main-story-image
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން 2023 ވަނައަހަށް ލަފާކުރި ބަޖެޓް ފާސްކޮށްފި

10 ޖަނަވަރީ 2023

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން 2023 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރި ބަޖެޓް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 2023 ވަނައަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޢާންމު ޖަލްސާއިން [ތަފްޞީލް]

29 އޮކްޓޫބަރު 2022
22 އޮކްޓޫބަރު 2022
09 އޮކްޓޫބަރު 2022
07 އޮކްޓޫބަރު 2022
ޢާންމު އިޢުލާނުތައް

ކަލަންޑަރ
ފޮޓޯ ގެލެރީ