main-story-image
ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުންނަށް އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

15 ޑިސެންބަރ 2021

މިއަތޮޅުގެ ރަށުކައުންސިލް ތަކުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުން މަސައްކަތްތަކަށް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން 02 ދުވަހުގެ އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ... [ތަފްޞީލް]

09 ނޮވެންބަރ 2021
30 ސެޕްޓެންބަރ 2021
27 ސެޕްޓެންބަރ 2021
18 ސެޕްޓެންބަރ 2021

ކަލަންޑަރ
ފޮޓޯ ގެލެރީ