މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް


ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

Update 24.07.2023

މަޤާމުގެ ނަން ރޭންކް މުވައްޒަފުގެ ނަން މުސާރަ ލިވިންގ އެލަވަންސް ސާރވިސް އެލަވަންސް އެގްޒެކެޓިވް މިނިމަމްވޭޖް ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް ސަޕޯޓިންގކޯ އެލަވަންސާއި ފޯނު އެލަވަންސް އަދި ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންސް ޖުމްލަ
ކައުންސިލްގެ ރައީސް -- ޢަލީ މުޙައްމަދު 22,400.00 5600.00 - - - 28,000.00
ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ZV 7-2 އަޙްމަދު އިބްރާހީމް 12,130.00 - - 8,870.00 800.00 21,800.00
ސީނިއަރ ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް EX5 އިބުރާހީމް ޝިފާޙު ޢަބްދުއްރަޙުމާނު 13890.00 - 2,000.00 - 1,500.00 17,390.00
ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް EX1 އިބުރާހީމް ޝަރީފު 8,835.00 - 2,000.00 - 1,100.00 11,935.00
އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް MS4 އަޙުމަދު ރަފީޢު 9,475.00 - 2,000.00 - 900.00 12,375.00
އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް MS3 އިބުރާހީމް މޫސާ 7,035.00 - 2,000.00 - 900.00 9,935.00
އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް MS3 ފަރީދާ އިބުރާހީމް 7,035.00 - 2,000.00 - 900.00 9,935.00
ލީގަލް އޮފިސަރ CS9-2 ޙައްވާ އަނޫޝާ 10,025.00 - 5,640.00 3507.00 - 19,172.00
ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ MS2 ފާޠިމަތު ނުޒުލާ ޖަލީލު 6,295.00 - 2,000.00 - 900.00 9,195.00
ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ MS2 ޙައްވާ ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު 6,295.00 - 2,000.00 - 900.00 9,195.00
ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ MS2 ޝަޒީލާ މޫސާ 6,295.00 - 2,000.00 - 900.00 9,195.00
ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ MS2 ސީމާ ޢަލީ 6,295.00 - 2,000.00 - 900.00 9,195.00
ކޮންޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން MS2 ޢަބުދުލް ވާޙިދު ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު 6,295.00 - 2,000.00 - 900.00 9,195.00
އެކައުންޓުސް އޮފިސަރ MS2 ޢަލީ އަޙްމަދު 6,295.00 - 2,000.00 - 1762.60 10,057.60
ފައިނޭންސް އޮފިސަރ MS1 ފާޠިމަތު އިބްރާހީމް 5,610.00 - 2,000.00 - 700.00 8,310.00
ކައުންސިލް އޮފިސަރ MS1 ޚަދީޖާ ޢަލީ 5,610.00 - 2,000.00 - 700.00 8,310.00
ކައުންސިލް އޮފިސަރ MS1 ޙުމައިދާ ޙުސައިން 5,610.00 - 2,000.00 - 700.00 8,310.00
ކައުންސިލް އޮފިސަރ MS1 ޖަމީލާ ޢަބްދުﷲ 5,610.00 - 2,000.00 - 700.00 8,310.00
ކައުންސިލް އޮފިސަރ MS1 ޒަހީރާ އިސްމާޢީލް 5,610.00 - 2,000.00 - 700.00 8,310.00
ކައުންސިލް އޮފިސަރ MS1 ޖަމްނާ މޫސާ ނަޢީމު 5,610.00 - 2,000.00 - 700.00 8,310.00
ކައުންސިލް އޮފިސަރ MS1 ހުމައިދު އިބްރާހީމް 5,610.00 - 2,000.00 - 700.00 8,310.00
އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ GS3 ފާޠިމަތު އަޙުމަދު 6,065.00 - 1,500.00 - 700.00 8,265.00
އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ GS3 ޢާއިޝަތު ޔުމްނާ 4,465.00 - 1,500.00 1,100.00 700.00 7,765.00
ދޯނީގެ ނެވި SS3 ޢަބުދުލް ވާޙިދު ޙުސައިން 3,875.00 - 1,000.00 1,696.00 1,200.00 7,771.00
ލޯންޗު ޑުރައިވަރ SS3 ޢަލީ ވަޙީދު 3,875.00 - 1,000.00 1,696.00 1,200.00 7,771.00
ކާރު ޑުރައިވަރ SS2 ޢަބުދުއްރައްޒާޤު އިބްރާހީމް 5,070.00 - 1,000.00 340.00 1,200.00 7,610.00
ވޭން ޑުރައިވަރ SS2 އިސްމާޢީލް ޒާހިރު 3,470.00 - 1,000.00 1,828.00 1,200.00 7,498.00
ދޯނީ ފަޅުވެރި SS2 ޙަސަން ޒަރީރު 3,470.00 - 1,000.00 1,828.00 1,200.00 7,498.00
ދޯނީ ފަޅުވެރި SS2 އަޙުމަދު މުޙައްމަދު 3,470.00 - 1,000.00 1,828.00 1,200.00 7,498.00
ލޯންޗު ފަޅުވެރި SS2 އިބުރާހީމް ފާރޫޤް 3,470.00 - 1,000.00 1,828.00 1,200.00 7,498.00
ލޯންޗު ފަޅުވެރި SS2 އަޙުމަދު އިޙްސާން 3,470.00 - 1,000.00 1,828.00 1,200.00 7,498.00
ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް SS2 ފާޠިމަތު ނަޢީމާ 3,470.00 - 1,000.00 1,828.00 1,200.00 7,498.00
ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް SS1 ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު 3,100.00 - 1,000.00 1,917.00 1,200.00 7,217.00
ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް SS1 ޙަބީބާ މުޙައްމަދު 3,100.00 - 1,000.00 1,917.00 1,200.00 7,217.00
ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް SS1 ޖަމީލާ މޫސާ 3,100.00 - 1,000.00 1,917.00 1,200.00 7,217.00

# މިލިސްޓުގައިވާ މަޤާމު ތަކުގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތަކީ ސިވިލްސާރވިސް ކޮޝަނުން އެ މަޤާމަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތެވެ.

# މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުގެ ނަންތައް މިހާރު އެހުރިގޮތަށް ސިވިލްސާރވިސް ކޮމިޝަނުން ބަދަލު ކޮށްފައިވަނީ 01 ޖޫން 2021 ގައި ބަދަލުކުރި ގޮތުގައި 12 ޖޫން 2021 ގައެވެ.

# އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ: ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމުގައި ހުންނަވާ ބޭފުޅަކު ފިޔަވައި ސިވިލްސާރވިސް އެހެން މުވައްޒަފުން އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކޮށްފިނަމަ، އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ ދެވޭނެއެވެ.

# ދަތުރު ފައިސާ: ރަސްމީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ދަތުރެއް ކޮށްފިނަމަ، ކޮއްތު ފައިސާއާއި، ހުރުމުގެ ޚަރަދު ދިނުމަށް އޮންނަ އުޞޫލުން ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް ކޮއްތާއި، ހުރުމުގެ ޚަރަދު ދެވޭނެއެވެ. މީގެއިތުރުން ހާޑްޝިޕް އެލަވަންސް ދޭންޖެހޭ މީހުންނަށް އެ އެލަވަންސްވެސް ދެވޭނެއެވެ.

ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ އެލަވަންސް: ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުން ފެށިގެން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނަކީ ރަށުކައުންސިލް ތަކުގެ ރައީސުންނެވެ. މިގޮތަށް އޮތުމުން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް ފިޔަވައި ނައިބް ރައީސާއި އެހެން މެންބަރުން ބައިވެރިވާ ޖަލްސާތަކުގެ ތެރެއިން މަހަކު 04 ޖަލްސާއަށްވުރެ އިތުރު ނުވާގޮތަށް ޖަލްސާއަކަށް ސިޓިންގ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް -/500 ރުފިޔާ ދިނުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

# އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސަށް 01 ޖަނަވަރީ 2022 އިން ފެށިގެން މަހަކު -/1،000 ރުފިޔާގެ އެލަވަންސެއް ދިނުމަށްވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.

# ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ ރައީސްގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކަށް ބަދަލު އައިސްފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރު ފެށުނު ދުވަސް ކަމުގައިވާ 17 މޭ 2021 އިން ފެށިގެންނެވެ. އެގޮތުން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މުސާރައަކީ -/22،400 ރުފިޔާއެވެ. ލިވިންސް އެލަވަންސަކީ -/5،600 ރުފިޔާއެވެ.

# ކައުންސިލްގެ 03 ވަނަ ދައުރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މުސާރައަކީ -/20،000 ރުފިޔާއެވެ. ލިވިންގ އެލަވަންސަކީ -/6،000 ރުފިޔާއެވެ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސްގެ މުސާރައަކީ -/17،000 ރުފިޔާއެވެ. ލިވިންގ އެލަވަންސަކީ -/5،000 ރުފިޔާއެވެ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންބަރުންގެ މުސާރައަކީ -/16،000 ރުފިޔާއެވެ. އެލަވަންސަކީ -/4،000 ރުފިޔާއެވެ.

# ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމުގައި ހުންނަވާ ބޭފުޅަކަށް ފޯނު އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މަހަކު -/800 ރުފިޔާގެ އެލަވަންސެއް، އެމަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ދިނުމަށް ސިވިލްސާރވިސް ކޮމިޝަނުން ހަމަޖެއްސެވީ 29 ޑިސެންބަރ 2021 ގައެވެ.

# ސިވިލްސާރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ އެންމެކުޑަ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުމާ ގުޅިގެން މުސާރައިން ޕެންޝަން ސްކީމަށް އުނިކުރުމަށްފަހު މުސާރައާއި މުސާރައިގެ އިތުރުން ލިބޭ ފިކްސް އެލަވަންސްތައް އެއްކޮށްލުމުން މަހަކު -/7،000 ރުފިޔާ ނުލިބޭ މުވައްޒަފުންނަށް -/7،000 ރުފިޔާ ހަމަކުރުމަށް މިނިމަމްވޭޖް އެލަވަންސް ދިނުމަށް ހަމަޖެއްސެވީ 01 ޖަނަވަރީ 2022 އިން ފެށިގެންނެވެ.

# ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އެގްޒެކެޓިވް އެލަވަންސެކެވެ. ލީގަލް އޮފިސަރަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސެކެވެ. ދެންހުރި އެލަވަންސް ތަކަކީ މިނިމަމްވޭޖް އެލަވަންސެވެ.