ފޯމްތަކާއި އެހެނިހެން ލިއުންތައް

ސިޔާސަތުތައް

ފާފު އެވޯޑު ދިނުމުގެ ސިޔާސަތު

އެކިއެކި ފޯމުތައް

ފ.އަތޮޅު ސްޓޭޓް ހައުސްއިން ކޮޓަރި ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭ ފޯމް

ރަންގަލި ލޯންޗް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭ ފޯމް

މާވަށި ދޯނި ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭ ފޯމް

ވޭން ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭ ފޯމް

އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ތަކެތި ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމް

ދިވެހި ސިވިލްސާވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް [Word] [PDF]

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމް [Word] [PDF]

އުފަން ދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ގެއްލިގެން އަލުން ހެއްދުމަށް އެދޭ ފޯމް

ޝަކުވާގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމް [Word] [PDF]

ޚިޔާލު ހުށަހަޅާ ފޯމު [Word] [PDF]

ފ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް 2021 ގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމު

ފ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް 2021 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމް

ފާފު އެވޯޑަށް ކުރިމަތި ލުމުގެ ފޯމް [Word] [PDF]Back to top