ތިންވަނަ ދައުރުގެ ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރުން

COUNCIL PRESITENT VICE PRESIDENT & MEMBERS

އަލްފާޟިލް ޢުމަރު ޒާހިރު ސަލްޖަމްގެ ފ.މަގޫދޫ

* މަޤާމު: ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
* ފޯނުނަންބަރު: 6740017, E-Mail: raees@faafu.gov.mv
* ދައުރުގެ މުއްދަތު: 03 ޖޫން 2017 އިން ... (03 ދައުރު ފުރިހަމަކުރާ ހަމައެކަނި މެންބަރ)

އަލްފާޟިލް މަޙްމޫދު އަޙްމަދު ވާރޭވިލާ ފ.ދަރަނބޫދޫ

* މަޤާމު: ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް
* ފޯނުނަންބަރު: 6740017, E-Mail: naib.raees@faafu.gov.mv
* ދައުރުގެ މުއްދަތު: 03 ޖޫން 2017 އިން ...

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ޤާދިރު މުޙައްމަދު އެދުރުގެ ފ.ނިލަންދޫ

* މަޤާމު:ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ
* ފޯނުނަންބަރު: 6740017, E-Mail:council.member@faafu.gov.mv
* ދައުރުގެ މުއްދަތު: 03 ޖޫން 2017 އިން ...

ދެވަނަ ދައުރުގެ ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރުން

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ޙަމީދު މުޙައްމަދު ރާހި ފ.ނިލަންދޫ (ނިލަންދޫ ދާއިރާ)

* ކުރިން ހުންނެވި މަޤާމު: ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
* ދައުރުގެ މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2014 އިން 02 ޖޫން 2017 އަށް
* ދައުރު ހަމަކުރައްވާފައި

އަލްފާޟިލް ޢުމަރު ޒާހިރު ސަލްޖަމްގެ ފ.މަގޫދޫ (ބިލެއްދޫ ދާއިރާ)

* ކުރިން ހުންނެވި މަޤާމު: ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް
* ދައުރުގެ މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2014 އިން 02 ޖޫން 2017 އަށް
* ދައުރު ހަމަކުރައްވައި ތިންވަނަ ދައުރަށް އިންތިޚާބު ކޮށްފައި

އަލްފާޟިލް އަޚްތަރު ޔޫނުސް ޖަނަވަރީމާގެ ފ.ބިލެއްދޫ (ބިލެއްދޫ ދާއިރާ)

* ކުރިން ހުންނެވި މަޤާމު: އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ
* ދައުރުގެ މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2014 އިން 02 ޖޫން 2017 އަށް
* ދައުރު ހަމަކުރައްވާފައި

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ނަޢީމް އަތިރީގެ ފ.ފީއަލި (ބިލެއްދޫ ދާއިރާ)

* ކުރިން ހުންނެވި މަޤާމު: އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ
* ދައުރުގެ މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2014 އިން 02 ޖޫން 2017 އަށް
* ދައުރު ހަމަކުރައްވާފައި

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ޖަލީލު އަޙްމަދު އޯކިޑްވިލާ ފ.ނިލަންދޫ (ނިލަންދޫ ދާއިރާ)

* ކުރިން ހުންނެވި މަޤާމު: އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ
* ދައުރުގެ މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2014 އިން 02 ޖޫން 2017 އަށް
* ދައުރު ހަމަކުރައްވާފައި

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝިފާޙް ޢަބްދުއްރަޙްމާން ޖަނަވަރީމާގެ ފ.ދަރަނބޫދޫ (ނިލަންދޫ ދާއިރާ)

* ކުރިން ހުންނެވި މަޤާމު: އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ
* ދައުރުގެ މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2014 އިން 02 ޖޫން 2017 އަށް
* ދައުރު ހަމަވުމުގެ ކުރިން 31.05.2017 ގައި އިސްތިޢުފާ ދެއްވީ

ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން

އަލްފާޟިލް އިދުރީސް އަބޫބަކުރު ޖަވާހިރުމާގެ ފ.ފީއަލި (ބިލެއްދޫ ދާއިރާ)

* މަޤާމު: ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
* ދައުރުގެ މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2011 އިން 25 ފެބްރުއަރީ 2014 އަށް
* ދައުރު ހަމަވުމުގެ ކުރިން 11.09.2011 ގައި މެންބަރު ކަމުންނާއި މަޤާމުން އިސްތިޢުފާ ދިނީ

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ނަޢީމް އަތިރީގެ ފ.ފީއަލި (ބިލެއްދޫ ދާއިރާ)

* މަޤާމު: ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް (ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ދެވަނަ ރައީސް)
* ދައުރުގެ މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2011 އިން 25 ފެބްރުއަރީ 2014 އަށް
* 05 ޑިސެންބަރ 2011 އިން ފެށިގެން ދައުރު ހަމަކުރައްވައި 02 ވަނަ ދައުރަށް އިންތިޚާބު ކޮށްފައި

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޚަލީލު ފުލޫނިޔާގެ ފ.ނިލަންދޫ (ނިލަންދޫ ދާއިރާ)

* މަޤާމު: ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް
* ދައުރުގެ މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2011 އިން 25 ފެބްރުއަރީ 2014 އަށް
* ދައުރު ހަމަކުރައްވާފައި

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްލަޠީފް އަޙްމަދު އަތިރީގެ ފ.ނިލަންދޫ (ނިލަންދޫ ދާއިރާ)

* މަޤާމު: ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ
* ދައުރުގެ މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2011 އިން 25 ފެބްރުއަރީ 2014 އަށް
* ދައުރު ހަމަވުމުގެ ކުރިން 05.02.2014 ގައި އިސްތިޢުފާ ދިނީ

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަލީ އޯކިޑްމާގެ ފ.ނިލަންދޫ (ނިލަންދޫ ދާއިރާ)

* މަޤާމު: ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ
* ދައުރުގެ މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2011 އިން 25 ފެބްރުއަރީ 2014 އަށް
* ދައުރު ހަމަކުރައްވާފައި

އަލްފާޟިލް ޢުމަރު ޒާހިރު ސަލްޖަމްގެ ފ.މަގޫދޫ (ބިލެއްދޫ ދާއިރާ)

* މަޤާމު: ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ
* ދައުރުގެ މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2011 އިން 25 ފެބްރުއަރީ 2014 އަށް
* ދައުރު ހަމަކުރައްވައި ދެވަނަ ދައުރަށް އިންތިޚާބު ކޮށްފައި

އަލްފާޟިލް މޫސާ އިސްމާޢީލް މޫސަލް ފ.ބިލެއްދޫ (ބިލެއްދޫ ދާއިރާ)

* މަޤާމު: ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ
* ދައުރުގެ މުއްދަތު: 28 ފެބްރުއަރީ 2011 އިން 25 ފެބްރުއަރީ 2014 އަށް
* ދައުރު ހަމަކުރައްވާފައި

Back to top