ސިވިލްސާރވިސް މުވައްޒަފުން


ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އިބްރާހީމް ޝިފާޙް ޢަބްދުއްރަޙްމާނު/ ޖަނަވަރީމާގެ ފ.ދަރަނބޫދޫ

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝިފާޙް ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ސިވިލްސާވިސް މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި މިއިދާރާއާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 18 ޑިސެންބަރ 2017 ގައެވެ. އިބްރާހީމް ޝިފާޙް ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ކައުންސިލްގެ 02 ވަނަ ދައުރުގައި ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލަރެއްގެ ގޮތުގައި މިއިދާރާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާފައި ވެއެވެ.

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝިފާޙް ޢަބްދުއްރަޙްމާނު މިއިދާރާގައި ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި، މިއިދާރާގެ ޒިންމާދާރު ވެރިކަމާއި، އަތޮޅުކައުންސިލުން ފާސްކުރައްވާ ކަންތައްތައް ތަންފީޒުކުރެއްވުމާއި، އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަންގަވާގޮތެއްގެމަތިން އިދާރާގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ސެކްޝަންތަކުގެ ވެރިންނާއި ޔުނިޓްތަކުގެ ވެރިންލައްވައި ކުރުވުމާއި، ކައުންސިލް ބިއުރޯގެ ކަންކަން ހިންގެވުމާއި، ހެދިފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ކައުންސިލް އިދާރާ ހިންގެވުން ހިމެނެއެވެ.

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝިފާޙް ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅުއްވާތާ 03 އަހަރު ވެއްޖެއެވެ. އިބްރާހީމް ޝިފާޙް ޢަބްދުއްރަޙްމާނު އަދާކުރެއްވި މަޤާމު ތަކުގެ ތެރޭގައި ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލަރ ކަމާއި، ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ ކަން ހިމެނެއެވެ.

ގުޅޭ ނަންބަރު: އޮފީސް ފޯނުނަންބަރު: 6740017

E-Mail: shifaah@faafu.gov.mv

ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް ނަޞީރު/ އޯކިޑްވިލާ ފ.މަގޫދޫ

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ނަޞީރު މިއިދާރާއާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 12 މޭ 1986 ގައި ސެކްރެޓަރީއެއްގެ މަޤާމަށެވެ. އިބްރާހީމް ނަޞީރު މިހާރު ހުންނެވި ޑިރެކްޓަރ ކަމުގެ މަޤާމަށް ބަދަލު ކުރެއްވީ 16 އެޕްރީލް 2012 ގައެވެ.

އިބްރާހީމް ނަޞީރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ އިންފްރާންސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނަމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޔުނިޓާއި، ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ ރިސާރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ ޔުނިޓުން ކުރައްވަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް މި ދެޔުނިޓްގެ މުވައްޒަފުން ލައްވައި ކުރުވައި މި ދެޔުނިޓް ހިންގެވުމެވެ. މި ދެޔުނިޓުންކުރާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ތަކެތި ހޯދުމާއި، މަރާމާތު ކުރުމާއި، ބިންބިމާއި ގޯތިގެދޮރާއި، ކައުންސިލްގެ ވިޔަފާރިއާއި، ޕްލޭން ތައްޔާރު ކުރުމާއި، އާބާދީގެ މަސައްކަތްތަކެވެ.

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ނަޞީރު ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅުއްވާތާ 34 އަހަރު ވެއްޖެއެވެ. އިބްރާހީމް ނަޞީރު އަދާކުރެއްވި މަޤާމު ތަކުގެ ތެރޭގައި ޕްރިޒްންސްގެ ކާތިބުކާއި ސެކްރެޓަރީ ކަމާއި، މިއިދާރާގެ ސެކްރެޓަރީ ކަމާއި، ސީނިއަރ ސެކްރެޓަރީކަމާއި، އަތޮޅުވެރިޔާގެ އެހީތެރިކަމާއި، އަތޮޅުވެރިޔާގެ އިސް އެހީތެރިކަމާއި، މިއިދާރާގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރކަން ހިމެނެއެވެ.

ގުޅޭ ނަންބަރު: އޮފީސް ފޯނުނަންބަރު: 6740017

E-Mail: ibrahim.naseer@faafu.gov.mv

ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް ޝަރީފް/ އާބާދުއައްސޭރި ފ.ފީއަލި

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝަރީފް މިއިދާރާއާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 13 ސެޕްޓެންބަރ 2011 ގައި އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރެއްގެ މަޤާމަށެވެ. އިބްރާހީމް ޝަރީފް މިހާރު ހުންނެވި ޑިރެކްޓަރ ކަމުގެ މަޤާމަށް ބަދަލު ކުރެއްވީ 03 މާރިޗު 2014 ގައެވެ.

އިބްރާހީމް ޝަރީފް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ މިއިދާރާގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް އިންފޮރމޭޝަން ޔުނިޓާއި، ހިއުމަން ރިސޯސް ޔުނިޓުން ކުރައްވަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް މި ދެޔުނިޓްގެ މުވައްޒަފުން ލައްވައި ކުރުވައި މި ދެޔުނިޓް ހިންގެވުމެވެ. މި ދެޔުނިޓުންކުރާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ ލައިސަންސް ހެއްދުމާއި، އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ އުޅަނދުތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، ސިވިލްސާވިސް މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، ޕާސްޕޯޓް ހެއްދުމާއި، ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި އެންޓްރީ ބެލެހެއްޓުމެވެ.

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝަރީފް ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅުއްވާތާ 16 އަހަރު ވެއްޖެއެވެ. އިބްރާހީމް ޝަރީފް އަދާކުރެއްވި މަޤާމު ތަކުގެ ތެރޭގައި މިއަތޮޅު ފީއަލީ ކުޑަކަތީބު ކަމާއި، ކަތީބުކަން ހިމެނެއެވެ.

ގުޅޭ ނަންބަރު: އޮފީސް ފޯނުނަންބަރު: 6740017

E-Mail: shareef@faafu.gov.mv

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަޙްމަދު ރަފީޢު/ ދޫރެސް ފ.ނިލަންދޫ

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ރަފީޢު މިއިދާރާއާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 25 އޮކްޓޫބަރ 1988 ގައި ސެކްރެޓަރީއެއްގެ މަޤާމަށެވެ. އަޙްމަދު ރަފީޢު މިހާރު ހުންނެވި ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ކަމުގެ މަޤާމަށް ބަދަލު ކުރެއްވީ 06 ޖުލައި 2011 ގައެވެ.

އަޙްމަދު ރަފިޢު މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓްގައެވެ. އަޙްމަދު ރަފީޢު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ މިއިދާރާގެ ބަޖެޓާއި ބަޖެޓާ ނުބެހޭ ފައިސާގެ މަސައްކަތްތައް ބަލަހައްޓަވައި މިޔުނިޓް ހިނެގެވުމެވެ.

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ރަފީޢު ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅުއްވާތާ 36 އަހަރު ވެއްޖެއެވެ. އަޙްމަދު ރަފީޢު އަދާކުރެއްވި މަޤާމު ތަކުގެ ތެރޭގައި ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގެ ކާތިބުކަމާއި، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ އެސިސްޓެންޓް އޮޑިޓް އެކައުންޓެންޓް ކަމާއި، އެކައުންޓެންޓް ކަމާއި، ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ކަމާއި، މިއިދާރާގެ ސެކްރެޓަރީކަމާއި، ސީނިއަރ ސެކްރެޓަރީ ކަމާއި، އަތޮޅުވެރިޔާގެ އެހީތެރިކަމާއި، އަތޮޅުވެރިޔާގެ އިސް އެހީތެރިކަން ހިމެނެއެވެ. އަޙްމަދު ރަފީޢު އެންމެ ދިގު މުއްދަތެއްގައި ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައިވަނީ މިއިދާރާގައެވެ.

ގުޅޭ ނަންބަރު: އޮފީސް ފޯނުނަންބަރު: 6740017

E-Mail: rafeeu@faafu.gov.mv

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް މޫސާ/ ބީޗްހައުސް ފ.ނިލަންދޫ

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މޫސާ މިއިދާރާއާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 07 އެޕްރީލް 2014 ގައި އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރެއްގެ މަޤާމަށެވެ.

އިބްރާހީމް މޫސާ މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ އިންފްރާންސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނަމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޔުނިޓްގައެވެ. އިބްރާހީމް މޫސާ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ މިއިދާރާއަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމާއި، ތަކެއްޗާއި ތަންތަން މަރާމާތު ކުރުމާއި، އަތޮޅުކައުންސިލުން ކުރަމުން ގެންދާ ވިޔަފާރީގެ މަސައްކަތްތަކާއި، ބިންބިމާއި ގޯތިގެދޮރުގެ މަސައްކަތްތައް ބަލަހައްޓަވައި މި ޔުނިޓް ހިންގެވުމެވެ.

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މޫސާ ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅުއްވާތާ 13 އަހަރު ވެއްޖެއެވެ. އިބްރާހީމް މޫސާ އަދާކުރެއްވި މަޤާމު ތަކުގެ ތެރޭގައި ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ސެކްރެޓަރީކަން، ފ.ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީކަމާއި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ކަމާއި، އެސިސެްޓެންޓް އިކޮނަމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފިސަރ ކަން ހިމެނެއެވެ.

ގުޅޭ ނަންބަރު: އޮފީސް ފޯނުނަންބަރު: 6740017

E-Mail: ibrahim.moosa@faafu.gov.mv

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ފަރީދާ އިބްރާހީމް/ ރިހިވެލި ފ.ނިލަންދޫ

އަލްފާޟިލާ ފަރީދާ އިބްރާހީމް މިއިދާރާއާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 18 މާރިޗު 2012 ގައި ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމަށެވެ. ފަރީދާ އިބްރާހީމް މިހާރު ހުންނެވި އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް ބަދަލު ކުރެއްވީ 02 އޮގަސްޓް 2015 ގައެވެ.

ފަރީދާ އިބްރާހީމް މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ ރިސާރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ ޔުނިޓްގައެވެ. ފަރީދާ އިބްރާހީމް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލައި ޕްލޭނަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމާއި، ފައިނޭންންޝަލް ޕްލޭން ތައްޔާރު ކުރުމާއި، އަތޮޅުގެ އާދީއާއި ވިހާމަރުވާ ބެލެހެއްޓުމާއި، ރަށުކައުންސިލްގެ އިދާރާތައް މޮނީޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ބަލަހައްޓަވައި މިޔުނިޓް ހިންގެވުމެވެ.

އަލްފާޟިލާ ފަރީދާ އިބްރާހީމް ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅުއްވާތާ 06 އަހަރު ވެއްޖެއެވެ. ފަރީދާ އިބްރާހީމް އަދާކުރެއްވި މަޤާމު ތަކުގެ ތެރޭގައި ކުރީގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޮލްސް ޑިވެލޮޕްމެންޓްގެ އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ ކަމާއި، މިއިދާރާގެ ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ކަން ހިމެނެއެވެ.

ގުޅޭ ނަންބަރު: އޮފީސް ފޯނުނަންބަރު: 6740017

E-Mail: faryda@faafu.gov.mv

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ފާޠިމަތު ނުޒުލާ ޖަލީލު/ މިރިހި ފ.ނިލަންދޫ

އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ނުޒުލާ ޖަލީލު މިއިދާރާއާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 20 ނޮވެންބަރ 2011 ގައި ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމަށެވެ. ފާޠިމަތު ނުޒުލާ ޖަލީލު މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ހިއުމަން ރިސޯސް ޔުނިޓްގައެވެ.

ފާޠިމަތު ނުޒުލާ ޖަލީލު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ މިއިދާރާގެ ސިވިލްސާވިސް މުވައްޒަފުންނާބެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމެވެ. މީގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާއާއިބެހޭ މަސައްކަތްތަކާއި، މުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީ ބެލެހެއްޓުމާއި، މުވައްޒަފުންގެ ސަލާމާއި ޗުއްޓީގެ ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން ހިމެނެއެވެ.

އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ނުޒުލާ ޖަލީލު ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅުއްވާތާ 06 އަހަރު ވެއްޖެއެވެ.

ގުޅޭ ނަންބަރު: އޮފީސް ފޯނުނަންބަރު: 6740017

E-Mail:nuzla@faafu.gov.mv

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޙައްވާ ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު/ ފޮނިލުނބޯގެ ފ.ނިލަންދޫ

އަލްފާޟިލާ ޙައްވާ ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު މިއިދާރާއާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 11 ޖުލައި 2000 ގައި ކާތިބެއްގެ މަޤާމަށެވެ. ޙައްވާ ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު މިހާރު ހުންނެވި ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ބަދަލު ކުރެއްވީ 28 ޖަނަވަރީ 2016 ގައެވެ. ޙައްވާ ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ އެޑްމިން އެންޑް އިންފޮރމޭޝަން ޔުނިޓްގައެވެ.

ޙައްވާ ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ ލައިސަންސް ހެއްދުމާއި، ޔައުމިއްޔާއާއި އެންޓްރީ ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމާއި ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި، އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ އުޅަނދު ފަހަރު ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

އަލްފާޟިލާ ޙައްވާ ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅުއްވާތާ 17 އަހަރު ވެއްޖެއެވެ. ޙައްވާ ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު އަދާކުރެއްވި މަޤާމު ތަކުގެ ތެރޭގައި މިއިދާރާގެ ކާތިބު ކަމާއި، އެސިސްޓެންޓް ސެކްރެޓަރީ ކަމާއި، ސެކްރެޓަރީ ކަމާއި، އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ކަން ހިމެނެއެވެ.

ގުޅޭ ނަންބަރު: އޮފީސް ފޯނުނަންބަރު: 6740017

E-Mail: hawwa@faafu.gov.mv

އިކޮނަމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފިސަރ ޖަމީލާ އަޙްމަދު/ މަނަސް ފ.ނިލަންދޫ

އަލްފާޟިލާ ޖަމީލާ އަޙްމަދު މިއިދާރާއާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 28 ޖުލައި 2008 ގައި ސާވެޔަރ ޓްރެއިނީ އެއްގެ މަޤާމަށެވެ. ޖަމީލާ އަޙްމަދު މިހާރު ހުންނެވި އިކޮނަމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ބަދަލު ކުރެއްވީ 16 ފެބްރުވަރީ 2016 ގައެވެ. ޖަމީލާ އަޙްމަދު މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ އިންފްރާންސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނަމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޔުނިޓްގައެވެ.

ޖަމީލާ އަޙްމަދު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ފ.އަތޮޅުސްޓޯރުގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، ޓްރަސްޓް ފަންޑާއި އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކުރަމުން ގެންދާ ވިޔަފާރީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމެވެ.

އަލްފާޟިލާ ޖަމީލާ އަޙްމަދު ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅުއްވާތާ 09 އަހަރު ވެއްޖެއެވެ. ޖަމީލާ އަޙްމަދު އަދާކުރެއްވި މަޤާމު ތަކުގެ ތެރޭގައި މިއިދާރާގެ ސާވެޔަރ ޓްރެއިނީ ކަމާއި، އެސިސްޓެންޓް ސާވެޔަރ ކަމާއި، އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ ކަން ހިމެނެއެވެ.

ގުޅޭ ނަންބަރު: އޮފީސް ފޯނުނަންބަރު: 6740017

E-Mail: jameela.ahmed@faafu.gov.mv

ކޮންޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން ޢަބްދުލް ވާޙިދު ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު/ ފޮނިލުނބޯގެ ފ.ނިލަންދޫ

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ވާޙިދު ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު މިއިދާރާއާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 12 ސެޕްޓެންބަރ 2007 ގައި ސެކްރެޓަރީއެއްގެ މަޤާމަށެވެ. ޢަބްދުލް ވާޙިދު ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު މިހާރު ހުންނެވި ކޮންޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަންގެ މަޤާމަށް މަޤާމަށް ބަދަލު ކުރެއްވީ 28 ޖަނަވަރީ 2016 ގައެވެ. ޢަބްދުލް ވާޙިދު ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ އެޑްމިން އެންޑް އިންފޮރމޭޝަން ޔުނިޓްގައެވެ.

ޢަބްދުލް ވާޙިދު ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ކޮންޕިއުޓަރާއި ޕްރިންޓަރ ތަކަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ޙައްލު ކުރުމާއި، އޮފީހުގެ ނެޓްވޯކާބެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި މިނޫންސްވެސް އައިޓީއާއި ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމެވެ.

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ވާޙިދު ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅުއްވާތާ 07 އަހަރު ވެއްޖެއެވެ. ޢަބްދުލް ވާޙިދު ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު އަދާކުރެއްވި މަޤާމު ތަކުގެ ތެރޭގައި އިންދިރާގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ޑިއުޓީ އޮފިސަރ ކަމާއި، މިއިދާރާގެ ސެކްރެޓަރީ ކަމާއި، އެސިސްޓެންޓް އިކޮނަމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފިސަރ ކަން ހިމެނެއެވެ.

ގުޅޭ ނަންބަރު: އޮފީސް ފޯނުނަންބަރު: 6740017

E-Mail: wahid@faafu.gov.mv

ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ ޝަޒީލާ މޫސާ/ ބަގީޗާގެ ފ.ނިލަންދޫ

އަލްފާޟިލާ ޝަޒީލާ މޫސާ މިއިދާރާއާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 03 ޖުލައި 2013 ގައި އެސިސްޓެންޓް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމަށެވެ. ޝަޒީލާ މޫސާ މިހާރު ހުންނެވި ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ބަދަލު ކުރެއްވީ 01 ޑިސެންބަރ 2016 ގައެވެ. ޝަޒީލާ މޫސާ މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ ރިސާރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ ޔުނިޓްގައެވެ.

ޝަޒީލާ މޫސާ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭންގެ މަސައްކަތެވެ.

އަލްފާޟިލާ ޝަޒީލާ މޫސާ ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅުއްވާތާ 07 އަހަރު ވެއްޖެއެވެ. ޝަޒީލާ މޫސާ އަދާކުރެއްވި މަޤާމު ތަކުގެ ތެރޭގައި

ގުޅޭ ނަންބަރު: އޮފީސް ފޯނުނަންބަރު: 6740017

E-Mail: shazeela@faafu.gov.mv

އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ އާމިނަތު ރިލްފާ/ ނިވްސްޓަރ ކ.ގުޅި

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ރިލްފާ މިއިދާރާއާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 01 ޑިސެންބަރ 2016 ގައި އެކައުންޓްސް އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމަށެވެ. އާމިނަތު ރިލްފާ މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓްގައެވެ.

އާމިނަތު ރިލްފާ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ބަޖެޓާ ނުބެހޭ ފައިސާގެ މަސައްކަތެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ލިބޭފައިސާ ބަލައިގަތުމާއި، ލިބޭފައިސާ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމާއި، ލިބޭފައިސާގެ ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރު ކުރުމާއި، ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުން ހިމެނެއެވެ.

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ރިލްފާ ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅުއްވާތާ 09 އަހަރު ވެއްޖެއެވެ. އާމިނަތު ރިލްފާ އަދާކުރެއްވި މަޤާމު ތަކުގެ ތެރޭގައި ކުރީގް އެޓޮލްސް ޑިވެލޮޕްމެންޓްގެ ސެކްރެޓަރީ ކަމާއި، ހޯމްމިނިސްޓްރީގެ އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ ކަމާއި، މާލެއަތޮޅު ގުޅީ ކައުންސިލްގެ އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ ކަން ހިމެނެއެވެ.

ގުޅޭ ނަންބަރު: އޮފީސް ފޯނުނަންބަރު: 6740017

E-Mail: rilfa@faafu.gov.mv

ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ ޖަމީލާ އިބްރާހީމް/ ޑޭޒީމާގެ ފ.ނިލަންދޫ

އަލްފާޟިލާ ޖަމީލާ އިބްރާހީމް މިއިދާރާއާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 27 ޖޫން 1999 ގައި ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ ޓްރެއިނީ އެއްގެ މަޤާމަށެވެ. ޖަމީލާ އިބްރާހީމް މިހާރު ހުންނެވި ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ބަދަލު ކުރެއްވީ 06 ޖުލައި 2011 ގައެވެ. ޖަމީލާ އިބްރާހީމް މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ އިންފްރާންސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނަމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޔުނިޓްގައެވެ.

ޖަމީލާ އިބްރާހީމް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމާއި، މަރާމާތު ކުރަންޖެހޭ ތަންތަނާއި ތަކެތި މަރާމާތު ކުރުމާއި މަސައްކަތްތަކާއި، އަތޮޅުގެ ބެލެހެއްޓުމާއި، ބިންބިމާއި ގޯތިގެދޮރުގެ މަސައްކަތްތަކެވެ.

އަލްފާޟިލާ ޖަމީލާ އިބްރާހީމް ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅުއްވާތާ 18 އަހަރު ވެއްޖެއެވެ. ޖަމީލާ އިބްރާހީމް އަދާކުރެއްވި މަޤާމު ތަކުގެ ތެރޭގައި މިއިދާރާގެ ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ ޓްރެއިނީ ކަމާއި، އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ ކަން ހިމެނެއެވެ.

ގުޅޭ ނަންބަރު: އޮފީސް ފޯނުނަންބަރު: 6740017

E-Mail: jameela.ibrahim@faafu.gov.mv

ރިސާރޗް އޮފިސަރ ޚަދީޖާ ޢަލީ/ ކެނެރީގޭއާގެ ފ.ނިލަންދޫ

އަލްފާޟިލާ ޚަދީޖާ ޢަލީ މިއިދާރާއާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 16 މޭ 2007 ގައި ކޭޝިއަރެއްގެ މަޤާމަށެވެ. ޚަދީޖާ ޢަލީ މިހާރު ހުންނެވި ރިސާރޗް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ބަދަލު ކުރެއްވީ 28 ޖަނަވަރީ 2017 ގައެވެ. ޚަދީޖާ ޢަލީ މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ ރިޗާރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ ޔުނިޓްގައެވެ.

ޚަދީޖާ ޢަލީ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ރަށުކައުންސިލްތައް މޮނީޓަރ ކުރުމާގުޅޭ މަސައްކަތްތަކާއި، އަތޮޅުގެ މީހުންގެ ވިހާ މަރުވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި، އާބާދީއާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

އަލްފާޟިލާ ޚަދީޖާ ޢަލީ ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅުއްވާތާ 10 އަހަރު ވެއްޖެއެވެ. ޚަދީޖާ ޢަލީ އަދާކުރެއްވި މަޤާމު ތަކުގެ ތެރޭގައި މިއިދާރާގެ ކޭޝިޔަރ ކަމާއި، އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ކަން ހިމެނެއެވެ.

ގުޅޭ ނަންބަރު: އޮފީސް ފޯނުނަންބަރު: 6740017

E-Mail: hajja@faafu.gov.mv

އިކޮނަމިކު ޑިވެލޮޕްމެންޓު އޮފިސަރ ހުމައިދާ ޙުސައިން/ އަލިވާގެ ފ.ނިލަންދޫ

އަލްފާޟިލާ ޙުމައިދާ ޙުސައިން މިއިދާރާއާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 25 ޖަނަވަރީ 2000 ގައި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމަށެވެ. ހުމައިދާ ޙުސައިން މިހާރު ހުންނެވި އިކޮނަމިކު ޑިވެލޮޕްމެންޓު އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ބަދަލު ކުރެއްވީ 27 ފެބުރުވަރީ 2018 ގައެވެ. ހުމައިދާ ޙުސައިން މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ އިންފްރާންސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނަމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޔުނިޓްގައެވެ.

ޙުމައިދާ ޙުސައިން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިންގާ އެކިއެކި އިންވެސްޓުމަންޓުގެ މަސައްކަތާއި، އިޤްތިޞާދީ ނުވަތަ އިޖުތިމާޢީ ބޭނުން ތަކަށް ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި އުފުލޭ އަދި ނޫފުލޭ މުދާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތާއި ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ކަންތައް ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

އަލްފާޟިލާ ހުމައިދާ ޙުސައިން ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅުއްވާތާ 07 އަހަރު ވެއްޖެއެވެ. ހުމައިދާ ޙުސައިން އަދާކުރެއްވި މަޤާމު ތަކުގެ ތެރޭގައި މިއިދާރާގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމު ހިމެނެއެވެ.

ގުޅޭ ނަންބަރު: އޮފީސް ފޯނުނަންބަރު: 6740017

E-Mail: humaidha@faafu.gov.mv

އެސިސްޓެންޓް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ ފާޠިމަތު އިބްރާހީމް/ މުޝްތަރީގޭއާގެ ފ.ނިލަންދޫ

އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު އިބްރާހީމް މިއިދާރާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 24 ފެބްރުވަރީ 2000 ގައި ވޯކީ އޮޕަރޭޓަރެއްގެ މަޤާމަށެވެ. ފާޠިމަތު އިބްރާހީމް މިހާރު ހުންނެވި އެސިސްޓެންޓް ފައިނޭންސް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ބަދަލު ކުރެއްވީ 06 ޖުލައި 2011 ގައެވެ. ފާޠިމަތު އިބްރާހީމް މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓްގައެވެ.

ފާޠިމަތު އިބްރާހީމް ކުރަމުން ގެންދާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ މިއިދާރާގެ ބަޖެޓް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތެވެ. މީގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ދިނުމާއި، މިއިދާރާގެ އެކައުންޓް ބެލެހެއްޓުމާއި، މާލީ ހިސާބު ތައްޔާރު ކުރުމާއި، ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ތައްޔާރު ކުރުން ހިމެނެއެވެ.

އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު އިބްރާހީމް ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅުއްވާތާ 21 އަހަރު ވެއްޖެއެވެ. ފާޠިމަތު އިބްރާހީމް އަދާކުރެއްވި މަޤާމު ތަކުގެ ތެރޭގައި ފ.ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްގެ ވަގުތީ ކާތިބު ކަމާއި، ފ.ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ވަގުތީ ވޯކީޓޯކީ އޮޕަރޭޓަރ ކަމާއި، މިއިދާރާގެ ވޯކޯޓޯކީ އޮޕަރޭޓަރ ކަމާއި، އެސިސްޓެންޓް ބަޖެޓް އޮފިސަރ ކަމާއި، އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރކަން ހިމެނެއެވެ.

ގުޅޭ ނަންބަރު: އޮފީސް ފޯނުނަންބަރު: 6740017

E-Mail: fathimath.ibrahim@faafu.gov.mv

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ފާޠިމަތު އަޙްމަދު/ ބުލޫހެވަން ފ.ނިލަންދޫ

އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު އަޙްމަދު މިއިދާރާއާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 19 އޮކްޓޫބަރ 1999 ގައި ސީނިއަރ ކްލާރކެއްގެ މަޤާމަށެވެ. ފާޠިމަތު އަޙްމަދު މިހާރު ހުންނެވި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ބަދަލު ކުރެއްވީ 30 ޖަނަވަރީ 2017 ގައެވެ. ފާޠިމަތު އަޙްމަދު މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ކައުންސިލް ބިއުރޯގައެވެ.

ފާޠިމަތު އަޙްމަދު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކާއި، ކައުންސިލަރުންގެ ޙާޟިރީއާބެހޭ މަސައްކަތްތަކާއި، ކައުންސިލަރުން ޙަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތައް ކުރުމެވެ.

އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު އަޙްމަދު ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅުއްވާތާ 18 އަހަރު ވެއްޖެއެވެ. ފާޠިމަތު އަޙްމަދު އަދާކުރެއްވި މަޤާމުތަކުގެ ތެރޭގައި ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ކާތިބު ކަމާއި، މިއިދާރާގެ ސީނިއަރ ކްލާރކް ކަމާއި، އެސިސްޓެންޓް ސެކްރެޓަރީ ކަމާއި، އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ކަން ހިމެނެއެވެ.

ގުޅޭ ނަންބަރު: އޮފީސް ފޯނުނަންބަރު: 6740017

E-Mail: fathimath.ahmed@faafu.gov.mv

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޒަހީރާ އިސްމާޢީލް/ ސީނިއަރވިލާ ފ.ނިލަންދޫ

އަލްފާޟިލާ ޒަހީރާ އިސްމާޢީލް މިއިދާރާއާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 13 އެޕްރީލް 2017 ގައި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމަށެވެ. ޒަހީރާ އިސްމާޢީލް މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ހިއުމަން ރިސޯސް ޔުނިޓްގައެވެ.

ޒަހީރާ އިސްމާޢީލް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ މުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީއާއި ސަލާމާއި ޗުއްޓީގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުމާއި ސިވިލްސާރވިސް މުވައްޒަފުންނާގުޅޭ މަސައްކަތެވެ. އަލްފާޟިލާ ޒަހީރާ އިސްމާޢީލް ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅުއްވާތާ 07 މަސް ވެއްޖެއެވެ.

ގުޅޭ ނަންބަރު: އޮފީސް ފޯނުނަންބަރު: 6740017

E-Mail: zaheera@faafu.gov.mv

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޢަބްދުލް މުޢީދު ޢަބްދުއްރަޝީދު/ ކެނެރީވިލާ ފ.ނިލަންދޫ

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް މުޢީދު ޢަބްދުއްރަޝީދު މިއިދާރާއާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 31 ޖަނަވަރީ 2018 ގައި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމަށެވެ. ޢަބްދުލް މުޢީދު ޢަބްދުއްރަޝީދު މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ އެޑްމިން އެންޑް އިންފޮރމޭޝަން ޔުނިޓްގައެވެ.

ޢަބްދުލް މުޢީދު ޢަބްދުއްރަޝީދު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ދުވަހު ޔައުމިއްޔާ ލިއުމާއި ކުށުގެ ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުމާއި، ގެއްލިގެން ނުވަތަ އާކުރަން ހުށަހަޅާ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުމާއި އިދާރީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތައްތައް ކުރުމެވެ.

ގުޅޭ ނަންބަރު: އޮފީސް ފޯނުނަންބަރު: 6740017

E-Mail: mueedhu@faafu.gov.mv

ނެވި ޢަބްދުލް ވާޙިދު ޙުސައިން/ އަލިވާގެ ފ.ނިލަންދޫ

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ވާޙިދު ޙުސައިން މިއިދާރާއާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 02 އެޕްރީލް 2013 ގައެވެ. ޢަބްދުލް ވާޙިދު ޙުސައިން މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ އެޑްމިން އެންޑް އިންފޮރމޭޝަން ޔުނިޓްގައެވެ. ޢަބްދުލް ވާޙިދު ކުރައްވަމުން ގެންދާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ އަތޮޅު ދޯނި ދުއްވުމާއި، ދޯނީގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުމެވެ.

އަލްފާޟިލާ ޢަބްދުލް ވާޙިދު ޙުސައިން ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅުއްވާތާ 04 އަހަރު ވެއްޖެއެވެ.

ކާރުޑްރައިވަރ ޢަބްދުއްރައްޒާޤް އިބްރާހީމް ވައިޖެހޭގެ/ ފ.ނިލަންދޫ

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރައްޒާޤް އިބްރާހީމް މިއިދާރާއާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 05 ފެބްރުވަރީ 1999 ގައި އަތޮޅުދޯނީ ފަޅުވެރިއެއްގެ މަޤާމަށެވެ. ޢަބްދުއްރައްޒާޤް އިބްރާހީމް މިހާރު ހުންނެވި ކާރު ޑްރައިވަރގެ މަޤާމަށް ބަދަލު ކުރެއްވީ 22 ފެބްރުވަރީ 2005 ގައެވެ. ޢަބްދުއްރައްޒާޤް އިބްރާހީމް މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ އެޑްމިން އެންޑް އިންފޮރމޭޝަން ޔުނިޓްގައެވެ.

ޢަބްދުއްރައްޒާޤް އިބްރާހީމް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ މިއިދާރާގެ ކާރު ދުއްވުމާއި ކާރުގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުމެވެ.

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއް ރައްޒާޤް އިބްރާހީމް ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅުއްވާތާ 23 އަހަރު ވެއްޖެއެވެ. ޢަބްދުއްރައްޒާޤް އިބްރާހީމް އަދާކުރެއްވި މަޤާމުތަކުގެ ތެރޭގައި އެން.އެސް.އެސް ގެ ޕްރައިވެޓް ކަމާއި، މިއިދާރާގެ އަތޮޅުދޯނީގެ ފަޅުވެރިކަން ހިމެނެއެވެ.

ވޭންޑްރައިވަރ އިސްމާޢީލް ނަޞީރު ނަރުގިސްވިލާ/ ފ.ނިލަންދޫ

އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ނަޞީރު މިއިދާރާއާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 16 ސެޕްޓެންބަރ 2013 ގައެވެ. އިސްމާޢީލް ނަޞީރު މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ އެޑްމިން އެންޑް އިންފޮރމޭޝަން ޔުނިޓްގައެވެ. އިސްމާޢީލް ނަޞީރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ މިއިދާރާގެ ވޭން ދުއްވުމާއި ވޭން ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ނަޞީރު ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅުއްވާތާ 04 އަހަރު ވެއްޖެއެވެ.

ލޯންޗް ޑްރައިވަރ ޢަލީ ވަޙީދު ކާމިޔާބު/ ފ.ނިލަންދޫ

އަލްފާޟިލް ޢަލީ ވަޙީދު މިއިދާރާއާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 14 ނޮވެންބަރ 2017 ގައެވެ. ޢަލީ ވަޙީދު މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ އެޑްމިން އެންޑް އިންފޮރމޭޝަން ޔުނިޓްގައެވެ. ޢަލީ ވަޙީދު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ މިއިދާރާގެ ލޯންޗް ދުއްވުމާއި ލޯންޗް ބެލެހެއްޓުމާއި، ލޯންޗްގެ ފަޅުވެރިން ލައްވައި ލޯންޗްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުވުމެވެެ.

އަލްފާޟިލް ޢަލީ ވަޙީދު ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅުއްވާތާ 01 މަސް ވެއްޖެއެވެ.

އަތޮޅު ދޯނީ ފަޅުވެރި ޙަސަން ޒަރީރު/ ރާސްތާ ފ.ނިލަންދޫ

އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޒަރީރު މިއިދާރާއާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 01 އެޕްރީލް 2005 ގައި އަތޮޅު ދޯނީ ފަޅުވެރިއެއްގެ މަޤާމަށެވެ. ޙަސަން ޒަރީރު މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ އެޑްމިން އެންޑް އިންފޮރމޭޝަން ޔުނިޓްގައެވެ. ޙަސަން ޒަރީރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ މިއިދާރާގެ ދޯނީގައި ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތައް ކުރުމާއި ދޯނި ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޒަރީރު ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅުއްވާތާ 12 އަހަރު ވެއްޖެއެވެ.

ލޯންޗް ފަޅުވެރި އިބްރާހީމް ފާރޫޤް/ ލޮނުމިދިލިމާގެ ހދ.ކުމުންދޫ

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ފާރޫޤް މިއިދާރާއާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 01 ޖުލައި 2014 ގައި ލޯންޗް ފަޅުވެރިއެއްގެ މަޤާމަށެވެ. އިބްރާހީމް ފާރޫޤް މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ އެޑްމިން އެންޑް އިންފޮރމޭޝަން ޔުނިޓްގައެވެ. އިބްރާހީމް ފާރޫޤް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ މިއިދާރާގެ ލޯންޗްގައި ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތައް ކުރުމާއި ލޯންޗް ސާފުކޮށްް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ފާރޫޤް ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅުއްވާތާ 03 އަހަރު ވެއްޖެއެވެ.

ލޯންޗް ފަޅުވެރި އަޙްމަދު މުޙައްމަދު/ ހިލިހިލާގެ ހދ.ވައިކަރަދޫ

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު މިއިދާރާއާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 11 ޖަނަވަރީ 2017 ގައި ލޯންޗް ފަޅުވެރިއެއްގެ މަޤާމަށެވެ. އަޙްމަދު މުޙައްމަދު މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ އެޑްމިން އެންޑް އިންފޮރމޭޝަން ޔުނިޓްގައެވެ. އަޙްމަދު މުޙައްމަ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ މިއިދާރާގެ ލޯންޗްގައި ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތައް ކުރުމާއި ލޯންޗް ސާފުކޮށްް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅުއްވާތާ 11 މަސް ވެއްޖެއެވެ.

ދޯނީ ފަޅުވެރި އަޙްމަދު މުޙައްމަދު/ މުޝްތަރީގެ ފ.ނިލަންދޫ

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު މިއިދާރާއާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 01 ޖުލައި 2014 ގައި ދޯނީ ފަޅުވެރިއެއްގެ މަޤާމަށެވެ. އަޙްމަދު މުޙައްމަދު މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ އެޑްމިން އެންޑް އިންފޮރމޭޝަން ޔުނިޓްގައެވެ. އަޙްމަދު މުޙައްމަ ކުކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ މިއިދާރާގެ ދޯނީގައި ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތައް ކުރުމާއި ދޯނި ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅުއްވާތާ 03 އަހަރު ވެއްޖެއެވެ.

މަސައްކަތު ޙަފްސާ ޢަބްދުއްރައްޒާޤް ރަންގަލި/ ފ.ނިލަންދޫ

އަލްފާޟިލާ ޙަފްސާ ޢަބްދުއްރައްޒާޤް މިއިދާރާއާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 09 ޖޫން 2005 ގައި މަސައްކަތު މީހެއްގެ މަޤާމަށެވެ. ޙަފްސާ ޢަބްދުއްރައްޒާޤް މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ހިއުމަން ރިސޯސް ޔުނިޓްގައެވެ. ޙަފްސާ ޢަބްދުއްރައްޒާޤް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ މިއިދާރާއާއި މިއިދާރާގެ ގޯތި ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

އަލްފާޟިލާ ޙަފްސާ ޢަބްދުއްރައްޒާޤް ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅުއްވާތާ 12 އަހަރު ވެއްޖެއެވެ.

މަސައްކަތު ފާޠިމަތުނަޢީމާ/ ޢަޞުރުމާގެ ފ.ނިލަންދޫ

އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ނަޢީމާ މިއިދާރާއާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 05 ޖޫން 2013 ގައި މަސައްކަތު މީހެއްގެ މަޤާމަށެވެ. ފާޠިމަތު ނަޢީމާ މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ އިންފްރާންސްޓްރަކްޗަރ އިކޮނަމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޔުނިޓްގައެވެ. ފާޠިމަތު ނަޢީމާ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ އަތޮޅުގެއާއި އަތޮޅުގޯތި ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ނަޢީމާ ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅުއްވާތާ 04 އަހަރު ވެއްޖެއެވެ.

މަސައްކަތު ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު/ ގުލްޝަން ފ.ނިލަންދޫ

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު މިއިދާރާއާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 13 އޮގަސްޓް 2013 ގައި މަސައްކަތު މީހެއްގެ މަޤާމަށެވެ. ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ އިންފްރާންސްޓްރަކްޗަރ އިކޮނަމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޔުނިޓްގައެވެ. ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ އަތޮޅުގެއާއި އަތޮޅުގޯތި ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅުއްވާތާ 04 އަހަރު ވެއްޖެއެވެ.

މަސައްކަތު ޙަބީބާ މުޙައްމަދު/ ގަހާ ފ.ނިލަންދޫ

އަލްފާޟިލާ ޙަބީބާ މުޙައްމަދު މިއިދާރާއާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 21 ޖަނަވަރީ 2014 ގައި މަސައްކަތު މީހެއްގެ މަޤާމަށެވެ. ޙަބީބާ މުޙައްމަދު މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ހިއުމަން ރިސޯސް ޔުނިޓްގައެވެ. ޙަބީބާ މުޙައްމަދު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ މިއިދާރާއާއި މިއިދާރާގެ ގޯތި ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

އަލްފާޟިލާ ޙަބީބާ މުޙައްމަދު ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅުއްވާތާ 03 އަހަރު ވެއްޖެއެވެ.


މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލުމާތު އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރެވިފައިވަނީ 01 ނޮވެންބަރ 2017 ގެ ނިޔަލަށެވެ.


Back to top