ތަފާސް ހިސާބު


ރަށުގެ ބޮޑުމިން 17 ހެކްޓަރ
ރަށުގެ ކޯޑު އަކުރު L1
ރަށުގެ އާބާދީގެ ޖުމްލަ 1256
ރަށުގެ އާބާދީގެ އަންހެނުންގެ ޖުމްލަ 629
ރަށުގެ އާބާދީގެ ފިރިހެނުންގެ ޖުމްލަ 627
ރަށުގައި ލަފާފުރުމުގެ ފަސޭހަކަން ބަނދަރު ހަދާފައި
ރަށު ސްކޫލް / މަދަރުސާ / މަރުކަޒުގެ ނަން ފ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
ރަށު ސްކޫލް / މަދަރުސާ / މަރުކަޒުގައި ކިޔަވާ ކުދިންގެ ޢަދަދު 260
ރަށުގައި ތަޢުލީމުދޭ ފެންވަރު އަދި ގުރޭޑު ޘާނަވީ ފެންވަރު - ގުރޭޑު 10
ރަށުގައިހުރި ޔުނިވަރސިޓީ / ކޮލެޖު / ކެންޕަސް ނެތް
ރަށުގައިހުރި ޕްރީސްކޫލްގެ ޢަދަދު 02
ރަށުގައިހުރި ލައިބުރަރީގެ ޢަދަދު 01
ރަށުގައިހުރި ޞިއްޙީ މަރުކަޒު / ހޮސްޕިޓަލުގެ ނަން ފ.ފީއަލީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު
ރަށުގައި ޑޮކްޓަރުން / ނަރުހުންގެ ޚިދުމަތް ޑޮކްޓަރާއި ނަރުހުންގެ ޚިދުމަތް ލިބެންހުރޭ
ރަށުގައި ލެބޯޓްރީ / ސްކޭން / އެކްސްރޭ / އީ.ސީ.ޖީގެ ޚިދުމަތް ލެބޯޓްރީއާއި، އީ.ސީ.ޖީގެ ޚިދުމަތް ލިބެންހުރޭ
ރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޯތީގެ ޢަދަދު 150
ރަށުގައި މީހުން ދިރިނޫޅޭ ގޯތީގެ ޢަދަދު 63
ރަށުގައި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް 24 ގަޑިއިރު ކަރަންޓު ޚިދުމަތް ލިބެންހުރޭ
ރަށުގައި ބޯފެން ބޭނުންކުރާ ގޮތް ފެންބޭނުން ކުރަނީ ފެންތާނގީއަށް ވާރޭފެން ނަގައިގެން
ރަށުގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ނެތް
ރަށުގައި ބެންކުގެ ޚިދުމަތް ނެތް
ރަށުގައިހުރި ޢާންމު ވިފާރިކުރާ ތަންތަނުގެ ޢަދަދު 20
ރަށުގައިހުރި ސައިހޮޓާ / ކެފޭ / ރެސްޓޯރަންޓު 02
ރަށުގައިހުރި ފިރިހެނުންގެ މިސްކިތުގެ ޢަދަދު 02
ރަށުގައިހުރި އަންހެނުންގެ މިސްކިތުގެ ޢަދަދު 01
ރަށުގައި މާލެ ދަތުރުކުރާ ބޯޓުގެ ޢަދަދު ނެތް
ރަށުގައި މާލެ ދަތުރުކުރާ ސްޕީޑު ލޯންޗުގެ ޢަދަދު ނެތް
ރަށުގައިހުރި ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ނެތް
ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ކުލަބު / ޖަމްޢިއްޔާ ތަކުގެ ޢަދަދު 02
ރަށުގައިހުރި ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކު ނެތް
ރަށުގައިހުރި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު 01
ރަށުގައިހުރި ފުޓުސަލް ދަނޑު މިހާރު މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
ރަށުގައިހުރި ބަށިކޯޓު 01
ރަށުގައިހުރި ވޮލީކޯޓު 02
ރަށުގައިހުރި ނެޓުބޯޅަ ކޯޓު ނެތް
ރަށުގައި ދަނޑުވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ ބިމުގެ ޢަދަދު ނެތް
ރަށުގައިހުރި ޑީސަލާއި ޕެޓްރޯލް ވިއްކާތަނުގެ ޢަދަދު 02
ރަށުގައިހުރި ފާމަސީގެ ޢަދަދު 01
ރަށުގައި ކޭބަލް ޓީ.ވީގެ ޚިދުމަތް ކޭބަލް ޓީ.ވީގެ ޚިދުމަތް ލިބެންހުރޭ

ރަށުގެ ބޮޑުމިން 32.5 ހެކްޓަރ
ރަށުގެ ކޯޑު އަކުރު L3
ރަށުގެ އާބާދީގެ ޖުމްލަ 1343
ރަށުގެ އާބާދީގެ އަންހެނުންގެ ޖުމްލަ 644
ރަށުގެ އާބާދީގެ ފިރިހެނުންގެ ޖުމްލަ 699
ރަށުގައި ލަފާފުރުމުގެ ފަސޭހަކަން ބަނދަރު ހަދާފައި
ރަށު ސްކޫލް / މަދަރުސާ / މަރުކަޒުގެ ނަން ފ.ބިލެއްދޫ ސްކޫލް
ރަށު ސްކޫލް / މަދަރުސާ / މަރުކަޒުގައި ކިޔަވާ ކުދިންގެ ޢަދަދު 285
ރަށުގައި ތަޢުލީމުދޭ ފެންވަރު އަދި ގުރޭޑު މަތީޘާނަވީ ފެންވަރު - ގުރޭޑު 12
ރަށުގައިހުރި ޔުނިވަރސިޓީ / ކޮލެޖު / ކެންޕަސް ނެތް
ރަށުގައިހުރި ޕްރީސްކޫލްގެ ޢަދަދު 01
ރަށުގައިހުރި ލައިބުރަރީގެ ޢަދަދު ނެތް
ރަށުގައިހުރި ޞިއްޙީ މަރުކަޒު / ހޮސްޕިޓަލުގެ ނަން ފ.ބިލެއްދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު
ރަށުގައި ޑޮކްޓަރުން / ނަރުހުންގެ ޚިދުމަތް ޑޮކްޓަރާއި ނަރުހުންގެ ޚިދުމަތް ލިބެންހުރޭ
ރަށުގައި ލެބޯޓްރީ / ސްކޭން / އެކްސްރޭ / އީ.ސީ.ޖީގެ ޚިދުމަތް ލެބޯޓްރީއާއި، އީ،ސީ.ޖީގެ ޚިދުމަތް ލިބެންހުރޭ
ރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޯތީގެ ޢަދަދު 170
ރަށުގައި މީހުން ދިރިނޫޅޭ ގޯތީގެ ޢަދަދު 140
ރަށުގައި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް 24 ގަޑިއިރު ކަރަންޓު ޚިދުމަތް ލިބެންހުރޭ
ރަށުގައި ބޯފެން ބޭނުންކުރާ ގޮތް ފެންބޭނުން ކުރަނީ ފެންތާނގީއަށް ވާރޭފެން ނަގައިގެން
ރަށުގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ނެތް
ރަށުގައި ބެންކުގެ ޚިދުމަތް ނެތް
ރަށުގައިހުރި ޢާންމު ވިފާރިކުރާ ތަންތަނުގެ ޢަދަދު 12
ރަށުގައިހުރި ސައިހޮޓާ / ކެފޭ / ރެސްޓޯރަންޓު 02
ރަށުގައިހުރި ފިރިހެނުންގެ މިސްކިތުގެ ޢަދަދު 03
ރަށުގައިހުރި އަންހެނުންގެ މިސްކިތުގެ ޢަދަދު ނެތް
ރަށުގައި މާލެ ދަތުރުކުރާ ބޯޓުގެ ޢަދަދު 02
ރަށުގައި މާލެ ދަތުރުކުރާ ސްޕީޑު ލޯންޗުގެ ޢަދަދު ނެތް
ރަށުގައިހުރި ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ނެތް
ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ކުލަބު / ޖަމްޢިއްޔާ ތަކުގެ ޢަދަދު 02
ރަށުގައިހުރި ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކު ނެތް
ރަށުގައިހުރި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު 01
ރަށުގައިހުރި ފުޓުސެލް ދަނޑު 01
ރަށުގައިހުރި ބަށިކޯޓު 01
ރަށުގައިހުރި ވޮލީކޯޓު 02
ރަށުގައިހުރި ނެޓުބޯޅަ ކޯޓު 01
ރަށުގައި ދަނޑުވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ ބިމުގެ ޢަދަދު ނެތް
ރަށުގައިހުރި ޑީސަލާއި ޕެޓްރޯލް ވިއްކާތަނުގެ ޢަދަދު 02
ރަށުގައިހުރި ފާމަސީގެ ޢަދަދު 01
ރަށުގައި ކޭބަލް ޓީ.ވީގެ ޚިދުމަތް ކޭބަލް ޓީ.ވީގެ ޚިދުމަތް ލިބެންހުރޭ

ރަށުގެ ބޮޑުމިން --
ރަށުގެ ކޯޑު އަކުރު L4
ރަށުގެ އާބާދީގެ ޖުމްލަ 872
ރަށުގެ އާބާދީގެ އަންހެނުންގެ ޖުމްލަ 423
ރަށުގެ އާބާދީގެ ފިރިހެނުންގެ ޖުމްލަ 449
ރަށުގައި ލަފާފުރުމުގެ ފަސޭހަކަން ބަނދަރު ހަދާފައި
ރަށު ސްކޫލް / މަދަރުސާ / މަރުކަޒުގެ ނަން ފ.މަގޫދޫ ސްކޫލް
ރަށު ސްކޫލް / މަދަރުސާ / މަރުކަޒުގައި ކިޔަވާ ކުދިންގެ ޢަދަދު 161
ރަށުގައި ތަޢުލީމުދޭ ފެންވަރު އަދި ގުރޭޑު ޘާނަވީ ފެންވަރު - ގުރޭޑު 10
ރަށުގައިހުރި ޔުނިވަރސިޓީ / ކޮލެޖު / ކެންޕަސް ނެތް
ރަށުގައިހުރި ޕްރީސްކޫލްގެ ޢަދަދު 01
ރަށުގައިހުރި ލައިބުރަރީގެ ޢަދަދު 01
ރަށުގައިހުރި ޞިއްޙީ މަރުކަޒު / ހޮސްޕިޓަލުގެ ނަން ފ.މަގޫދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު
ރަށުގައި ޑޮކްޓަރުން / ނަރުހުންގެ ޚިދުމަތް ޑޮކްޓަރާއި ނަރުހުންގެ ޚިދުމަތް ލިބެންހުރޭ
ރަށުގައި ލެބޯޓްރީ / ސްކޭން / އެކްސްރޭ / އީ.ސީ.ޖީގެ ޚިދުމަތް ލެބޯޓްރީއާއި، އީ.ސީ.ޖީގެ ޚިދުމަތް ލިބެންހުރޭ
ރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޯތީގެ ޢަދަދު 93
ރަށުގައި މީހުން ދިރިނޫޅޭ ގޯތީގެ ޢަދަދު 52
ރަށުގައި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް 24 ގަޑިއިރު ކަރަންޓު ޚިދުމަތް ލިބެންހުރޭ
ރަށުގައި ބޯފެން ބޭނުންކުރާގޮތް ފެންބޭނުން ކުރަނީ ފެންތާނގީއަށް ވާރޭފެން ނަގައިގެން
ރަށުގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ނެތް
ރަށުގައި ބެންކުގެ ޚިދުމަތް ނެތް
ރަށުގައިހުރި ޢާންމު ވިފާރިކުރާ ތަންތަނުގެ ޢަދަދު 08
ރަށުގައިހުރި ސައިހޮޓާ / ކެފޭ / ރެސްޓޯރަންޓު 02
ރަށުގައިހުރި ފިރިހެނުންގެ މިސްކިތުގެ ޢަދަދު 03
ރަށުގައިހުރި އަންހެނުންގެ މިސްކިތުގެ ޢަދަދު ނެތް
ރަށުގައި މާލެ ދަތުރުކުރާ ބޯޓުގެ ޢަދަދު ނެތް
ރަށުގައި މާލެ ދަތުރުކުރާ ސްޕީޑު ލޯންޗުގެ ޢަދަދު ނެތް
ރަށުގައިހުރި ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ 01
ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ކުލަބު / ޖަމްޢިއްޔާ ތަކުގެ ޢަދަދު 01
ރަށުގައިހުރި ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކު ނެތް
ރަށުގައިހުރި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު 01
ރަށުގައިހުރި ފުޓުސަލް ދަނޑު މިހާރު މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
ރަށުގައިހުރި ބަށިކޯޓު 01
ރަށުގައިހުރި ވޮލީކޯޓު 02
ރަށުގައިހުރި ނެޓުބޯޅަ ކޯޓު ނެތް
ރަށުގައި ދަނޑުވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ ބިމުގެ ޢަދަދު ނެތް
ރަށުގައިހުރި ޑީސަލާއި ޕެޓްރޯލް ވިއްކާތަނުގެ ޢަދަދު 02
ރަށުގައިހުރި ފާމަސީގެ ޢަދަދު 01
ރަށުގައި ކޭބަލް ޓީ.ވީގެ ޚިދުމަތް ކޭބަލް ޓީ.ވީގެ ޚިދުމަތް ލިބެންހުރޭ

ރަށުގެ ބޮޑުމިން --
ރަށުގެ ކޯޑު އަކުރު L5
ރަށުގެ އާބާދީގެ ޖުމްލަ 585
ރަށުގެ އާބާދީގެ އަންހެނުންގެ ޖުމްލަ 266
ރަށުގެ އާބާދީގެ ފިރިހެނުންގެ ޖުމްލަ 319
ރަށުގައި ލަފާފުރުމުގެ ފަސޭހަކަން ބަނދަރު ހަދާފައި
ރަށު ސްކޫލް / މަދަރުސާ / މަރުކަޒުގެ ނަން ފ.ދަރަނބޫދޫ ސްކޫލް
ރަށު ސްކޫލް / މަދަރުސާ / މަރުކަޒުގައި ކިޔަވާ ކުދިންގެ ޢަދަދު 107
ރަށުގައި ތަޢުލީމުދޭ ފެންވަރު އަދި ގުރޭޑު ޘާނަވީ ފެންވަރު - ގުރޭޑު 10
ރަށުގައިހުރި ޔުނިވަރސިޓީ / ކޮލެޖު / ކެންޕަސް ނެތް
ރަށުގައިހުރި ޕްރީސްކޫލްގެ ޢަދަދު 01
ރަށުގައިހުރި ލައިބުރަރީގެ ޢަދަދު 01
ރަށުގައިހުރި ޞިއްޙީ މަރުކަޒު / ހޮސްޕިޓަލުގެ ނަން ފ.ދަރަނބޫދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު
ރަށުގައި ޑޮކްޓަރުން / ނަރުހުންގެ ޚިދުމަތް ޑޮކްޓަރާއި ނަރުހުންގެ ޚިދުމަތް ލިބެންހުރޭ
ރަށުގައި ލެބޯޓްރީ / ސްކޭން / އެކްސްރޭ / އީ.ސީ.ޖީގެ ޚިދުމަތް ލިބޭކަށް ނުހުރޭ
ރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޯތީގެ ޢަދަދު 73
ރަށުގައި މީހުން ދިރިނޫޅޭ ގޯތީގެ ޢަދަދު 56
ރަށުގައި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް 24 ގަޑިއިރު ކަރަންޓު ޚިދުމަތް ލިބެންހުރޭ
ރަށުގައި ބޯފެން ބޭނުންކުރާ ގޮތް ފެންބޭނުން ކުރަނީ ފެންތާނގީއަށް ވާރޭފެން ނަގައިގެން
ރަށުގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ނެތް
ރަށުގައި ބެންކުގެ ޚިދުމަތް ނެތް
ރަށުގައިހުރި ޢާންމު ވިފާރިކުރާ ތަންތަނުގެ ޢަދަދު 08
ރަށުގައިހުރި ސައިހޮޓާ / ކެފޭ / ރެސްޓޯރަންޓު 03
ރަށުގައިހުރި ފިރިހެނުންގެ މިސްކިތުގެ ޢަދަދު 02
ރަށުގައިހުރި އަންހެނުންގެ މިސްކިތުގެ ޢަދަދު ނެތް
ރަށުގައި މާލެ ދަތުރުކުރާ ބޯޓުގެ ޢަދަދު ނެތް
ރަށުގައި މާލެ ދަތުރުކުރާ ސްޕީޑު ލޯންޗުގެ ޢަދަދު ނެތް
ރަށުގައިހުރި ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ނެތް
ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ކުލަބު / ޖަމްޢިއްޔާ ތަކުގެ ޢަދަދު 03
ރަށުގައިހުރި ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކު 01
ރަށުގައިހުރި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު 01
ރަށުގައިހުރި ފުޓުސަލް ދަނޑު މިހާރު މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
ރަށުގައިހުރި ބަށިކޯޓު 01
ރަށުގައިހުރި ވޮލީކޯޓު 02
ރަށުގައިހުރި ނެޓުބޯޅަ ކޯޓު 01
ރަށުގައި ދަނޑުވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ ބިމުގެ ޢަދަދު 61
ރަށުގައިހުރި ޑީސަލާއި ޕެޓްރޯލް ވިއްކާތަނުގެ ޢަދަދު ނުހުރޭ
ރަށުގައިހުރި ފާމަސީގެ ޢަދަދު 01
ރަށުގައި ކޭބަލް ޓީ.ވީގެ ޚިދުމަތް ކޭބަލް ޓީ.ވީގެ ޚިދުމަތް ލިބެންހުރޭ

ރަށުގެ ބޮޑުމިން --
ރަށުގެ ކޯޑު އަކުރު L6
ރަށުގެ އާބާދީގެ ޖުމްލަ 2161
ރަށުގެ އާބާދީގެ އަންހެނުންގެ ޖުމްލަ 1071
ރަށުގެ އާބާދީގެ ފިރިހެނުންގެ ޖުމްލަ 1090
ރަށުގައި ލަފާފުރުމުގެ ފަސޭހަކަން ބަނދަރު ހަދާފައި
ރަށު ސްކޫލް / މަދަރުސާ / މަރުކަޒުގެ ނަން ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
ރަށު ސްކޫލް / މަދަރުސާ / މަރުކަޒުގައި ކިޔަވާ ކުދިންގެ ޢަދަދު 453
ރަށުގައި ތަޢުލީމުދޭ ފެންވަރު އަދި ގުރޭޑު މަތީޘާނަވީ ފެންވަރު - ގުރޭޑު 12
ރަށުގައިހުރި ޔުނިވަރސިޓީ / ކޮލެޖު / ކެންޕަސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ލާރނިންގ ސެންޓަރެއްހުރޭ
ރަށުގައިހުރި ޕްރީސްކޫލްގެ ޢަދަދު 01
ރަށުގައިހުރި ލައިބުރަރީގެ ޢަދަދު 02
ރަށުގައިހުރި ޞިއްޙީ މަރުކަޒު / ހޮސްޕިޓަލުގެ ނަން ފ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
ރަށުގައި ޑޮކްޓަރުން / ނަރުހުންގެ ޚިދުމަތް ޑޮކްޓަރާއި ނަރުހުންގެ ޚިދުމަތް ލިބެންހުރޭ
ރަށުގައި ލެބޯޓްރީ / ސްކޭން / އެކްސްރޭ / އީ.ސީ.ޖީގެ ޚިދުމަތް ލެބޯޓްރީ، ސްކޭން، އެކްސްރޭ އަދި އީ،ސީ.ޖީގެ ޚިދުމަތް ލިބެންހުރޭ
ރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޯތީގެ ޢަދަދު 252
ރަށުގައި މީހުން ދިރިނޫޅޭ ގޯތީގެ ޢަދަދު 171
ރަށުގައި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް 24 ގަޑިއިރު ކަރަންޓު ޚިދުމަތް ލިބެންހުރޭ
ރަށުގައި ބޯފެން ބޭނުންކުރާ ގޮތް ފެންބޭނުން ކުރަނީ ފެންތާނގީއަށް ވާރޭފެން ނަގައިގެން
ރަށުގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ނަރުދަމާ ބޭނުންކުރޭ
ރަށުގައި ބެންކުގެ ޚިދުމަތް ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ބުރާންޗެއް ހުރޭ
ރަށުގައި ބެންކުގެ ATM ގެ ޚިދުމަތް ATM ގެ ޚިދުމަތް 24 ގަޑިއިރު ލިބެންހުރޭ
ރަށުގައިހުރި ޢާންމު ވިފާރިކުރާ ތަންތަނުގެ ޢަދަދު 26
ރަށުގައިހުރި ސައިހޮޓާ / ކެފޭ / ރެސްޓޯރަންޓު 04
ރަށުގައިހުރި ފިރިހެނުންގެ މިސްކިތުގެ ޢަދަދު 04
ރަށުގައިހުރި އަންހެނުންގެ މިސްކިތުގެ ޢަދަދު ނެތް
ރަށުގައި މާލެ ދަތުރުކުރާ ބޯޓުގެ ޢަދަދު 01
ރަށުގައި މާލެ ދަތުރުކުރާ ސްޕީޑު ލޯންޗުގެ ޢަދަދު 01
ރަށުގައިހުރި ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ނެތް
ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ކުލަބު / ޖަމްޢިއްޔާ ތަކުގެ ޢަދަދު 03
ރަށުގައިހުރި ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކު 01
ރަށުގައިހުރި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު 01
ރަށުގައިހުރި ފުޓުސެލް ދަނޑު 01
ރަށުގައިހުރި ބަށިކޯޓު 02
ރަށުގައިހުރި ވޮލީކޯޓު 02
ރަށުގައިހުރި ނެޓުބޯޅަ ކޯޓު 01
ރަށުގައި ދަނޑުވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ ބިމުގެ ޢަދަދު 71
ރަށުގައިހުރި ޑީސަލާއި ޕެޓްރޯލް ވިއްކާތަނުގެ ޢަދަދު 01
ރަށުގައިހުރި ފާމަސީގެ ޢަދަދު 02
ރަށުގައި ކޭބަލް ޓީ.ވީގެ ޚިދުމަތް ކޭބަލް ޓީ.ވީގެ ޚިދުމަތް ލިބެންހުރޭ
މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން ތަކުގެ ތަފާސް ހިސާބު 2018 ޢަދަދު
މަޢުލޫމާތަށް އެދި ހުށަހެޅި ޢަދަދު 05
އިޖާބަ ދެވުނު ހުށަހެޅުމުގެ ޢަދަދު 05
މަޢުލޫމާތު ދެވުނު ހުށަހެޅުމުގެ ޢަދަދު 05
މަޢުލޫމާތު ދޭން އިންކާރުކުރި ހުށަހެޅުމުގެ ޢަދަދު -
މަޢުލޫމާތު ދޭން އިންކާރު ކުރުމުން މުރާޖާ ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅުނު ޢަދަދު -
ފީ ނެގުނު ފަހަރުގެ ޢަދަދު -
ނެގުނު ފީގެ ޖުމްލަ: (ދިވެހި ރުފިޔާ) -

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން ތަކުގެ ތަފާސް ހިސާބު 2017 ޢަދަދު
މަޢުލޫމާތަށް އެދި ހުށަހެޅި ޢަދަދު 02
އިޖާބަ ދެވުނު ހުށަހެޅުމުގެ ޢަދަދު 02
މަޢުލޫމާތު ދެވުނު ހުށަހެޅުމުގެ ޢަދަދު -
މަޢުލޫމާތު ދޭން އިންކާރުކުރި ހުށަހެޅުމުގެ ޢަދަދު -
މަޢުލޫމާތު ދޭން އިންކާރު ކުރުމުން މުރާޖާ ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅުނު ޢަދަދު -
ފީ ނެގުނު ފަހަރުގެ ޢަދަދު -
ނެގުނު ފީގެ ޖުމްލަ: (ދިވެހި ރުފިޔާ) -

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން ތަކުގެ ތަފާސް ހިސާބު 2016 ޢަދަދު
މަޢުލޫމާތަށް އެދި ހުށަހެޅި ޢަދަދު 08
އިޖާބަ ދެވުނު ހުށަހެޅުމުގެ ޢަދަދު 08
މަޢުލޫމާތު ދެވުނު ހުށަހެޅުމުގެ ޢަދަދު 07
މަޢުލޫމާތު ދޭން އިންކާރުކުރި ހުށަހެޅުމުގެ ޢަދަދު 01
މަޢުލޫމާތު ދޭން އިންކާރު ކުރުމުން މުރާޖާ ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅުނު ޢަދަދު -
ފީ ނެގުނު ފަހަރުގެ ޢަދަދު 05
ނެގުނު ފީގެ ޖުމްލަ: (ދިވެހި ރުފިޔާ) 85.00

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން ތަކުގެ ތަފާސް ހިސާބު 2015 ޢަދަދު
މަޢުލޫމާތަށް އެދި ހުށަހެޅި ޢަދަދު 05
އިޖާބަ ދެވުނު ހުށަހެޅުމުގެ ޢަދަދު 05
މަޢުލޫމާތު ދެވުނު ހުށަހެޅުމުގެ ޢަދަދު 05
މަޢުލޫމާތު ދޭން އިންކާރުކުރި ހުށަހެޅުމުގެ ޢަދަދު
މަޢުލޫމާތު ދޭން އިންކާރު ކުރުމުން މުރާޖާ ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅުނު ޢަދަދު -
ފީ ނެގުނު ފަހަރުގެ ޢަދަދު 04
ނެގުނު ފީގެ ޖުމްލަ: (ދިވެހި ރުފިޔާ) 55.00