މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް


F.Atoll Council Idhaaraa

މަޤާމުގެ ނަން މުވައްޒަފުގެ ނަން މުސާރަ ލިވިންގ އެލަވަންސް ސާރވިސް އެލަވަންސް ޓެކްނިކަލްކޯ އެލަވަންސް ސަޕޯޓިންގކޯ އެލަވަންސް ޖުމްލަ
ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢުމަރު ޒާހިރު 20,000.00 6,000.00 - - - 26,000.00
ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް މަޙުމޫދު އަޙުމަދު 17,000.00 5,000.00 - - - 22,000.00
ކައުންސިލް މެންބަރ ޢަބުދުލް ޤާދިރު މުޙައްމަދު 16,000.00 4,000.00 - - - 20,000.00
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އިބުރާހީމް ޝިފާޙު ޢަބްދުއްރަޙުމާނު 13890.00 - 2,000.00 - 1,500.00 17,390.00
ޑިރެކްޓަރ އިބުރާހީމް ނަޞީރު 10,435.00 - 2,000.00 - 1,100.00 13,535.00
ޑިރެކްޓަރ އިބުރާހީމް ޝަރީފު 8,835.00 - 2,000.00 - 1,100.00 11,935.00
ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަޙުމަދު ރަފީޢު 9,475.00 - 2,000.00 - 900.00 12,375.00
އެސިސްޓެންޓު ޑިރެކްޓަރ އިބުރާހީމް މޫސާ 7,035.00 - 2,000.00 - 900.00 9,935.00
އެސިސްޓެންޓު ޑިރެކްޓަރ ފަރީދާ އިބުރާހީމް 7,035.00 - 2,000.00 - 900.00 9,935.00
ސީނިއަރ އެޑުމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ފާޠިމަތު ނުޒުލާ ޖަލީލު 6,295.00 - 2,000.00 - 900.00 9,195.00
ސީނިއަރ އެޑުމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޙައްވާ ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު 6,295.00 - 2,000.00 - 900.00 9,195.00
ކޮންޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން ޢަބުދުލް ވާޙިދު ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު 6,295.00 - 2,000.00 - 900.00 9,195.00
އިކޮނަމިކު ޑިވެލޮޕްމެންޓު އޮފިސަރ ޖަމީލާ އަޙުމަދު 6,295.00 - 2,000.00 - 900.00 9,195.00
ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ ޝަޒީލާ މޫސާ 6,295.00 - 2,000.00 - 900.00 9,195.00
އެކައުންޓުސް އޮފިސަރ އާމިނަތު ރިލްފާ 6,295.00 - 2,000.00 - 900.00 9,195.00
ޕްރޮޖެކްޓު އޮފިސަރ ޖަމީލާ އިބުރާހީމް 6,610.00 - 2,000.00 - 700.00 9,310.00
ރިސާރޗް އޮފިސަރ ޚަދީޖާ ޢަލީ 5,610.00 - 2,000.00 - 700.00 8,310.00
އިކޮނަމިކު ޑިވެލޮޕްމެންޓު އޮފިސަރ ޙުމައިދާ ޙުސައިން 5,610.00 - 2,000.00 - 700.00 8,310.00
ޕްރޮޖެކްޓު އޮފިސަރ ޢަބްދުލް މުޢީދު ޢަބްދުއްރަޝީދު 5,610.00 - 2,000.00 - 700.00 8,310.00
އެޑުމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ފާޠިމަތު އަޙުމަދު 6,065.00 - 1,500.00 - 700.00 8,265.00
އެޑުމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޒަހީރާ އިސްމާޢީލް 4,465.00 - 1,500.00 - 700.00 6,665.00
އެޑުމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޢާއިޝަތު ޔުމްނާ 4,465.00 - 1,500.00 - 700.00 6,665.00
އެސިސްޓެންޓު ފައިނޭންސް އޮފިސަރ ފާޠިމަތު އިބުރާހީމް 4,465.00 - 1,500.00 - 700.00 6,665.00
ދޯނީގެ ނެވި ޢަބުދުލް ވާޙިދު ޙުސައިން 3,875.00 - 1,000.00 - 1,200.00 6,075.00
ލޯންޗު ޑުރައިވަރ ޢަލީ ވަޙީދު 3,875.00 - 1,000.00 - 1,200.00 6,075.00
ކާރު ޑުރައިވަރ ޢަބުދުއްރައްޒާޤު އިބްރާހީމް 5,070.00 - 1,000.00 - 1,200.00 7,270.00
ވޭން ޑުރައިވަރ އިސްމާޢީލް ނަޞީރު 3,470.00 - 1,000.00 - 1,200.00 5,670.00
ދޯނީ ފަޅުވެރި ޙަސަން ޒަރީރު 3,470.00 - 1,000.00 - 1,200.00 5,670.00
ދޯނީ ފަޅުވެރި އަޙުމަދު މުޙައްމަދު 3,470.00 - 1,000.00 - 1,200.00 5,670.00
ލޯންޗު ފަޅުވެރި އިބުރާހީމް ފާރޫޤް 3,470.00 - 1,000.00 - 1,200.00 5,670.00
ލޯންޗު ފަޅުވެރި އަޙުމަދު މުޙައްމަދު 3,470.00 - 1,000.00 - 1,200.00 5,670.00
މަސައްކަތު ފާޠިމަތު ނަޢީމާ 3,470.00 - 1,000.00 - 1,200.00 5,670.00
މަސައްކަތު ޙަފްޞާ ޢަބްދުއްރައްޒާޤް 3,100.00 - 1,000.00 - 1,200.00 5,300.00
މަސައްކަތު ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު 3,100.00 - 1,000.00 - 1,200.00 5,300.00
މަސައްކަތު ޙަބީބާ މުޙައްމަދު 3,100.00 - 1,000.00 - 1,200.00 5,300.00

Phone: 6740017, Fax: 6740019, E-Mail: admin@faafu.gov.mv, Website: www.faafu.gov.mv, fb.com/FACuncil

އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ: ސިވިލްސާރވިސް ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކޮށްފިނަމަ، އެފައިސާ ދިނުމަށް އޮންނަ އުޞޫލުން އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ ދެވޭނެއެވެ.

ދަތުރު ފައިސާ: ރަސްމީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ދަތުރެއް ކޮށްފިނަމަ، އެފައިސާ ދިނުމަށް އޮންނަ އުޞޫލުން ކޮއްތު ފައިސާއާއި، ހުރުމުގެ ޚަރަދު ދެވޭނެއެވެ.

މިލިސްޓުގައިވާ މަޤާމު ތަކުގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތަކީ އެ މަޤާމަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތެވެ.