ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފި

07 ސެޕްޓެންބަރ 2021މިއަތޮޅުގެ ރަށުކައުންސިލްގެ އިދާރާތައް މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މިއަތޮޅު ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މޮނިޓަރ ކޮށްފިއެވެ. މިއީ މިއަހަރު މޮނިޓަރ ކުރެވޭ 04 ވަނަ ކައުންސިލެވެ.

މި މޮނިޓަރިންގ އަކީ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ނިލަންދެއަތޮޅު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ މަގޫދޫ ކައުންސިލުން އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތު ތަކާއި ޒިންމާތައް އަދާކުރަމުން ގެންދާގޮތާއި މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިޕޯޓްތަކާއި ލިއުންތައް ޤާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅާފައިވޭތޯ ބެލުމާއި ކައުންސިލްގެ މުދަލާއި ފައިސާގެ ކަންކަންތައް ތަކާއި މުވައްޒަފުންގެ ރެކޯޑްތައް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަނީ އެކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހޭ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތަށްތޯ ބަލައި، ކައުންސިލަށް އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ދާއިރާތައް ދެނެގަތުމަށް ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މޮނިޓަރިންގ އެކެވެ.

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މޮނިޓަރކުރީ 01 ޖަނަވަރީ 2019 އިން 31 ޑިސެންބަރ 2020 ގެ ނިޔަލަށް 02 އަހަރު ދުވަހެވެ. މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ 04 މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ޓީމަކުން 2021 ސެޕްޓެންބަރ 02 އިން 06 އަށެވެ. މޮނިޓަރިންގ ޓީމުގައި ހިމެނެނީ؛

01- އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް އިބްރާހީމް މޫސާ

02- ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ ޖަމީލާ އަޙްމަދު

03- ކައުންސިލް އޮފިސަރ ޚަދީޖާ ޢަލީ

04 އެސިސްޓެންޓް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ ފާޠިމަތު އިބްރާހީމް