އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 2023 ވަނައަހަރަށް ފާސްކުރި ޕްރޮގްރާމްތައް

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 2023 ވަނައަހަރަށް ލަފާކޮށް ފާސްކުރި ބަޖެޓް

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 2022 ވަނައަހަރަށް ލަފާކޮށް ފާސްކުރި ބަޖެޓު ޚަރަދާއި އާމްދަނީއާއި ޕޮރޮގްރާމް ތަކުގެ ތަފްޞީލް

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 2021 ވަނައަހަރަށް ލަފާކޮށް ފާސްކުރި ބަޖެޓު ޚަރަދާއި އާމްދަނީގެ ތަފްޞީލް

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 2021 ވަނައަހަރަށް ލަފާކޮށް ފާސްކުރި ބަޖެޓު

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހިންގާ ފ.އަތޮޅުސްޓޯރުގެ ބޭނުންތަކަށް 2021 ވަނައަހަރަށް ލަފާކޮށް ފާސްކުރި ބަޖެޓް

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 2020 ވަނައަހަރަށް ލަފާކޮށް ފާސްކުރި ބަޖެޓު (ތިންވަނަ ބަޖެޓް)

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 2020 ވަނައަހަރަށް ލަފާކޮށް ފާސްކުރި ބަޖެޓު (ދެވަނަ ބަޖެޓް)

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 2020 ވަނައަހަރަށް ލަފާކޮށް ފާސްކުރި ބަޖެޓު (ފުރަތަމަ ބަޖެޓް)

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 2019 ވަނައަހަރަށް ލަފާކޮށް ފާސްކުރި ބަޖެޓު

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް 2019 ވަނައަހަރަށް ދައުލަތުން ދެއްވި ބަޖެޓު

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް 2018 ވަނައަހަރަށް ދައުލަތުން ދެއްވި ބަޖެޓު

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް 2017 ވަނައަހަރަށް ދައުލަތުން ދެއްވި ބަޖެޓު

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް 2016 ވަނައަހަރަށް ދައުލަތުން ދެއްވި ބަޖެޓު


Back to top