ގުޅުއްވުމަށް

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޯނު ނަންބަރު: 6740017

ފެކްސް ނަންބަރު: 6740019

އީ މެއިލް އެޑްރެސް: admin@faafu.gov.mv


އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެޗް.އާރު އެންޑް އިންފޮރމޭޝަން ޔުނިޓް

ފޯނު ނަންބަރު: 6740017

އީ މެއިލް އެޑްރެސް: hr@faafu.gov.mv


ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓް

ފޯނު ނަންބަރު: 6740017

އީ މެއިލް އެޑްރެސް: budget@faafu.gov.mv


އިންފްރާންސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނަމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޔުނިޓް

ފޯނު ނަންބަރު: 6740017

އީ މެއިލް އެޑްރެސް: economic@faafu.gov.mv


ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ ރިސާރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ ޔުނިޓް

ފޯނު ނަންބަރު: 6740017

އީ މެއިލް އެޑްރެސް: planning@faafu.gov.mv