އެކިއެކި ކޮމެޓީތައް

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ލަފާދޭ ކޮމެޓީ

01- ފީއަލީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޖަލީލު

02- ބިލެއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އިޙްސާން

03- މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ވަޙީދު

04- ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަލީ މުޙައްމަދު

05- ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޖަލީލު

06- ނިލަންދޫ ފެމެލީ ޗިލްޑްރަން ސާވިސް ސެންޓަރގެ ސޯޝަލް ސާވިސް އޮފިސަރ ސަހީހާ މުޙައްމަދު


މުރާޖާ ކޮމެޓީ

މުރާޖާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރ: ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް ޝަރީފް

މުރާޖާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރ: ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަޙްމަދު ރަފީޢު

މުރާޖާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރ: އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް މޫސާ


ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބިޑު ކޮމެޓީ

01- ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ޤާދިރު މުޙައްމަދު

02- ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝިފާޙު ޢަބްދުއްރަޙުމާނު

03- ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝަރީފު

04- ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ރަފީޢު

05- އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު އަޙްމަދު