ޑައުންލޯޑްސް

ސިޔާސަތު:

"ފާފު އެވޯޑް" ދިނުމުގެ ސިޔާސަތު

އަހަރީ ހިސާބު:

ފ.އަތޮޅު ސްޓޯރުގެ އަހަރީ ހިސާބު (24 މާރިޗު 2014 އިން 23 މާރިޗު 2016 އަށް)

ފޯމްތައް:

ފާފު އެވޯޑު 2018 ގެ ވޯޑު ޑޮކިއުމެންޓު ފޯމްތައް

ފާފު އެވޯޑު 2018 ގެ ޝަރަފުވެރިކަމުގެ އެވޯޑު/ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ އެވޯޑަށް އެދޭ ފޯމް

ފާފު އެވޯޑު 2018 ގެ ކައުންސިލުން ދޭ ޚާއްޞަ އެވޯޑު/ މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ކައުންސިލުން ދޭ ޚާއްޞަ އެވޯޑަށް އެދޭ ފޯމް

ފާފު އެވޯޑު 2018 ގެ ޚާއްޞަ ޚިދުމަތުގެ އެވޯޑު (ރިސޯޓު/ ވިޔަފާރިތައް/ އަމިއްލަ ފަރާތްތައް) އަށް އެދޭ ފޯމް

ފާފު އެވޯޑު 2018 ގެ ހިންގުންތެރި ކަމުގެ އެވޯޑު/ އެންމެ ޚިދުމަތްތެރި ކުލަބު ޖަމްޢިއްޔާގެ އެވޯޑަށް އެދޭ ފޯމް

ދިވެހި ޕާސްޕޯޓް ހެއްދުމަށް އެދޭ ފޯމް

އެއްގަމު ލައިސަންސް ހެއްދުމަށް އެދޭ ފޯމް

ކަނޑުގެ ލައިސަންސް ހެއްދުމަށް އެދޭ ފޯމް

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭކާޑު ހެއްދުމަށް އެދޭ ފޯމް

ދިވެހި ސިވިލްސާވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް (NEW)

ދިވެހި ސިވިލްސާވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަންނަން އެދޭ މީހުންގެ ކުށުގެ ރެކޯޑްބަލާ ފޯމް

ރަސްމީ އިދާރާ ތަކުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމް

ރަސްމީ އިދާރާ ތަކުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމް (WORD)

ފ.އަތޮޅު ސްޓޭޓް ހައުސްއިން ކޮޓަރި ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭ ފޯމް

ރަންގަލި ލޯންޗް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭ ފޯމް

މާވަށި ދޯނި ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭ ފޯމް

ވޭން ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭ ފޯމް

އުފަން ދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ގެއްލިގެން އަލުން ހެއްދުމަށް އެދޭ ފޯމް

އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ތަކެތި ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމް

ކަނޑު އުޅަނދުގެ ސާވޭއަށް އެދޭ ފޯމް

އުޅަނދު ފަހަރުގެ އޮޑީ ނަންބަރަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމް

ފ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރި ވުމަށް އެދޭ ފޯމް

ފ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމް

ޤަވާޢިދުތައް:

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް ހިންގާ ޤަވާޢިދު

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ގަވާއިދު

ދިވެހި ސިވިލްސަރވިސް ޤަވާޢިދު 2014

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދު 2017

ފ.އަތޮޅުސްޓޯރގެ ޤަވާޢިދު

ފ.އަތޮޅު ސްޓޭޓުހައުސް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ އުޅަނދުފަހަރު ބޭނުންކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޤަވާޢިދު

ނަން ބަދަލު ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު

އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު

އެއްގަމު އުޅަނދުގެ ރޯޑްވާދިނަސް ޓެސްޓް ހެދުމުގެ ޤަވާޢިދު

އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އެއްޗެތި ދުއްވުމުގެ ޓެސްޓްދޭ އެގްޒަމިނަރުން ޓެސްޓް ދިނުމުގައި ޢަމަލު ކުރަންވީ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު

ފ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާއިދު

އުޞޫލްތައް:

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިންގުމުގެ އުޞޫލް

ކައުންސިލް ތަކުގެ މާލިއްޔަތުން ޚަރަދު ކުރުމުގައި ކައުންސިލް ތަކުން ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ އުޞޫލް

ކައުންސިލަރުންގެ މުސާރައިން އުނިކުރުމާ ގުޅޭ އުޞޫލް

ކައުންސިލަށް ލަފާދޭ ކޮމެޓީ އުފެއްދުމުގެ އުޞޫލް

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެއްގަމާއި، ކަނޑުގެ އުޅަނދު ފަހަރު ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލް

ފ.އަތޮޅު ސްޓޭޓް ހައުސް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމުގެ އުޞޫލް

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ހޯދައި ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތުގެ އުޞޫލް

ކުލަބު ޖަމްޢިއްޔާ ތަކުގެ ތަރައްޤީއަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ދިނުމުގެ އުޞޫލް

ފ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް ހިންގުމުގެ އުޞޫލް