ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ އަތޮޅުވެރިކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުން


މާފަތްގޭ ޙަސަންމަނިކު ކޮލި ޅަހުއްތު ޢަބްދުﷲ ޙަލީމު މުޙައްމަދު ލަޠީފު ތަކަންދޫ މުޙައްމަދު ކަލޭފާނު
ކެރަފާ ތުއްތު މަނިކުު ޅަހުއްތު ދޮންމަނިކު މަލިން އިބުރާހީމް ކަލޭފާނު އިސްމާޢީލް ނަޞީރު ކުޑަ އަޙުމަދު މަނިކު
މުޙައްމަދު ޙަސަން މުޙައްމަދު ޚަލީލު މުޙައްމަދު ތައުފީޤު ޢަލީ ޟާފިރު އިބުރާހީމް މޫސާ
މޫސާ ޢަބުދުއްރަޙުމާނު ޙަސަން ޙަމީދު އިބުރާހީމް ރައޫފު އިސްމާޢީލް ރަޝީދު ޢަލީ ޙުސައިން
އަޙުމަދު މުފީދު މޫސާ ޙުސައިން ޢަބުދުއްރަޙުމާނު ޢަޤީލް އަޙުމަދު ސަމީރު ޢަބުދުއްރަހީމު ޢަބްދުލް މަޖީދު
ޢަލީ ވަޙީދު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙުސައިން މޫސާ ކުޑައިބުރާހީމް މަނިކު ދޮންމަނިކު ޒަކަރިއްޔާ ޙަމީދު
ޢަބުދުﷲ ޖަމީލު