އަތޮޅު ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް


އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލުން ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޚިދުމަތްތައް

01- އިދާރީ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ރަށްރަށުގެ ތެރެއިން އެއްރަށަށްވުރެ ގިނަ ރަށްރަށަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކާއި އެއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

02- ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓަރީތަކާއި، އެއެކި އޮފީސްތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން، އެ މިނިސްޓްރީތަކާއި އޮފީސްތަކުން އަތޮޅު ކައުންސިލްތައް މެދުވެރިކޮށް އެ އިދާރީ ދާއިރާއެއްގައި ދޭން ކަނޑައަޅާ ޚިދުމަތްތައް ދިނުން.

03- އިދާރީ ދާއިރާގެ އެންމެހާ ރަށްރަށާއި، ބިންބިމުގެ ދަފްތަރު އެކުލަވައި، އެ ދަފްތަރު ބެލެހެއްޓުމާއި، ބިމާބެހޭ ޤައުމީ ދަފްތަރު އެކުލަވައި ބަލަހައްޓާ އިދާރާއަށް ބޭނުންވާނެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން.

04- ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އަދި މާލީ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އެހީތެރިވުން.

05- ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް ބޭނުންވާ ލަފާ ދިނުން.

06- އިދާރީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ވަކި ރަށުކައުންސިލަކާއި ޙަވާލު ނުކޮށް ހުންނަ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުން.

07- ކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް ޤާނޫނަކުން ކަނއަޅާ މިނޫންވެސް ޚިދުމަތްތައް ދިނުން.

އަތޮޅު ކައުންސިލުން ދޭ ޢާންމު ޚިދުމަތްތައް

ޕާސްޕޯޓް ހެއްދުން

އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ހެއްދުން

ކަނޑުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ހެއްދުން

ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުން

ރޯޑްވާދިނަސް އާކުރުން

ކުރީގެ އަތޮޅު އޮފީހުން ހައްދާފައިވާ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓެފިކެޓް ގެއްލިގެން އަލުން އާކުރުން

ޓްރާންސް މީޓިންގ ސްޓޭޝަންގެ ލައިސަންސްގެ އަހަރީފީ ބަލައިގަތުން

ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑި

ރަސްމީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 8.00 އިން މެންދުރުފަހު 2.00 އަށް

ފައިސާ ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑި

ރަމަޟާންމަސް ފިޔަވައި އެހެން މަސްމަހު ރަސްމީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 8.30 އިން މެންދުރުފަހު 1.00 އަށް

ރަމަޟާންމަހު ރަސްމީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 10.30 އިން މެންދުރު 12.30 އަށް