ނޫސްބަޔާން

ކުރިއަށްއޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލް މިއިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކައުންސިލްތައް ޢާންމު ކުރުން (08.08.2023)

2023 ވަނައަހަރުގެ ޖުލައި މަހު ރަށުކައުންސިލް ތަކުން ބޭއްވި ޢާންމު ބައްދަލުވުމުމުގެ މަޢުލޫމާތު މިއިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކައުންސިލްތައް ޢާންމު ކުރުން (08.08.2023)

ކުރިއަށްއޮތް އަހަރަށް ލަފާކުރާ ރަށުކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ ބަޖެޓް މިއިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކައުންސިލްތައް ޢާންމު ކުރުން (07.08.2023)

2023 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 06 މަސްދުވަހު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް މިއިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ރަށުކައުންސިލްތައް ޢާންމު ކުރުން (18.07.2023)

ރަށުކައުންސިލް އިދާރާތަކުން 2022 ވަނައަހަރުގެ މާލީބަޔާން މިއިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކައުންސިލްތައް ޢާންމުކުރުން (07.03.2023)

ރަށުކައުންސިލް އިދާރާތަކުން 2023 ވަނައަހަރަށް ފާސްކުރި ބަޖެޓް މިއިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކައުންސިލްތައް ޢާންމުކުރުން (26.01.2023)

2023 އިން 2025 އަށް ލަފާކުރި ބަޖެޓް މިއިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ރަށުކައުންސިލްތައް ޢާންމު ކުރުން (19.09.2022)

2023 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލް މިއިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ރަށުކައުންސިލްތައް ޢާންމު ކުރުން (04.08.2022)

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 06 މަސްދުވަހު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް މިއިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ރަށުކައުންސިލްތައް ޢާންމު ކުރުން (20.07.2022)

ތަރައްޤީ ޕްލޭނަށް ޢަމަލީސިފަ އަންނަމުންދާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު 2021 ނޮވެންބަރ، ޑިސެންބަރމަހު ޢާންމު ކޮށްފައިވާ ކައުންސިލްތައް ޢާންމު ކުރުން (16.02.2022)

2022 ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް ޖަނަވަރީ 15 ގެ ކުރިން ފާސްކޮށް، އެ މަޢުލޫމާތު މިއިދާރާއާއި ޙިއްޞާ ކޮށްފައިވާ ކައުންސިލްތައް ޢާންމު ކުރުން (26.01.2022)

2021 ވަނަ އަހަރު ރަށުކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް މިއިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ރަށުކައުންސިލްތައް ޢާންމު ކުރުން (19.01.2022)

2020 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބު މިއިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ރަށުކައުންސިލްތައް ޢާންމު ކުރުން (01.04.2021)

2020 ވަނަ އަހަރު ރަށުކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް މިއިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ރަށުކައުންސިލްތައް ޢާންމު ކުރުން (04.03.2021)

އެމް.ޑީ.އެން އިން އިސްލާމްދީނާއި މާތްނަބިއްޔާއަށް ފުރައްސާރަ ކޮށްފައިވާތީ އެކަންކުރި ފަރާތްތަކާމެދު ޤާނޫނީގޮތުން ފިޔަވަޅު އަޅުއްވައި ދެއްވުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދަންނަވައި ފ.އަތޮޅުކައުންސިލުންނެރޭ ނޫސްބަޔާން (30.10.2019)