ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން


COUNCIL PRESITENT VICE PRESIDENT & MEMBERS

އަލްފާޟިލް ޢަލީ މުޙައްމަދު ބުލްބުލާގެ ފ.ނިލަންދޫ

* މަޤާމު: ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
* ދައުރުގެ މުއްދަތު: 17 މޭ 2021 އިން 16 މޭ 2026 އަށް
* މަޤާމުގައިހުރި މުއްދަތު: 17 މޭ 2021 އިން

އަލްފާޟިލް މޫސާ އަޙްމަދު ބީޗްހައުސް ފ.ފީއަލީ

* މަޤާމު: ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ (ފ.ފީއަލީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް)
* ދައުރުގެ މުއްދަތު: 17 މޭ 2021 އިން 16 މޭ 2026 އަށް
* މަޤާމުގައިހުރި މުއްދަތު: 17 މޭ 2021 އިން

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަސްލަމް މޯނިންގވިލާ ފ.ބިލެއްދޫ

* މަޤާމު: ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ (ފ.ބިލެއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް)
* ދައުރުގެ މުއްދަތު: 17 މޭ 2021 އިން 16 މޭ 2026 އަށް
* މަޤާމުގައިހުރި މުއްދަތު: 17 މޭ 2021 އިން

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ވަޙީދު ގުލްބަކާގެ ފ.މަގޫދޫ

* މަޤާމު: ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ (ފ.މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް)
* ދައުރުގެ މުއްދަތު: 17 މޭ 2021 އިން 16 މޭ 2026 އަށް
* މަޤާމުގައިހުރި މުއްދަތު: 17 މޭ 2021 އިން

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ޙަމީދު އާދަމް ހީނާމާގެ ފ.ދަރަނބޫދޫ

* މަޤާމު: ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ (ފ.ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް)
* ދައުރުގެ މުއްދަތު: 17 މޭ 2021 އިން 16 މޭ 2026 އަށް
* މަޤާމުގައިހުރި މުއްދަތު: 17 މޭ 2021 އިން

އަލްފާޟިލް ޢަލީ އަޙްމަދު ޖަނަވަރީމާގެ ފ.ނިލަންދޫ

* މަޤާމު: ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ (ފ.ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް)
* ދައުރުގެ މުއްދަތު: 17 މޭ 2021 އިން 16 މޭ 2026 އަށް
* މަޤާމުގައިހުރި މުއްދަތު: 17 މޭ 2021 އިން

ތިންވަނަ ދައުރުގެ ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން

އަލްފާޟިލް ޢުމަރު ޒާހިރު ސަލްޖަމްގެ ފ.މަގޫދޫ

* މަޤާމު: ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
* ދައުރުގެ މުއްދަތު: 03 ޖޫން 2017 އިން 16 މޭ 2021 އަށް
* މަޤާމުގައިހުރި މުއްދަތު: 03 ޖޫން 2017 އިން 16 މޭ 2021 އަށް

އަލްފާޟިލް މަޙްމޫދު އަޙްމަދު ވާރޭވިލާ ފ.ދަރަނބޫދޫ

* މަޤާމު: ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް
* ދައުރުގެ މުއްދަތު: 03 ޖޫން 2017 އިން 16 މޭ 2021 އަށް
* މަޤާމުގައިހުރި މުއްދަތު: 03 ޖޫން 2017 އިން 16 މޭ 2021 އަށް

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ޤާދިރު މުޙައްމަދު އެދުރުގެ ފ.ނިލަންދޫ

* މަޤާމު: ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ
* ދައުރުގެ މުއްދަތު: 03 ޖޫން 2017 އިން 16 މޭ 2021 އަށް
* މަޤާމުގައިހުރި މުއްދަތު: 03 ޖޫން 2017 އިން 16 މޭ 2021 އަށް

ދެވަނަ ދައުރުގެ ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ޙަމީދު މުޙައްމަދު ރާހި ފ.ނިލަންދޫ (ނިލަންދޫ ދާއިރާ)

* މަޤާމު: ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
* ދައުރުގެ މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2014 އިން 02 ޖޫން 2017 އަށް
* މަޤާމުގައިހުރި މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2014 އިން 02 ޖޫން 2017 އަށް

އަލްފާޟިލް ޢުމަރު ޒާހިރު ސަލްޖަމްގެ ފ.މަގޫދޫ (ބިލެއްދޫ ދާއިރާ)

* މަޤާމު: ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް
* ދައުރުގެ މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2014 އިން 02 ޖޫން 2017 އަށް
* މަޤާމުގައިހުރި މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2014 އިން 02 ޖޫން 2017 އަށް

އަލްފާޟިލް އަޚްތަރު ޔޫނުސް ޖަނަވަރީމާގެ ފ.ބިލެއްދޫ (ބިލެއްދޫ ދާއިރާ)

* މަޤާމު: ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ
* ދައުރުގެ މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2014 އިން 02 ޖޫން 2017 އަށް
* މަޤާމުގައިހުރި މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2014 އިން 02 ޖޫން 2017 އަށް

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ނަޢީމް އަތިރީގެ ފ.ފީއަލި (ބިލެއްދޫ ދާއިރާ)

* މަޤާމު: ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ
* ދައުރުގެ މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2014 އިން 02 ޖޫން 2017 އަށް
* މަޤާމުގައިހުރި މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2014 އިން 02 ޖޫން 2017 އަށް

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ޖަލީލު އަޙްމަދު އޯކިޑްވިލާ ފ.ނިލަންދޫ (ނިލަންދޫ ދާއިރާ)

* މަޤާމު: ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ
* ދައުރުގެ މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2014 އިން 02 ޖޫން 2017 އަށް
* މަޤާމުގައިހުރި މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2014 އިން 02 ޖޫން 2017 އަށް

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝިފާޙް ޢަބްދުއްރަޙްމާން ޖަނަވަރީމާގެ ފ.ދަރަނބޫދޫ (ނިލަންދޫ ދާއިރާ)

* މަޤާމު: ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ
* ދައުރުގެ މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2014 އިން 02 ޖޫން 2017 އަށް
* މަޤާމުގައިހުރި މުއްދަތު: 26 ފެބުރުވަރީ 2014 އިން 30 މޭ 2017 އަށް (31.05.2017 ގައި އިސްތިޢުފާ ދިނީ)

ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން

އަލްފާޟިލް އިދުރީސް އަބޫބަކުރު ޖަވާހިރުމާގެ ފ.ފީއަލި (ބިލެއްދޫ ދާއިރާ)

* މަޤާމު: ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
* ދައުރުގެ މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2011 އިން 25 ފެބްރުއަރީ 2014 އަށް
* މަޤާމުގައިހުރި މުއްދަތު: 26 ފެބުރުވަރީ 2011 އިން 10 ސެޕްޓެންބަރ 2011 އަށް (11.09.2011 ގައި އިސްތިޢުފާ ދިނީ)

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ނަޢީމް އަތިރީގެ ފ.ފީއަލި (ބިލެއްދޫ ދާއިރާ)

* މަޤާމު: ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް (ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ދެވަނަ ރައީސް)
* ދައުރުގެ މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2011 އިން 25 ފެބްރުއަރީ 2014 އަށް
* މަޤާމުގައިހުރި މުއްދަތު: 05 ޑިސެންބަރ 2011 އިން 25 ފެބުރުވަރީ 2014 އަށް (02 ޖަނަވަރީ 2012 އިން ފެށިގެން 25 ފެބްރުވަރީ 2014 އަށް ރައީސް)

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޚަލީލު ފުލޫނިޔާގެ ފ.ނިލަންދޫ (ނިލަންދޫ ދާއިރާ)

* މަޤާމު: ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް
* ދައުރުގެ މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2011 އިން 25 ފެބްރުއަރީ 2014 އަށް
* މަޤާމުގައިހުރި މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2011 އިން 25 ފެބްރުއަރީ 2014 އަށް

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްލަޠީފް އަޙްމަދު އަތިރީގެ ފ.ނިލަންދޫ (ނިލަންދޫ ދާއިރާ)

* މަޤާމު: ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ
* ދައުރުގެ މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2011 އިން 25 ފެބްރުއަރީ 2014 އަށް
* މަޤާމުގައިހުރި މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2011 އިން 04 ފެބްރުއަރީ 2014 އަށް (05.02.2014 ގައި އިސްތިޢުފާދިނީ)

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަލީ އޯކިޑްމާގެ ފ.ނިލަންދޫ (ނިލަންދޫ ދާއިރާ)

* މަޤާމު: ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ
* ދައުރުގެ މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2011 އިން 25 ފެބްރުއަރީ 2014 އަށް
* މަޤާމުގައިހުރި މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2011 އިން 25 ފެބްރުއަރީ 2014 އަށް

އަލްފާޟިލް ޢުމަރު ޒާހިރު ސަލްޖަމްގެ ފ.މަގޫދޫ (ބިލެއްދޫ ދާއިރާ)

* މަޤާމު: ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ
* ދައުރުގެ މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2011 އިން 25 ފެބްރުއަރީ 2014 އަށް
* މަޤާމުގައިހުރި މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2011 އިން 25 ފެބްރުއަރީ 2014 އަށް

އަލްފާޟިލް މޫސާ އިސްމާޢީލް މޫސަލް ފ.ބިލެއްދޫ (ބިލެއްދޫ ދާއިރާ)

* މަޤާމު: ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ
* ދައުރުގެ މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2011 އިން 25 ފެބްރުއަރީ 2014 އަށް
* މަޤާމުގައިހުރި މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2011 އިން 25 ފެބްރުއަރީ 2014 އަށް

Back to top