ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ މިހާރު ހިންގާ ޢިމާރާތުގެ ފޮޓޯ

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވިޝަން

އިޤްތިޞާދީގޮތުން ފުދުންތެރި، ޢުމްރާނީ ގޮތުން ކުރިއަރާފައިވާ، ތަޢުލީމީ ގޮތުންނާއި ދީނީގޮތުން ހޭލުންތެރި، ދުޅަހެޔޮ ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ އަމާން އަތޮޅެއް ކަމުގައި ހެދުން

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މިޝަން

ރައްޔިތުންނާ ގާތުން ޚިދުމަތް ދިނުމާއެކު، ބިނާކުރަނިވި މުޖްތަމަޢު އަކަށް އަތޮޅު ހެދުން

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ އުފެއްދުމުގެ ކުރިން މިއިދާރާ ހިނގަމުންއައީ، އަތޮޅު އޮފީހުގެ ނަމުގައެވެ. އަތޮޅު އޮފީސް އުފައްދާފައިވަނީ ކޮންތާރީޚެއްގައި ކަމެއް އެނގޭކަށް ނެތެވެ. މިއަތޮޅުގައި އަތޮޅުވެރިކަން ކުރަން ފެށުނީއްސުރެ އަތޮޅުއޮފީސް މިއަތޮޅު ނިލަންދޫއަށް ބަދަލު ކުރުމާ ހަމައަށް އަތޮޅުއޮފީސް ހިންގަމުން ގެންދިޔައީ މިއަތޮޅު މަގޫދޫގައެވެ.

އަތޮޅުއޮފީސް މިއަތޮޅު ނިލަންދޫއަށް ސަރުކާރުން ބަދަލު ކުރެއްވީ 18 ޖަނަވަރީ 1999 ގައެވެ. އަތޮޅު އޮފީސް ނިލަންދޫއަށް ބަދަލު ކުރައްވައި އަތޮޅު އޮފީހުގެ ދިދަ ރަސްމީގޮތުން ނަންގަވައި ދެއްވީ އެކަމަށްޓަކައި ބޭއްވި ޚައްޞަ ރަސްމިއްޔާތުގައި 24 ޖަނަވަރީ 1999 ގައި އޭރުގެ ނިލަންދޫ ކުޑަކަތީބު އަލްފާޟިލް އިބުރާހީމް ޚަލީލެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި އޭރުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް އެޓޮލްސް ޑިވެލޮޕްމެންޓު އޮނަރަބުލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ.

މަގޫދޫގައިހުރި އަތޮޅުއޮފީސް ސަރުކާރުން މިއަތޮޅު ނިލަންދުއަށް ބަދަލު ކުރެއްވުމުން އަތޮޅު ގެއެއްގެ ގޮތުގައި ފުރަތަމަ ބޭނުންކުރީ ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ރަށްވެހިގެއެވެ. ނަމަވެސް 03 ނޮވެމްބަރ 2002 ން ފެށިގެން އަތޮޅު ގެއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަމުން ދަނީ ސަރުކާރުން އަލަށް ޢިމާރާތް ކޮށްދެއްވި އަތޮޅުގޭ ޢިމާރާތުގައެވެ. އަތޮޅު އޮފީހުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަމުން ދިޔައީ ނިލަންދޫ އޮފީހެވެ. އަތޮޅުއޮފީސް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން އަލަށް ޢިމާރާތް ކޮށްދެއްވި އޮފީސް ޢިމާރާތަށް މަސައްކަތް ބަދަލުކުރީ 29 ޑިސެންބަރު 2009 ގައެވެ. މިޢިމާރާތް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވީ 31 ޑިސެންބަރު 2009 ގައެވެ.

ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަތޮޅު ތަކުގައި ކުރަމުން ގެންދިޔަ އަތޮޅުވެރިކަމަށް މީހުން ޢައްޔަންކުރުން 2008 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ހުއްޓާލައި، އަތޮޅުތައް ހިންގުމަށް ކައުންސިލަރުން ޢައްޔަންކުރާ ގޮތަށް ސަރުކާރުން ނިންމެވިއެވެ. އެގޮތުން އަތޮޅުއޮފީސް ހިންގުމަށް ކައުންސިލަރެއްގެ ގޮތުގައި 05 ޖަނަވަރީ 2009 އިން ފެށިގެން ޢައްޔަން ކުރެއްވީ ފ.ނިލަންދޫ ޢަޒުމް އަލްފާޟިލް އިބުރާހީމް ޚަލީލެވެ.

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައްދަވާފައިވަނީ 21 ފެބްރުވަރީ 2011 ގައެވެ. މިއިދާރާ އުފައްދަވާފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 07/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލް ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމަށްޓަކައި، އުފައްދާފައިވާ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށް އެހީތެރިވެދީ، އިދާރީ ކަންކަން ކުރުމަށްޓަކައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމަށްޓަކައި މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށްޓަކައި ލޯކަލްކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ އިންތިޚާބު ބާއްވާފައިވަނީ 05 ފެބްރުވަރީ 2011 ގައެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އިންތިޚާބުކުރި 06 މެންބަރުން މެންބަރު ކަމުގެ ހުވާކުރީ 26 ފެބްރުވަރީ 2011 ގައެވެ. ހުވާކުރުމުގެ ފުރަތަމަ ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވީ ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައެވެ.

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ރައީސަކީ މިއަތޮޅު ފީއަލީ ޖަވާހިރުމާގޭ އިދުރީސް އަބޫބަކުރެވެ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ނައިބްރައީސަކީ މިއަތޮޅު ނިލަންދޫ ފުލޫނިޔާގޭ އަޙްމަދު ޚަލީލެވެ. ފުރަތަމަ ދައުރުގެ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނަކީ ފ.ފީއަލީ ޖަވާހިރުމާގޭ އިދުރީސް އަބޫބަކުރާއި، ފ.ނިލަންދޫ ފުލޫނިޔާގޭ އަޙްމަދު ޚަލީލުގެ އިތުރުން ފ.ނިލަންދޫ އޯކިޑްމާގޭ އަޙްމަދު ޢަލީ، ފ.ނިލަންދޫ އަތިރީގޭ ޢަބްދުއްލަޠީފް އަޙްމަދު، ފ.މަގޫދޫ ސަލްޖަމްގޭ ޢުމަރު ޒާހިރު އަދި ފ.ބިލެއްދޫ މޫސަލް މޫސާ އިސްމާޢީލެވެ.

ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ރައީސް އިދުރީސް އަބޫބަކުރު 11 ސެޕްޓެންބަރ 2011 ގައި މެންބަރުކަމުންނާއި ރައީސްކަމުން އިސްތިޢުފާ ދެއްވުމުން 05 ޑިސެންބަރ 2011 ގައި މެންބަރަކަށް އިންތިޚާބުކުރީ ފ.ފީއަލީ އަތިރީގޭ އިބްރާހީމް ނަޢީމެވެ. 02 ޖަނަވަރީ 2012 އިން ފެށިގެން ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ދެވަނަ ރައީސަކީ މެންބަރު ކަމަށް އިންތިޚާބުކުރި އިބުރާހީމް ނަޢީމެވެ.

އަތޮޅު ކައުންސިލަކީ އަމިއްލަ ނަމުގައި ދަޢުވާ ކުރުމާއި، ދަޢުވާ ލިބިގަތުމުގެބާރު ލިބިފައިވާ ވަކި ސިއްކައެއް އޮންނަ ޤާނޫނީ ޝަޚްސެކެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލަކީ ކައުންސިލް ނިސްބަތްވާ އިދާރީ ދާއިރާ ހިންގުމުގެ އެންމެ އިސްފަރާތެވެ.

އަތޮޅު ކައުންސިލަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމުގައި ދެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާއަށްވުރެ ގިނަ އިންތިޚާބީ ދާއިރާ ހިމެނޭ އިދާރީ ދާއިރާތަކުން 01 މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމާއި، ދެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާ ހިމެނޭ އިދާރީ ދާއިރާތަކުން މުޅި އަތޮޅުން 03 މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމާއި، ރަށުކައުންސިލް ތަކަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމުގައި އާބާދީގައި 3000 މީހުންނަށްވުރެ ގިނަ ރަށްރަށުން 05 މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމާއި، 3000 މީހުން ހަމަނުވާ އާބާދީ ތަކުން 03 މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރާގޮތަށް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނަށް 24 އޮގަސްޓު 2016 ގައި ބަދަލު ގެންނަވާފައި ވެއެވެ. މިބަދަލާ ގުޅިގެން 03 ވަނަ ދައުރަށް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އިންތިޚާބުކުރި 03 މެންބަރުން ހުވާކުރީ 03 ޖޫން 2017 ގައެވެ. މިރަސްމިއްޔާތު އޮތީ ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައެވެ.

މުޅި އަތޮޅުގެމީހުން ވޯޓުލައިގެން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިންތިޚާބުކުރި އަތޮޅު ކައުންސިލް 03 މެންބަރުންނަކީ ފ.މަގޫދޫ ސަލްޖަމްގޭ ޢުމަރު ޒާހިރު، ފ.ދަރަނބޫދޫ ވާރޭވިލާ މަޙުމޫދު އަޙުމަދު އަދި ފ.ނިލަންދޫ އެދުރުގޭ ޢަބްދުލް ޤާދިރު މުޙައްމަދެވެ.

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ކާމިޔާބީތައް

2016 ވަނައަހަރުގެ ޕާރފޯމަންސް އިންޑެކްސްގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް ތަކުގެ ރޭންކުން އެންމެ ރަގަނޅު 05 ކައުންސިލްގެ ތެރޭގައި ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް ހިމެނެއެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ ޕާރފޯމަންސް އިންޑެކްސްގެ ދިވެހިރާއްޖެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރާ މިންވަރު ދައްކުވައިދޭ ސަބު އިންޑެކުސްގެ ބައިން އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުން އެންމެމަތީ ދަރަޖަ ޙާޞިލްކޮށް 01 ވަނަ ޙާޞިލް ކޮށްފައިވާތީ މާރާދަ ހަނދާނީ ފިލައި ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ލިބިފައި ވެއެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލް ޕާރފޯމަންސް އިންޑެކްސްގެ ސެކިއުރުޓީ ސަބުއިންޑެކުސްގެ ބައިން އަތޮޅުކައުންސިލް ތަކުން ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އެންމެމަތީ ދަރަޖަ ޙާޞިލްކޮށް 01 ވަނަ ހޯދާފައިވާތީ މާރާދަ ހަނދާނީ ފިލައި ލިބިފައި ވެއެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލް ޕާރފޯމަންސް އިންޑެކްސްގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް ތަކުގެ ތެރެއިން ކުރީއަހަރުގެ ނަތީޖާއާއި އަޅާބަލާއިރު އެންމެބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް ހޯދައި މިބައިން 01 ވަނަ ޙާޞިލް ކޮށްފައިވާތީ ކާންނާ ހަނދާނީ ފިލައި ލިބިފައި ވެއެވެ.