެއްވި ތާރީޚް: 17 މޭ 2021 1. ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނިސްބަތްވާ ރަށާއި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ކައުންސިލްގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމާއި، އެކަން ޙައްލު ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން
 2. ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތަކުގައި ބައިވެރިވުން
 3. ކައުންސިލްގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލް ކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރުން
 4. ކައުންސިލުން އެކުލަވާލަންޖެހޭ ޕްލޭންތަކާއި އަހަރީ މަސައްކަތު ތާވަލާއި އަހަރީ ބަޖެޓާއި ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓް އެކުލަވާލުމުގައި ޢަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވުން
 5. ކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ތަކާގުޅިގެން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙަވާލުކުރާ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް ކުރުން

ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ ސްލޫކީ މިންގަނޑު

 1. ޤާނޫނުން ކައުންސިލްތަކާ މަތިކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތު ތަކަށް އަހުލުވެރި ވެފައިވާ ބަޔަކަށްވުން
 2. ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރު ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ޙާޞިލް ކުރުމަށްޓަކައި އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި ވަފަތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަށްވުން
 3. ކައުންސިލްގެ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ މީހުންނާއި މުޢާމަލާތު ކުރުމުގައި އިޚްލާސްތެރިކަމާއި އަބުރުވެރި ކމާއެކު ޚައުންސިލްގެ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާގައި ޢަމަލު ކުރެވޭ ހަމަތަކުގެ ތެރޭގައި، ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ޚިދުމަތްދޭ ބަޔަކަށްވުން
 4. ކައުންސިލްގެ ޙައިޘިއްޔަތާއި ޤަދަރު ދެމެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ހަމަތަކާއި އުޞޫލްތައް ހިފަހައްޓާ ބަޔަކަށްވުން
 5. ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަ ދައުލަތުގެ މުދަލަށް ރައްކާތެރިވާ ބަޔަކަށްވުން
 6. ކައުންސިލްގެ މުދަލާއި ވަސީލަތްތަކާއި ޚިދުމަތްތައް ބޭނުން ކުރުމުގައި އިޤްތިޞާދު ކުރުމާއެކު، އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތުގައި، ރަސްމީ ބޭނުންތަކަށް ނުވަތަ ހުއްދަ ކުރެވިފައިވާ ބޭނުންތަކަށް އެ އެއްޗެހި ބޭނުންކުރާ ބަޔަކަށްވުން
 7. ކައުންސިލް އިދާރާގެ ރަސްމީ ވަގުތުތައް، ރަސްމީ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށް ހޭދަކުރާ ބަޔަކަށްވުން

ކައުންސިލް މެންބަރުން ކޮށްގެންނުވާނެ ކަންކަން

 1. ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ހުއްޓާލުން ނުވަތަ ހުއްޓުވާލުން ނުވަތަ ހުއްޓުވާލުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި، އަދި އެއިން ކަމަކަށް ބުރޫއަރާފަދަ ޢަމަލު ތަކާއި، ކައުންސިލްގެ މަސްލަޙަތު ގެއްލޭފަދަ ޢަމަލުތަކާއި، ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އޮންނަ އެއްބައިވަންތަކަން ގެއްލޭފަދަ ޢަމަލެއް ނުކުރުން
 2. ކައުންސިލް މެންބަރެއްގެ ޙައިޘިއްޔަތުން ލިބޭ މަޢުލޫމާތު ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން
 3. އަމިއްލަ ނުވަތަ ޢާންމު ފަރާތްތަކަށް ކައުންސިލުންދޭ ޚިދުމަތާ ގުޅޭގޮތުން، އެ ޚިދުމަތުގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ދޭ އެއްވެސް އެއްޗެއް ޤަބޫލް ނުކުރުން
 4. ވަކި ފަރާތަކަށް ފައިދާއެއް ހޯދައި ދިނުމުގެ ގޮތުން އެއްވެސް ޢަމަލެއް ކުރުން
 5. އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިދާއެއް ހޯދައި ދިނުމަށް ނުވަތަ އަމިއްލަ ބޭނުމެއް ޙާޞިލްކޮށް ދިނުމަށް މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުން ކުރުން

ތިންވަނަ ދައުރުގެ އަތޮޅުކައުންސިލް މެންބަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާތައް

އަލްފާޟިލް ޢުމަރު ޒާހިރު / ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް
މަޤާމާއި ޙަވާލުވެލެއްވި ތާރީޚް: 03 ޖޫން 2017 1. ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނާއި ކަންސިލް ހިންގާ ޤަވާޢިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން އުފުލަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އުފުލައި އިދާރާ ހިންގުން
 2. ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ 18 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އުފުލުން
 3. މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ޙައިސިއްޔަތުން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބަޖެޓާބެހޭ ޚަރަދުތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، ބަޖެޓާގުޅޭ އެންމެހައި ކަންތައް ވިލަރެސްކޮށް ބެލެހެއްޓުން
 4. ޗެއަރޕާސަންގެ ޙައިސިއްޔަތުން "މާވަރު" ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ތެރެއިން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ތިރީގައިއެވާ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، ފަންޑް ދިރުވައި އާލާކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން
  • (ހ) ފ.އަތޮޅު ސްޓޯރުގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް
  • (ށ) އަތޮޅުގެއާއި، އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ އުޅަނދު ފަހަރުގެ ކަންތައްތައް
  • (ނ) އަތޮޅުގޯތީގައި އަލަށް ޢިމާރާތްކުރާ ޢިމާރާތުގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް
 5. ސަރުކާރުގެ ދާއިރާތަކުން އަތޮޅުގައި ހިންގާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބެލެހެއްޓުން
 6. އިދާރީ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ރަށްރަށުގެ ބިންބިމާއި ގޯތިގެދޮރާ ބެހޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ވިލަރެސްކޮށް ބެލެހެއްޓުން
 7. އަތޮޅާއި ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތު އަދި އެންމެހައި ވަސީލަތްތައް ބޭނުން ކުރަމުންދަނީ ރަގަނޅަށްތޯ ބަލައި، އެކަންކަމާގުޅޭ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ވިލަރެސްކޮށް ބެލެހެއްޓުން
 8. ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޙުދޫދުގެ ތެރޭގައި މުނިސިޕަލް ބޮންޑާއި ބިލާއި މުނިސިޕަލް ސެކިއުރިޓީ ފަދަ އެކިއެކި މާލީ ސެކިއުރިޓީތައް އެކަށައަޅައި، އެފަދަ ސެކިއުރިޓީތައް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް މެދުވެރިކޮށް ވިއްކުމުގެ މަސައްކަތާއި، އިދާރީ ދާއިރާގެ ފެންވަރުގައި ކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެކިފަރާތްތްތަކާއެކު އެގްރީމެންޓްކޮށް ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތް ކުރުމާބެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ވިލަރެސްކޮށް ބެލެހެއްޓުން
 9. ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރާއި، މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާސްގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތައް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޕްލޭންތައް ހެދުމާއި، ބަޖެޓް ތައްޔާރު ކުރުމާއި، ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ރަށުކައުންސިލްތަކުން ތަންފީޒް ކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބަލައި، އިދާރީ ދާއިރާގެ ފެންވަރުގައި އެކަށައަޅަންޖެހޭ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައެޅުމާއި، އެ ސިޔާސަތުތައް ހިންގުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމާއި، އެއާއިގުޅޭ ޤަވާޢިދު ހެދުމުގެ ކަންކަން ވިލަރެސްކޮށް ބެލެހެއްޓުން
 10. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާއި އަދި އެނޫވެސް ޤާނޫނު ތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން އިޤްތިޞާދީ ނުވަތަ އިޖްތިމާޢީ ބޭނުންތަކަށް ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ބިންބިމާއި ފަރާއި ފަޅުހޯދުމާއި މިފަދަ ތަންތަން އެހެން ފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއި ދިނުމާއި، މިފަދަ ތަންތަނުގައި އިންވެސްޓް ކުރުމާއި، އަދި އިންވެސްޓްމެންޓްތައް ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި މިލްކް ކުރުމާބެހޭ މަސައްކަތްތަކާއި، އިޤްތިޞާދީ ނުވަތަ އިޖްތިމާޢީ ބޭނުންތަކަށް ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި އުފުލޭ އަދި ނުއުފުލޭމުދާ ހޯދުމާއި މިލްކް ކުރުމާއި ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ހުންނަ މިފަދަ ތަކެތި އެހެން ފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށް ދިނުމާއި ދޫކުރުމުގެ ކަންތައް ވިލަރެސްކޮށް ބެލެހެއްޓުން
 11. އިދާރީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ކަންތައް ތަކުގެ ތެރެއިން ވަކި ރަށުކައުންސިލަކާ ޙަވާލު ނުކޮށް ހުންނަ މަޝްރޫޢުތަކާބެހޭ ކަންކަން ވިލަރެސްކޮށް ބެލެހެއްޓުން
 12. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީން އިދާރީ ދާއިރާގެ ފަތުރުވެރިކަމާ މަސްވެރިކަމާ ދަނޑުވެރިކަމާ އެހެނިހެން ސިނާޢަތްތައް ކުރިއެރުވުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ވިލަރެސްކޮށް ބެލެހެއްޓުން
 13. އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި، ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ޕްލޭން ރިވިއު ކުރުމާއި، ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ކަންކަން މޮނިޓަރކޮށް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގެ ކަންކަން ވިލަރެސްކޮށް ބެލެހެއްޓުން
 14. ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ރަށްރަށުގެ ޕްލޭން ތަކަށާއި މުޅި އިދާރީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ރޭވުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދިނުމުގެ ކަންކަން ވިލަރެސްކޮށް ބެލެހެއްޓުން
 15. ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތައް ރާވާ ހިންގުމުގައި އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކާއި، ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ދައުރު ފުޅާކޮށް އެފަރާތްތަކުގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ވިލަރެސްކޮށް ބެލެހެއްޓުން

އަލްފާޟިލް މަޙްމޫދު އަޙްމަދު / ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް
މަޤާމާއި ޙަވާލުވެލެއްވި ތާރީޚް: 03 ޖޫން 2017 1. ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނާއި ކައުންސިލް ހިންގާ ޤަވާޢިދުގައި ކަނޑައަލާފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސްގެ ޙައިސިއްޔަތުން އުފުލަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އުފުލައި އިދާރާ ހިންގުން
 2. ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ 19 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އުފުލުން
 3. އަތޮޅުގެ ތަޢުލީމް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން
 4. ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ 20 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތީން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލް ކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުން ނިންމައިގެން ޙަވާލު ކުރައްވާ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުން
 5. އަތޮޅުގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ކަންކަން ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ވިލަރެސް ކުރުމާއި އިދާރީގޮތުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ލަސްވަމުންދާނަމަ، އެކަންކަން ވެރިންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް އެކަންކަން ޙައްލު ކުރުން
 6. ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސްކޮށް ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބެލުމާއި، އިދާރާތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވިލަރެސް ކުރުމާއި، އިދާރީގޮތުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ލަސްވަމުން ދާކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވޭނަމަ، އެކަންކަން ވެރިންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް އެކަންކަން ޙައްލު ކުރުން
 7. އަތޮޅުގައި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް އިންސާނީ ތަރައްޤީ ކުރިއެރުވުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ވިލަރެސް ކުރުމާއި އިދާރީގޮތުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ލަސްވަމުން ދާނަމަ، އެކަންކަން ވެރިންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް އެކަންކަން ޙައްލު ކުރުން
 8. އިޖްތިމާއީ ރައްކާތެރިކަމާގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ވިލަރެސް ކުރުމާއި، އިދާރީގޮތުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ލަސްވަމުންދާނަމަ، އެކަންކަން ވެރިންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް އެކަންކަން ޙައްލު ކުރުން
 9. މުނާސަބަތުތައް ފާހަގަ ކުރުމާއި ޤައުމީ ކެންޕޭންތައް ވިލަރެސް ކުރުމާއި އިދާރީ ގޮތުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ލަސްވަމުންދާނަމަ، އެކަންކަން ވެރިންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް އެކަންކަން ޙައްލު ކުރުން
 10. ތާރީޚީ އަދި ސަޤާފީ ކަންކަން ވިލަރެސް ކުރުމާއި އިދާރީ ގޮތުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ލަސްވަމުންދާނަމަ، އެކަންކަން ވެރިންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް އެކަންކަން ޙައްލު ކުރުން
 11. މަސްތުވާ ތަކެއްޗާގުޅޭ މައްސަލަތައް ޙައްލު ކުރުމާބެހޭ ކަންކަން ވިލަރެސް ކުރުމާއި އިދާރީ ގޮތުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ލަސްވަމުންދާނަމަ، އެކަންކަން ވެރިންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް އެކަންކަން ޙައްލު ކުރުން
 12. ޢާއިލާ ބަދަހި ކުރުމާބެހޭ ކަންކަން ވިލަރެސް ކުރުމާއި އިދާރީ ގޮތުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ލަސްވަމުންދާނަމަ، އެކަންކަން ވެރިންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް އެކަންކަން ޙައްލު ކުރުން
 13. ގެވެށި އަނިޔާއާއި، އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނާގުޅޭ މައްސަލަތައް ޙައްލު ކުރުމާގުޅޭ ކަންކަން ވިލަރެސް ކުރުމާއި އިދާރީ ގޮތުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ލަސްވަމުންދާނަމަ، އެކަންކަން ވެރިންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް އެކަންކަން ޙައްލު ކުރުން
 14. އިދާރީ ދާއިރާގެ ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރުގެ ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސް ކުރުމާއި އިދާރީ ގޮތުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ލަސްވަމުންދާނަމަ، އެކަންކަން ވެރިންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް އެކަންކަން ޙައްލު ކުރުން
 15. ފެރީގެ ޚިދުމަތުގެ ޕްރޮގްރާމް އަދި މިނިޒާމާގުޅޭ މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސް ކުރުމާއި އިދާރީ ގޮތުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ލަސްވަމުންދާނަމަ، އެކަންކަން ވެރިންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް އެކަންކަން ޙައްލު ކުރުން
 16. މަތީގައިއެވާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ރަށުކައުންސިލް ތަކަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އަދި މާލީއެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ކަންތައްތައް ވިލަރެސް ކުރުން

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ޤާދިރު މުޙައްމަދު / ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންބަރ
މަޤާމާއި ޙަވާލުވެލެއްވި ތާރީޚް: 03 ޖޫން 2017 1. ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ 20 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތީން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލް ކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުން ނިންމައިގެން ޙަވާލު ކުރައްވާ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުން
 2. އަތޮޅުގައިހުރި ފަޅުރަށްތައް ބެލެހެއްޓުމާ ގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ވިލްރެސް ކުރުމާއި އިދާރީ ގޮތުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ލަސްވަމުންދާނަމަ، އެކަންކަން ވެރިންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް އެކަންކަން ޙައްލު ކުރުން
 3. ފެނާއި ނަރުދަމާއާއި ހަކަތައިގެ ކަންތައްތައް ވިލަރެސް ކުރުމާއި އިދާރީގޮތުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ލަސްވަމުންދާނަމަ، އެކަންކަން ވެރިންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް އެކަންކަން ޙައްލު ކުރުން
 4. ކާރިސާތަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ވިލަރެސް ކުރުމާއި އިދާރީ ގޮތުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ލަސްވަމުންދާނަމަ، އެކަންކަން ވެރިންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް އެކަންކަން ޙައްލު ކުރުން
 5. އައިޑީކާޑު ހެއްދުމުގެ މަސައްކަތް އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ، އެކަން ވިލަރެސް ކުރުމާއި އިދާރީ ގޮތުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ލަސްވަމުންދާނަމަ، އެކަންކަން ވެރިންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް އެކަންކަން ޙައްލު ކުރުން
 6. އެކިއެކި ލައިސަންސް ހައްދައި ދިނުމުގެ މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސް ކުރުމާއި އިދާރީ ގޮތުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ލަސްވަމުންދާނަމަ، އެކަންކަން ވެރިންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް އެކަންކަން ޙައްލު ކުރުން
 7. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކުރަން ޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި އުޅަނދު ފަހަރަށް ދޫކުރެވޭ ސެޓްފިކެޓާއި ރަޖިސްޓްރީގެ ކަންތައް ވިލަރެސް ކުރުމާއި އިދާރީ ގޮތުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ލަސްވަމުންދާނަމަ، އެކަންކަން ވެރިންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް އެކަންކަން ޙައްލު ކުރުން
 8. ތިމާވެށިގެ ގޮތުން ޙިމާޔަތް ކުރަންޖެހޭ ތަންތަނާއި ތަކެތި ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންތައްތައް ވިލަރެސް ކުރުމާއި އިދާރީ ގޮތުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ލަސްވަމުންދާނަމަ، އެކަންކަން ވެރިންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް އެކަންކަން ޙައްލު ކުރުން
 9. ކުނި ނައްތާލުމާ ގުޅޭކަންކަން ވިލަރެސް ކުރުމާއި އިދާރީ ގޮތުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ލަސްވަމުންދާނަމަ، އެކަންކަން ވެރިންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް އެކަންކަން ޙައްލު ކުރުން
 10. އިދާރީ ދާއިރާގެ ބޯހިމެނުމާއި އާބާދީގެ މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސް ކުރުމާއި އިދާރީ ގޮތުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ލަސްވަމުންދާނަމަ، އެކަންކަން ވެރިންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް އެކަންކަން ޙައްލު ކުރުން
 11. މަތީގައިއެވާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ރަށުކައުންސިލް ތަކަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އަދި މާލީއެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ކަންތައްތައް ވިލަރެސް ކުރުން