ތިންވަނަ ދައުރުގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރުން


ޢުމަރު ޒާހިރު ސަލްޖަމްގެ ފ.މަގޫދޫ

މަޤާމު: ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
ފޯނުނަންބަރު: 6740017
E-Mail: raees@faafu.gov.mv

މަޙްމޫދު އަޙްމަދު ވާރޭވިލާ ފ.ދަރަނބޫދޫ

މަޤާމު: ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް
ފޯނުނަންބަރު: 6740017
E-Mail: naib.raees@faafu.gov.mv

ޢަބްދުލް ޤާދިރު މުޙައްމަދު އެދުރުގެ ފ.ނިލަންދޫ

މަޤާމު:ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ
ފޯނުނަންބަރު: 6740017
E-Mail: council.member@faafu.gov.mv