އެކިއެކި ކޮމެޓީތައް


ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ލަފާދޭ ކޮމެޓީ

ނަން މަޤާމު އޮފީސް ކޮމެޓީގެ ހައިސިއްޔަތު
ޢުމަރު ޒާހިރު ރައީސް ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ މެންބަރ
މަޙުމޫދު އަޙުމަދު ނައިބު ރައީސް ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ މެންބަރ
މުޙައްމަދު ޖަލީލު ރައީސް ފީއަލީ ކައުންސިލް އިދާރާ މެންބަރ
އިޙުސާން ރައީސް ބިލެއްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ މެންބަރ
ޢަބްދުﷲ ވަޙީދު ރައީސް މަގޫދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ މެންބަރ
ޢަލީ މުޙައްމަދު ރައީސް ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ މެންބަރ
މުޙައްމަދު ޖަލީލު ރައީސް ނިލަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ މެންބަރ
ސަހީހާ މުޙައްމަދު ސޯޝަލް ސާރވިސް އޮފިސަރ ފެމެލީ ޗިލްޑްރަން ސާރވިސް ސެންޓަރ މެންބަރ


ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބިޑުކޮމެޓީ

ނަން މަޤާމު އޮފީސް ކޮމެޓީގެ ހައިސިއްޔަތު
ޢަބުދުލް ޤާދިރު މުޙައްމަދު ކައުންސިލް މެންބަރ ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ މެންބަރ
އިބުރާހީމް ޝިފާޙު ޢަބުދުއްރަޙުމާނު ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ މެންބަރ
އިބުރާހީމް ޝަރީފު ޑިރެކްޓަރ ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ މެންބަރ
އަޙުމަދު ރަފީޢު ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ މެންބަރ
ފާޠިމަތު އަޙުމަދު އެޑުމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ މެންބަރ


ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުރާޖާ ކޮމެޓީ

ނަން މަޤާމު އޮފީސް ކޮމެޓީގެ ހައިސިއްޔަތު
އިބުރާހީމް ޝަރީފު ޑިރެކްޓަރ ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ މެންބަރ/ ފޯނު ނަންބަރު 6740017
އަޙުމަދު ރަފީޢު ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ މެންބަރ/ ފޯނު ނަންބަރު 6740017
އިބުރާހީމް މޫސާ އެސިސްޓެންޓު ޑިރެކްޓަރ ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ މެންބަރ/ ފޯނު ނަންބަރު 6740017


ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖުމެންޓު އެންޑު ޑިވެލޮޕްމެންޓު ކޮމެޓީ

ނަން މަޤާމު އޮފީސް ކޮމެޓީގެ ހައިސިއްޔަތު
އިބުރާހީމް ޝިފާޙު ޢަބުދުއްރަޙުމާނު ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ ޗެއާރޕާސަން
އިބުރާހީމް ޝަރީފު ޑިރެކްޓަރ ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ މެންބަރ
ޢަބުދުﷲ އަޙުމަދު ޕުރިންސިޕަލް ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު މެންބަރ
ޢަބުދުއްރަޝީދު އަޙުމަދު ޑެޕިއުޓީ ޕުރިންސިޕަލް ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު މެންބަރ
ޢަބުދުއްލަޠީފު މުޙައްމަދު ލީޑިންގ ޓީޗަރ ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު މެންބަރ
އިސްމާޢީލް ޢަބުދުﷲ ޑިރެކްޓަރ ފ.ނިލަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ މެންބަރ
މުނީރާ އިބުރާހީމް އެސިސްޓެންޓު ޑިރެކްޓަރ ފ.ނިލަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ މެންބަރ


ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިންފޮރމޭޝަން އޮފިސަރ

ނަން މަޤާމު އޮފީސް ފޯނުނަންބަރު
ހުމައިދާ ހުސައިން އިކޮނަމިކު ޑިވެލޮޕްމެންޓު އޮފިސަރ ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ 6740017