މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް


ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މަޤާމުގެ ނަން ރޭންކް މުވައްޒަފުގެ ނަން މުސާރަ ލިވިންގ އެލަވަންސް ސާރވިސް އެލަވަންސް އެގްޒެކެޓިވް އެލަވަންސް ސަޕޯޓިންގކޯ އެލަވަންސް ޖުމްލަ
ކައުންސިލްގެ ރައީސް -- ޢަލީ މުޙައްމަދު 22,400.00 5600.00 - - - 28,000.00
ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ZV 7-2 އަޙްމަދު އިބްރާހީމް 12,130.00 - - 8,870.00 - 21,000.00
ސީނިއަރ ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް EX5 އިބުރާހީމް ޝިފާޙު ޢަބްދުއްރަޙުމާނު 13890.00 - 2,000.00 - 1,500.00 17,390.00
ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް EX1 މަޤާމު ހުސްވެފައި 8,835.00 - 2,000.00 - 1,100.00 11,935.00
ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް EX1 އިބުރާހީމް ޝަރީފު 8,835.00 - 2,000.00 - 1,100.00 11,935.00
އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް MS4 އަޙުމަދު ރަފީޢު 9,475.00 - 2,000.00 - 900.00 12,375.00
އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް MS3 އިބުރާހީމް މޫސާ 7,035.00 - 2,000.00 - 900.00 9,935.00
އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް MS3 ފަރީދާ އިބުރާހީމް 7,035.00 - 2,000.00 - 900.00 9,935.00
ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ MS2 ފާޠިމަތު ނުޒުލާ ޖަލީލު 6,295.00 - 2,000.00 - 900.00 9,195.00
ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ MS2 ޙައްވާ ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު 6,295.00 - 2,000.00 - 900.00 9,195.00
ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ MS2 ޖަމީލާ އަޙުމަދު 6,295.00 - 2,000.00 - 900.00 9,195.00
ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ MS2 ޝަޒީލާ މޫސާ 6,295.00 - 2,000.00 - 900.00 9,195.00
ކޮންޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން MS2 ޢަބުދުލް ވާޙިދު ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު 6,295.00 - 2,000.00 - 900.00 9,195.00
އެކައުންޓުސް އޮފިސަރ MS2 އާމިނަތު ރިލްފާ 6,295.00 - 2,000.00 - 900.00 9,195.00
ކައުންސިލް އޮފިސަރ MS1 މަޤާމު ހުސްވެފައި 5,610.00 - 2,000.00 - 700.00 8,310.00
ކައުންސިލް އޮފިސަރ MS1 ޚަދީޖާ ޢަލީ 5,610.00 - 2,000.00 - 700.00 8,310.00
ކައުންސިލް އޮފިސަރ MS1 ޙުމައިދާ ޙުސައިން 5,610.00 - 2,000.00 - 700.00 8,310.00
ކައުންސިލް އޮފިސަރ MS1 ޖަމީލާ ޢަބްދުﷲ 5,610.00 - 2,000.00 - 700.00 8,310.00
އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ GS3 ފާޠިމަތު އަޙުމަދު 6,065.00 - 1,500.00 - 700.00 8,265.00
އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ GS3 ޒަހީރާ އިސްމާޢީލް 4,465.00 - 1,500.00 - 700.00 6,665.00
އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ GS3 ޢާއިޝަތު ޔުމްނާ 4,465.00 - 1,500.00 - 700.00 6,665.00
އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ GS3 ޖަމްނާ މޫސާ ނަޢީމު 4,465.00 - 1,500.00 - 700.00 6,665.00
އެސިސްޓެންޓު ފައިނޭންސް އޮފިސަރ GS3 ފާޠިމަތު އިބުރާހީމް 4,465.00 - 1,500.00 - 700.00 6,665.00
ދޯނީގެ ނެވި SS3 ޢަބުދުލް ވާޙިދު ޙުސައިން 3,875.00 - 1,000.00 - 1,200.00 6,075.00
ލޯންޗު ޑުރައިވަރ SS3 ޢަލީ ވަޙީދު 3,875.00 - 1,000.00 - 1,200.00 6,075.00
ކާރު ޑުރައިވަރ SS2 ޢަބުދުއްރައްޒާޤު އިބްރާހީމް 5,070.00 - 1,000.00 - 1,200.00 7,270.00
ވޭން ޑުރައިވަރ SS2 އިސްމާޢީލް ޒާހިރު 3,470.00 - 1,000.00 - 1,200.00 5,670.00
ދޯނީ ފަޅުވެރި SS2 ޙަސަން ޒަރީރު 3,470.00 - 1,000.00 - 1,200.00 5,670.00
ދޯނީ ފަޅުވެރި SS2 އަޙުމަދު މުޙައްމަދު 3,470.00 - 1,000.00 - 1,200.00 5,670.00
ލޯންޗު ފަޅުވެރި SS2 އިބުރާހީމް ފާރޫޤް 3,470.00 - 1,000.00 - 1,200.00 5,670.00
ލޯންޗު ފަޅުވެރި SS2 އަޙުމަދު އިޙްސާން 3,470.00 - 1,000.00 - 1,200.00 5,670.00
ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް SS2 ފާޠިމަތު ނަޢީމާ 3,470.00 - 1,000.00 - 1,200.00 5,670.00
ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް SS1 ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު 3,100.00 - 1,000.00 - 1,200.00 5,300.00
ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް SS1 ޙަބީބާ މުޙައްމަދު 3,100.00 - 1,000.00 - 1,200.00 5,300.00
ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް SS1 ޖަމީލާ މޫސާ 3,100.00 - 1,000.00 - 1,200.00 5,300.00

އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ: ސިވިލްސާރވިސް މުވައްޒަފުން އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކޮށްފިނަމަ، އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ ދެވޭނެއެވެ.

ދަތުރު ފައިސާ: ރަސްމީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ދަތުރެއް ކޮށްފިނަމަ، ކޮއްތު ފައިސާއާއި، ހުރުމުގެ ޚަރަދު ދިނުމަށް އޮންނަ އުޞޫލުން ހުރުމުގެ ޚަރަދު ދެވޭނެއެވެ. މީގެއިތުރުން ހާޑްޝިޕް އެލަވަންސް ދޭންޖެހޭ މީހުންނަށް އެ އެލަވަންސްވެސް ދެވޭނެއެވެ.

ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ އެލަވަންސް: ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުން ފެށިގެން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނަކީ ރަށުކައުންސިލް ތަކުގެ ރައީސުންނެވެ. މިގޮތަށް އޮތުމުން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް ފިޔަވައި އެހެން މެންބަރުން ބައިވެރިވާ ޖަލްސާތަކުގެ ތެރެއިން މަހަކު 04 ޖަލްސާއަށްވުރެ އިތުރު ނުވާގޮތަށް ޖަލްސާއަކަށް ސިޓިންގ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ މެންބަރަކަށް -/500 ރުފިޔާ ދިނުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސަށް ސިޓިންގ އެލަވަންސްގެ އިތުރުން އެހެނިހެން އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި 01 ޖަނަވަރީ 2022 އިން ފެށިގެން މަހަކު -/1،000 ރުފިޔާގެ އެލަވަންސެއް ދިނުމަށްވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.

މިލިސްޓުގައިވާ މަޤާމު ތަކުގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތަކީ އެ މަޤާމަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތެވެ.

ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ ރައީސްގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކަށް ބަދަލު އައިސްފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރު ފެށުނު ދުވަސް ކަމުގައިވާ 17 މޭ 2021 އިން ފެށިގެންނެވެ. އެގޮތުން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މުސާރައަކީ -/22،400 ރުފިޔާއެވެ. ލިވިންސް އެލަވަންސަކީ -/5،600 ރުފިޔާއެވެ.

ކައުންސިލްގެ 03 ވަނަ ދައުރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މުސާރައަކީ -/20،000 ރުފިޔާއެވެ. ލިވިންގ އެލަވަންސަކީ -/6،000 ރުފިޔާއެވެ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސްގެ މުސާރައަކީ -/17،000 ރުފިޔާއެވެ. ލިވިންގ އެލަވަންސަކީ -/5،000 ރުފިޔާއެވެ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންބަރުންގެ މުސާރައަކީ -/16،000 ރުފިޔާއެވެ. އެލަވަންސަކީ -/4،000 ރުފިޔާއެވެ.

މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުގެ ނަންތައް މިހާރު އެހުރިގޮތަށް ބަދަލު ކޮށްފައިވަނީ 01 ޖޫން 2021 ގައެވެ.