މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް


މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން ތަކުގެ ތަފާސް ހިސާބު 2019 ޢަދަދު
މަޢުލޫމާތަށް އެދި ހުށަހެޅި ޢަދަދު -
އިޖާބަ ދެވުނު ހުށަހެޅުމުގެ ޢަދަދު -
މަޢުލޫމާތު ދެވުނު ހުށަހެޅުމުގެ ޢަދަދު -
މަޢުލޫމާތު ދޭން އިންކާރުކުރި ހުށަހެޅުމުގެ ޢަދަދު -
މަޢުލޫމާތު ދޭން އިންކާރު ކުރުމުން މުރާޖާ ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅުނު ޢަދަދު -
ފީ ނެގުނު ފަހަރުގެ ޢަދަދު -
ނެގުނު ފީގެ ޖުމްލަ: (ދިވެހި ރުފިޔާ) -

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅާ ރިޕޯރޓު 2019 [Download]


މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން ތަކުގެ ތަފާސް ހިސާބު 2018 ޢަދަދު
މަޢުލޫމާތަށް އެދި ހުށަހެޅި ޢަދަދު 05
އިޖާބަ ދެވުނު ހުށަހެޅުމުގެ ޢަދަދު 05
މަޢުލޫމާތު ދެވުނު ހުށަހެޅުމުގެ ޢަދަދު 05
މަޢުލޫމާތު ދޭން އިންކާރުކުރި ހުށަހެޅުމުގެ ޢަދަދު -
މަޢުލޫމާތު ދޭން އިންކާރު ކުރުމުން މުރާޖާ ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅުނު ޢަދަދު -
ފީ ނެގުނު ފަހަރުގެ ޢަދަދު -
ނެގުނު ފީގެ ޖުމްލަ: (ދިވެހި ރުފިޔާ) -

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅާ ރިޕޯރޓު 2018 [Download]


މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން ތަކުގެ ތަފާސް ހިސާބު 2017 ޢަދަދު
މަޢުލޫމާތަށް އެދި ހުށަހެޅި ޢަދަދު 02
އިޖާބަ ދެވުނު ހުށަހެޅުމުގެ ޢަދަދު 02
މަޢުލޫމާތު ދެވުނު ހުށަހެޅުމުގެ ޢަދަދު -
މަޢުލޫމާތު ދޭން އިންކާރުކުރި ހުށަހެޅުމުގެ ޢަދަދު -
މަޢުލޫމާތު ދޭން އިންކާރު ކުރުމުން މުރާޖާ ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅުނު ޢަދަދު -
ފީ ނެގުނު ފަހަރުގެ ޢަދަދު -
ނެގުނު ފީގެ ޖުމްލަ: (ދިވެހި ރުފިޔާ) -

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅާ ރިޕޯރޓު 2017 [Download]


މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން ތަކުގެ ތަފާސް ހިސާބު 2016 ޢަދަދު
މަޢުލޫމާތަށް އެދި ހުށަހެޅި ޢަދަދު 08
އިޖާބަ ދެވުނު ހުށަހެޅުމުގެ ޢަދަދު 08
މަޢުލޫމާތު ދެވުނު ހުށަހެޅުމުގެ ޢަދަދު 07
މަޢުލޫމާތު ދޭން އިންކާރުކުރި ހުށަހެޅުމުގެ ޢަދަދު 01
މަޢުލޫމާތު ދޭން އިންކާރު ކުރުމުން މުރާޖާ ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅުނު ޢަދަދު -
ފީ ނެގުނު ފަހަރުގެ ޢަދަދު 05
ނެގުނު ފީގެ ޖުމްލަ: (ދިވެހި ރުފިޔާ) 85.00

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅާ ރިޕޯރޓު 2016 [Download]


މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން ތަކުގެ ތަފާސް ހިސާބު 2015 ޢަދަދު
މަޢުލޫމާތަށް އެދި ހުށަހެޅި ޢަދަދު 05
އިޖާބަ ދެވުނު ހުށަހެޅުމުގެ ޢަދަދު 05
މަޢުލޫމާތު ދެވުނު ހުށަހެޅުމުގެ ޢަދަދު 05
މަޢުލޫމާތު ދޭން އިންކާރުކުރި ހުށަހެޅުމުގެ ޢަދަދު
މަޢުލޫމާތު ދޭން އިންކާރު ކުރުމުން މުރާޖާ ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅުނު ޢަދަދު -
ފީ ނެގުނު ފަހަރުގެ ޢަދަދު 04
ނެގުނު ފީގެ ޖުމްލަ: (ދިވެހި ރުފިޔާ) 55.00

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅާ ރިޕޯރޓު 2015 [Download]


Back to top