ޖަލްސާތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 2024 ވަނައަހަރުގެ 16 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން (16.05.2024)

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 2024 ވަނައަހަރުގެ 15 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން (09.05.2024)

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 2024 ވަނައަހަރުގެ 14 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން (02.05.2024)

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 2024 ވަނައަހަރުގެ 13 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން (25.04.2024)

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 2024 ވަނައަހަރުގެ 12 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން (18.04.2024)

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 2024 ވަނައަހަރުގެ 11 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން (28.03.2024)

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 2024 ވަނައަހަރުގެ 09 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން (07.03.2024)

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 2024 ވަނައަހަރުގެ 09 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން (29.02.2024)

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 2024 ވަނައަހަރުގެ 08 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން (22.02.2024)

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 2024 ވަނައަހަރުގެ 07 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން (15.02.2024)

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 2024 ވަނައަހަރުގެ 06 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން (11.02.2024)

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 2023 ވަނައަހަރުގެ 05 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން (01.02.2024)

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 2023 ވަނައަހަރުގެ 04 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން (25.01.2024)

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 2023 ވަނައަހަރުގެ 03 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން (18.01.2024)

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 2023 ވަނައަހަރުގެ 02 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން (11.01.2024)

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 2023 ވަނައަހަރުގެ 01 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން (04.01.2024)

Back to top