އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 2020 ވަނައަހަރަށް ލަފާކޮށް ފާސްކުރި ބަޖެޓު (އިސްލާޙްކުރި ބަޖެޓް)

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 2020 ވަނައަހަރަށް ލަފާކޮށް ފާސްކުރި ބަޖެޓު

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 2019 ވަނައަހަރަށް ލަފާކޮށް ފާސްކުރި ބަޖެޓު

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް 2019 ވަނައަހަރަށް ދައުލަތުން ދެއްވި ބަޖެޓު

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް 2018 ވަނައަހަރަށް ދައުލަތުން ދެއްވި ބަޖެޓު

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް 2017 ވަނައަހަރަށް ދައުލަތުން ދެއްވި ބަޖެޓު

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް 2016 ވަނައަހަރަށް ދައުލަތުން ދެއްވި ބަޖެޓު


Back to top