އެކިއެކި ދާއިމީ ކޮމެޓީތައް

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ލަފާދޭ ކޮމެޓީ

މިއީ ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުންތަކުގައި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރު ކުރުމަށާއި، އެ ނިންމުންތަކަކީ ޒިންމާދާރު އަދި ޖަވާބުދާރީވަނިވި އުޞޫލުން ނިންމާ ނިންމުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި ބޭއްވުމަށް މަގުފަހި ކުރުމުގެ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 61 ވަނަ މާއްދާއާއި، 149 ވަނަ މާއްދާއިން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރުގެދަށުން އެ އޮތޯރިޓީން އެލަވާލާފައިވާ އުޞޫލުގެ ދަށުން މިދައުރަށް އުފައްދާފައިވާ ކޮމެޓީއެކެވެ. މިކޮމެޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ 09 މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. [ކައުންސިލަށް ލަފާދޭ ކޮމެޓީގެ އުޞޫލު]

1 ޢުމަރު ޒާހިރު ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ގުޅޭނަންބަރު: 6740017 އީމެއިލް: admin@faafu.gov.mv
2 މަޙުމޫދު އަޙުމަދު ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް ގުޅޭނަންބަރު: 6740017 އީމެއިލް: admin@faafu.gov.mv
3 ޢަބުދުލް ޤާދިރު މުޙައްމަދު ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ ގުޅޭނަންބަރު: 6740017 އީމެއިލް: admin@faafu.gov.mv
4 މުޙައްމަދު ޖަލީލު ފ.ފީއަލީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ގުޅޭނަންބަރު: 6740012 އީމެއިލް: feeali2006@hotmail.com
5 އިޙުސާން ފ.ބިލެއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ގުޅޭނަންބަރު: 6740013 އީމެއިލް: bilehdhoo@hotmail.com
6 ޢަބުދުﷲ ވަޙީދު ފ.މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ގުޅޭނަންބަރު: 6740014 އީމެއިލް: fmagoodhoo@gmail.com
7 ޢަލީ މުޙައްމަދު ފ.ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ގުޅޭނަންބަރު: 6740015 އީމެއިލް: admin@dharanboodhoo.gov.mv
8 މުޙައްމަދު ޖަލީލު ފ.ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ގުޅޭނަންބަރު: 6740016 އީމެއިލް: nilandhoo@live.com
9 ސަހީހާ މުޙައްމަދު ސޯޝަލް ސާރވިސް އޮފިސަރ ގުޅޭނަންބަރު: 6740593 އީމެއިލް: saheeha@gender.gov.mv


ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބިޑުކޮމެޓީ

ބިޑުކޮމެޓީއަކީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގެ ޕްރޮކިއުމެންޓު ބާބުގެ 10.13 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުންކުރާ ޕްރޮކިއުމެންޓު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ބިޑުކޮމެޓީތަކުން ހުއްދަ ދޭންޖެހޭ ޕްރޮކިއުމެންޓު މަސައްކަތްތަކަށް ހުއްދަ ދިނުމަށްޓަކައި ދައުލަތުގެ ކޮންމެ އޮފީހެއްގައި އުފައްދަންޖެހޭ ކޮމެޓީއެކެވެ. މިގޮތުން މިއިދާރާގައި އުފައްދާފައިވާ ބިޑުކޮމެޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ ޗެއާރޕާސަން އާއެކު 05 މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ.

މިކޮމެޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ، މިއިދާރާގެ ބިޑުކޮމެޓީގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ ޕްރޮކިއުމެންޓާބެހޭ ކަންތައްތައް، އެމަރުޙަލާގައި ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވަނީ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންތޯ ބަލައި ޗެކުކޮށް، ހުއްދަ ދޭންޖެހޭ ކަންތަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމައި ކޮމެޓީން ހުއްދަ ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑަށްފެތޭ ޕްރޮކިއުމެންޓުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ހުއްދަ ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމެވެ. [ބިޑުކޮމެޓީގެ އުޞޫލު]

1 ޢަބުދުލް ޤާދިރު މުޙައްމަދު (ޗެއާރޕާސަން) ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ ގުޅޭނަންބަރު: 6740017 އީމެއިލް: admin@faafu.gov.mv
2 އިބުރާހީމް ޝިފާޙު ޢަބުދުއްރަޙުމާނު ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ގުޅޭނަންބަރު: 6740017 އީމެއިލް: admin@faafu.gov.mv
3 އިބުރާހީމް ޝަރީފު ޑިރެކްޓަރ ގުޅޭނަންބަރު: 6740017 އީމެއިލް: admin@faafu.gov.mv
4 އަޙުމަދު ރަފީޢު ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ގުޅޭނަންބަރު: 6740017 އީމެއިލް: admin@faafu.gov.mv
5 ފާޠިމަތު އަޙުމަދު އެޑުމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ގުޅޭނަންބަރު: 6740017 އީމެއިލް: admin@faafu.gov.mv


ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖުމެންޓު އެންޑު ޑިވެލޮޕްމެންޓު ކޮމެޓީ

ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖުމަންޓު އެންޑު ޑިވެލޮޕްމެންޓު ކޮމެޓީއަކީ ދިވެހި ސިވިލްސާރވިސްގެ ޤާަވާޢިދުގެ 36 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މިއިދާރާގައި އުފައްދާފައިވާ ކޮމެޓީއެކެވެ. މިކޮމެޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ ޗެއާރޕާސަންއާއެކު 07 މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ.

މިކޮމެޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ، ދިވެހި ސިވިލްސާރވިސް ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދު ތަންފީޒު ކުރުމަށާއި، ސިވިލްސާވިސްއިން ރައްޔިތުންނަށްދޭ ޚިދުމަތްތައް ރަގަނޅުކޮށް، ޒަމާނީ ސިވިލްސާރވިސްއެއް ޤާއިމް ކުރުމަށް ސިވިލްސާރވިސް ކޮމިޝަނުން ކުރައްވާ މަސައްކަތް ތަކުގައި އެހީތެރިވެ ދިނުމަށްޓަކައި ސިވިލްސާރވިސް ޤާވާޢިދުގެ 47 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ކުރުމެވެ.

1 އިބުރާހީމް ޝިފާޙު ޢަބުދުއްރަޙުމާނު ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ ޗެއާރޕާސަން
2 އިބުރާހީމް ޝަރީފު ޑިރެކްޓަރ ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ މެންބަރ
3 އިސްމާޢީލް ޢަބުދުﷲ ޑިރެކްޓަރ ފ.ނިލަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ މެންބަރ
4 މުނީރާ އިބުރާހީމް އެސިސްޓެންޓު ޑިރެކްޓަރ ފ.ނިލަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ މެންބަރ
5 ޢަބުދުﷲ އަޙުމަދު ޕުރިންސިޕަލް ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު މެންބަރ
6 ޢަބުދުއްރަޝީދު އަޙުމަދު ޑެޕިއުޓީ ޕުރިންސިޕަލް ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު މެންބަރ
7 ޢަބުދުއްލަޠީފު މުޙައްމަދު ލީޑިންގ ޓީޗަރ ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު މެންބަރ


ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުރާޖާ ކޮމެޓީ

މި ކޮމެޓީއަކީ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިއިދާރާއިން ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން މިއިދާރާގެ އިންފޮރމޭޝަން އޮފިސަރ ނިންމާ ނިންމުން ތަކާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން މިއިދާރާއަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް ބަލައި މުރާޖާކޮށް ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް، މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޤަވާޢިދުގެ 42 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މިއިދާރާގައި އުފައްދާފައިވާ ކޮމެޓީއެކެވެ. މިކޮމެޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ 03 މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. މިއިދާރާގެ މުރާޖާ ކޮމެޓީގެ ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ފަރާތްތަކުން އެމައްސަލަ ހުށަހަޅާނީ އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހަށެވެ.

މިކޮމެޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ، މިއިދާރާގެ އިންފޮރމޭޝަން އޮފިސަރ ނިންމާ ނިންމުންތަކާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ފަރާތްތަކުން މިއިދާރާއަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާގެ މައްސަލަތައް ބަލައި މުރާޖާކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމެވެ.

ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް ޝަރީފު (ޗެއާރޕާސަން)

ގުޅޭ ނަންބަރު: އޮފީސް ފޯނުނަންބަރު: 6740017

Office E-Mail: admin@faafu.gov.mv
E-Mail: shareef@faafu.gov.mvޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަޙްމަދު ރަފީޢު

ގުޅޭ ނަންބަރު: އޮފީސް ފޯނުނަންބަރު: 6740017

Office E-Mail: admin@faafu.gov.mv
E-Mail: rafeeu@faafu.gov.mvއެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް މޫސާ

ގުޅޭ ނަންބަރު: އޮފީސް ފޯނުނަންބަރު: 6740017

Office E-Mail: admin@faafu.gov.mv
E-Mail: ibrahim.moosa@faafu.gov.mv