ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ އުފެއްދުން

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައްދަވާފައިވަނީ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު: 07/2010) ގެ 127 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 21 ފެބްރުވަރީ 2011 ގައެވެ. މިއިދާރާ އުފައްދަވާފައިވަނީ އެޤާނޫގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކޮށް އުފެއްދޭ ކައުންސިލް ތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށް އެހީތެރިވެދީ، ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ކަންކަން ކުރުމަށެވެ.

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އުފެއްދުމުގެ ކުރިން މިއިދާރާ ހިންގަމުން ގެންދިޔައީ ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުއޮފީހުގެ ނަމުގައެވެ. އަތޮޅު އޮފީސް އުފައްދާފައިވަނީ ކޮންތާރީޚެއްގައި ކަމެއް އެނގޭކަށް ނެތެވެ.

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލަކީ، އަމިއްލަ ނަމުގައި ދަޢުވާ ކުރުމާއި، ދަޢުވާ ލިބިގަތުމުގެ ޤާނޫނީބާރު ލިބިފައިވާ، ވަކި ސިއްކައެއް އޮންނަ ޤާނޫނީ މިނިވަން ޝަޚްސެކެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލަކީ ކައުންސިލް ނިސްބަތްވާ އިދާރީ ދާއިރާ ހިންގުމުގެ އެންމެ އިސް ފަރާތެވެ.

ނިލަންދެއަތޮޅު އުުތުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް އެންމެ ފުރަތަމަ އެކުލެވިގެންވާގޮތް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 11 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް އެންމެ ފުރަތަމަ އެކުލެވިގެންވަނީ 06 މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. އެއީ މިއަތޮޅުގައި އޮންނަ އިންތިޚާބީ ދެ ދާއިރާ (ބިލެއްދޫ ދާއިރާ، ނިލަންދޫ ދާއިރާ) ގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ދާއިރާ އަކުން 03 މެންބަރުން ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ. އެގޮތުގެމަތިން ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އެންމެ ފުރަތަމަ އިންތިޚާބުކުރި 06 މެންބަރުން މެންބަރު ކަމުގެ ހުވާކުރީ 26 ފެބްރުވަރީ 2011 ގައެވެ.

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އެންމެ ފުރަތަމަ އިންތިޚާބުކުރި 06 މެންބަރުންނަކީ ފ.ފީއަލީ ޖަވާހިރުމާގޭ އިދުރީސް އަބޫބަކުރު، ފ.ނިލަންދޫ ފުލޫނިޔާގޭ އަޙްމަދު ޚަލީލު، ފ.ނިލަންދޫ އޯކިޑްމާގޭ އަޙްމަދު ޢަލީ، ފ.ނިލަންދޫ އަތިރީގޭ ޢަބްދުއްލަޠީފް އަޙްމަދު، ފ.މަގޫދޫ ސަލްޖަމްގޭ ޢުމަރު ޒާހިރު އަދި ފ.ބިލެއްދޫ މޫސަލް މޫސާ އިސްމާޢީލެވެ.

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ރައީސަކީ ފ.ފީއަލީ ޖަވާހިރުމާގޭ އިދުރީސް އަބޫބަކުރެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ނައިބު ރައީސަކީ ފ.ނިލަންދޫ ފުލޫނިޔާގޭ އަޙުމަދު ޚަލީލެވެ. ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ރައީސް އިދުރީސް އަބޫބަކުރު 11 ސެޕްޓެންބަރ 2011 ގައި މެންބަރުކަމުންނާއި ރައީސްކަމުން އިސްތިޢުފާ ދެއްވުމުން 05 ޑިސެންބަރ 2011 ގައި މެންބަރަކަށް އިންތިޚާބުކުރީ ފ.ފީއަލީ އަތިރީގޭ އިބްރާހީމް ނަޢީމެވެ. 02 ޖަނަވަރީ 2012 އިން ފެށިގެން ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ދެވަނަ ރައީސަކީ އިބުރާހީމް ނަޢީމެވެ.

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޢުމަރަކީ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުވީ ތާރީޚުން ފެށިގެން 03 އަހަރު ދުވަހެވެ.

ނިލަންދެއަތޮޅު އުުތުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް މިހާރު އެކުލެވިގެންވާގޮތް

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް މިހާރު އެކުލެވިގެންވަނީ 03 މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. އެއީ މުޅިއަތޮޅުގެ މީހުން ވޯޓުލައިގެން އަތޮޅުކައުންސިލަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރާގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 11 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަށް 03 ޑިސެންބަރ 2015 ގައި ބަދަލު ގެންނެވުމުން، ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ އާބާދީގެ ނިސްބަތުން އަތޮޅުކައުންސިލަށް ހޮވަންޖެހެނީ 03 މެންބަރުން ކަމުގައިވާތީއެވެ. މިބަދަލާ އެއްގޮތަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރަންފެށީ ކައުންސިލްގެ 03 ވަނަ ދައުރުން ފެށިގެންނެވެ.

މުޅި އަތޮޅުގެމީހުން ވޯޓުލައިގެން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އިންތިޚާބުކުރި 03 މެންބަރުންނަކީ ފ.މަގޫދޫ ސަލްޖަމްގޭ ޢުމަރު ޒާހިރު، ފ.ދަރަނބޫދޫ ވާރޭވިލާ މަޙުމޫދު އަޙުމަދު އަދި ފ.ނިލަންދޫ އެދުރުގޭ ޢަބްދުލް ޤާދިރު މުޙައްމަދެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އިންތިޚާބުކުރި މެންބަރުން މެންބަރު ކަމުގެ ހުވާކުރީ 03 ޖޫން 2017 ގައެވެ.

މިދައުރުގެ ރައީސަކީ ފ.މަގޫދޫ ސަލްޖަމްގޭ ޢުމަރު ޒާހިރެވެ. ނައިބު ރައީސަކީ ފ.ދަރަނބޫދޫ ވާރޭވިލާ މަޙުމޫދު އަޙުމަދެވެ.

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޢުމަރަކީ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުވީ ތާރީޚުން ފެށިގެން 03 އަހަރު ދުވަހެވެ.

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ވިޝަން (ތަޞައްވުރު)

އިޤްތިޞާދީގޮތުން ފުދުންތެރި، ޢުމްރާނީ ގޮތުން ކުރިއަރާފައިވާ، ތަޢުލީމީ ގޮތުންނާއި ދީނީގޮތުން ހޭލުންތެރި، ދުޅަހެޔޮ ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ އަމާން އަތޮޅެއް ކަމުގައި ހެދުން

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މިޝަން (އަމާޒު)

ރައްޔިތުންނާ ގާތުން ޚިދުމަތް ދިނުމާއެކު، ބިނާކުރަނިވި މުޖްތަމަޢު އަކަށް އަތޮޅު ހެދުން

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ލަނޑުދަޑިތައް

 • ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް ތަރައްޤީ ކުރުން
 • އަތޮޅުކައުންސިލްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ ސިވިލްސާރވިސް މުވައްޒަފުންނަކީ ޒަމާނުގެ ތަޢުލީމު ލިބިފައިވާ ޒިންމާދާރު ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހެދުން
 • އަތޮޅުކައުންސިލުން ދެމުން ގެންދާ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަގަނޅުކޮށް ޒަމާނީ ޓެކުނޮލޮޖީގެ ތެރެއިން ޚިދުމަތްތައް އަވަހަށް ފޯރުކޮށް ދިނުން
 • ޕުލާސްޓިކުން ލިބޭ ގެއްލުންތަކާއި ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ޕްލާސްޓިކާއި ކުނިބުނި ނައްތާލުމަށް މީހުން ހޭލުންތެރި އަތޮޅަކަށް ހެދުން
 • “ފާފު އެންމެ ސާފު”ޝިޢާރުގެ ދަށުން ޕުލާސްޓިކާއި ކުނިބުނިން ތިމާވެށި އެންމެ ސާފު އަތޮޅު ކަމުގައި ހެދުން

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ރަސްމީ މަސައްކަތުގަޑި

ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަކީ ރަސްމީ ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ 8.00 އިން 14.00 އަށެވެ. އަދި ރަމަޟާން މަހުގެ ރަސްމީ ގަޑިއަކީ ރަސްމީ ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ 10.00 އިން 14.00 އަށެވެ. ނުވަތަ ރަމަޟާންމަހު ރަސްމީ ގަޑީގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅުއްވާ ގަޑިއެކެވެ.

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން ޤަބޫލުކުރާ ހަމަތަކާއި މިންގަނޑުތައް

 • ނަޒާޙަތްތެރިކަން: ހުރިހާ ޙާލަތެއްގައިވެސް ތެދުވެރިކަމާއި، އިޚުލާޞްތެރި ކަމާއި، އަމާނާތްތެރި ކަމާއެކީ ދެމިތިބުން
 • ޒިންމާދާރުކަން: އެންމެ ރަގަނޅު ފެންވަރުގައި ޒިންމާދާރު ކަމާއި ހަލުވި ކަމާއެކު ޚިދުމަތްތައް އަވަހަށް ފޯރުކޮށް ދިނުން
 • ޖަވާބުދާރީ ވުމާއި، ޔަޤީންކަން: ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކާއި އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާ މެދުގައި ރަގަނޅު ގުޅުމެއް ބޭއްވުން
 • ހަމަހަމަކަން: ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި ނުރަގަނޅު ނުފޫޒު ތަކުން އެއްކިބާވެ ދެފުށް ފެންނާނޭހެން ހަމަހަމަ ކަމާއެކު ޚިދުމަތްތައް ދިނުން
 • ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދު ދެމެހެއްޓުން: ޚިދުމަތްތައް ދިނުމާއި، މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުތައް ބެހެއްޓުން

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މައިގަނޑު އުޞޫލްތައް

 • ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އޮފީހަށް އަންނަ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އަދަބު އިޙުތިރާމާއިއެކު މުޢާމަލާތް ކުރުމާއި ޖަވާބުދާރީވުން
 • ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އޮފީހަށް އަންނަމީހާ ބޭނުންވާ ޚިދުމަތް އަވަހަށް ފޯރުކޮށް ދިނުމާއި، އެހީތެރިކަމަށްއެދޭ ކަންކަމުގައި އެހީތެރިވެ ދިނުން
 • ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގައި އޮފީހަށް އަންނަ ފޯނުކޯލްތަކަށް އަދަބު އިޙުތިރާމާއެކު ޖަވާބު ދިނުން
 • އޮފީހަށްލިބޭ ސިޓީތަކާއި، އީ މެއިލް ތަކާއި އެހެނިހެން ލިއުން ތަކުގެ ތެރެއިން ޖަވާބު ދޭންޖެހޭ ލިއުންތަކަށް އެލިއުމެއް އޮފީހަށް ލިބޭތާ ލަސްވެގެން ރަސްމީ 03 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖަވާބު ދިނުން
 • މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ހުށަހެޅުމުން އެ މަޢުލޫމާތަކީ ޤާނޫނާ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ދޫކުރެވޭ މަޢުލޫމާތެއް ކަމުގައިވާނަމަ، ފޯމު ހުށަހަޅާތާ ލަސްވެގެން 21 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަޢުލޫމާތު ދިނުން

މުވައްޒަފުންނާއި ޢާންމު ފަރާތްތަކުގެ ޚިޔާލު ހޯދުން

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދެމުން ގެންދާ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަގަނޅު ކުރުމަށްޓަކައި މިއިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުން މިއިދާރާއިން ދޭ ޚިދުމަތްތަކާމެދު ޚިޔާލު ހުށަހެޅުމާއި ފާޑު ކިއުންތަކަށް މަރުޙަބާ ކިއަމެވެ.

ޚިޔާލު ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން މިއިދާރާއިން ޢާންމުކޮށްފައިވާ ޚިޔާލު ހުށަހަޅާ ފޯމުން ޚިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އެފޯމު މިއިދާރާގެ ކައުންޓަރުންނާއި ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. [ޚިޔާލު ހުށަހަޅާ ފޯމް] [Download W] [Download Pdf]

ޚިޔާލު ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި މިއިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވަކި ފޮއްޓެއް، އަދި އެނޫން ފަރާތްތަކަށް ވަކިފޮއްޓެއް މިއިދާރާގައި ބެހެއްޓިފައި ވެއެވެ. މުވައްޒަފުން ޚިޔާލު ހުށަހަޅުއްވާނީ މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ޚިޔާލު ފޮއްޓަށެވެ. އެނޫން ފަރާތްތަކުން ޚިޔާލު ހުށަހަޅުއްވާނީ މިއިދާރާގެ ކައުންޓަރގައި ބަހައްޓާފައިވާ ޚިޔާލު ފޮއްޓަށެވެ. މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ ޚިޔާލު ހުށަހަޅުއްވާނަމަ، ރަސްމީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ 8.00 އިން 14.00 އާއި ދެމެދު ޚިޔާލު ފޮއްޓަށް ޚިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ޚިޔާލު ހުށަހަޅުއްވާނަމަ، ޚިޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ އީމެއިލްއަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ. އީމެއިލް އެޑުރެހަކީ khiyaalu@faafu.gov.mv އެވެ. ޚިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމުގައި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެނަން ނުޖަހައި އަދި ނަން ޖަހައިގެންވެސް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. މިގޮތުން ނަންޖަހައިގެން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ސިއްރު ހިފެހެއްޓޭނެއެވެ.

ޝަކުވާގެ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުން

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ޝަކުވާގެ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންވާނަމަ، އެފުރުޞަތު ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ހުލުވާލެވިފައި ވެއެވެ. ޝަކުވާގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާނީ މިއިދާރާއިން ޢާންމުކޮށްފައިވާ ޝަކުވާގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުންނެވެ. އެފޯމު މިއިދާރާގެ ކައުންޓަރުންނާއި ވެބުސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. [ޝަކުވާގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު] [Download W] [Download Pdf]

ފޯމު ފުރުމުގައި ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުން ތެރިކަން ހުރެގެން ފޯމު ފުރުމުގައި ދަތިވާ ފަރާތްތަކަށާއި، ލިޔަންކިއަން ނުދަތުމުގެ ސަބަބުން ފޯމު ފުރުމަށް ދަތިވާ މީހުން ރަސްމީ ގަޑީގައި މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ އަނގަބަހުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނެއެވެ. މިގޮތުން އަނގަބަހުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައްލިޔެ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިނގިލީގެ ނިޝާން ނެގުމަށްފަހު މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެއެވެ. ޝަކުވާގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާފޯމު ރަސްމީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ 8.00 އިން 14.00 އަށް މިއިދާރާގެ ކައުންޓަރުން ބަލައިގަންނާނެއެވެ. އެފޯމު މިއިދާރާގެ ރަސްމީ އީ މެއިލަށްވެސް ފޮނުވޭނެއެވެ.

ޝަކުވާގެ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އުޞޫލް

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ޝަކުވާގެ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާތާ ރަސްމީ 03 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެމައްސަލައަކީ މިއިދާރާއިން ބެލޭނެ މައްސަލައެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ކަނޑައަޅައި އެކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިއުމުން އެންގޭނެއެވެ.

މިއިދާރާއަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާގެ މައްސަލަ ތަކުގެ ތެރެއިން މަޤާމާ ގުޅޭގޮތުން މުވައްޒަފުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާގެ މަައްސަލަތައް ފިޔަވައި އެހެން މައްސަލަތައް ބަލާނީ އެމައްސަލައެއް ބެލުމަށް އެކުލަވާލާ ވަގުތީ ކޮމެޓީއަކުންނެވެ. މިކޮމެޓީއަކީ 03 މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ކޮމެޓީ އެކެވެ. ކޮމެޓީގައި ހިމެނޭނީ ކައުންސިލް މެންބަރަކާއި، ހުށަހަޅާ މައްސަލައާ ގުޅުންނެތް އެސިސްޓެންޓު ޑިރެކްޓަރުން ފެށިގެން މަތީގެ ވެރިޔަކާއި، ހުށަހަޅާ މައްސަލައާ ގުޅުންނެތް ޖީ.އެސް. 03 އިން ފެށިގެން މަތީގެ މުވައްޒަފެކެވެ.

މިއިދާރާއަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާގެ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް، މިއިދާރާއަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާތާ ލަސްވެގެން ރަސްމީ 03 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަބަލާ ކޮމެޓީ ކަނޑައަޅައި، މައްސަލަ ކޮމެޓީއާއި ޙަވާލު ކުރެވޭނެއެވެ. މައްސަލަ ބެލުމަށް ކޮމެޓީއާއި ޙަވާލުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ރަސްމީ 07 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމޭނެއެވެ. މައްސަލަ ބަލައި ނިމޭތާ ރަސްމީ 03 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖަވާބު ދެވޭނެއެވެ.

މައްސަލަ ބަލައި ނިންމާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖަވާބު ދެވެން އަންނަނީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއަކުން ނިންމައިގެން ކަމުގައިވާނަމަ، އެންމެ ކުރިއަށް އޮންނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނެއެވެ. މައްސަލައާމެދު އަތޮޅު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމަވާތާ ރަސްމީ 03 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖަވާބު ދެވޭނެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން

ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތުތައް އެންމެ ތާޒާކަންމަތީ މިއިދާރާގެ ވެބުސައިޓުންނާއި މިއިދާރާގެ ފޭސްބުކު ޕޭޖުން ޢާންމު ކުރަމުން ގެންދަމެވެ. އަދި މިއިދާރާއިން ދެމުން ގެންދާ ޚިދުމަތްތަކާއި، ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލް ތަކާއި، ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުން ތަކާއި، އަތޮޅުގެ އާބާދީއާއި، ކުރާ އިޢުލާނު ތަކާއި، އިންފޮރމޭޝަން އޮފިސަރގެ މަޢުލޫމާތާއި، މުރާޖާ ކޮމެޓީގެ މަޢުލޫމާތާއި، މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގައި ޢަމަލު ކުރަންވީ ގޮތާއި، މިނޫންވެސް ވަރަށްގިނަ މަޢުލޫމާތުތައް މިއިދާރާގެ ވެބުސައިޓުން އެގެން ހުންނާނެއެވެ.

ވެބުސައިޓުގެ އިތުރުން މަޢުލޫމާތުތައް ވީހާ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ޢާންމުންނަށް ފެންނާނޭގޮތް ހެދުމަށްޓަކައި މިމަޢުލޫމާތުތައް މިއިދާރާގެ މައިނޯޓިސްބޯޑު ކަމަށްވާ މިއިދާރާގެ ކައުންޓަރގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ޓީ.ވީ މެދުވެރިކޮށް 24 ގަޑިއިރު ޢާންމު ކުރަމުން ގެންދަމެވެ.