ވަޒީފާގެ އިޢުލާނުތައް

ސިވިސް ސާރވިސް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު [download W] [download Pdf]ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުން

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުން

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފައިނޭސް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުން

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުން

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ކައުންސިލް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުން

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފަޅުވެރިއެއްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުން

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ވޭން ޑްރައިވަރެއްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުން

ފ.އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ހިންގާ ފ.އަތޮޅުސްޓޯރުގެ މަސައްކަތު މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުން

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ވަގުތީގޮތުން މީހަކު ހޯދުން

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޕްރޮޖެކްޓު އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުން

ފ.އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ފިހާރަ / ފ.އަތޮޅުސްޓޯރުގެ ސޭލްސް އެސިސްޓެންޓެއްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުން

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެޑުމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުން

ފ.އަތޮޅު ސްޓޯރުގެ ސޭލްސް އެސިސްޓެންޓުގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުން

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޕްރޮޖެކްޓު އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުން

ފ.އަތޮޅު ސްޓޯރުގެ ސޭލްސް އެސިސްޓެންޓުގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުން

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެޑުމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުން

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިކޮނަމިކު ޑިވެލޮޕްމެންޓު އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުން

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެޑުމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުން

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެޑުމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުން

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ރަންގަލި ލޯންޗުގެ ޑުރައިވަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުން

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓު ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުން

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެޑުމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރުގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުން

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެޑުމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރުގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުން

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެޑުމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރުގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުން

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ މާވަށި ދޯނީގެ ފަޅުވެރިއެއްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުން

ފ.އަތޮޅުސްޓޯރުގެ މަސައްކަތު މީހެއްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުން

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރުގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުން

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ރިސާރޗް އޮފިސަރުގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުން

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ރަނަގަލި ލޯންޗުގެ ފަޅުވެރިއެއްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުން

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުން

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެކައުންޓުސް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުން

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުން

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ރަންގަލި ލޯންޗުގެ ޑުރައިވަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުން


Back to top