main-story-image
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ލީގަލް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސައިފި

25 ސެޕްޓެންބަރ 2022

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ލީގަލް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ފ.ނިލަންދޫ މަލަކު ޙައްވާ އަނޫޝާ މިއަދު (25 ސެޕްޓެންބަރ 2022 ދުވަހު) ... [ތަފްޞީލް]

23 ސެޕްޓެންބަރ 2022
23 ސެޕްޓެންބަރ 2022
21 ސެޕްޓެންބަރ 2022
15 ސެޕްޓެންބަރ 2022
ޢާންމު އިޢުލާނުތައް

ކަލަންޑަރ
ފޮޓޯ ގެލެރީ