ސިވިލްސާރވިސް މުވައްޒަފުން


ފިރިހެން މުވައްޒަފުންގެ ޖުމްލަަ އަންހެން މުވައްޒަފުންގެ ޖުމްލަ މުވައްޒަފުންގެ މުޅި ޖުމްލަ
15 17 32

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އިބްރާހީމް ޝިފާޙް ޢަބްދުއްރަޙްމާނު (ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ)

ގުޅޭ ނަންބަރު: އޮފީސް ފޯނުނަންބަރު: 6740017

E-Mail: shifaah@faafu.gov.mv


އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝިފާޙް ޢަބްދުއްރަޙްމާނު (ޖަނަވަރީމާގެ ފ.ދަރަނބޫދޫ) ސިވިލްސާވިސް މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި މިއިދާރާއާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 18 ޑިސެންބަރ 2017 ގައެވެ. އިބްރާހީމް ޝިފާޙް ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ކައުންސިލްގެ 02 ވަނަ ދައުރުގައި ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލަރެއްގެ ގޮތުގައި މިއިދާރާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާފައި ވެއެވެ.

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝިފާޙް ޢަބްދުއްރަޙްމާނު މިއިދާރާގައި ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި، މިއިދާރާގެ ޒިންމާދާރު ވެރިކަމާއި، އަތޮޅުކައުންސިލުން ފާސްކުރައްވާ ކަންތައްތައް ތަންފީޒުކުރެއްވުމާއި، އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަންގަވާގޮތެއްގެމަތިން އިދާރާގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ސެކްޝަންތަކުގެ ވެރިންނާއި ޔުނިޓްތަކުގެ ވެރިންލައްވައި ކުރުވުމާއި، ކައުންސިލް ބިއުރޯގެ ކަންކަން ހިންގެވުމާއި، ހެދިފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ކައުންސިލް އިދާރާ ހިންގެވުން ހިމެނެއެވެ.

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝިފާޙް ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅުއްވާތާ 03 އަހަރު ވެއްޖެއެވެ. އިބްރާހީމް ޝިފާޙް ޢަބްދުއްރަޙްމާނު އަދާކުރެއްވި މަޤާމު ތަކުގެ ތެރޭގައި ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލަރ ކަމާއި، ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ ކަން ހިމެނެއެވެ.


ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް ނަޞީރު

ގުޅޭ ނަންބަރު: އޮފީސް ފޯނުނަންބަރު: 6740017

E-Mail: ibrahim.naseer@faafu.gov.mv


އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ނަޞީރު (އޯކިޑުވިލާ ފ.މަގޫދޫ) މިއިދާރާއާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 12 މޭ 1986 ގައި ސެކްރެޓަރީއެއްގެ މަޤާމަށެވެ. އިބްރާހީމް ނަޞީރު މިހާރު ހުންނެވި ޑިރެކްޓަރ ކަމުގެ މަޤާމަށް ބަދަލު ކުރެއްވީ 16 އެޕްރީލް 2012 ގައެވެ.

އިބްރާހީމް ނަޞީރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ އިންފްރާންސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނަމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޔުނިޓާއި، ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ ރިސާރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ ޔުނިޓުން ކުރައްވަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް މި ދެޔުނިޓްގެ މުވައްޒަފުން ލައްވައި ކުރުވައި މި ދެޔުނިޓް ހިންގެވުމެވެ. މި ދެޔުނިޓުންކުރާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ތަކެތި ހޯދުމާއި، މަރާމާތު ކުރުމާއި، ބިންބިމާއި ގޯތިގެދޮރާއި، ކައުންސިލްގެ ވިޔަފާރިއާއި، ޕްލޭން ތައްޔާރު ކުރުމާއި، އާބާދީގެ މަސައްކަތްތަކެވެ.

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ނަޞީރު ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅުއްވާތާ 34 އަހަރު ވެއްޖެއެވެ. އިބްރާހީމް ނަޞީރު އަދާކުރެއްވި މަޤާމު ތަކުގެ ތެރޭގައި ޕްރިޒްންސްގެ ކާތިބުކާއި ސެކްރެޓަރީ ކަމާއި، މިއިދާރާގެ ސެކްރެޓަރީ ކަމާއި، ސީނިއަރ ސެކްރެޓަރީކަމާއި، އަތޮޅުވެރިޔާގެ އެހީތެރިކަމާއި، އަތޮޅުވެރިޔާގެ އިސް އެހީތެރިކަމާއި، މިއިދާރާގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރކަން ހިމެނެއެވެ.


ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް ޝަރީފު

ގުޅޭ ނަންބަރު: އޮފީސް ފޯނުނަންބަރު: 6740017

E-Mail: shareef@faafu.gov.mv


އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝަރީފް (އާބާދު އައްސޭރި ފ.ފީއަލި) މިއިދާރާއާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 13 ސެޕްޓެންބަރ 2011 ގައި އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރެއްގެ މަޤާމަށެވެ. އިބްރާހީމް ޝަރީފް މިހާރު ހުންނެވި ޑިރެކްޓަރ ކަމުގެ މަޤާމަށް ބަދަލު ކުރެއްވީ 03 މާރިޗު 2014 ގައެވެ.

އިބްރާހީމް ޝަރީފް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ މިއިދާރާގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް އިންފޮރމޭޝަން ޔުނިޓާއި، ހިއުމަން ރިސޯސް ޔުނިޓުން ކުރައްވަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް މި ދެޔުނިޓްގެ މުވައްޒަފުން ލައްވައި ކުރުވައި މި ދެޔުނިޓް ހިންގެވުމެވެ. މި ދެޔުނިޓުންކުރާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ ލައިސަންސް ހެއްދުމާއި، އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ އުޅަނދުތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، ސިވިލްސާވިސް މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، ޕާސްޕޯޓް ހެއްދުމާއި، ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި އެންޓްރީ ބެލެހެއްޓުމެވެ.

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝަރީފް ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅުއްވާތާ 16 އަހަރު ވެއްޖެއެވެ. އިބްރާހީމް ޝަރީފް އަދާކުރެއްވި މަޤާމު ތަކުގެ ތެރޭގައި މިއަތޮޅު ފީއަލީ ކަތީބު ކަމާއި، ކުޑަކަތީބުކަން ހިމެނެއެވެ.


ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަޙްމަދު ރަފީޢު

ގުޅޭ ނަންބަރު: އޮފީސް ފޯނުނަންބަރު: 6740017

E-Mail: rafeeu@faafu.gov.mv


އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ރަފީޢު (ދޫރެސް ފ.ނިލަންދޫ) މިއިދާރާއާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 25 އޮކްޓޫބަރ 1988 ގައި ސެކްރެޓަރީއެއްގެ މަޤާމަށެވެ. އަޙްމަދު ރަފީޢު މިހާރު ހުންނެވި ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ކަމުގެ މަޤާމަށް ބަދަލު ކުރެއްވީ 06 ޖުލައި 2011 ގައެވެ.

އަޙްމަދު ރަފީޢު މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓްގައެވެ. އަޙްމަދު ރަފީޢު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ މިއިދާރާގެ ބަޖެޓާއި ބަޖެޓާ ނުބެހޭ ފައިސާއާއި މިއިދާރާގެ ޓުރަސްޓު ފަންޑުގެ ފައިސާއާއި އެނޫންވެސް އިދާރާގެ ފައިސާއާއިބެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ބަލަހައްޓަވައި މިޔުނިޓް ހިންގެވުމެވެ.

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ރަފީޢު ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅުއްވާތާ 36 އަހަރު ވެއްޖެއެވެ. އަޙްމަދު ރަފީޢު އަދާކުރެއްވި މަޤާމު ތަކުގެ ތެރޭގައި ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގެ ކާތިބުކަމާއި، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ އެސިސްޓެންޓް އޮޑިޓް އެކައުންޓެންޓް ކަމާއި، އެކައުންޓެންޓް ކަމާއި، ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ކަމާއި، މިއިދާރާގެ ސެކްރެޓަރީކަމާއި، ސީނިއަރ ސެކްރެޓަރީ ކަމާއި، އަތޮޅުވެރިޔާގެ އެހީތެރިކަމާއި، އަތޮޅުވެރިޔާގެ އިސް އެހީތެރިކަން ހިމެނެއެވެ. އަޙްމަދު ރަފީޢު ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާގައި އެންމެ ދިގު މުއްދަތެއްގައި ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައިވަނީ މިއިދާރާގައެވެ.


އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް މޫސާ

ގުޅޭ ނަންބަރު: އޮފީސް ފޯނުނަންބަރު: 6740017

E-Mail: ibrahim.moosa@faafu.gov.mv


އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މޫސާ (ބީޗުހައުސް ފ.ނިލަންދޫ) މިއިދާރާއާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 07 އެޕްރީލް 2014 ގައި އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރެއްގެ މަޤާމަށެވެ.

އިބްރާހީމް މޫސާ މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ އިންފްރާންސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނަމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޔުނިޓްގައެވެ. އިބްރާހީމް މޫސާ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ މިއިދާރާއަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމާއި، ތަކެއްޗާއި ތަންތަން މަރާމާތު ކުރުމާއި، އަތޮޅުކައުންސިލުން ކުރަމުން ގެންދާ ވިޔަފާރީގެ މަސައްކަތްތަކާއި، ބިންބިމާއި ގޯތިގެދޮރުގެ މަސައްކަތްތައް ބަލަހައްޓަވައި މި ޔުނިޓް ހިންގެވުމެވެ.

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މޫސާ ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅުއްވާތާ 13 އަހަރު ވެއްޖެއެވެ. އިބްރާހީމް މޫސާ އަދާކުރެއްވި މަޤާމު ތަކުގެ ތެރޭގައި ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ސެކްރެޓަރީކަން، ފ.ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީކަމާއި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ކަމާއި، އެސިސެްޓެންޓް އިކޮނަމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފިސަރ ކަން ހިމެނެއެވެ.


އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ފަރީދާ އިބްރާހީމް

ގުޅޭ ނަންބަރު: އޮފީސް ފޯނުނަންބަރު: 6740017

E-Mail: faryda@faafu.gov.mv


އަލްފާޟިލާ ފަރީދާ އިބްރާހީމް (ރިހިވެލި ފ.ނިލަންދޫ) މިއިދާރާއާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 18 މާރިޗު 2012 ގައި ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމަށެވެ. ފަރީދާ އިބްރާހީމް މިހާރު ހުންނެވި އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް ބަދަލު ކުރެއްވީ 02 އޮގަސްޓް 2015 ގައެވެ.

ފަރީދާ އިބްރާހީމް މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ ރިސާރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ ޔުނިޓްގައެވެ. ފަރީދާ އިބްރާހީމް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލައި ޕްލޭނަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމާއި، ފައިނޭންންޝަލް ޕްލޭން ތައްޔާރު ކުރުމާއި، އަތޮޅުގެ އާދީއާއި ވިހާމަރުވާ ބެލެހެއްޓުމާއި، ރަށުކައުންސިލްގެ އިދާރާތައް މޮނީޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ބަލަހައްޓަވައި މިޔުނިޓް ހިންގެވުމެވެ.

އަލްފާޟިލާ ފަރީދާ އިބްރާހީމް ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅުއްވާތާ 06 އަހަރު ވެއްޖެއެވެ. ފަރީދާ އިބްރާހީމް އަދާކުރެއްވި މަޤާމު ތަކުގެ ތެރޭގައި ކުރީގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޮލްސް ޑިވެލޮޕްމެންޓްގެ އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ ކަމާއި، މިއިދާރާގެ ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ކަން ހިމެނެއެވެ.


ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ފާޠިމަތު ނުޒުލާ ޖަލީލު

ގުޅޭ ނަންބަރު: އޮފީސް ފޯނުނަންބަރު: 6740017

E-Mail:nuzla@faafu.gov.mv


އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ނުޒުލާ ޖަލީލު (މިރިހި ފ.ނިލަންދޫ) މިއިދާރާއާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 20 ނޮވެންބަރ 2011 ގައި ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމަށެވެ. ފާޠިމަތު ނުޒުލާ ޖަލީލު މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ހިއުމަން ރިސޯސް ޔުނިޓްގައެވެ.

ފާޠިމަތު ނުޒުލާ ޖަލީލު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ މިއިދާރާގެ ސިވިލްސާވިސް މުވައްޒަފުންނާބެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމެވެ. މީގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާއާއިބެހޭ މަސައްކަތްތަކާއި، މުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީ ބެލެހެއްޓުމާއި، މުވައްޒަފުންގެ ސަލާމާއި ޗުއްޓީގެ ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން ހިމެނެއެވެ.

އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ނުޒުލާ ޖަލީލު ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅުއްވާތާ 06 އަހަރު ވެއްޖެއެވެ.


ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޙައްވާ ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު

ގުޅޭ ނަންބަރު: އޮފީސް ފޯނުނަންބަރު: 6740017

E-Mail: hawwa@faafu.gov.mv


އަލްފާޟިލާ ޙައްވާ ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު (ފޮނިލުނބޯގެ ފ.ނިލަންދޫ) މިއިދާރާއާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 11 ޖުލައި 2000 ގައި ކާތިބެއްގެ މަޤާމަށެވެ. ޙައްވާ ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު މިހާރު ހުންނެވި ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ބަދަލު ކުރެއްވީ 28 ޖަނަވަރީ 2016 ގައެވެ. ޙައްވާ ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ އެޑްމިން އެންޑް އިންފޮރމޭޝަން ޔުނިޓްގައެވެ.

ޙައްވާ ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ ލައިސަންސް ހެއްދުމާއި، ޔައުމިއްޔާއާއި އެންޓްރީ ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމާއި ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި، އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ އުޅަނދު ފަހަރު ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

އަލްފާޟިލާ ޙައްވާ ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅުއްވާތާ 17 އަހަރު ވެއްޖެއެވެ. ޙައްވާ ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު އަދާކުރެއްވި މަޤާމު ތަކުގެ ތެރޭގައި މިއިދާރާގެ ކާތިބު ކަމާއި، އެސިސްޓެންޓް ސެކްރެޓަރީ ކަމާއި، ސެކްރެޓަރީ ކަމާއި، އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ކަން ހިމެނެއެވެ.


އިކޮނަމިކު ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފިސަރ ޖަމީލާ އަޙްމަދު

ގުޅޭ ނަންބަރު: އޮފީސް ފޯނުނަންބަރު: 6740017

E-Mail: jameela.ahmed@faafu.gov.mv


އަލްފާޟިލާ ޖަމީލާ އަޙްމަދު (މަނަސް ފ.ނިލަންދޫ) މިއިދާރާއާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 28 ޖުލައި 2008 ގައި ސާވެޔަރ ޓްރެއިނީ އެއްގެ މަޤާމަށެވެ. ޖަމީލާ އަޙްމަދު މިހާރު ހުންނެވި އިކޮނަމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ބަދަލު ކުރެއްވީ 16 ފެބްރުވަރީ 2016 ގައެވެ. ޖަމީލާ އަޙްމަދު މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ އިންފްރާންސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނަމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޔުނިޓްގައެވެ.

ޖަމީލާ އަޙްމަދު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ފ.އަތޮޅުސްޓޯރުގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، ޓްރަސްޓް ފަންޑާއި އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކުރަމުން ގެންދާ ވިޔަފާރީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމެވެ.

އަލްފާޟިލާ ޖަމީލާ އަޙްމަދު ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅުއްވާތާ 09 އަހަރު ވެއްޖެއެވެ. ޖަމީލާ އަޙްމަދު އަދާކުރެއްވި މަޤާމު ތަކުގެ ތެރޭގައި މިއިދާރާގެ ސާވެޔަރ ޓްރެއިނީ ކަމާއި، އެސިސްޓެންޓް ސާވެޔަރ ކަމާއި، އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ ކަން ހިމެނެއެވެ.


ކޮންޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން ޢަބްދުލް ވާޙިދު ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު

ގުޅޭ ނަންބަރު: އޮފީސް ފޯނުނަންބަރު: 6740017

E-Mail: wahid@faafu.gov.mv


އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ވާޙިދު ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު (ފޮނިލުނބޯގެ ފ.ނިލަންދޫ) މިއިދާރާއާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 12 ސެޕްޓެންބަރ 2007 ގައި ސެކްރެޓަރީއެއްގެ މަޤާމަށެވެ. ޢަބްދުލް ވާޙިދު ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު މިހާރު ހުންނެވި ކޮންޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަންގެ މަޤާމަށް މަޤާމަށް ބަދަލު ކުރެއްވީ 28 ޖަނަވަރީ 2016 ގައެވެ. ޢަބްދުލް ވާޙިދު ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ އެޑްމިން އެންޑް އިންފޮރމޭޝަން ޔުނިޓްގައެވެ.

ޢަބްދުލް ވާޙިދު ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ކޮންޕިއުޓަރާއި ޕްރިންޓަރ ތަކަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ޙައްލު ކުރުމާއި، އޮފީހުގެ ނެޓްވޯކާބެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި މިނޫންސްވެސް އައިޓީއާއި ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމެވެ.

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ވާޙިދު ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅުއްވާތާ 07 އަހަރު ވެއްޖެއެވެ. ޢަބްދުލް ވާޙިދު ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު އަދާކުރެއްވި މަޤާމު ތަކުގެ ތެރޭގައި އިންދިރާގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ޑިއުޓީ އޮފިސަރ ކަމާއި، މިއިދާރާގެ ސެކްރެޓަރީ ކަމާއި، އެސިސްޓެންޓް އިކޮނަމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފިސަރ ކަން ހިމެނެއެވެ.


ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ ޝަޒީލާ މޫސާ

ގުޅޭ ނަންބަރު: އޮފީސް ފޯނުނަންބަރު: 6740017

E-Mail: shazeela@faafu.gov.mv


އަލްފާޟިލާ ޝަޒީލާ މޫސާ (ބަގީޗާގެ ފ.ނިލަންދޫ) މިއިދާރާއާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 03 ޖުލައި 2013 ގައި އެސިސްޓެންޓް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމަށެވެ. ޝަޒީލާ މޫސާ މިހާރު ހުންނެވި ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ބަދަލު ކުރެއްވީ 01 ޑިސެންބަރ 2016 ގައެވެ. ޝަޒީލާ މޫސާ މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ ރިސާރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ ޔުނިޓްގައެވެ.

ޝަޒީލާ މޫސާ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭންގެ މަސައްކަތެވެ.

އަލްފާޟިލާ ޝަޒީލާ މޫސާ ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅުއްވާތާ 15 އަހަރު ވެއްޖެއެވެ. ޝަޒީލާ މޫސާ އަދާކުރެއްވި މަޤާމު ތަކުގެ ތެރޭގައި ކުރީގެ ނޯދަން ރީޖަނަލް އޮފީހުގެ އެސިސްޓެންޓު ސެކްރެޓަރީކަމާއި، ސެކްރެޓަރީކަމާއި، ކުރީގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޮލްސް ޑިވެލޮޕްމެންޓުގެ ސެކްރެޓަރީކަމާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާރޒްގެ ސެކްރެޓަރީކަމާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ ޓުރާންސްޕޯޓު އެންޑު އެންވަޔަރމަންޓުގެ އެޑުމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރކަމާއި، މޯލްޑިވްސް ޓުރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީގެ އެޑުމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ކަމާއި، މިއިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓު ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރކަމާއި، ރިސާރޗު އޮފިސަރކަން ހިމެނެއެވެ.


އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ އާމިނަތު ރިލްފާ

ގުޅޭ ނަންބަރު: އޮފީސް ފޯނުނަންބަރު: 6740017

E-Mail: rilfa@faafu.gov.mv


އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ރިލްފާ (ނިވްސްޓަރ ކ.ގުޅި) މިއިދާރާއާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 01 ޑިސެންބަރ 2016 ގައި އެކައުންޓްސް އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމަށެވެ. އާމިނަތު ރިލްފާ މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓްގައެވެ.

އާމިނަތު ރިލްފާ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ބަޖެޓާ ނުބެހޭ ފައިސާއާއި މިއިދާރާގެ ޓުރަސްޓު ފަންޑުގެ ފައިސާއާއިބެހޭ މަސައްކަތެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ލިބޭފައިސާ ބަލައިގަތުމާއި، ލިބޭފައިސާ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމާއި، ލިބޭފައިސާގެ ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކޮށް ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމެވެ.

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ރިލްފާ ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅުއްވާތާ 09 އަހަރު ވެއްޖެއެވެ. އާމިނަތު ރިލްފާ އަދާކުރެއްވި މަޤާމު ތަކުގެ ތެރޭގައި ކުރީގެ އެޓޮލްސް ޑިވެލޮޕްމެންޓްގެ ސެކްރެޓަރީ ކަމާއި، ހޯމްމިނިސްޓްރީގެ އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ ކަމާއި، މާލެއަތޮޅު ގުޅީ ކައުންސިލްގެ އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ ކަން ހިމެނެއެވެ.


ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ ޖަމީލާ އިބްރާހީމް

ގުޅޭ ނަންބަރު: އޮފީސް ފޯނުނަންބަރު: 6740017

E-Mail: jameela.ibrahim@faafu.gov.mv


އަލްފާޟިލާ ޖަމީލާ އިބްރާހީމް (ޑޭޒީމާގެ ފ.ނިލަންދޫ) މިއިދާރާއާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 27 ޖޫން 1999 ގައި ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ ޓްރެއިނީ އެއްގެ މަޤާމަށެވެ. ޖަމީލާ އިބްރާހީމް މިހާރު ހުންނެވި ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ބަދަލު ކުރެއްވީ 06 ޖުލައި 2011 ގައެވެ. ޖަމީލާ އިބްރާހީމް މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ އިންފްރާންސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނަމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޔުނިޓްގައެވެ.

ޖަމީލާ އިބްރާހީމް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމާއި، މަރާމާތު ކުރަންޖެހޭ ތަންތަނާއި ތަކެތި މަރާމާތު ކުރުމާއި މަސައްކަތްތަކާއި، އަތޮޅުގެ ބެލެހެއްޓުމާއި، ބިންބިމާއި ގޯތިގެދޮރުގެ މަސައްކަތްތަކެވެ.

އަލްފާޟިލާ ޖަމީލާ އިބްރާހީމް ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅުއްވާތާ 18 އަހަރު ވެއްޖެއެވެ. ޖަމީލާ އިބްރާހީމް އަދާކުރެއްވި މަޤާމު ތަކުގެ ތެރޭގައި މިއިދާރާގެ ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ ޓްރެއިނީ ކަމާއި، އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ ކަން ހިމެނެއެވެ.


ރިސާރޗް އޮފިސަރ ޚަދީޖާ ޢަލީ

ގުޅޭ ނަންބަރު: އޮފީސް ފޯނުނަންބަރު: 6740017

E-Mail: hajja@faafu.gov.mv


އަލްފާޟިލާ ޚަދީޖާ ޢަލީ (ކެނެރީގެއާގެ ފ.ނިލަންދޫ) މިއިދާރާއާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 16 މޭ 2007 ގައި ކޭޝިއަރެއްގެ މަޤާމަށެވެ. ޚަދީޖާ ޢަލީ މިހާރު ހުންނެވި ރިސާރޗް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ބަދަލު ކުރެއްވީ 28 ޖަނަވަރީ 2017 ގައެވެ. ޚަދީޖާ ޢަލީ މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ ރިޗާރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ ޔުނިޓްގައެވެ.

ޚަދީޖާ ޢަލީ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ރަށުކައުންސިލްތައް މޮނީޓަރ ކުރުމާގުޅޭ މަސައްކަތްތަކާއި، އަތޮޅުގެ މީހުންގެ ވިހާ މަރުވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި، އާބާދީއާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

އަލްފާޟިލާ ޚަދީޖާ ޢަލީ ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅުއްވާތާ 10 އަހަރު ވެއްޖެއެވެ. ޚަދީޖާ ޢަލީ އަދާކުރެއްވި މަޤާމު ތަކުގެ ތެރޭގައި މިއިދާރާގެ ކޭޝިޔަރ ކަމާއި، އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ކަން ހިމެނެއެވެ.


އިކޮނަމިކު ޑިވެލޮޕްމެންޓު އޮފިސަރ ހުމައިދާ ޙުސައިން

ގުޅޭ ނަންބަރު: އޮފީސް ފޯނުނަންބަރު: 6740017

E-Mail: humaidha@faafu.gov.mv


އަލްފާޟިލާ ޙުމައިދާ ޙުސައިން (އަލިވާގެ ފ.ނިލަންދޫ) މިއިދާރާއާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 25 ޖަނަވަރީ 2000 ގައި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމަށެވެ. ހުމައިދާ ޙުސައިން މިހާރު ހުންނެވި އިކޮނަމިކު ޑިވެލޮޕްމެންޓު އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ބަދަލު ކުރެއްވީ 27 ފެބުރުވަރީ 2018 ގައެވެ. ހުމައިދާ ޙުސައިން މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ އިންފްރާންސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނަމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޔުނިޓްގައެވެ.

ޙުމައިދާ ޙުސައިން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ފ.އަތޮޅުސްޓޯރުގެ ކަންކަން ކުރުމާއި، އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިންގާ އެކިއެކި އިންވެސްޓުމަންޓުގެ މަސައްކަތާއި، އިޤްތިޞާދީ ނުވަތަ އިޖުތިމާޢީ ބޭނުން ތަކަށް ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި އުފުލޭ އަދި ނޫފުލޭ މުދާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތާއި ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ކަންތައް ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

އަލްފާޟިލާ ހުމައިދާ ޙުސައިން ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅުއްވާތާ 07 އަހަރު ވެއްޖެއެވެ. ހުމައިދާ ޙުސައިން އަދާކުރެއްވި މަޤާމު ތަކުގެ ތެރޭގައި މިއިދާރާގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމު ހިމެނެއެވެ.


ޕްރޮޖެކްޓު އޮފިސަރ ޢަބުދުލް މުޢީދު ޢަބުދުއްރަޝީދު

ގުޅޭ ނަންބަރު: އޮފީސް ފޯނުނަންބަރު: 6740017

E-Mail: mueedhu@faafu.gov.mv


އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް މުޢީދު ޢަބްދުއްރަޝީދު (ކެނެރީވިލާ ފ.ނިލަންދޫ) މިއިދާރާއާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 31 ޖަނަވަރީ 2018 ގައި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމަށެވެ. އަބުދުލް މުޢީދު ޢަބްދުއްރަޝީދު މިހާރު ހުންނެވި ޕްރޮޖެކްޓު އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ބަދަލު ކުރެއްވީ 26 އޯގަސްޓު 2018 ގައެވެ. ޢަބްދުލް މުޢީދު ޢަބްދުއްރަޝީދު މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ އިންފުރާންސްޓްރަކުޗަރ އެންޑު އިކޮނަމިކު ޑިވެލޮޕްމެންޓު ޔުނިޓްގައެވެ.

ޢަބްދުލް މުޢީދު ޢަބްދުއްރަޝީދު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ އުޅަނދު ފަހަރަށާއި، ފ.އަތޮޅު ސްޓޭޓު ހައުސްއަށާއި އިދާރާއަށް ބޭނުންވެގެން ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ ތަކެތި ހޯދުމާއި، މަރާމާތު ކުރަންޖެހޭ ތަންތަނާއި ތަކެތި މަރާމާތު ކުރުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއި، ބިންބިމާއި ގޯތިގެދޮރުގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، ސްޓޭޓު ހައުސް ބަލަހައްޓައި އަދި އެތަނުގެ އިންވެންޓުރީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތެވެ.


އެސިސްޓެންޓު ފައިނޭންސް އޮފިސަރ ފާޠިމަތު އިބްރާހީމް

ގުޅޭ ނަންބަރު: އޮފީސް ފޯނުނަންބަރު: 6740017

E-Mail: fathimath.ibrahim@faafu.gov.mv


އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު އިބްރާހީމް (މުޝްތަރީގެއާގެ ފ.ނިލަންދޫ) މިއިދާރާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 24 ފެބްރުވަރީ 2000 ގައި ވޯކީ އޮޕަރޭޓަރެއްގެ މަޤާމަށެވެ. ފާޠިމަތު އިބްރާހީމް މިހާރު ހުންނެވި އެސިސްޓެންޓް ފައިނޭންސް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ބަދަލު ކުރެއްވީ 06 ޖުލައި 2011 ގައެވެ. ފާޠިމަތު އިބްރާހީމް މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓްގައެވެ.

ފާޠިމަތު އިބްރާހީމް ކުރަމުން ގެންދާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ މިއިދާރާގެ ބަޖެޓް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތެވެ. މީގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ދިނުމާއި، ޕެންޝަންސްކީމާއި ކުރެޑިޓު ސްކީމުގެ ކަންތައް ކުރުމާއި، މިއިދާރާގެ މާލީ ހިސާބު ތައްޔާރު ކުރުމާއި، ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ތައްޔާރު ކުރުން ހިމެނެއެވެ.

އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު އިބްރާހީމް ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅުއްވާތާ 21 އަހަރު ވެއްޖެއެވެ. ފާޠިމަތު އިބްރާހީމް އަދާކުރެއްވި މަޤާމު ތަކުގެ ތެރޭގައި ފ.ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްގެ ވަގުތީ ކާތިބު ކަމާއި، ފ.ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ވަގުތީ ވޯކީޓޯކީ އޮޕަރޭޓަރ ކަމާއި، މިއިދާރާގެ ވޯކޯޓޯކީ އޮޕަރޭޓަރ ކަމާއި، އެސިސްޓެންޓް ބަޖެޓް އޮފިސަރ ކަމާއި، އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރކަން ހިމެނެއެވެ.


އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ފާޠިމަތު އަޙްމަދު

ގުޅޭ ނަންބަރު: އޮފީސް ފޯނުނަންބަރު: 6740017

E-Mail: fathimath.ahmed@faafu.gov.mv


އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު އަޙްމަދު (ބުލޫހެވަން ފ.ނިލަންދޫ) މިއިދާރާއާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 19 އޮކްޓޫބަރ 1999 ގައި ސީނިއަރ ކްލާރކެއްގެ މަޤާމަށެވެ. ފާޠިމަތު އަޙްމަދު މިހާރު ހުންނެވި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ބަދަލު ކުރެއްވީ 30 ޖަނަވަރީ 2017 ގައެވެ. ފާޠިމަތު އަޙްމަދު މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ކައުންސިލް ބިއުރޯގައެވެ.

ފާޠިމަތު އަޙްމަދު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކާއި، ކައުންސިލަރުންގެ ޙާޟިރީއާބެހޭ މަސައްކަތްތަކާއި، ކައުންސިލަރުން ޙަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތައް ކުރުމެވެ.

އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު އަޙްމަދު ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅުއްވާތާ 25 އަހަރު ވެއްޖެއެވެ. ފާޠިމަތު އަޙްމަދު އަދާކުރެއްވި މަޤާމުތަކުގެ ތެރޭގައި ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ކާތިބު ކަމާއި، މިއިދާރާގެ ސީނިއަރ ކްލާރކް ކަމާއި، އެސިސްޓެންޓް ސެކްރެޓަރީ ކަމާއި، އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ކަން ހިމެނެއެވެ.


އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޒަހީރާ އިސްމާޢީލް

ގުޅޭ ނަންބަރު: އޮފީސް ފޯނުނަންބަރު: 6740017

E-Mail: zaheera@faafu.gov.mv


އަލްފާޟިލާ ޒަހީރާ އިސްމާޢީލް (ސީނިއަރވިލާ ފ.ނިލަންދޫ) މިއިދާރާއާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 13 އެޕްރީލް 2017 ގައި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމަށެވެ. ޒަހީރާ އިސްމާޢީލް މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ހިއުމަން ރިސޯސް ޔުނިޓްގައެވެ.

ޒަހީރާ އިސްމާޢީލް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ މުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީއާއި ސަލާމާއި ޗުއްޓީގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުމާއި ސިވިލްސާރވިސް މުވައްޒަފުންނާގުޅޭ މަސައްކަތެވެ. އަލްފާޟިލާ ޒަހީރާ އިސްމާޢީލް ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅުއްވާތާ 07 މަސް ވެއްޖެއެވެ.


އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޢާއިޝަތު ޔުމްނާ

ގުޅޭ ނަންބަރު: އޮފީސް ފޯނުނަންބަރު: 6740017

E-Mail: yumna@faafu.gov.mv


އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޔުމްނާ (މިނާ ފ.ނިލަންދޫ) މިއިދާރާއާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 09 އެޕްރީލް 2018 ގައި ގައި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމަށެވެ. ޢަބްދުލް މުޢީދު ޢަބްދުއްރަޝީދު މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ އެޑްމިން އެންޑް އިންފޮރމޭޝަން ޔުނިޓްގައެވެ.

ޢާއިޝަތު ޔުމްނާ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ އެންޓުރީ ބެލެހެއްޓުމާއި ދުވަހު ޔައުމިއްޔާ ލިއުމާއި ކުށުގެ ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުމާއި، ގެއްލިގެން ނުވަތަ އާކުރަން ހުށަހަޅާ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުމާއި މިނޫންވެސް އިދާރީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތައްތައް ކުރުމެވެ.


ނެވި ޢަބްދުލް ވާޙިދު ޙުސައިން

އަލިވާގެ ފ.ނިލަންދޫއަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ވާޙިދު ޙުސައިން މިއިދާރާއާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 02 އެޕްރީލް 2013 ގައެވެ. ޢަބްދުލް ވާޙިދު ޙުސައިން މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ އެޑްމިން އެންޑް އިންފޮރމޭޝަން ޔުނިޓްގައެވެ. ޢަބްދުލް ވާޙިދު ކުރައްވަމުން ގެންދާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ އަތޮޅު ދޯނި ދުއްވުމާއި، ދޯނީގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުމެވެ.

އަލްފާޟިލާ ޢަބްދުލް ވާޙިދު ޙުސައިން ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅުއްވާތާ 04 އަހަރު ވެއްޖެއެވެ.


ކާރު ޑުރައިވަރ ޢަބްދުއްރައްޒާޤް އިބްރާހީމް

ވައިޖެހޭގެ ފ.ނިލަންދޫއަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރައްޒާޤް އިބްރާހީމް މިއިދާރާއާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 05 ފެބްރުވަރީ 1999 ގައި އަތޮޅުދޯނީ ފަޅުވެރިއެއްގެ މަޤާމަށެވެ. ޢަބްދުއްރައްޒާޤް އިބްރާހީމް މިހާރު ހުންނެވި ކާރު ޑްރައިވަރގެ މަޤާމަށް ބަދަލު ކުރެއްވީ 22 ފެބްރުވަރީ 2005 ގައެވެ. ޢަބްދުއްރައްޒާޤް އިބްރާހީމް މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ އެޑްމިން އެންޑް އިންފޮރމޭޝަން ޔުނިޓްގައެވެ.

ޢަބްދުއްރައްޒާޤް އިބްރާހީމް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ މިއިދާރާގެ ކާރު ދުއްވުމާއި ކާރުގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުމެވެ.

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއް ރައްޒާޤް އިބްރާހީމް ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅުއްވާތާ 23 އަހަރު ވެއްޖެއެވެ. ޢަބްދުއްރައްޒާޤް އިބްރާހީމް އަދާކުރެއްވި މަޤާމުތަކުގެ ތެރޭގައި އެން.އެސް.އެސް ގެ ޕްރައިވެޓް ކަމާއި، މިއިދާރާގެ އަތޮޅުދޯނީގެ ފަޅުވެރިކަން ހިމެނެއެވެ.


ވޭން ޑުރައިވަރ އިސްމާޢީލް ނަޞީރު

ނަރުގިސްވިލާ ފ.ނިލަންދޫއަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ނަޞީރު މިއިދާރާއާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 16 ސެޕްޓެންބަރ 2013 ގައެވެ. އިސްމާޢީލް ނަޞީރު މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ އެޑްމިން އެންޑް އިންފޮރމޭޝަން ޔުނިޓްގައެވެ. އިސްމާޢީލް ނަޞީރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ މިއިދާރާގެ ވޭން ދުއްވުމާއި ވޭން ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ނަޞީރު ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅުއްވާތާ 04 އަހަރު ވެއްޖެއެވެ.


ލޯންޗް ޑްރައިވަރ ޢަލީ ވަޙީދު

ކާމިޔާބު ފ.ނިލަންދޫއަލްފާޟިލް ޢަލީ ވަޙީދު މިއިދާރާއާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 14 ނޮވެންބަރ 2017 ގައެވެ. ޢަލީ ވަޙީދު މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ އެޑްމިން އެންޑް އިންފޮރމޭޝަން ޔުނިޓްގައެވެ. ޢަލީ ވަޙީދު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ މިއިދާރާގެ ލޯންޗް ދުއްވުމާއި ލޯންޗް ބެލެހެއްޓުމާއި، ލޯންޗްގެ ފަޅުވެރިން ލައްވައި ލޯންޗްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުވުމެވެެ.

އަލްފާޟިލް ޢަލީ ވަޙީދު ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅުއްވާތާ 01 މަސް ވެއްޖެއެވެ.


އަތޮޅު ދޯނީ ފަޅުވެރި ޙަސަން ޒަރީރު

ރާސްތާ ފ.ނިލަންދޫއަލްފާޟިލް ޙަސަން ޒަރީރު މިއިދާރާއާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 01 އެޕްރީލް 2005 ގައި އަތޮޅު ދޯނީ ފަޅުވެރިއެއްގެ މަޤާމަށެވެ. ޙަސަން ޒަރީރު މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ އެޑްމިން އެންޑް އިންފޮރމޭޝަން ޔުނިޓްގައެވެ. ޙަސަން ޒަރީރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ މިއިދާރާގެ ދޯނީގައި ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތައް ކުރުމާއި ދޯނި ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޒަރީރު ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅުއްވާތާ 12 އަހަރު ވެއްޖެއެވެ.


ލޯންޗް ފަޅުވެރި އިބްރާހީމް ފާރޫޤް

ލޮނުމިދިލިމާގެ ހދ.ކުމުންދޫއަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ފާރޫޤް މިއިދާރާއާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 01 ޖުލައި 2014 ގައި ލޯންޗް ފަޅުވެރިއެއްގެ މަޤާމަށެވެ. އިބްރާހީމް ފާރޫޤް މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ އެޑްމިން އެންޑް އިންފޮރމޭޝަން ޔުނިޓްގައެވެ. އިބްރާހީމް ފާރޫޤް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ މިއިދާރާގެ ލޯންޗްގައި ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތައް ކުރުމާއި ލޯންޗް ސާފުކޮށްް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ފާރޫޤް ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅުއްވާތާ 03 އަހަރު ވެއްޖެއެވެ.


ލޯންޗް ފަޅުވެރި އަޙްމަދު މުޙައްމަދު

ހިލިހިލާގެ ހދ.ވައިކަރަދޫއަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު މިއިދާރާއާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 11 ޖަނަވަރީ 2017 ގައި ލޯންޗް ފަޅުވެރިއެއްގެ މަޤާމަށެވެ. އަޙްމަދު މުޙައްމަދު މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ އެޑްމިން އެންޑް އިންފޮރމޭޝަން ޔުނިޓްގައެވެ. އަޙްމަދު މުޙައްމަ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ މިއިދާރާގެ ލޯންޗްގައި ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތައް ކުރުމާއި ލޯންޗް ސާފުކޮށްް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅުއްވާތާ 11 މަސް ވެއްޖެއެވެ.


ދޯނީ ފަޅުވެރި އަޙްމަދު މުޙައްމަދު

މުޝްތަރީގެ ފ.ނިލަންދޫއަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު މިއިދާރާއާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 01 ޖުލައި 2014 ގައި ދޯނީ ފަޅުވެރިއެއްގެ މަޤާމަށެވެ. އަޙްމަދު މުޙައްމަދު މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ އެޑްމިން އެންޑް އިންފޮރމޭޝަން ޔުނިޓްގައެވެ. އަޙްމަދު މުޙައްމަ ކުކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ މިއިދާރާގެ ދޯނީގައި ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތައް ކުރުމާއި ދޯނި ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅުއްވާތާ 03 އަހަރު ވެއްޖެއެވެ.


މަސައްކަތު ޙަފްސާ ޢަބްދުއްރައްޒާޤް

ރަންގަލި ފ.ނިލަންދޫއަލްފާޟިލާ ޙަފްސާ ޢަބްދުއްރައްޒާޤް މިއިދާރާއާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 09 ޖޫން 2005 ގައި މަސައްކަތު މީހެއްގެ މަޤާމަށެވެ. ޙަފްސާ ޢަބްދުއްރައްޒާޤް މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ހިއުމަން ރިސޯސް ޔުނިޓްގައެވެ. ޙަފްސާ ޢަބްދުއްރައްޒާޤް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ މިއިދާރާއާއި މިއިދާރާގެ ގޯތި ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

އަލްފާޟިލާ ޙަފްސާ ޢަބްދުއްރައްޒާޤް ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅުއްވާތާ 12 އަހަރު ވެއްޖެއެވެ.


މަސައްކަތު ފާޠިމަތު ނަޢީމާ

ޢަޞުރުމާގެ ފ.ނިލަންދޫއަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ނަޢީމާ މިއިދާރާއާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 05 ޖޫން 2013 ގައި މަސައްކަތު މީހެއްގެ މަޤާމަށެވެ. ފާޠިމަތު ނަޢީމާ މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ އިންފްރާންސްޓްރަކްޗަރ އިކޮނަމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޔުނިޓްގައެވެ. ފާޠިމަތު ނަޢީމާ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ އަތޮޅުގެއާއި އަތޮޅުގޯތި ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ނަޢީމާ ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅުއްވާތާ 04 އަހަރު ވެއްޖެއެވެ.


މަސައްކަތު ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު

ގުލްޝަން ފ.ނިލަންދޫއަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު މިއިދާރާއާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 13 އޮގަސްޓް 2013 ގައި މަސައްކަތު މީހެއްގެ މަޤާމަށެވެ. ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ އިންފްރާންސްޓްރަކްޗަރ އިކޮނަމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޔުނިޓްގައެވެ. ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ އަތޮޅުގެއާއި އަތޮޅުގޯތި ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅުއްވާތާ 04 އަހަރު ވެއްޖެއެވެ.


މަސައްކަތު ޙަބީބާ މުޙައްމަދު

ގަހާ ފ.ނިލަންދޫއަލްފާޟިލާ ޙަބީބާ މުޙައްމަދު މިއިދާރާއާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 21 ޖަނަވަރީ 2014 ގައި މަސައްކަތު މީހެއްގެ މަޤާމަށެވެ. ޙަބީބާ މުޙައްމަދު މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ހިއުމަން ރިސޯސް ޔުނިޓްގައެވެ. ޙަބީބާ މުޙައްމަދު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ މިއިދާރާއާއި މިއިދާރާގެ ގޯތި ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

އަލްފާޟިލާ ޙަބީބާ މުޙައްމަދު ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅުއްވާތާ 03 އަހަރު ވެއްޖެއެވެ.
Back to top