ފާސްކުރާ ޤަރާރު

މިއިދާރާގެ ބެންކް އެކައުންޓްގެ ސްޓޭޓްމެންޓް ބެލުމާއި ޕްރިންޓް ކުރުމުގެ ހުއްދަ އިތުރު ފަރާތްތަކަށް ދިނުން (30.12.2021)

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ޗެކްގައި ސޮއިކުރުމުގެ ހުއްދަ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަޙްމަދު އިބްރާހީމަށް ދިނުން (09.12.2021)

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކޮންޕަނީ ލިމިޓެޑްގެ ސެކްރެޓަރީ އައްޔަން ކުރުމުގެ ޤަރާރު (19.06.2021)

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ޗެކްގައި ސޮއިކުރާ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމުގެ ޤަރާރު (19.06.2021)

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކޮންޕަނީ ލިމިޓެޑްގެ ބޯޑްމެންބަރުން އައްޔަން ކުރުމުގެ ޤަރާރު (19.06.2021)

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ޗެކްގައި ސޮއިކުރާ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމުގެ ޤަރާރު (29.05.2021)

ފ.އަތޮޅުސްޓޯރުގެ ނަމުގައި ބެންކް އެކައުންޓެއް ހުޅުވުމުގެ ޤަރާރު

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބޭންކް އެކައުންޓްގެ މަންތްލީ ސްޓޭޓްމެންޓް ނެގުމާއި، އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރާ ފައިސާގެ މަޢުލޫމާތު ބެލުމުގެ ހުއްދަ ޔުނިޓް ސީ އަށް ދިނުން

ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ގަނެފައިވާ އަތޮޅުރައްޔިޔުންގެ ހިއްސާގެ ފައިދާ ނެގުން

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބޭންކް އެކައުންޓްގެ ޗެކްތަކުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ހުއްދަ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އިބްރާހީމް ޝިފާޙް ޢަބްދުއްރަޙްމާނަށް ދިނުން

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު އެހެން މަޤާމަކަށް ބަދަލުވުމުން ޗެކްތަކުގައި ސޮއިކުރުމަށް ދީފައިވާ ހުއްދަ ބާޠިލް ކުރުން

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބޭންކް އެކައުންޓްގެ މަންތްލީ ސްޓޭޓްމެންޓް ނެގުމާއި، އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރާ ފައިސާގެ މަޢުލޫމާތު ބެލުމަށް އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ ހެދުން

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބޭންކް އެކައުންޓްގެ ޗެކްތަކުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ހުއްދަ މެންބަރ ޢަބްދުލް ޤާދިރު މުޙައްމަދަށް ދިނުން

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބޭންކް އެކައުންޓްގެ ޗެކްތަކުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ހުއްދަ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު އިސްމާޢީލަށް ދިނުން

ޓްރަސްޓް ފަންޑް ހިންގުމުގައި ވަކިއެކައުންޓެއް ނެތުމުން ދަތިވާތީ، ދިވެހިފައިސާގެ އިތުރު އެކައުންޓަކާއި، ޑޮލަރު އެކައުންޓެއް ހުޅުވުން

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ފ.ނިލަންދޫ ބްރާންޗްގައި ހުޅުވާފައިވާ ކަރަންޓް އެކައުންޓް ބަންދުކޮށް އިސްލާމިކް ފައިނޭންސްގެ ނަމުގައި އެކައުންޓެއް ހުޅުވުން

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ "މާވަރު" ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ނަމުގައި ޓްރަސްޓް ފަންޑެއް އުފެއްދުން

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ފ.ނިލަންދޫ ބްރާންޗްގައި ކަރަންޓް އެކައުންޓެއް ހުޅުވުން

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ފ.ނިލަންދޫ ބްރާންޗްގައި އިސްލާމިކް ފައިނޭންސްގެ ނަމުގައި 04 އެކައުންޓް ހުޅުވުން

އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ނަމުގއާއި، ފ.އަތޮޅުސްޓޯރުގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ފ.ނިލަންދޫ ބްރާންޗްގައި 02 އެކައުންޓް ހުޅުވުން

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ފ.އަތޮޅުސްޓޯރުގެ ގުދަނާއި، އިސްޓޯރުގައިހުރި ހަރުމުދާ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނަމުގައި މިލްކްވެރިކަން ސާބިތު ކުރުން

ފ.އަތޮޅުގެއާއި، އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ އުޅަނދުފަހަރު، އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނަމުގައި މިލްކް ވެރިކަން ސާބިތު ކުރުން

ފ.އަތޮޅުސްޓޯރގެ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން އެތަނުގައިހުރި މެނޭޖަރަށް ނޯޓިސްދީ ދޫކޮށްލަން ޖެހިފައިވާތީ، އޭނާއާއިގުޅޭ ވަޒީފާއެއް މިވަގުތު އަތޮޅުކައުންސިލްގައި ހުސްކޮށް އޮތުމާއެކު، މެނޭޖަރ ކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުރި މުވައްޒަފު އެމަޤާމަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ސިވިލްސާރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުގެ ރ. އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރ އަދި ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ ޑޮކްޓަރ އަފްރާޝީމް ޢަލީ ރަޙްމުކުޑަ ގޮތަކަށް އަވަހާރަ ކޮށްލާފައިވާތީ އެކަންކުރި ބަޔަކު ހޯދައި އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެނައުމަށް ގޮވާލުން

ކުށްވެރިން ފ.އަތޮޅުގެ އެއްވެސް ރަށަކަށް ފޮނުވާ ނުލުން


Back to top