ޢާންމު އިޢުލާނުތައް

ފ.އަތޮޅު ސްޓޭޓުހައުސް ގޯތީގައި ޢިމާރާތްކުރާ ގެސްޓުހައުސްގެ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް [Download W] [Download pdf] އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފޯމު [Download W] [Download pdf]

ފ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް 2019 އަށް އެހީ ނުވަތަ އިނާމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލުން (28.03.2019)

ފ.އަތޮޅު ސްޓޭޓުހައުސް ގޯތީގައި ޢިމާރާތްކުރާ ގެސްޓުހައުސްގެ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް [Download W] [Download pdf] އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފޯމު [Download W] [Download pdf]

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ގޯތިތެރޭގައިހުރި ކޮންޓެއިނާ ނީލަން ކިއުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނު ބާޠިލް ކުރުން

"ފ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް 2019" ގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ފުރުޞަތު ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލުން

މުބާރާތުގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ފޯމް [Download W] [Download pdf] މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު [Download] މުބާރާތުގެ އުޞޫލް [Download]

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ގޯތިތެރޭގައިހުރި ކޮންޓެއިނާ ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން

ފ.އަތޮޅުސްޓޯރުގެ ވިޔަފާރި ފ.ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ފިނިހިޔާ ޢިމާރާތަށް ބަދަލު ކުރާތީ ސްޓޯރުގެ ވިޔަފާރި ބަންދު ކުރުން

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބުން ބާއްވާ އަދަބީ ފޯވަހި 2018 ގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ރަންގަލި ލޯންޗުގެ ފަހަތުކޮޅު މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް [Download] އަންދާސީ ހިސާބު ފޯމު [Download]

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ރަންގަލި ލޯންޗުގެ ފަހަތުކޮޅު މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް [Download] އަންދާސީ ހިސާބު ފޯމު [Download]

ފ.އަތޮޅު ސްޓޭޓު ހައުސްއަށް ބޭނުންވާ ދޮރުފޮތި ސަޕްލައި ކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުން މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް [Download] އަންދާސީ ހިސާބު ފޯމު [Download]

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ރަންގަލި ލޯންޗުގެ ސަތަރި ބަދަލު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް [Download] އަންދާސީ ހިސާބު ފޯމު [Download]

ފ.އަތޮޅު ސްޓޭޓު ހައުސްއަށް ބޭނުންވާ ދޮރުފޮތި ސަޕްލައި ކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުން މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް [Download] އަންދާސީ ހިސާބު ފޯމު [Download]

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ރަންގަލި ލޯންޗުގެ ސަތަރި ބަދަލު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް [Download] އަންދާސީ ހިސާބު ފޯމު [Download]

2018 ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

މުބާރާތުގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ފޯމް [Download W] [Download pdf] މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު [Download] މުބާރާތުގެ އުޞޫލް [Download]

ފ.އަތޮޅު ސްޓޯރ އޮޑިޓު ކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުން މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް [Download] އަންދާސީ ހިސާބު ފޯމު [Download]

ފާފު އެވޯޑު 2018 އަށް ކުރިމަތި ލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

އެވޯޑަށް ކުރިމަތި ލުމުގެ ފޯމް [Download W] [Download pdf] އެވޯޑުގެ ސިޔާސަތު [Download]

ފ.އަތޮޅު ސްޓޯރ އޮޑިޓު ކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުން މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް [Download] އަންދާސީ ހިސާބު ފޯމު [Download]

ފ.އަތޮޅު ސްޓޯރުގައިހުރި ބައެއް ތަކެތި ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން

ފ.އަތޮޅު ސްޓޯރ އޮޑިޓު ކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުން މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް [Download] އަންދާސީ ހިސާބު ފޯމު [Download]

ފ.އަތޮޅު ސްޓޯރ އޮޑިޓު ކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުން މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް [Download] އަންދާސީ ހިސާބު ފޯމު [Download]

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ރަންގަލި ލޯންޗުގެ އިންޖީނެއް މަރާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް [Download] އަންދާސީ ހިސާބު ފޯމު [Download]Back to top