ޑައުންލޯޑްސް

ސިޔާސަތު:

"ފާފު އެވޯޑް" ދިނުމުގެ ސިޔާސަތު

އަހަރީ ހިސާބު:

ފ.އަތޮޅު ސްޓޯރުގެ އަހަރީ ހިސާބު (24 މާރިޗު 2014 އިން 23 މާރިޗު 2016 އަށް)

ފޯމްތައް:

ދިވެހި ޕާސްޕޯޓް ހެއްދުމަށް އެދޭ ފޯމް

އެއްގަމު ލައިސަންސް ހެއްދުމަށް އެދޭ ފޯމް

ކަނޑުގެ ލައިސަންސް ހެއްދުމަށް އެދޭ ފޯމް

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭކާޑު ހެއްދުމަށް އެދޭ ފޯމް

ދިވެހި ސިވިލްސާވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް

ދިވެހި ސިވިލްސާވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަންނަން އެދޭ މީހުންގެ ކުށުގެ ރެކޯޑްބަލާ ފޯމް

ރަސްމީ އިދާރާ ތަކުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމް

ފ.އަތޮޅުގެއިން (ސްޓޭޓްހައުސް) ކޮޓަރި ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭ ފޯމް

ރަންގަލި ލޯންޗް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭ ފޯމް

މާވަށި ދޯނި ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭ ފޯމް

ވޭން ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭ ފޯމް

އުފަން ދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ގެއްލިގެން އަލުން ހެއްދުމަށް އެދޭ ފޯމް

އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ތަކެތި ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމް

ކަނޑު އުޅަނދުގެ ސާވޭއަށް އެދޭ ފޯމް

އުޅަނދު ފަހަރުގެ އޮޑީ ނަންބަރަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމް

ޤަވާޢިދުތައް:

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް ހިންގާ ޤަވާޢިދު

ރަސްމީ އިދާރާތަކުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ގަވާއިދު

ދިވެހި ސިވިލްސަރވިސް ޤަވާޢިދު 2014

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދު 2017

ފ.އަތޮޅުސްޓޯރގެ ޤަވާޢިދު

ފ.އަތޮޅުގެ ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ އުޅަނދުފަހަރު ބޭނުންކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޤަވާޢިދު

ނަން ބަދަލު ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު

އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު

އެއްގަމު އުޅަނދުގެ ރޯޑްވާދިނަސް ޓެސްޓް ހެދުމުގެ ޤަވާޢިދު

އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އެއްޗެތި ދުއްވުމުގެ ޓެސްޓްދޭ އެގްޒަމިނަރުން ޓެސްޓް ދިނުމުގައި ޢަމަލު ކުރަންވީ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު

އުޞޫލްތައް:

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިންގުމުގެ އުޞޫލް

ކައުންސިލް ތަކުގެ މާލިއްޔަތުން ޚަރަދު ކުރުމުގައި ކައުންސިލް ތަކުން ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ އުޞޫލް

ކައުންސިލަރުންގެ މުސާރައިން އުނިކުރުމާ ގުޅޭ އުޞޫލް

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެއްގަމާއި، ކަނޑުގެ އުޅަނދު ފަހަރު ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލް

ފ.އަތޮޅުގެ ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލް

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ހޯދައި ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތުގެ އުޞޫލް

ކުލަބު ޖަމްޢިއްޔާ ތަކުގެ ތަރައްޤީއަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ދިނުމުގެ އުޞޫލް