ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފީއަލީގެ ތަފާސް ހިސާބުގެ މަޢުލޫމާތު


ރަށުގެ ބޮޑުމިން 17 ހެކްޓަރ
ރަށުގެ ކޯޑު އަކުރު L1
ރަށުގެ އާބާދީގެ ޖުމްލަ 1256
ރަށުގެ އާބާދީގެ އަންހެނުންގެ ޖުމްލަ 629
ރަށުގެ އާބާދީގެ ފިރިހެނުންގެ ޖުމްލަ 627
ރަށުގައި ލަފާފުރުމުގެ ފަސޭހަކަން ބަނދަރު ހަދާފައި
ރަށު ސްކޫލް / މަދަރުސާ / މަރުކަޒުގެ ނަން ފ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
ރަށު ސްކޫލް / މަދަރުސާ / މަރުކަޒުގައި ކިޔަވާ ކުދިންގެ ޢަދަދު 260
ރަށުގައި ތަޢުލީމުދޭ ފެންވަރު އަދި ގުރޭޑު ޘާނަވީ ފެންވަރު - ގުރޭޑު 10
ރަށުގައިހުރި ޔުނިވަރސިޓީ / ކޮލެޖު / ކެންޕަސް ނެތް
ރަށުގައިހުރި ޕްރީސްކޫލްގެ ޢަދަދު 02
ރަށުގައިހުރި ލައިބުރަރީގެ ޢަދަދު 01
ރަށުގައިހުރި ޞިއްޙީ މަރުކަޒު / ހޮސްޕިޓަލުގެ ނަން ފ.ފީއަލީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު
ރަށުގައި ޑޮކްޓަރުން / ނަރުހުންގެ ޚިދުމަތް ޑޮކްޓަރާއި ނަރުހުންގެ ޚިދުމަތް ލިބެންހުރޭ
ރަށުގައި ލެބޯޓްރީ / ސްކޭން / އެކްސްރޭ / އީ.ސީ.ޖީގެ ޚިދުމަތް ލެބޯޓްރީއާއި، އީ.ސީ.ޖީގެ ޚިދުމަތް ލިބެންހުރޭ
ރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޯތީގެ ޢަދަދު 150
ރަށުގައި މީހުން ދިރިނޫޅޭ ގޯތީގެ ޢަދަދު 63
ރަށުގައި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް 24 ގަޑިއިރު ކަރަންޓު ޚިދުމަތް ލިބެންހުރޭ
ރަށުގައި ބޯފެން ބޭނުންކުރާ ގޮތް ފެންބޭނުން ކުރަނީ ފެންތާނގީއަށް ވާރޭފެން ނަގައިގެން
ރަށުގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ނެތް
ރަށުގައި ބެންކުގެ ޚިދުމަތް ނެތް
ރަށުގައިހުރި ޢާންމު ވިފާރިކުރާ ތަންތަނުގެ ޢަދަދު 20
ރަށުގައިހުރި ސައިހޮޓާ / ކެފޭ / ރެސްޓޯރަންޓު 02
ރަށުގައިހުރި ފިރިހެނުންގެ މިސްކިތުގެ ޢަދަދު 02
ރަށުގައިހުރި އަންހެނުންގެ މިސްކިތުގެ ޢަދަދު 01
ރަށުގައި މާލެ ދަތުރުކުރާ ބޯޓުގެ ޢަދަދު ނެތް
ރަށުގައި މާލެ ދަތުރުކުރާ ސްޕީޑު ލޯންޗުގެ ޢަދަދު ނެތް
ރަށުގައިހުރި ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ނެތް
ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ކުލަބު / ޖަމްޢިއްޔާ ތަކުގެ ޢަދަދު 02
ރަށުގައިހުރި ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކު ނެތް
ރަށުގައިހުރި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު 01
ރަށުގައިހުރި ފުޓުސަލް ދަނޑު މިހާރު މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
ރަށުގައިހުރި ބަށިކޯޓު 01
ރަށުގައިހުރި ވޮލީކޯޓު 02
ރަށުގައިހުރި ނެޓުބޯޅަ ކޯޓު ނެތް
ރަށުގައި ދަނޑުވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ ބިމުގެ ޢަދަދު ނެތް
ރަށުގައިހުރި ޑީސަލާއި ޕެޓްރޯލް ވިއްކާތަނުގެ ޢަދަދު 02
ރަށުގައިހުރި ފާމަސީގެ ޢަދަދު 01
ރަށުގައި ކޭބަލް ޓީ.ވީގެ ޚިދުމަތް ކޭބަލް ޓީ.ވީގެ ޚިދުމަތް ލިބެންހުރޭ