ޢާންމު އިޢުލާނުތައް

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ 120 ލިޓަރުގެ 50 ޑަސްބިން ހޯދުން (21.05.2024)

މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް [Download pdf] އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފޯމު [Download pdf]

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މާވަށި ދޯނި ކުއްޔަށް ހިފާނެ ފަރާތެއް ހޯދުން (05.05.2024)

މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް [Download pdf] އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފޯމު [Download pdf]

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ރަންގަލި ލޯންޗު މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން (04.02.2024)

މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް [Download pdf] އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފޯމު [Download pdf]

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ރަންގަލި ލޯންޗު މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން (23.01.2024)

މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް [Download pdf] އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފޯމު [Download pdf]

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ސައުންޑް ސިސްޓަމެއް ހޯދުން (06.09.2023)

މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް [Download pdf] އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފޯމު [Download pdf]

މިއިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގާ ފ.އަތޮޅުސްޓޯރަށް ގެންނަ މުދާ ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން (15.01.2023)

މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް [Download pdf] އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފޯމު [Download pdf] އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފޯމު [Download Word]

ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި ކުރުމަށް މިއިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ މާގާ ގޯތިން ބައެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރުން (07.10.2022)

މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް [Download pdf] އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފޯމު [Download pdf] އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފޯމު

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ފައިނޭންސް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ މީހުންގެ ނަތީޖާޝީޓް (11.10.2022)

ނަތީޖާޝީޓް [Download pdf]

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ލީގަލް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ މީހުންގެ ނަތީޖާޝީޓް (10.08.2022)

ނަތީޖާޝީޓް [Download pdf]

މިއިދާރާގެ ލީގަލްއޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާޝީޓް (04.08.2022)

ނަތީޖާޝީޓް [Download pdf]

އޭ ޒޯން ލައިސަންސް ދޫކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރާ ޓްރެކްގެ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން (20.06.2022)

މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް [Download pdf] އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފޯމު [Download pdf] އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފޯމު [Download Word]

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ލީގަލް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ މީހުންގެ ނަތީޖާޝީޓް (20.06.2022)

ނަތީޖާޝީޓް [Download pdf]

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ކައުންސިލް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ މީހުންގެ ނަތީޖާޝީޓް (16.05.2022)

ނަތީޖާޝީޓް [Download pdf]

2022 އެޕްރީލް މަހު މިއިދާރާއަށް ގަނެފައިވާ ތަކެއްޗާއި ހޯދާފައިވާ ޚިދުމަތުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމު ކުރުން (08.05.2022)

އެވޯޑް ޑާޓާޝީޓް [Download pdf]

2022 މާރިޗް މަހު މިއިދާރާއަށް ގަނެފައިވާ ތަކެއްޗާއި ހޯދާފައިވާ ޚިދުމަތުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމު ކުރުން (06.04.2022)

އެވޯޑް ޑާޓާޝީޓް [Download pdf]

ކަނޑުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ފަހަރު ދުއްވުމުގެ ޚިދުމަތަށް އެދޭއިރު ނިޔަމިކަމުގެ ސެޓްފިކެޓް ހުށަހެޅުން (05.04.2022)

މިއިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގާ ފ.އަތޮޅު ސްޓޯރުގައި ފާޚާނާއެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދެވިދާނެ ފަރާތެއް ހޯދުން (01.03.2022)

މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް [Download pdf] އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފޯމު [Download pdf]

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ރަންގަލި ލޯންޗްގެ ބައެއް މަރާމާތުތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން (20.01.2022)

މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް [Download pdf] އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފޯމު [Download pdf]

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލަށް 120 ލީޓަރގެ 90 ޑަސްބިން ހޯދުން (020.01.2022)

މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް [Download pdf] އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފޯމު [Download pdf]

2021 ޑިސެންބަރ މަހު ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއަށް ގަނެފައިވާ ތަކެއްޗާއި ހޯދާފައިވާ ޚިދުމަތުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމު ކުރުން (09.01.2022)

އެވޯޑް ޑާޓާޝީޓް [Download pdf]

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ކައުންސިލް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ މީހުންގެ ނަތީޖާޝީޓް ޢާންމުކުރުން (08.01.2022)

ނަތީޖާޝީޓް [Download pdf]

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ރަންގަލި ލޯންޗްގެ ބައެއް މަރާމާތުތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން (06.01.2022)

މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް [Download pdf] އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފޯމު [Download pdf]

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލަށް 120 ލީޓަރގެ 90 ޑަސްބިން ހޯދުން (28.12.2021)

މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް [Download pdf] އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފޯމު [Download pdf]

މިއިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގާ ފ.އަތޮޅު ސްޓޯރުގައި ހުރި ބައެއް ތަކެތި ނީލަންކިއުން (12.09.2021)

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ދިދައާއި ލޯގޯ ފަރުމާ ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން (23.08.2021)

ފ.އަތޮޅު ސްޓޭޓްހައުސް ގޯތީގައި ޢިމާރާތް ކުރަމުން ގެންދާ ގެސްޓް ހައުސްގެ 2 ނަންބަރު ބްލޮކުގައި ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން (08.03.2021)

މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް [Download pdf] އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފޯމު [Download pdf]

މިއިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އޮންނަ ފ.ދިގުވަރު ފަޅުގައި ފާނަކޮށި އެޅުމަށް 01 އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުން (11.02.2021)

މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް [Download pdf] އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފޯމު [Download pdf]

މިއަތޮޅުގެ ފަޅުރަށްރަށުން ރުއްގަސް ކެނޑުމާއި، އެފަދަ ތަކެއްޗަށް ގެއްލުން ދިނުމާއި، ވެލިނެގުންފަދަ ރަށްރަށަށް ގެއްލުންލިބޭ ފަދަ ކަންތައްތައް ނުކުރުމަށް (22.10.2020)

މިއިދާރާގެ ބެލުމުގެދަށުން ހިންގާ ފ.އަތޮޅު ސްޓޯރަށް ގެންނަމުދާ މަޖޫރީ ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން (12.10.2020)

މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް [Download pdf] އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފޯމު [Download pdf] އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފޯމު [Download Excel]

ފ.އަތޮޅު ސްޓޭޓުހައުސް ގޯތީގައި ޢިމާރާތާކުރާ ގެސްޓުހައުސްގެ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން (06.10.2020)

ފ.އަތޮޅު ސްޓޭޓުހައުސް ގޯތީގައި ޢިމާރާތާކުރާ ގެސްޓުހައުސްގެ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން (16.09.2020)

ފ.އަތޮޅުސްޓޯރަށް ގެންނަ މުދާ މަޖޫރީ ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން (31.08.2020)

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އެއްގަމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން 14 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓާލުން (17.03.2020)

ފ.އަތޮޅު ސްޓޭޓުހައުސް ގޯތީގައި ޢިމާރާތާކުރާ ގެސްޓުހައުސްގެ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން (13.11.2019)

މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް [Download pdf] އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފޯމު [Download pdf]

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ސްޓޭޓު ހައުސްގައި ނީލަންކިއަންހުރި ތަކެތި ބޭނުންވާ ފަރާތެއްހުރިތޯ ބެލުން (23.10.2019)

ތަކެތީގެ ލިސްޓް [Download pdf]

ފ.އަތޮޅު ސްޓޭޓުހައުސް ގޯތީގައި ޢިމާރާތްކުރާ ގެސްޓުހައުސްގެ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް [Download W] [Download pdf] އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފޯމު [Download W] [Download pdf]

ފ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް 2019 އަށް އެހީ ނުވަތަ އިނާމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލުން (28.03.2019)

ފ.އަތޮޅު ސްޓޭޓުހައުސް ގޯތީގައި ޢިމާރާތްކުރާ ގެސްޓުހައުސްގެ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް [Download W] [Download pdf] އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފޯމު [Download W] [Download pdf]

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ގޯތިތެރޭގައިހުރި ކޮންޓެއިނާ ނީލަން ކިއުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނު ބާޠިލް ކުރުން

"ފ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް 2019" ގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ފުރުޞަތު ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލުން

މުބާރާތުގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ފޯމް [Download W] [Download pdf] މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު [Download] މުބާރާތުގެ އުޞޫލް [Download]

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ގޯތިތެރޭގައިހުރި ކޮންޓެއިނާ ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން

ފ.އަތޮޅުސްޓޯރުގެ ވިޔަފާރި ފ.ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ފިނިހިޔާ ޢިމާރާތަށް ބަދަލު ކުރާތީ ސްޓޯރުގެ ވިޔަފާރި ބަންދު ކުރުން

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބުން ބާއްވާ އަދަބީ ފޯވަހި 2018 ގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ރަންގަލި ލޯންޗުގެ ފަހަތުކޮޅު މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް [Download] އަންދާސީ ހިސާބު ފޯމު [Download]

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ރަންގަލި ލޯންޗުގެ ފަހަތުކޮޅު މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް [Download] އަންދާސީ ހިސާބު ފޯމު [Download]

ފ.އަތޮޅު ސްޓޭޓު ހައުސްއަށް ބޭނުންވާ ދޮރުފޮތި ސަޕްލައި ކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުން

މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް [Download] އަންދާސީ ހިސާބު ފޯމު [Download]

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ރަންގަލި ލޯންޗުގެ ސަތަރި ބަދަލު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް [Download] އަންދާސީ ހިސާބު ފޯމު [Download]

ފ.އަތޮޅު ސްޓޭޓު ހައުސްއަށް ބޭނުންވާ ދޮރުފޮތި ސަޕްލައި ކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުން

މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް [Download] އަންދާސީ ހިސާބު ފޯމު [Download]

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ރަންގަލި ލޯންޗުގެ ސަތަރި ބަދަލު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް [Download] އަންދާސީ ހިސާބު ފޯމު [Download]

2018 ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

މުބާރާތުގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ފޯމް [Download W] [Download pdf] މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު [Download] މުބާރާތުގެ އުޞޫލް [Download]

ފ.އަތޮޅު ސްޓޯރ އޮޑިޓު ކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުން މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް [Download] އަންދާސީ ހިސާބު ފޯމު [Download]

ފާފު އެވޯޑު 2018 އަށް ކުރިމަތި ލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

އެވޯޑަށް ކުރިމަތި ލުމުގެ ފޯމް [Download W] [Download pdf] އެވޯޑުގެ ސިޔާސަތު [Download]

ފ.އަތޮޅު ސްޓޯރ އޮޑިޓު ކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުން މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް [Download] އަންދާސީ ހިސާބު ފޯމު [Download]

ފ.އަތޮޅު ސްޓޯރުގައިހުރި ބައެއް ތަކެތި ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން

ފ.އަތޮޅު ސްޓޯރ އޮޑިޓު ކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުން މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް [Download] އަންދާސީ ހިސާބު ފޯމު [Download]

ފ.އަތޮޅު ސްޓޯރ އޮޑިޓު ކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުން މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް [Download] އަންދާސީ ހިސާބު ފޯމު [Download]

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ރަންގަލި ލޯންޗުގެ އިންޖީނެއް މަރާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް [Download] އަންދާސީ ހިސާބު ފޯމު [Download]


Back to top