އެކިއެކި ދާއިމީ ކޮމެޓީތައް


01- ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ލަފާދޭ ކޮމެޓީ

މިއީ ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުންތަކުގައި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރު ކުރުމަށާއި، އެ ނިންމުންތަކަކީ ޒިންމާދާރު އަދި ޖަވާބުދާރީވަނިވި އުޞޫލުން ނިންމާ ނިންމުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި ބޭއްވުމަށް މަގުފަހި ކުރުމުގެ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 61 ވަނަ މާއްދާއާއި، 149 ވަނަ މާއްދާއިން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރުގެދަށުން އެ އޮތޯރިޓީން އެލަވާލާފައިވާ އުޞޫލުގެ ދަށުން މިދައުރަށް އުފައްދާފައިވާ ކޮމެޓީއެކެވެ. މިކޮމެޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ 09 މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. [ކައުންސިލަށް ލަފާދޭ ކޮމެޓީގެ އުޞޫލު]

1 ޢުމަރު ޒާހިރު ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ގުޅޭނަންބަރު: 6740017 އީމެއިލް: admin@faafu.gov.mv
2 މަޙުމޫދު އަޙުމަދު ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް ގުޅޭނަންބަރު: 6740017 އީމެއިލް: admin@faafu.gov.mv
3 ޢަބުދުލް ޤާދިރު މުޙައްމަދު ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ ގުޅޭނަންބަރު: 6740017 އީމެއިލް: admin@faafu.gov.mv
4 މުޙައްމަދު ޖަލީލު ފ.ފީއަލީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ގުޅޭނަންބަރު: 6740012 އީމެއިލް:
5 އިޙުސާން ފ.ބިލެއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ގުޅޭނަންބަރު: 6740013 އީމެއިލް:
6 ޢަބުދުﷲ ވަޙީދު ފ.މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ގުޅޭނަންބަރު: 6740014 އީމެއިލް:
7 ޢަލީ މުޙައްމަދު ފ.ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ގުޅޭނަންބަރު: 6740015 އީމެއިލް:
8 މުޙައްމަދު ޖަލީލު ފ.ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ގުޅޭނަންބަރު: 6740016 އީމެއިލް: mjaleelmirihi@gmail.com
9 ސަހީހާ މުޙައްމަދު ސޯޝަލް ސާރވިސް އޮފިސަރ ގުޅޭނަންބަރު: 6740593 އީމެއިލް: saheeha@gender.gov.mv


02- ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބިޑުކޮމެޓީ

ބިޑުކޮމެޓީއަކީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގެ ޕްރޮކިއުމެންޓު ބާބުގެ 10.13 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުންކުރާ ޕްރޮކިއުމެންޓު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ބިޑުކޮމެޓީތަކުން ހުއްދަ ދޭންޖެހޭ ޕްރޮކިއުމެންޓު މަސައްކަތްތަކަށް ހުއްދަ ދިނުމަށްޓަކައި ދައުލަތުގެ ކޮންމެ އޮފީހެއްގައި އުފައްދަންޖެހޭ ކޮމެޓީއެކެވެ. މިގޮތުން މިއިދާރާގައި އުފައްދާފައިވާ ބިޑުކޮމެޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ ޗެއާރޕާސަން އާއެކު 05 މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ.

މިކޮމެޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ، މިއިދާރާގެ ބިޑުކޮމެޓީގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ ޕްރޮކިއުމެންޓާބެހޭ ކަންތައްތައް، އެމަރުޙަލާގައި ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވަނީ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންތޯ ބަލައި ޗެކުކޮށް، ހުއްދަ ދޭންޖެހޭ ކަންތަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމައި ކޮމެޓީން ހުއްދަ ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑަށްފެތޭ ޕްރޮކިއުމެންޓުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ހުއްދަ ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމެވެ. [ބިޑުކޮމެޓީގެ އުޞޫލު]

1 ޢަބުދުލް ޤާދިރު މުޙައްމަދު (ޗެއާރޕާސަން) ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ ގުޅޭނަންބަރު: 6740017 އީމެއިލް: admin@faafu.gov.mv
2 އިބުރާހީމް ޝިފާޙު ޢަބުދުއްރަޙުމާނު ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ގުޅޭނަންބަރު: 6740017 އީމެއިލް: admin@faafu.gov.mv
3 އިބުރާހީމް ޝަރީފު ޑިރެކްޓަރ ގުޅޭނަންބަރު: 6740017 އީމެއިލް: admin@faafu.gov.mv
4 އަޙުމަދު ރަފީޢު ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ގުޅޭނަންބަރު: 6740017 އީމެއިލް: admin@faafu.gov.mv
5 ފާޠިމަތު އަޙުމަދު އެޑުމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ގުޅޭނަންބަރު: 6740017 އީމެއިލް: admin@faafu.gov.mv


03- ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖުމެންޓު އެންޑު ޑިވެލޮޕްމެންޓު ކޮމެޓީ

ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖުމަންޓު އެންޑު ޑިވެލޮޕްމެންޓު ކޮމެޓީއަކީ ދިވެހި ސިވިލްސާރވިސްގެ ޤާަވާޢިދުގެ 36 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މިއިދާރާގައި އުފައްދާފައިވާ ކޮމެޓީއެކެވެ. މިކޮމެޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ ޗެއާރޕާސަންއާއެކު 07 މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ.

މިކޮމެޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ، ދިވެހި ސިވިލްސާރވިސް ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދު ތަންފީޒު ކުރުމަށާއި، ސިވިލްސާވިސްއިން ރައްޔިތުންނަށްދޭ ޚިދުމަތްތައް ރަގަނޅުކޮށް، ޒަމާނީ ސިވިލްސާރވިސްއެއް ޤާއިމް ކުރުމަށް ސިވިލްސާރވިސް ކޮމިޝަނުން ކުރައްވާ މަސައްކަތް ތަކުގައި އެހީތެރިވެ ދިނުމަށްޓަކައި ސިވިލްސާރވިސް ޤާވާޢިދުގެ 47 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ކުރުމެވެ.

1 އިބުރާހީމް ޝިފާޙު ޢަބުދުއްރަޙުމާނު ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ ޗެއާރޕާސަން
2 އިބުރާހީމް ޝަރީފު ޑިރެކްޓަރ ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ މެންބަރ
3 އިސްމާޢީލް ޢަބުދުﷲ ޑިރެކްޓަރ ފ.ނިލަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ މެންބަރ
4 މުނީރާ އިބުރާހީމް އެސިސްޓެންޓު ޑިރެކްޓަރ ފ.ނިލަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ މެންބަރ
5 ޢަބުދުﷲ އަޙުމަދު ޕުރިންސިޕަލް ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު މެންބަރ
6 ޢަބުދުއްރަޝީދު އަޙުމަދު ޑެޕިއުޓީ ޕުރިންސިޕަލް ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު މެންބަރ
7 ޢަބުދުއްލަޠީފު މުޙައްމަދު ލީޑިންގ ޓީޗަރ ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު މެންބަރ


04- ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުރާޖާ ކޮމެޓީ

މި ކޮމެޓީއަކީ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިއިދާރާއިން ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން މިއިދާރާގެ އިންފޮރމޭޝަން އޮފިސަރ ނިންމާ ނިންމުން ތަކާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން މިއިދާރާއަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް ބަލައި މުރާޖާކޮށް ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް، މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޤަވާޢިދުގެ 42 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މިއިދާރާގައި އުފައްދާފައިވާ ކޮމެޓީއެކެވެ. މިކޮމެޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ 03 މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. މިއިދާރާގެ މުރާޖާ ކޮމެޓީގެ ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ފަރާތްތަކުން އެމައްސަލަ ހުށަހަޅާނީ އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހަށެވެ.

މިކޮމެޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ، މިއިދާރާގެ އިންފޮރމޭޝަން އޮފިސަރ ނިންމާ ނިންމުންތަކާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ފަރާތްތަކުން މިއިދާރާއަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާގެ މައްސަލަތައް މިކޮމެޓީން ބަލައި މުރާޖާކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމެވެ.

ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް ޝަރީފު (ޗެއާރޕާސަން)

ގުޅޭ ނަންބަރު: އޮފީސް ފޯނުނަންބަރު: 6740017

Office E-Mail: admin@faafu.gov.mv
E-Mail: shareef@faafu.gov.mvޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަޙްމަދު ރަފީޢު

ގުޅޭ ނަންބަރު: އޮފީސް ފޯނުނަންބަރު: 6740017

Office E-Mail: admin@faafu.gov.mv
E-Mail: rafeeu@faafu.gov.mvއެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް މޫސާ

ގުޅޭ ނަންބަރު: އޮފީސް ފޯނުނަންބަރު: 6740017

Office E-Mail: admin@faafu.gov.mv
E-Mail: ibrahim.moosa@faafu.gov.mv

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިންފޮރމޭޝަން އޮފިސަރ

ކޮންޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން ޢަބްދުލް ވާޙިދު ޢަބުދުލް ޢަޒީޒު

ގުޅޭ ނަންބަރު: އޮފީސް ފޯނުނަންބަރު: 6740017 , މޯބައިލް ނަންބަރު: 7782694

Office E-Mail:admin@faafu.gov.mv
E-Mail: wahid@faafu.gov.mv


މިއިދާރާގެ އިންފޮރމޭޝަން އޮފިސަރެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސާފައިވާ މަތީގައިއެވާ މުވައްޒަފަކީ، މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިއިދާރާއިން މަޢުލުމާތު ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ދޫކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުމަށް، މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޤަވާޢިދުގެ 36 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކަނޑަ އަޅާފައިވާ މުވައްޒަފެކެވެ.

މިއިދާރާގެ އިންފޮރމޭޝަން އޮފިސަރގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ، މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިއިދާރާއިން މަޢުލުމާތު ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތް ތަކަށް ޖަވާބުދާރީ ވުމާއި، މިއިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ޤާނޫނާއި، ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށްތޯ ބަލައި ކަށަވަރުކޮށް، ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ދޫކޮށް، މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޤަވާޢިދުގައިވާ އިންފޮރމޭޝަން އޮފިސަރ ތައްޔާރު ކުރަންޖެހޭ ލިޔެކިއުންތައް ތައްޔާރުކޮށް، ދޫކުރެވޭ މަޢުލޫމާތު ތަކުގެ ރެކޯޑުތައް ބަލަހައްޓައި، ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށް ބެލެހެއްޓުމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ހުށަހެޅުން

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިއިދާރާއިން މަޢުލޫމާތެއް ހޯދަން ބޭނުން ވެއްޖެނަމަ، މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށްއެދި ހުށަހަޅާނީ މިއިދާރާއިން ޢާންމުކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށްއެދޭ ފޯމުންނެވެ. ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ރަސްމީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 8.30 އިން މެންދުފަހު 14.00 އަށް މިއިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މިއިދާރާގެ އީމެއިލަށްވެސް ( admin@faafu.gov.mv ) މިފޯމު ފޮނުވޭނެއެވެ. މިފޯމް މިއިދާރާގެ ކައުންޓަރުންނާއި، ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް މިއިދާރާއަށް ހުށަހަޅާ ފޯމުތަކަށް ޖަވާބުދާރީވާނީ މިއިދާރާގެ އިންފޮރމޭޝަން އޮފިސަރެވެ. މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތު ފޯމުގައި ތިރީގައެވާ ކަންކަން އެނގެން އޮންނަން ވާނެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ހުންނަންޖެހޭ ކަމަށް ޤާނޫނުގައި ލާޒިމްކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ނެތްނަމަ، އެކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފުރުޞަތުދީ އެހީތެރިކަން ދެވޭނެއެވެ.

# މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކީ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއްކަން އެނގެން އޮތުން.

# ހޯދުމަށް ބޭނުންވަނީ ކޮންކޮން މަޢުލޫމާތެއްކަން އެނގޭނެ މިންވަރަށް އެމަޢުލޫމާތެއްގެ ތަފްޞީލް ބަޔާން ކުރުން.

# ހޯދަން އެދޭ މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ ފޮނުވަންޖެހޭ ލިއުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެހެއް އެނގެން އޮތުން.

# ފީ ދެއްކުން ނުވަތަ ފީ ދައްކަން އެންގުމުން އެފީއެއް ދެއްކުމަށް އެއްބަސްވާކަން ކަށަވަރުކޮށް ދިނުން.

# މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއެޑްރެސް އަދި ގުޅޭނެ ނަންބަރެއް އެނގެން އޮތުން.

# މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ލިންކަށް އޮބާލާށެވެ. [މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ އިތުރު ތަފްޞީލް] [މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމް]