ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން

ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން

COUNCIL PRESITENT VICE PRESIDENT & MEMBERS

އަލްފާޟިލާ ޙައްވާ ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް ފޮނިލުނބޯގެ ފ. ނިލަންދޫ

* މަޤާމު: ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
* ދައުރުގެ މުއްދަތު: 17 މޭ 2021 އިން 16 މޭ 2026 އަށް
* މަޤާމުގައިހުރި މުއްދަތު: 26 ފެބްރުވަރީ 2024 އިން ...

އަލްފާޟިލް މޫސާ އަޙްމަދު ބީޗްހައުސް ފ.ފީއަލީ

* މަޤާމު: ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ (ފ.ފީއަލީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް)
* ދައުރުގެ މުއްދަތު: 17 މޭ 2021 އިން 16 މޭ 2026 އަށް
* މަޤާމުގައިހުރި މުއްދަތު: 17 މޭ 2021 އިން ...

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަސްލަމް މޯނިންގވިލާ ފ.ބިލެއްދޫ

* މަޤާމު: ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ (ފ.ބިލެއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް)
* ދައުރުގެ މުއްދަތު: 17 މޭ 2021 އިން 16 މޭ 2026 އަށް
* މަޤާމުގައިހުރި މުއްދަތު: 17 މޭ 2021 އިން ...

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ވަޙީދު ގުލްބަކާގެ ފ.މަގޫދޫ

* މަޤާމު: ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ (ފ.މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް)
* ދައުރުގެ މުއްދަތު: 17 މޭ 2021 އިން 16 މޭ 2026 އަށް
* މަޤާމުގައިހުރި މުއްދަތު: 17 މޭ 2021 އިން ...

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ޙަމީދު އާދަމް ހީނާމާގެ ފ.ދަރަނބޫދޫ

* މަޤާމު: ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ (ފ.ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް)
* ދައުރުގެ މުއްދަތު: 17 މޭ 2021 އިން 16 މޭ 2026 އަށް
* މަޤާމުގައިހުރި މުއްދަތު: 17 މޭ 2021 އިން ...

އަލްފާޟިލް ޢަލީ އަޙްމަދު ޖަނަވަރީމާގެ ފ.ނިލަންދޫ

* މަޤާމު: ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ (ފ.ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް)
* ދައުރުގެ މުއްދަތު: 17 މޭ 2021 އިން 16 މޭ 2026 އަށް
* މަޤާމުގައިހުރި މުއްދަތު: 17 މޭ 2021 އިން ...

އަލްފާޟިލް ޢަލީ މުޙައްމަދު ބުލްބުލާގެ ފ.ނިލަންދޫ

* މަޤާމު: ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
* ދައުރުގެ މުއްދަތު: 17 މޭ 2021 އިން 16 މޭ 2026 އަށް
* މަޤާމުގައިހުރި މުއްދަތު: 17 މޭ 2021 އިން 17 ޑިސެންބަރު 2023 އަށް

ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ ރައީސް ޢަލީ މުޙައްމަދު ދައުރު ނިމުމުގެ ކުރިން 17 ޑިސެންބަރު 2023 ގައި އިސްތިޢުފާ ދެއްވާފައި ވެއެވެ. އިސްތިޢުފާ ދެއްވާފައިވަނީ މި ދުވަހު އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް ނުކުންނަވައި ރަސްމީގަޑި ނިމުނު ފަހުންނެވެ.

ތިންވަނަ ދައުރުގެ ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން

އަލްފާޟިލް ޢުމަރު ޒާހިރު ސަލްޖަމްގެ ފ.މަގޫދޫ

* މަޤާމު: ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
* ދައުރުގެ މުއްދަތު: 03 ޖޫން 2017 އިން 16 މޭ 2021 އަށް
* މަޤާމުގައިހުރި މުއްދަތު: 03 ޖޫން 2017 އިން 16 މޭ 2021 އަށް

އަލްފާޟިލް މަޙްމޫދު އަޙްމަދު ވާރޭވިލާ ފ.ދަރަނބޫދޫ

* މަޤާމު: ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް
* ދައުރުގެ މުއްދަތު: 03 ޖޫން 2017 އިން 16 މޭ 2021 އަށް
* މަޤާމުގައިހުރި މުއްދަތު: 03 ޖޫން 2017 އިން 16 މޭ 2021 އަށް

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ޤާދިރު މުޙައްމަދު އެދުރުގެ ފ.ނިލަންދޫ

* މަޤާމު: ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ
* ދައުރުގެ މުއްދަތު: 03 ޖޫން 2017 އިން 16 މޭ 2021 އަށް
* މަޤާމުގައިހުރި މުއްދަތު: 03 ޖޫން 2017 އިން 16 މޭ 2021 އަށް

ދެވަނަ ދައުރުގެ ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ޙަމީދު މުޙައްމަދު ރާހި ފ.ނިލަންދޫ (ނިލަންދޫ ދާއިރާ)

* މަޤާމު: ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
* ދައުރުގެ މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2014 އިން 02 ޖޫން 2017 އަށް
* މަޤާމުގައިހުރި މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2014 އިން 02 ޖޫން 2017 އަށް

އަލްފާޟިލް ޢުމަރު ޒާހިރު ސަލްޖަމްގެ ފ.މަގޫދޫ (ބިލެއްދޫ ދާއިރާ)

* މަޤާމު: ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް
* ދައުރުގެ މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2014 އިން 02 ޖޫން 2017 އަށް
* މަޤާމުގައިހުރި މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2014 އިން 02 ޖޫން 2017 އަށް

އަލްފާޟިލް އަޚްތަރު ޔޫނުސް ޖަނަވަރީމާގެ ފ.ބިލެއްދޫ (ބިލެއްދޫ ދާއިރާ)

* މަޤާމު: ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ
* ދައުރުގެ މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2014 އިން 02 ޖޫން 2017 އަށް
* މަޤާމުގައިހުރި މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2014 އިން 02 ޖޫން 2017 އަށް

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ނަޢީމް އަތިރީގެ ފ.ފީއަލި (ބިލެއްދޫ ދާއިރާ)

* މަޤާމު: ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ
* ދައުރުގެ މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2014 އިން 02 ޖޫން 2017 އަށް
* މަޤާމުގައިހުރި މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2014 އިން 02 ޖޫން 2017 އަށް

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ޖަލީލު އަޙްމަދު އޯކިޑްވިލާ ފ.ނިލަންދޫ (ނިލަންދޫ ދާއިރާ)

* މަޤާމު: ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ
* ދައުރުގެ މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2014 އިން 02 ޖޫން 2017 އަށް
* މަޤާމުގައިހުރި މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2014 އިން 02 ޖޫން 2017 އަށް

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝިފާޙް ޢަބްދުއްރަޙްމާން ޖަނަވަރީމާގެ ފ.ދަރަނބޫދޫ (ނިލަންދޫ ދާއިރާ)

* މަޤާމު: ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ
* ދައުރުގެ މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2014 އިން 02 ޖޫން 2017 އަށް
* މަޤާމުގައިހުރި މުއްދަތު: 26 ފެބުރުވަރީ 2014 އިން 30 މޭ 2017 އަށް

ދެވަނަ ދައުރުގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝިފާޙް ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ދައުރު ނިމުމުގެ ކުރިން 31 މޭ 2017 ގައި އިސްތިޢުފާ ދެއްވާފައި ވެއެވެ.

ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން

އަލްފާޟިލް އިދުރީސް އަބޫބަކުރު ޖަވާހިރުމާގެ ފ.ފީއަލި (ބިލެއްދޫ ދާއިރާ)

* މަޤާމު: ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
* ދައުރުގެ މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2011 އިން 25 ފެބްރުއަރީ 2014 އަށް
* މަޤާމުގައިހުރި މުއްދަތު: 26 ފެބުރުވަރީ 2011 އިން 10 ސެޕްޓެންބަރ 2011 އަށް

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ނަޢީމް އަތިރީގެ ފ.ފީއަލި (ބިލެއްދޫ ދާއިރާ)

* މަޤާމު: ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް (ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ދެވަނަ ރައީސް)
* ދައުރުގެ މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2011 އިން 25 ފެބްރުއަރީ 2014 އަށް
* މަޤާމުގައިހުރި މުއްދަތު: 05 ޑިސެންބަރ 2011 އިން 25 ފެބުރުވަރީ 2014 އަށް

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޚަލީލު ފުލޫނިޔާގެ ފ.ނިލަންދޫ (ނިލަންދޫ ދާއިރާ)

* މަޤާމު: ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް
* ދައުރުގެ މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2011 އިން 25 ފެބްރުއަރީ 2014 އަށް
* މަޤާމުގައިހުރި މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2011 އިން 25 ފެބްރުއަރީ 2014 އަށް

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްލަޠީފް އަޙްމަދު އަތިރީގެ ފ.ނިލަންދޫ (ނިލަންދޫ ދާއިރާ)

* މަޤާމު: ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ
* ދައުރުގެ މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2011 އިން 25 ފެބްރުއަރީ 2014 އަށް
* މަޤާމުގައިހުރި މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2011 އިން 04 ފެބްރުއަރީ 2014 އަށް

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަލީ އޯކިޑްމާގެ ފ.ނިލަންދޫ (ނިލަންދޫ ދާއިރާ)

* މަޤާމު: ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ
* ދައުރުގެ މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2011 އިން 25 ފެބްރުއަރީ 2014 އަށް
* މަޤާމުގައިހުރި މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2011 އިން 25 ފެބްރުއަރީ 2014 އަށް

އަލްފާޟިލް ޢުމަރު ޒާހިރު ސަލްޖަމްގެ ފ.މަގޫދޫ (ބިލެއްދޫ ދާއިރާ)

* މަޤާމު: ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ
* ދައުރުގެ މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2011 އިން 25 ފެބްރުއަރީ 2014 އަށް
* މަޤާމުގައިހުރި މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2011 އިން 25 ފެބްރުއަރީ 2014 އަށް

އަލްފާޟިލް މޫސާ އިސްމާޢީލް މޫސަލް ފ.ބިލެއްދޫ (ބިލެއްދޫ ދާއިރާ)

* މަޤާމު: ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ
* ދައުރުގެ މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2011 އިން 25 ފެބްރުއަރީ 2014 އަށް
* މަޤާމުގައިހުރި މުއްދަތު: 26 ފެބްރުއަރީ 2011 އިން 25 ފެބްރުއަރީ 2014 އަށް

ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ރައީސް އިދުރީސް އަބޫބަކުރު ދައުރު ނިމުމުގެ ކުރިން ރައީސްކަމުންނާއި މެންބަރުކަމުން 11 ސެޕްޓެންބަރު 2011 ގައި އިސްތިޢުފާ ދެއްވުމުން މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބޭއްވި ބައި އިލެކްޝަނުން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރަކަށް 05 ޑިސެންބަރު 2011 ގައި އިންތިޚާބު ކޮށްފައިވަނީ ފ. ފީއަލީ އަތިރީގޭ އިބްރާހީމް ނަޢީމެވެ. 02 ޖަނަވަރީ 2012 އިން ފެށިގެން ފުރަތަމަ ދައުރު ނިމެންދެން ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ދެވަނަ ރައީސަކީ އިބްރާހީމް ނަޢީމެވެ.

ފުރަތަމަ ދައުރުގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް އަޙްމަދު ދައުރު ނިމުމުގެ ކުރިން 05 ފެބްރުވަރީ 2014 ގައި އިސްތިޢުފާ ދެއްވާފައި ވެއެވެ.


Back to top