އޭޒޯން ލައިސަންސްގެ ޓުރެކްގެ އިންފާރާއި ގާފޮޅުތައް ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފި

07 ސެޕްޓެންބަރ 2022


ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީގައި އޭޒޯން ލައިސަންސް ދޫކުރުމަށް މިއަތޮޅު ނިލަންދޫގައި ތައްޔާރުކުރާ ޓުރެކްޓްގެ އިންފާރާއި އެތެރޭގެ ގާފޮޅުތައް ރާނައި ސިމެންތި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް މިއަތޮޅު ނިލަންދޫ އެޗް.ވުޑް އިންވެސްޓް މަންޓާއި ޙަވާލުކޮށްފިއެވެ.

މިމަސައްކަތް ޙަވާލު ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް މިއިދާރާގެ ކޮންފަރެންސް ހޯލްގައި މިއަދު (07 ސެޕްޓެންބަރ 2022) ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ މުޙައްމަދެވެ. އެޗް.ވުޑް އިންވެންސްމަންޓްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ފ.ނިލަންދޫ ނޫރާނީވިލާ ޢަލީ ރަޝީދެވެ.

60 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާގޮތަށް -/162,000 ރުފިޔާއަށް ޙަވާލުކުރި މި ޓުރެކްގެ ބޮޑުމިނަކީ 120X120 ފޫޓެވެ.

މިއަތޮޅުގައި އޭޒޯން ލައިންސަންސްގެ ޚިދުމަތް ފެށުމަކީ މިއަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާނެ ވަރަށް މުހިންމު ޚިދުމަތެކެވެ.