ދާއިމީ ކޮމެޓީތައް

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބިޑުކޮމެޓީ

ބިޑުކޮމެޓީއަކީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގެ ޕްރޮކިއުމެންޓު ބާބުގެ 10.13 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުންކުރާ ޕްރޮކިއުމެންޓު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ބިޑުކޮމެޓީތަކުން ހުއްދަ ދޭންޖެހޭ ޕްރޮކިއުމެންޓު މަސައްކަތްތަކަށް ހުއްދަ ދިނުމަށްޓަކައި ދައުލަތުގެ ކޮންމެ އޮފީހެއްގައި އުފައްދަންޖެހޭ ކޮމެޓީއެކެވެ. ބިޑްކޮމެޓީގެ މެންބަރުންގެ ޢަދަދަކީ ގިނަވެގެން 07 މަދުވެގެން 03 މެންބަރުންނެވެ.

ބިޑްކޮމެޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ، މިއިދާރާގެ ބިޑުކޮމެޓީގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ ޕްރޮކިއުމެންޓާބެހޭ ކަންތައްތައް، އެމަރުޙަލާގައި ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވަނީ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންތޯ ބަލައި ޗެކުކޮށް، ކޮމެޓީން ހުއްދަ ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑަށްފެތޭ ޕްރޮކިއުމެންޓުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ހުއްދަ ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމެވެ. "ބިޑުކޮމެޓީގެ އުޞޫލު"

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބިޑްކޮމެޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ 05 މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. ކޮމެޓީގައި ހިމެނޭ ބޭފުޅުންނަކީ؛

އިބްރާހީމް ޝިފާޙް ޢަބްދުއްރަޙްމާނު (ޗެއަރ ޕާސަން) ސީނިއަރ ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ ibrahim.shifaah@faafu.gov.mv ފޯން ނަންބަރު: 6740017
ފަރީދާ އިބްރާހީމް (މެންބަރު) އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ fareeda.ibrahim@faafu.gov.mv ފޯން ނަންބަރު: 6740017
ޙައްވާ އަނޫޝާ (މެންބަރު) ލީގަލް އޮފިސަރ ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ hawwa.anoosa@faafu.gov.mv ފޯން ނަންބަރު: 6740017
ޢަލީ އަޙްމަދު (މެންބަރު) އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ ފޯން ނަންބަރު: 6740017
ފާޠިމަތު އިބްރާހީމް (މެންބަރު) ފައިނޭންސް އޮފިސަރ ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ fathimath.ibrahim@faafu.gov.mv ފޯން ނަންބަރު: 6740017

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބިޑުކޮމެޓީއަށް އަންނަ ބަދަލުތައް

އަލަށް އެކުލަވާލި މިއިދާރާގެ އޮނިގަނޑަށް ގެނައި ބަދަލާ ގުޅިގެން ޕްރޮކިއުމެންޓްގެ މަސައްކަތްތައް ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ސެކްޝަނުން ކުރަމުންގެންދާތީ ޕްރޮކިއުމެންޓްގެ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒފުން ބިޑްކޮމެޓީގައި ނުހިމެނޭނެތީ ބިޑްކޮމެޓީގައި ހިމެނޭ ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް އިބްރާހީމް ޝަރީފާއި، އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް އަޙްމަދު ރަފީޢުއާއި، ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ ޙައްވާ ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ބިޑްކޮމެޓީން ވަކިކޮށް އެމުވައްޒަފުންގެ ބަދަލުގައި އިތުރު 03 މުވައްޒަފުން ހަމަޖެއްސުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމުން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2023 ވަނައަހަރުގެ 05 ވަނަ ޖަލްސާއިން 02 މާރިޗު 2023 ގައި ލީގަލް އޮފިސަރ ޙައްވާ އަނޫޝާއާއި، އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ ޢަލީ އަޙްމަދާއި، ފައިނޭންސް އޮފިސަރ ފާޠިމަތު އިބްރާހީމް ބިޑްކޮމެޓީއަށް ހަމަޖައްސާފައި ވެއެވެ. އަލަށް އެކުލަވާލި ބިޑްކޮމެޓީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވަނީ 05 އެޕްރީލް 2023 ގައެވެ. އަލަށް އެކުލަވާލި ބިޑްކޮމެޓީގައި ހިމެނެނީ؛

01- ސީނިއަރ ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް އިބްރާހީމް ޝިފާޙް ޢަބްދުއްރަޙްމާނު (ޗެއަރ) / ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

02- އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް ފަރީދާ އިބްރާހީމް / ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

03- ލީގަލް އޮފިސަރ ޙައްވާ އަނޫޝާ / ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

04- އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ ޢަލީ އަޙްމަދު / ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

05- ފައިނޭންސް އޮފިސަރ ފާޠިމަތު އިބްރާހީމް / ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބިޑްކޮމެޓީގައި 03 މެންބަރުން ތިބުމުން ބިޑްކޮމެޓީން ނިންމަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ނިންމުމަށް ދަތިވަމުންދާތީ، ބިޑްކޮމެޓީގައި 05 މެންބަރުން ތިބޭގޮތަށް 2022 ވަނައަހަރުގެ 18 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާއިން ނިންމައި، މި ޖަލްސާއިން ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ބިޑްކޮމެޓީ އަލުން އެކުލަވާލާފައި ވެއެވެ. އަލަށް އެކުލަވާލި ބިޑްކޮމެޓީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވަނީ 20 ޖުލައި 2022 ގައެވެ. އަލަށް އެކުލަވާލި ބިޑްކޮމެޓީގައި ހިމެނެނީ؛

01- ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް އިބްރާހީމް ޝަރީފް / ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

02- އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް އަޙްމަދު ރަފީޢު / ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

03- އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް ފަރީދާ އިބްރާހީމް / ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

04- ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ ޙައްވާ ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު / ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

05- އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ އާމިނަތު ރިލްފާ / ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބިޑްކޮމެޓީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަށް ހުށަހެޅުމުން، އެކޮމެޓީގައި ސިޔާސީ ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންބަރ ޢަބްދުލް ޤާދިރު މުޙައްމަދު ހިމެނިފައިވުމުން ބިޑްކޮމެޓީ ރަޖިސްޓްރީކޮށްދެވެން ނެތްކަމުގައި އެމިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެފައިވާތީ، ބިޑްކޮމެޓީގައި 03 މެންބަރުންތިބޭ ގޮތަށް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2020 ވަނައަހަރުގެ 22 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާއިން 10 ނޮވެންބަރ 2020 ގައި ނިންމެވިއެވެ. އެތާރީޚުން ފެށިގެން ބިޑްކޮމެޓީގެ މެންބަރުގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސެވި ބޭފުޅުން ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. ބިޑްކޮމެޓީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވަނީ 15 ނޮވެންބަރ 2020 ގައެވެ.

01- އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ފަރީދާ އިބްރާހީމް / ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

02- އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ އާމިނަތު ރިލްފާ / ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

03- އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ފާޠިމަތު އަޙްމަދު / ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ބިޑުކޮމެޓީގައިހިމެނޭ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝިފާޙް ޢަބްދުއްރަޙްމާނަކީ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ކަމަށްވާތީ، ބިޑްކޮމެޓީގައި އިނުމަކީ ރަގަނޅު ކަމެއް ނޫންކަމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވުމުން، އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2020 ވަނައަހަރުގެ 16 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާއިން 16 ސެޕްޓެންބަރ 2020 ގައި އިބްރާހީމް ޝިފާޙް ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ވަކިކޮށް، ބިޑްކޮމެޓީގެ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 4 އަށް ބަދަލު ކުރުމަށްފަހު، ބިޑްކޮމެޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ފާޠިމަތު ނުޒުލާ ޖަލީލު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2020 ވަނައަހަރުގެ 18 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާއިން 30 ސެޕްޓެންބަރ 2020 ގައި ކޮމެޓީގެ މެންބަރުކަމުންުް ވަކިކޮށް، އެތާރީޚްގައި ކޮމެޓީގެ މެންބަރުކަމަށް ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ އާމިނަތު ރިލްފާއާއި، ރިސާޗް އޮފިސަރ ޚަދީޖާ ޢަލީ ހަމަޖައްސާފައި ވެއެވެ. މިގޮތަށް މި ބަދަލުތައް ގެނެސް 30 ސެޕްޓެންބަރ 2020 އިން ފެށިިގެން މެންބަރުންގެ ޢަދަދަކީ 5 ކަމުގައި ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2020 ވަނައަހަރުގެ 18 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

ބިޑްކޮމެޓީގައި ހިމެނޭ ދެމެންބަރުން ކަމުގައިވާ އިބްރާހީމް ޝަރީފާއި، އަޙްމަދު ރަފީޢު ބިޑްކޮމެޓީން އިސްތިޢުފާ ދީފައިވާތީ، އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2020 ވަނައަހަރުގެ 14 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާއިން 26 އޯގަސްޓް 2020 ގައި އެ ދެބޭފުޅުން ބިޑްކޮމެޓީން ވަކިކޮށް، އެތާރީޚްގައި ބިޑްކޮމެޓީއަށް އައްޔަންކޮށްފައިވަނީ ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ފަރީދާ އިބްރާހީމާއި، ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ފާޠިމަތު ނުޒުލާ ޖަލީލެވެ.

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އެކުލަވާލި ބިޑްކޮމެޓީގައި ހިމެނޭ ބޭފުޅުން ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

01- އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ ޢަބްދުލް ޤާދިރު މުޙައްމަދު (ޗެއަރ ޕާސަން) / ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

02- ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އިބްރާހީމް ޝިފާޙް ޢަބްދުއްރަޙްމާނު / ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

03- ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް ޝަރީފް / ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

04- ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަޙްމަދު ރަފީޢު / ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

05- އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ފާޠިމަތު އަޙްމަދު / ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓް ކޮމެޓީ

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓް ކޮމެޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި، ކައުންސިލް މެންބަރުންނާއި، ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ވެރިންގެ މައްޗަށެވެ. މިކޮމެޓީގައި ހިމެނެނީ 13 ބޭފުޅުންނެވެ. އެއީ؛

ޙައްވާ ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ hawwa.abdulazyz@faafu.gov.mv
ޢަބްދުﷲ ވަޙީދު ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ abdulla.waheed@faafu.gov.mv
ޢަލީ އަޙްމަދު ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ ali.ahmed@faafu.gov.mv
ޢަބްދުލް ޙަމީދު އާދަމް ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ abdul.hameed@faafu.gov.mv
އަޙްމަދު އަސްލަމް ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ ahmed.aslam@faafu.gov.mv
މޫސާ އަޙްމަދު ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ moosa.ahmed@faafu.gov.mv
އަޙްމަދު އިބްރާހީމް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ ahmed.ibrahim@faafu.gov.mv
އިބްރާހީމް ޝިފާޙް ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ސީނިއަރ ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ ibrahim.shifaah@faafu.gov.mv
އިބްރާހީމް ޝަރީފް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ ibrahim.shareef@faafu.gov.mv
ޢަޙްމަދު ރަފީޢު އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ ahmed.rafeeu@faafu.gov.mv
ފަރީދާ އިބްރާހީމް އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ fareeda.ibrahim@faafu.gov.mv
އިބްރާހީމް މޫސާ އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ ibrahim.moosa@faafu.gov.mv
ޙައްވާ އަނޫޝާ ލީގަލް އޮފިސަރ ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ hawwa.anoosa@faafu.gov.mv

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޓުރަސްޓް ފަންޑުގެ ކޮމެޓީ

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ "މާވަރު" ޓުރަސްޓް ފަންޑުގެ ކޮމެޓީ އެކުލަވާލާފައިވަނީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 22 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާއިން 17 ސެޕްޓެންބަރ 2021 ގައެވެ. މިކޮމެޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ 05 މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. ޓުރަސްޓު ފަންޑު ކޮމެޓީން ހުއްދަ ދޭނީ ތިރީގައި އެވާ ޚަރަދުތައް ކުރުމަށެވެ.

01- ޓުރަސްޓް ފަންޑުގެ ކޮމެޓީން ނިންމާ ގޮތެއްގެމަތިން އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ލާބަޔާއި މަންފާއަށް އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ހިންގަންޖެހޭ ޙަރަކާތްތަކާއި، ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ލާބަޔާއި މަންފާއަށް ރަށުކައުންސިލްތަކުން ރަށުފެންވަރުގައި ހިންގަންޖެހޭ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް

02- ޓުރަސްޓް ފަންޑުގެ ކޮމެޓީން ނިންމާ ގޮތެއްގެމަތިން އަތޮޅުގެ ތަޢުލީމީ ދާއިރާއާއި ޞިއްޙީދާއިރާއާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތަކުގެ ޙާލަތު ރަގަނޅު ކުރުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންތައްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް

03- ޓުރަސްޓް ފަންޑުގެ ކޮމެޓީން ނިންމާ ގޮތެއްގެމަތިން ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ ރަށްރަށުގެ ލާބަޔާ މަންފާއަށް އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ކުލަނބު ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ހިންގާ އެކިއެކި ޙަރަކާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހިނގާ ޚަރަދުތައް

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޓުރަސްޓް ފަންޑު ކޮމެޓީގައި ހިމެނޭ ބޭފުޅުންނަކީ؛

ޙައްވާ ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު (ޗެއަރ ޕާސަން) ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ hawwa.abdulazyz@faafu.gov.mv
ޢަބްދުﷲ ވަޙީދު ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ abdulla.waheed@faafu.gov.mv
ޢަލީ އަޙްމަދު ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ ali.ahmed@faafu.gov.mv
އަޙްމަދު އިބްރާހީމް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ ahmed.ibrahim@faafu.gov.mv
އިބްރާހީމް ޝިފާޙް ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ސީނިއަރ ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ ibrahim.shifaah@faafu.gov.mv

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖުމެންޓު އެންޑު ޑިވެލޮޕްމެންޓު ކޮމެޓީ

ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖުމަންޓު އެންޑު ޑިވެލޮޕްމެންޓު ކޮމެޓީއަކީ ދިވެހި ސިވިލްސާރވިސްގެ ޤާަވާޢިދުގެ 36 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މިއިދާރާގައި އުފައްދާފައިވާ ކޮމެޓީއެކެވެ. މިކޮމެޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ ޗެއާރޕާސަންއާއެކު 07 މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ.

މިކޮމެޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ، ދިވެހި ސިވިލްސާރވިސް ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދު ތަންފީޒު ކުރުމަށާއި، ސިވިލްސާވިސްއިން ރައްޔިތުންނަށްދޭ ޚިދުމަތްތައް ރަގަނޅުކޮށް، ޒަމާނީ ސިވިލްސާރވިސްއެއް ޤާއިމް ކުރުމަށް ސިވިލްސާރވިސް ކޮމިޝަނުން ކުރައްވާ މަސައްކަތް ތަކުގައި އެހީތެރިވެ ދިނުމަށްޓަކައި ސިވިލްސާރވިސް ޤާވާޢިދުގެ 47 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ކުރުމެވެ.

އަޙްމަދު އިބްރާހީމް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ ޗެއަރ ޕާސަން
އިބްރާހީމް ޝިފާޙް ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ސީނިއަރ ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ މެންބަރު
އަޙްމަދު ޢަރީފް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ފ.ނިލަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ މެންބަރު
މުނީރާ އިބްރާހީމް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް ފ.ނިލަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ މެންބަރު
ޢަބްދުﷲ އަޙްމަދު ޕްރިންސިޕަލް ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު މެންބަރު
ޢަބްދުއްރަޝީދު އަޙްމަދު ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު މެންބަރު
ޝިރުމީނާ އިސްމާޢީލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު މެންބަރު

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުރާޖާ ކޮމެޓީ

މި ކޮމެޓީއަކީ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިއިދާރާއިން ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން މިއިދާރާގެ އިންފޮރމޭޝަން އޮފިސަރ ނިންމާ ނިންމުން ތަކާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން މިއިދާރާއަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް ބަލައި މުރާޖާކޮށް ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް، މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޤަވާޢިދުގެ 42 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މިއިދާރާގައި އުފައްދާފައިވާ ކޮމެޓީއެކެވެ.

މިކޮމެޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ، މިއިދާރާގެ އިންފޮރމޭޝަން އޮފިސަރ ނިންމާ ނިންމުންތަކާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ފަރާތްތަކުން މިއިދާރާއަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާގެ މައްސަލަތައް ބަލައި މުރާޖާކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމެވެ.

މިކޮމެޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ 03 މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. މިއިދާރާގެ މުރާޖާ ކޮމެޓީގެ ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ފަރާތްތަކުން އެމައްސަލަ ހުށަހަޅާނީ އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހަށެވެ. މުރާޖާ ކޮމެޓީގައި ހިމެނޭ ބޭފުޅުންނަކީ؛

އިބްރާހީމް ޝަރީފް (ޗެއަރ ޕާސަން) ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ ibrahim.shareef@faafu.gov.mv ފޯން ނަންބަރު: 6740017
އަޙްމަދު ރަފީޢު އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ ahmed.rafeeu@faafu.gov.mv ފޯން ނަންބަރު: 6740017
އިބްރާހީމް މޫސާ އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ ibrahim.moosa@faafu.gov.mv ފޯން ނަންބަރު: 6740017

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖެންޑަރ އީކްއަލިޓީ ކޮމެޓީ

މި ކޮމެޓީއަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 18/2016 (ޖެންޑަރ އީކްއަލިޓީ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން މިއިދާރާއަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް ބެލުމަށް އުފައްދާފައިވާ ކޮމެޓީއެކެވެ. މިކޮމެޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ، ޖެންޑަރ އިކްއަލިޓީ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، އެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާގެ މައްސަލަތައް ބަލައި މުރާޖާކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމެވެ.

މިކޮމެޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ 03 މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. މިކޮމެޓީގައި ހިމެނޭ ބޭފުޅުންނަކީ؛

އަޙްމަދު އިބްރާހީމް (ޗެއަރ ޕާސަން) ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ ahmed.ibrahim@faafu.gov.mv ފޯން ނަންބަރު: 6740017
އިބްރާހީމް މޫސާ އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ ibrahim.moosa@faafu.gov.mv ފޯން ނަންބަރު: 6740017
ޖަމްނާ މޫސާ ނަޢީމު ކައުންސިލް އޮފިސަރ ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ jamna.moosa@faafu.gov.mv ފޯން ނަންބަރު: 6740017

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމެޓީ

މި ކޮމެޓީއަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 16/2019 (ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 20 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުން އެކުލަވާލާފައިވާ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ އެތެރޭގައި ވިސްލްބްލޯ ކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމާއި، މަޢުލޫމާތުތައް ތަޙްޤީޤްކޮށް، ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގައިޑްލައިންގެ 15 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމެޓީއެކެވެ. މިކޮމެޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ، މި ގައިޑްލައިނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ވިސްލްބްލޯ ކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމާއި، މަޢުލޫމާތުތައް ތަޙްޤީޤްކޮށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާއި މިކަމާގުޅޭ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުމެވެ.

މިކޮމެޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ 03 މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. މިކޮމެޓީގައި ހިމެނޭ ބޭފުޅުންނަކީ؛

ޢަބްދުލް ވާޙިދު ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު (ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ) ކޮންޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ abdulwahid.abdulazyz@faafu.gov.mv ފޯން ނަންބަރު: 6740017
ޚަދީޖާ ޢަލީ (ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން މެންބަރު) ކައުންސިލް އޮފިސަރ ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ khadheeja.ali@faafu.gov.mv | ފޯން ނަންބަރު: 6740017
ޒަހީރާ އިސްމާޢީލް (ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން މެންބަރު) ކައުންސިލް އޮފިސަރ ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ zaheera.ismail@faafu.gov.mv | ފޯން ނަންބަރު: 6740017

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމެޓީ

މި ކޮމެޓީއަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 16/2014 (ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 17 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ކޮމެޓީއެކެވެ. މިކޮމެޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ، ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، މިކޮމެޓީއަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާގެ މައްސަލަތައް ބަލައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާއި، ޤާނޫނުގަގއި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުމެވެ.

މިކޮމެޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ 03 މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. މިކޮމެޓީގައި ހިމެނޭ ބޭފުޅުންނަކީ؛

އަޙްމަދު އިބްރާހީމް (ޗެއަރ ޕާސަން) ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ ahmed.ibrahim@faafu.gov.mv ފޯން ނަންބަރު: 6740017
އިބްރާހީމް ޝިފާޙް ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ސީނިއަރ ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ ibrahim.shifaah@faafu.gov.mv ފޯން ނަންބަރު: 6740017
ޙައްވާ އަނޫޝާ ލީގަލް އޮފިސަރ ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ hawwa.anoosa@faafu.gov.mv ފޯން ނަންބަރު: 6740017