ސިވިލްސާރވިސް މުވައްޒަފުން


ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ
15 18 33
| ވަޒީފާއިން ވަކިވާ މުވައްޒަފުން
* ނަމާއި އެޑްރެސް: އަޙްމަދު އިބްރާހީމް ސްނޯ
* ހުރި މަޤާމު: ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް
* ރޭންކް: ZV-7-2
* އަތޮޅާއި ރަށް: ރ. ރަސްގެތީމު
* މިއިދާރާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަންފެށި ތާރީޚް: 08 ނޮވެންބަރު 2021
* ނަމާއި އެޑްރެސް: އިބްރާހީމް ޝިފާޙް ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ޖަނަވަރީމާގެ
* ހުރި މަޤާމު: ސީނިއަރ ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް
* ރޭންކް: EX5
* އަތޮޅާއި ރަށް: ފ. ދަރަނބޫދޫ
* މިއިދާރާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަންފެށި ތާރީޚް: 18 ޑިސެންބަރު 2017
* ނަމާއި އެޑްރެސް: އިބްރާހީމް ޝަރީފް އާބާދުއައްސޭރި
* ހުރި މަޤާމު: ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް
* ރޭންކް: EX1
* އަތޮޅާއި ރަށް: ފ. ފީއަލި
* މިއިދާރާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަންފެށި ތާރީޚް: 13 ސެޕްޓެންބަރު 2011
* ނަމާއި އެޑްރެސް: އަޙްމަދު ރަފީޢު ދޫރެސް
* ހުރި މަޤާމު: އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް
* ރޭންކް: MS4
* އަތޮޅާއި ރަށް: ފ. ނިލަންދޫ
* މިއިދާރާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަންފެށި ފުރަތަމަ ތާރީޚް: 25.10.1988 އިން 13.06.1993 އަށް
* މިއިދާރާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަންފެށި ދެވަނަ ތާރީޚް: 16 ނޮވެންބަރު 1995
* ނަމާއި އެޑްރެސް: އިބްރާހީމް މޫސާ ބީޗްހައުސް
* ހުރި މަޤާމު: އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް
* ރޭންކް: MS3
* އަތޮޅާއި ރަށް: ފ. ނިލަންދޫ
* މިއިދާރާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަންފެށި ތާރީޚް: 07 އެޕްރީލް 2014
* ނަމާއި އެޑްރެސް: ފަރީދާ އިބްރާހީމް ރިހިވެލި
* ހުރި މަޤާމު: އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް
* ރޭންކް: MS3
* އަތޮޅާއި ރަށް: ފ. ނިލަންދޫ
* މިއިދާރާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަންފެށި ތާރީޚް: 18 މާރިޗު 2012
* ނަމާއި އެޑްރެސް: ޝަޒީލާ މޫސާ ބަގީޗާގެ
* ހުރި މަޤާމު: އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް
* ރޭންކް: MS3
* އަތޮޅާއި ރަށް: ފ. ނިލަންދޫ
* މިއިދާރާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަންފެށި ތާރީޚް: 03 ޖުލައި 2013
* ނަމާއި އެޑްރެސް: ޙައްވާ އަނޫޝާ މަލަކު
* ހުރި މަޤާމު: ލީގަލް އޮފިސަރ
* ރޭންކް: CS9-2
* އަތޮޅާއި ރަށް: ފ. ނިލަންދޫ
* މިއިދާރާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަންފެށި ތާރީޚް: 25 ސެޕްޓެންބަރު 2022
* ނަމާއި އެޑްރެސް: ފާޠިމަތު ނުޒުލާ ޖަލީލު މިރިހި
* ހުރި މަޤާމު: ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ
* ރޭންކް: MS2
* އަތޮޅާއި ރަށް: ފ. ނިލަންދޫ
* މިއިދާރާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަންފެށި ތާރީޚް: 20 ނޮވެންބަރު 2011
* ނަމާއި އެޑްރެސް: ސީމާ ޢަލީ ޔުރެނަސް
* ހުރި މަޤާމު: ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ
* ރޭންކް: MS2
* އަތޮޅާއި ރަށް: ފ. ނިލަންދޫ
* މިއިދާރާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަންފެށި ފުރަތަމަ ތާރީޚް: 10.08.2008 އިން 14.06.2017 އަށް
* މިއިދާރާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަންފެށި ދެވަނަ ތާރީޚް: 26 މޭ 2022
* ނަމާއި އެޑްރެސް: ޚަދީޖާ ޢަލީ ކެނެރީގެއާގެ
* ހުރި މަޤާމު: ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ
* ރޭންކް: MS2
* އަތޮޅާއި ރަށް: ފ. ނިލަންދޫ
* މިއިދާރާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަންފެށި ތާރީޚް: 16 މޭ 2007
* ނަމާއި އެޑްރެސް: ޖަމްނާ މޫސާ ނަޢީމު ވައިއެރޭގެ
* ހުރި މަޤާމު: ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ
* ރޭންކް: MS2
* އަތޮޅާއި ރަށް: ފ. ނިލަންދޫ
* މިއިދާރާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަންފެށި ތާރީޚް: 16 ޖަނަވަރީ 2019
* ނަމާއި އެޑްރެސް: ޢަބްދުލްވާޙިދު ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ފޮނިލުނބޯގެ
* ހުރި މަޤާމު: ކޮންޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން
* ރޭންކް: MS2
* އަތޮޅާއި ރަށް: ފ. ނިލަންދޫ
* މިއިދާރާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަންފެށި ތާރީޚް: 12 ސެޕްޓެންބަރު 2007
* ނަމާއި އެޑްރެސް: ޢަލީ އަޙްމަދު ޖަވާހިރުމާގެ
* ހުރި މަޤާމު: އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ
* ރޭންކް: MS2
* އަތޮޅާއި ރަށް: ފ. ނިލަންދޫ
* މިއިދާރާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަންފެށި ތާރީޚް: 01 މާރިޗު 2023
* ނަމާއި އެޑްރެސް: ފާޠިމަތު އިބްރާހީމް މުޝްތަރީގެއާގެ
* ހުރި މަޤާމު: ފައިނޭންސް އޮފިސަރ
* ރޭންކް: MS1
* އަތޮޅާއި ރަށް: ފ. ނިލަންދޫ
* މިއިދާރާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަންފެށި ތާރީޚް: 24 ފެބްރުވަރީ 2000
* ނަމާއި އެޑްރެސް: ހުމޭދާ ޙުސައިން ހުވާސް
* ހުރި މަޤާމު: ކައުންސިލް އޮފިސަރ
* ރޭންކް: MS1
* އަތޮޅާއި ރަށް: ފ. ނިލަންދޫ
* މިއިދާރާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަންފެށި ތާރީޚް: 25 ޖަނަވަރީ 2000
* ނަމާއި އެޑްރެސް: ޖަމީލާ ޢަބްދުﷲ ރަންދުނި
* ހުރި މަޤާމު: ކައުންސިލް އޮފިސަރ
* ރޭންކް: MS1
* އަތޮޅާއި ރަށް: ފ. ނިލަންދޫ
* މިއިދާރާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަންފެށި ތާރީޚް: 31 އޮކްޓޫބަރު 2019
* ނަމާއި އެޑްރެސް: ޒަހީރާ އިސްމާޢީލް ސީނިއަރވިލާ
* ހުރި މަޤާމު: ކައުންސިލް އޮފިސަރ
* ރޭންކް: MS1
* އަތޮޅާއި ރަށް: ފ. ނިލަންދޫ
* މިއިދާރާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަންފެށި ތާރީޚް: 13 އެޕްރީލް 2017
* ނަމާއި އެޑްރެސް: ހުމައިދު އިބްރާހީމް ދަނބުރުއްދޮށުގެ
* ހުރި މަޤާމު: ކައުންސިލް އޮފިސަރ
* ރޭންކް: MS1
* އަތޮޅާއި ރަށް: ފ. ނިލަންދޫ
* މިއިދާރާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަންފެށި ތާރީޚް: 10 ޖުލައި 2023
* ނަމާއި އެޑްރެސް: ޢާއިޝަތު އިބާދާ ރާސްތާ
* ހުރި މަޤާމު: ކައުންސިލް އޮފިސަރ
* ރޭންކް: MS1
* އަތޮޅާއި ރަށް: ފ. ނިލަންދޫ
* މިއިދާރާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަންފެށި ތާރީޚް: 20 ޖޫން 2023
* ނަމާއި އެޑްރެސް: މަޤާމު ހުސްކޮށް
* ހުރި މަޤާމު: ކައުންސިލް އޮފިސަރ
* ރޭންކް: MS1
* އަތޮޅާއި ރަށް: ފ. ނިލަންދޫ
* މިއިދާރާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަންފެށި ތާރީޚް:
* ނަމާއި އެޑްރެސް:
* ހުރި މަޤާމު: ކައުންސިލް އޮފިސަރ
* ރޭންކް: MS1
* އަތޮޅާއި ރަށް: ފ. ނިލަންދޫ
* މިއިދާރާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަންފެށި ތާރީޚް:
* ނަމާއި އެޑްރެސް: ފާޠިމަތު އަޙްމަދު ބުލޫހެވަން
* ހުރި މަޤާމު: އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ
* ރޭންކް: GS3
* އަތޮޅާއި ރަށް: ފ. ނިލަންދޫ
* މިއިދާރާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަންފެށި ތާރީޚް: 19 އޮކްޓޫބަރު 1999
* ނަމާއި އެޑްރެސް: ޢާއިޝަތު ޔުމްނާ މިނާ
* ހުރި މަޤާމު: އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ
* ރޭންކް: GS3
* އަތޮޅާއި ރަށް: ފ. ނިލަންދޫ
* މިއިދާރާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަންފެށި ތާރީޚް: 09 އެޕްރީލް 2018
* ނަމާއި އެޑްރެސް: އާމިނަތު ޖަހީޒާ މަލާޒު ފ. ނިލަންދޫ
* ހުރި މަޤާމު: އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ (ކޮންޓްރެކްޓް)
* ރޭންކް: GS3
* އަތޮޅާއި ރަށް: ފ. ނިލަންދޫ
* މިއިދާރާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަންފެށި ތާރީޚް: 29 ޖަނަވަރީ 2024
* ނަމާއި އެޑްރެސް: ޢަބްދުލްވާޙިދު ޙުސައިން އަލިވާގެ
* ހުރި މަޤާމު: ނެވި
* ރޭންކް: SS3
* އަތޮޅާއި ރަށް: ފ. ނިލަންދޫ
* މިއިދާރާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަންފެށި ތާރީޚް: 02 އެޕްރީލް 2013
* ނަމާއި އެޑްރެސް: ޢަލީ ވަޙީދު ކާމިޔާބު
* ހުރި މަޤާމު: ލޯންޗު ޑްރައިވަރު
* ރޭންކް: SS3
* އަތޮޅާއި ރަށް: ފ. ނިލަންދޫ
* މިއިދާރާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަންފެށި ތާރީޚް: 14 ނޮވެންބަރު 2017
* ނަމާއި އެޑްރެސް: ޢަބްދުއްރައްޒާޤް އިބްރާހީމް ވައިޖެހޭގެ
* ހުރި މަޤާމު: ކާރު ޑްރައިވަރު
* ރޭންކް: SS2
* އަތޮޅާއި ރަށް: ފ. ނިލަންދޫ
* މިއިދާރާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަންފެށި ތާރީޚް: 05 ފެބްރުވަރީ 1999
* ނަމާއި އެޑްރެސް: އިސްމާޢީލް ޒާހިރު ލަގަން
* ހުރި މަޤާމު: ވޭން ޑްރައިވަރު
* ރޭންކް: SS2
* އަތޮޅާއި ރަށް: ފ. ނިލަންދޫ
* މިއިދާރާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަންފެށި ތާރީޚް: 01 ޑިސެންބަރު 2019
* ނަމާއި އެޑްރެސް: އަޙްމަދު މުޙައްމަދު މުޝްތަރީގެ
* ހުރި މަޤާމު: ދޯނީ ފަޅުވެރި
* ރޭންކް: SS2
* އަތޮޅާއި ރަށް: ފ. ނިލަންދޫ
* މިއިދާރާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަންފެށި ތާރީޚް: 01 ޖުލައި 2014
* ނަމާއި އެޑްރެސް: އިބްރާހީމް ފާޜޫޤް ލޮނުމިދިލިމާގެ
* ހުރި މަޤާމު: ލޯންޗު ފަޅުވެރި
* ރޭންކް: SS2
* އަތޮޅާއި ރަށް: ހދ. ކުމުންދޫ
* މިއިދާރާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަންފެށި ތާރީޚް: 01 ޖުލައި 2014
* ނަމާއި އެޑްރެސް: އަޙްމަދު އިޙްސާން ނަސީމީވިލާ
* ހުރި މަޤާމު: ލޯންޗު ފަޅުވެރި
* ރޭންކް: SS2
* އަތޮޅާއި ރަށް: ހދ. ނޮޅިވަރަން
* މިއިދާރާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަންފެށި ތާރީޚް: 11 ޑިސެންބަރު 2019
* މަޤާމު ހުސްކޮށް
* ހުރި މަޤާމު: ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް
* ރޭންކް: SS2
* އަތޮޅާއި ރަށް:
* މިއިދާރާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަންފެށި ތާރީޚް:
* ނަމާއި އެޑްރެސް: ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު ގުލްޝަން
* ހުރި މަޤާމު: ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް
* ރޭންކް: SS1
* އަތޮޅާއި ރަށް: ފ. ނިލަންދޫ
* މިއިދާރާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަންފެށި ތާރީޚް: 13 އޮގަސްޓް 2013
* ނަމާއި އެޑްރެސް: ޙަބީބާ މުޙައްމަދު ގަހާ
* ހުރި މަޤާމު: ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް
* ރޭންކް: SS1
* އަތޮޅާއި ރަށް: ފ. ނިލަންދޫ
* މިއިދާރާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަންފެށި ތާރީޚް: 21 ޖަނަވަރީ 2014
* ނަމާއި އެޑްރެސް: ޖަމީލާ މޫސާ މަލާޒު
* ހުރި މަޤާމު: ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް
* ރޭންކް: SS1
* އަތޮޅާއި ރަށް: ފ. ނިލަންދޫ
* މިއިދާރާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަންފެށި ތާރީޚް: 04 ނޮވެންބަރު 2019


Back to top