ގުޅުއްވުމަށް

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ / ދަރުމަވަންތަމަގު / ފ.ނިލަންދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯނު ނަންބަރު: 6740017 | އީމެއިލް: admin@faafu.gov.mv | ވެބްސައިޓު: www.faafu.gov.mv | ފޭސްބުކު: fb.com/FACouncil

* އޮފީސް ހުޅުވިފައި ހުންނަ ވަގުތު: ރަސްމީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ 8.00 އިން 14.00 އަށް (އާދީއްތަ - ބުރާސްފަތި)

* ރަމަޟާން މަހު އޮފީސް ހުޅުވިފައި ހުންނަ ވަގުތު: ރަމަޟާންމަހު ރަސްމީ ގަޑީގެ ގޮތުގައި އެއަހަރަކު ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅުއްވާ ގަޑިއެއްގައި

* ފައިސާ ބަލައިގަތުން: ރަސްމީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ 8.30 އިން 13.00 އަށް (އާދީއްތަ - ބުރާސްފަތި)

* ރަމަޟާންމަހު ރަސްމީގަޑީގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ގަޑި ކަނޑައެޅުއްވުމުން ފައިސާ ބަލައިގަތުމަށް ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅައި ޢާންމުކުރާ ގަޑިއެއްގައި


ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ މިހާރު ހިންގާ ޢިމާރާތުގެ ފޮޓޯގޫގުލް މެޕްގައި ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހުންނަތަން ފާހަގަ ކޮށްފައި


ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ޔުނިޓު ތަކުގެ މަޢުލޫމާތު

ޔުނިޓުގެނަން މައިގަނޑު ޒިންމާތައް ޔުނިޓުގެ އަކުރު ފޯނު ނަންބަރު އީމެއިލް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑު އިންފޮރމޭޝަން ޔުނިޓު އިދާރީ ހިންގުން A1 6740017 hr@faafu.gov.mv
ހިއުމަން ރިސޯސް ޔުނިޓު މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުން A2 6740017 hr@faafu.gov.mv
ބަޖެޓު އެންޑު ފައިނޭންސް ޔުނިޓު ފައިސާގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުން B 6740017 budget@faafu.gov.mv
އިންފްރާންސްޓްރަކްޗަރ އެންޑު އިކޮނަމިކު ޑިވެލޮޕްމެންޓު ޔުނިޓު ޕްރޮކިއުމެންޓާއި، ބިންބިމާއި ގޯތިގެދޮރުގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުން C 6740017 economic@faafu.gov.mv
ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ ރިސާރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ ޔުނިޓް ތަރައްޤީ ޕްލޭނާއި، މޮނިޓަރިންގެ ކަންތައް ބެލެއްޓުން D 6740017 planning@faafu.gov.mv
ކައުންސިލް ބިއުރޯ ބިއުރޯގެ ކަންތައް ބެލެއްޓުން CB 6740017 cb@faafu.gov.mv