main-story-image
ފ. އަތޮޅު އިންޓަރސްކޫލް ކުޅިވަރު މުބާރާތް ބާއްވާނެރަށެއް ކަނޑައަޅައިފި

21 ސެޕްޓެންބަރ 2023

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މިއަތޮޅުގެ ސްކޫލް މަދަރުސާތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ... [ތަފްޞީލް]

16 ސެޕްޓެންބަރ 2023
16 ސެޕްޓެންބަރ 2023
06 ސެޕްޓެންބަރ 2023
31 އޮގަސްޓް 2023
ޢާންމު އިޢުލާނުތައް

ކަލަންޑަރ

ފޮޓޯ ގެލެރީ