ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް ބެހިފައިވާ ގޮތް


ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި އޮންނަނީ 02 ސެކްޝަނެވެ. އެއީ ކޯޕަރޭޓް އެފެއާރޒް ސެކްޝަނާއި، އެޓޯލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސާރވިސް ސެކްޝަނެވެ. ކޯޕަރޭޓް އެފެއާރޒް ސެކްޝަން ހިންގެވުމާއި ޙަވާލުވެ ހުންނެވީ ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް ޝަރީފެވެ. އެޓޯލް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސާރވިސް ސެކްޝަން ހިންގެވުމާއި ޙަވާލުވެ ހުންނެވީ ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް ނަޞީރެވެ.

ކޯޕަރޭޓް އެފެއާރޒް ސެކްޝަނުގެ ދަށުގައިވާ ޔުނިޓްތަކަކީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެޗް.އާރު އެންޑް އިންފޮމޭޝަން ޔުނިޓާއި ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓެވެ. އެޓޯލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސާރވިސް ސެކްޝަނުގެ ދަށުގައިވާ ޔުނިޓް ތަކަކީ އިންފްރާންސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނަމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޔުނިޓާއި ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ ރިސާރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ ޔުނިޓެވެ. މީގެ އިތުރުން ކައުންސިލަރުންގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ކައުންސިލް ބިއުރޯއެއް ހުރެއެވެ. ބިއުރޯގެ ކަންތައް ބަލަހައްޓަވަނީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއެވެ.

ކައުންސިލަށް ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ ސިވިލްސާރވިސް އެންމެ އިސްވެރިޔަކީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާއެވެ. ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ކަންތައްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމުގެ އެންމެ އިސް ފަރާތަކީވެސް ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއެވެ. އެގޮތުން މިއިދާރާގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔަކީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އިބުރާހީމް ޝިފާޙު ޢަބުދުއްރަޙުމާނެވެ.


ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިދާރީވެރިން

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އިބުރާހީމް ޝިފާޙު ޢަބުދުއްރަޙުމާނު (ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ)

އަލްފާޟިލް އިބުރާހީމް ޝިފާޙު ޢަބުދުއްރަޙުމާނަކީ މިއިދާރާ އިދާރީގޮތުން ހިންގުމުގެ އެންމެ އިސް ފަރާތެވެ. މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ މިއިދާރާ އިދާރީގޮތުން ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލުމާއި، ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ ކަންތައްތައް ތަންފީޒު ކުރުމާއި، ސިވިލްސާރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައް ބަލަހައްޓައި، ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް އިދާރާ ހިންގުމެވެ.

އޮފީސް ފޯނުނަންބަރު: 6740017 , އީ.މެއިލް: admin@faafu.gov.mv, shifaah@faafu.gov.mv


ޑިރެކްޓަރ އިބުރާހީމް ޝަރީފު

އަލްފާޟިލް އިބުރާހީމް ޝަރީފަކީ މިއިދާރާގެ ކޯޕަރޭޓު އެފެއާރޒު ސެކްޝަން ހިންގުމުގެ އިތުރުން މިއިދާރާގެ އެޑުމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑު އިންފޮރމޭޝަން ޔުނިޓާއި، ހިއުމަން ރިސޯސް ޔުނިޓު ހިންގުމުގެ އެންމެ އިސް ފަރާތެވެ. މި ދެޔުނިޓުން ކުރާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ އިދާރާ ހިންގުމާއި، ސިވިލްސާރވިސް މުވައްޒަފުންނާބެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމެވެ.

އޮފީސް ފޯނުނަންބަރު: 6740017 , އީ.މެއިލް: admin@faafu.gov.mv, shareef@faafu.gov.mv


ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަޙުމަދު ރަފީޢު

އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ރަފީޢުއަކީ މިއިދާރާގެ ބަޖެޓު އެންޑު ފައިނޭންސް ޔުނިޓު ހިންގުމުގެ އެންމެ އިސް ފަރާތެވެ. މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ މިއިދާރާގެ ބަޖެޓާއި، ބަޖެޓާނުބެހޭ ފައިސާއާއި، ޓުރަސްޓުގެ ބަޖެޓުން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ކުރުމާއި، ލަފާކުރާ ބަޖެޓު ތައްޔާރު ކުރުމާއި، ލިބޭފައިސާއާއި ޚަރަދުގެ ރިޕޯޓުތައް ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމެވެ.

އޮފީސް ފޯނުނަންބަރު: 6740017 , އީ.މެއިލް: admin@faafu.gov.mv, rafeeu@faafu.gov.mv


އެސިސްޓެންޓު ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް މޫސާ

އަލްފާޟިލް އިބުރާހީމް މޫސާއަކީ މިއިދާރާގެ އިންފުރާންސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނަމިކު ޑިވެލޮޕްމެންޓު ޔުނިޓު ހިންގުމުގެ އެންމެ އިސް ފަރާތެވެ. މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ބިންބިމާއި ގޯތިގެދޮރާއި، މަރާމާތުކުރުމާއި، ޕްރޮކިއުމެންޓުގެ މަސައްކަތާއި، މިއިދާރާގެ ޓުރަސްޓު ފަންޑަށް އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމެވެ.

އޮފީސް ފޯނުނަންބަރު: 6740017 , އީ.މެއިލް: admin@faafu.gov.mv, ibrahim.moosa@faafu.gov.mv


އެސިސްޓެންޓު ޑިރެކްޓަރ ފަރީދާ އިބުރާހީމް

އަލްފާޟިލާ ފަރީދާ އިބުރާހީމަކީ މިއިދާރާގެ ޕޮލިސީ، ޕްލޭނިންގ، ރިސާރޗް އެންޑު މޮނިޓަރިންގ ޔުނިޓު ހިންގުމުގެ އެންމެ އިސް ފަރާތެވެ. މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ މިއަތޮޅުގެ ތަރައްޤީ ޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށް ޕްލޭން ރިވިއު ކުރުމާއި، އަހަރީ މަސައްކަތު ތާވަލް ތައްޔާރު ކުރުމާއި، ރަށުކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރ ކުރުމާއި، އަތޮޅުގެ އާބާދީއާއި ސްޓެޓިސްޓިކްސް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމެވެ.

އޮފީސް ފޯނުނަންބަރު: 6740017 , އީ.މެއިލް: admin@faafu.gov.mv, faryda@faafu.gov.mv


ޔުނިޓުތަކުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި ޔުނިޓު ތަކުން ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތްތައް

ޔުނިޓް A1 (އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް އިންފޮރމޭޝަން ޔުނިޓް)

ޔުނިޓް A1 ގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުން

އިބްރާހީމް ޝަރީފު / ޑިރެކްޓަރ ޔުނިޓްގެ ވެރިޔާ ޙައްވާ ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ސ.އެޑްމިން އޮފިސަރ ޢަބްދުލް ވާޙިދު ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ކޮންޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން ޢާއިޝަތު ޔުމްނާ
އެޑްމިން އޮފިސަރ
ޖަމްނާ މޫސާ ނަޢީމު
އެޑްމިން އޮފިސަރ

ޔުނިޓް A1 އިން ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތްތައް

01- އެންޓްރީ ބެލެހެއްޓުން

02- ދުވަހު ޔައުމިއްޔާއާއި މުހިންމު ކަންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން

03- އޮފީސް ހުޅުވާ ލެއްޕުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން

04- ވަފުދުތަކުގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، ބައްދަލުވުންތަކާއި ކޮންފަރެންސްތައް އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓުން

05- ލިޔެކިއުމުގެ ސްޓޮކާއި މުދަލުގެ ސްޓޮކަށް ތަކެތި ހޯދުމާއި ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުން

06- ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ބެލެހެއްޓުން

07- މުވާޞަލާތުގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުން

08- ނީލަންކިޔަންޖެހޭ ތަކެތި ނީލަމަށް ފޮނުވުމުގެ ކަންތައް ކުރުން

09- އެކިއެކި އިންތިޚާބުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުން

10- އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ އުޅަނދު ފަހަރުގެ ލައިސަންސާއި، ސަލާމަތާބެހޭ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުން

11- ގެއްލިގެން ނުވަތަ އާކުރަން ހުށަހަޅާ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުން

12- ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ފުރަތަމަ 06 މަހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިނގި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވުން

13- ކޮންމެ އަހަރަކު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިނގި ގޮތުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވުން

14- ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ އުޅަނދު ފަހަރުގައި ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތައް ހަމަޖެއްސުން

15- ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ލިސްޓް ނަގައި ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތަށް ފޮނުވުން

16- ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ އުޅަނދު ފަހަރު ބެލެހެއްޓުން

17- އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައިވާ، މިޔުނިޓާ ގުޅުންހުރި ކަންކަން ކުރުން

18- މިނޫނަސް މިޔުނިޓުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުން

ޔުނިޓް A2 (ހިއުމަން ރިސޯސް ޔުނިޓް)

ޔުނިޓް A2 ގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުން

އިބްރާހީމް ޝަރީފު / ޑިރެކްޓަރ
ޔުނިޓްގެ ވެރިޔާ
ފާޠިމަތު ނުޒުލާ ޖަލީލު
ސ.އެޑްމިން އޮފިސަރ
ޒަހިރާ އިސްމާޢީލް
އެޑްމިން އޮފިސަރ

ޔުނިޓް A2 އިން ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތްތައް

01- މުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުން

02- ވަޒީފާ ދިނުމާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާއި، ވަޒީފާ ބަދަލު ކުރުމާބެހޭ ކަންކަން ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން

03- މުވައްޒަފުންނަށް ޗުއްޓީ ދިނުމާއި ސަލާމާއި ޗުއްޓީގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން

04- މުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރުން

05- ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޓްރެއިނިންގ ރިކްވަޔަމަންޓް ތައްޔާރުކުރުން

06- ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ފޮޅާ ސާފުކުރުމުގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުން

07- އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައިވާ، މިޔުނިޓާ ގުޅުންހުރި ކަންކަން ކުރުން

08- މިނޫނަސް މިޔުނިޓުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުން

ޔުނިޓް B (ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓް)

ޔުނިޓް B ގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުން

އަޙްމަދު ރަފީޢު / ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ
ޔުނިޓްގެ ވެރިޔާ
ފާޠިމަތު އިބްރާހީމް
އ. ފައިނޭންސް އޮފިސަރ
އާމިނަތު ރިލްފާ
އެކައުންޓުސް އޮފިސަރ

ޔުނިޓް B އިން ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތްތައް

01- ބަލައިގަންނަންޖެހޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ބަލައިގަނެ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުން

02- ބަޖެޓާއި ބަޖެޓާނުބެހޭ ފައިސާގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުން

03- މުވައްޒަފުންގެ ޕެންޝަން ސްކީމާއި ކްރެޑިޓް ސްކީމްގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުން

04- ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަށް ޖަމާކުރަންޖެހޭ ފައިސާ ޖަމާކުރުމާއި ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުން

05- ކުރިއަށް އޮންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓާއި، ފާސްކުރާ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުން

06- ޓްރަސްޓް ފަންޑަށް ލިބޭފައިސާއާއި ކުރާ ޚަރަދުގެ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުން

07- އެކިފަރާތްތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ފައިސާގެ ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވުން

08- ފާއިތުވި އަހަރުގެ މާލީހިސާބު ތައްޔާރުކޮށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުން

09- ބޭންކް އެކައުންޓް ހުޅުވުމާއި އެކައުންޓްގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުން

10- ނީލަންކިޔަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ނީލަން ކިއުން

11- އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައިވާ، މިޔުނިޓާ ގުޅުންހުރި ކަންކަން ކުރުން

12- މިނޫނަސް މިޔުނިޓުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުން

ޔުނިޓް C (އިންފްރާންސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނަމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް)

ޔުނިޓް C ގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުން

އިބްރާހީމް މޫސާ / އ.ޑިރެކްޓަރ
ޔުނިޓްގެ ވެރިޔާ
ޖަމީލާ އަޙްމަދު
އ.ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ
ޖަމީލާ އިބްރާހީމް
ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ
ހުމައިދާ ޙުސައިން
އ.ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ
ޖަމީލާ ޢަބްދުﷲ
ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

ޔުނިޓް C އިން ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތްތައް

01- ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީއާއި ބެހޭގޮތުން އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުން

02- މަރާމާތު ކުރަންޖެހޭ ތަންތަނާއި ތަކެތި މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

03- ހޯދަންއެދޭ ތަކެތި ހޯދައި ކަމާބެހޭ ޔުނިޓްތަކާ ޙަވާލުކުރުން

04- ބިނާވެށި ޕްލޭނާއެއްގޮތަށް ބިންދޫކުރުމުގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުން

05- ދިރިއުޅަމަށް ދޫކުރާ ގޯތިތަކުގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުން

06- ކުއްޔަށާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދޫކުރެވޭ ބިންބިމުގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުން

07- އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ އުޅަނދު ފަހަރު ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއި، ފައިސާ ހޯދުމުގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުން

08- ޓްރަސްޓްފަންޑް ހިންގުމާއި، ޓްރަސްޓްފަންޑްގެ އަހަރީ ހިސާބު ތައްޔާރުކޮށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުން

09- ލޭންޑް ސާވޭކުރުން

10- އަތޮޅުގެ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުން

11- ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތާއި އެންމެހާ ވަސީލަތްތައް ބެލެހެއްޓުން

12- ފ.އަތޮޅުސްޓޯރ ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން

13- އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައިވާ، މިޔުނިޓާ ގުޅުންހުރި ކަންކަން ކުރުން

14- މިނޫނަސް މިޔުނިޓުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުން

ޔުނިޓް D (ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ، ރިސާރޗް އެންޑް މިނިޓަރިންގ ޔުނިޓް)

ޔުނިޓް D ގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުން

ފަރީދާ އިބްރާހީމް / އ.ޑިރެކްޓަރ
ޔުނިޓްގެ ވެރިޔާ
ޝަޒީލާ މޫސާ
ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ
ޚަދީޖާ ޢަލީ
ރިސާރޗް އޮފިސަރ

ޔުނިޓް D އިން ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތްތައް

01- އަތޮޅާއި ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީ ޕްލޭނާއި، ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ތައްޔާރު ކުރުމާއި ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުން

02- އަތޮޅާއި ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީއާއި ބެހޭ މަޝްރޫޢުތައް ކަނޑައެޅުމާއި، މޮނިޓަރކޮށް އިވެލުއޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުން

03- އަތޮޅުގެ ފަޅުރަށްރަށް އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތްތަކަށް ދޫކުރުމުގެ ކަންތައް ކުރުން

04- ތަފާސް ހިސާބުގެ ކަންތައް ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން

05- އަތޮޅާއި ރަށްރަށުގެ އާބާދީ ބެލެހެއްޓުން

06- ބިނާވެށި ޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށް އަންނަ ބަދަލުތައް ބެލެހެއްޓުން

07- ކުރިއަށްއޮންނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލް ތައްޔާރު ކުރުން

08- ކުރިއަށް އޮންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ތައްޔާރުކޮށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުން

09- އަތޮޅުގެ ތިމާވެއްޓާބެހޭ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުން

10- އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ވިހާ މަރުވާއާއި މީހުންގެ ރަޖިސްޓްރީ ބެލެހެއްޓުން

11- އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައިވާ، މިޔުނިޓާ ގުޅުންހުރި ކަންކަން ކުރުން

12- މިނޫނަސް މިޔުނިޓުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުން


އެޑުމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ފާޠިމަތު އަޙުމަދު/ ކައުންސިލް ބިއުރޯ

އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު އަޙުމަދަކީ ކައުންސިލް ބިއުރޯގެ ކަންތައް ބަލަހައްޓާ ފަރާތެވެ. މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތައް އިންތިޒާމް ކުރުމާއި، ޖަލްސާތަކުން ނިންމަވާ ކަންތައްތައް ޔުނިޓުތަކަށް ފޮނުވުމާއި، ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތަކާއި، ކޯޑިނޭޝަން ބައްދަލުން ތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިއުމާއި، ކައުންސިލަރުންގެ ޙާޟިރީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމެވެ.

އޮފީސް ފޯނުނަންބަރު: 6740017 , އީ.މެއިލް: admin@faafu.gov.mv, fathimath.ahmed@faafu.gov.mv

ކައުންސިލް ބިއުރޯއިން ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތްތައް

01- ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް އިންތިޒާމް ކުރުން

02- ކައުންސިލަރުންގެ ޙާޟިރީއާއި ސަލާމުގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުން

03- ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުން ތަކުގެ ޔައުމިއްޔާއާއި، ކޯޑިނޭޝަން ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާލިޔެ ބެލެހެއްޓުން

04- ކައުންސިލުން ނިންމާ ކަންތައްތައް ޔުނިޓްތަކަށް ފޮނުވުން

05- ކައުންސިލް ހިންގުމުގެ ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ކައުންސިލަރުން އަންގަވާ ކަންތައް ކުރުން

06- މިނޫނަސް ކައުންސިލް ބިއުރޯއިން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުން