ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައްދަވާފައިވަނީ 21 ފެބްރުވަރީ 2011 ގައެވެ. މިއިދާރާ އުފައްދަވާފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 07/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލް ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމަށްޓަކައި، އުފައްދާފައިވާ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށް އެހީތެރިވެދީ، އިދާރީ ކަންކަން ކުރުމަށްޓަކައެވެ.

އަތޮޅުކައުންސިލް އުފެދުމުގެ ކުރިން މިއިދާރާ ހިނގަމުންއައީ، އަތޮޅު އޮފީހުގެ ނަމުގައެވެ. އަތޮޅުވެރިކަން ކުރަން ފެށުނީއްސުރެ އަތޮޅުއޮފީސް މިއަތޮޅު ނިލަންދޫއަށް ބަދަލު ކުރުމާ ހަމައަށް އަތޮޅުއޮފީސް ހިންގަމުން ގެންދިޔައީ މިއަތޮޅު މަގޫދޫގައެވެ. އަތޮޅުއޮފީސް މިއަތޮޅު ނިލަންދޫއަށް ސަރުކާރުން ބަދަލު ކުރެއްވީ 18 ޖަނަވަރީ 1999 ގައެވެ. ނިލަންދުއަށް އަތޮޅުއޮފީސް ބަދަލުކުރެއްވުމުން ފުރަތަމަ އަތޮޅު އޮފީހުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަމުން ދިޔައީ ނިލަންދޫ އޮފީހެވެ. ސަރުކާރުން އަލަށް ޢިމާރާތް ކޮށްދެއްވި އޮފީސް ޢިމާރާތަށް މަސައްކަތް ބަދަލުކުރީ 29 ޑިސެންބަރު 2009 ގައެވެ. މި ޢިމާރާތް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވީ 31 ޑިސެންބަރު 2009 ގައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމަށްޓަކައި ލޯކަލްކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ އިންތިޚާބު ބާއްވާފައިވަނީ 05 ފެބްރުވަރީ 2011 ގައެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އިންތިޚާބުކުރި 06 މެންބަރުން މެންބަރު ކަމުގެ ހުވާކުރީ 26 ފެބްރުވަރީ 2011 ގައެވެ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ރައީސަކީ މިއަތޮޅު ފީއަލީ ޖަވާހިރުމާގޭ އިދުރީސް އަބޫބަކުރެވެ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ނައިބްރައީސަކީ މިއަތޮޅު ނިލަންދޫ ފުލޫނިޔާގޭ އަޙްމަދު ޚަލީލެވެ. ފުރަތަމަ ދައުރުގެ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނަކީ ފ.ފީއަލީ ޖަވާހިރުމާގޭ އިދުރީސް އަބޫބަކުރާއި، ފ.ނިލަންދޫ ފުލޫނިޔާގޭ އަޙްމަދު ޚަލީލުގެ އިތުރުން ފ.ނިލަންދޫ އޯކިޑްމާގޭ އަޙްމަދު ޢަލީ، ފ.ނިލަންދޫ އަތިރީގޭ ޢަބްދުއްލަޠީފް އަޙްމަދު، ފ.މަގޫދޫ ސަލްޖަމްގޭ ޢުމަރު ޒާހިރު އަދި ފ.ބިލެއްދޫ މޫސަލް މޫސާ އިސްމާޢީލެވެ.

ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ރައީސް އިދުރީސް އަބޫބަކުރު މެންބަރުކަމުން އިސްތިޢުފާ ދެއްވުމުން މެންބަރަކަށް އިންތިޚާބުކުރީ ފ.ފީއަލީ އަތިރީގޭ އިބްރާހީމް ނަޢީމެވެ. ފުރަތަމަ ދައުރު ނިމެންދެން ރައީސެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވީ އިބްރާހީމް ނަޢީމެވެ.

އަތޮޅު ކައުންސިލަކީ އަމިއްލަ ނަމުގައި ދަޢުވާ ކުރުމާއި، ދަޢުވާ ލިބިގަތުމުގެބާރު ލިބިފައިވާ ވަކި ސިއްކައެއް އޮންނަ ޤާނޫނީ ޝަޚްސެކެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލަކީ ކައުންސިލް ނިސްބަތްވާ އިދާރީ ދާއިރާ ހިންގުމުގެ އެންމެ އިސްފަރާތެވެ.

ވިޝަން

އިޤްތިޞާދީގޮތުން ފުދުންތެރި، ޢުމްރާނީ ގޮތުން ކުރިއަރާފައިވާ، ތަޢުލީމީ ގޮތުންނާއި ދީނީގޮތުން ހޭލުންތެރި، ދުޅަހެޔޮ ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ އަމާން އަތޮޅެއް ކަމުގައި ހެދުން

މިޝަން

ރައްޔިތުންނާ ގާތުން ޚިދުމަތް ދިނުމާއެކު، ބިނާކުރަނިވި މުޖްތަމަޢު އަކަށް އަތޮޅު ހެދުން