އޭޒޯން ލައިސަންސް ދޫކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރާ ޓުރެކްގެ ބިންގާ އަޅައިފި

06 އޮކްޓޫބަރު 2022


ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީގައި އޭޒޯން ލައިސަންސް ދޫކުރުމަށް ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫގައި ތައްޔާރުކުރާ ޓުރެކްޓްގެ ބިންގާ 05 އޮކްޓޫބަރ 2022 ގައި އަޅައިފިއެވެ.

ޓުރެކުގައި ކުރަންޖެހޭ ފުރަތަމަ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ކުރުމަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ޓުރެކްގެ ވަށާއިންފާރާއި، އެތެރޭގެ ގާފޮޅުތައް ރާނައި ސިމެންތި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

ނިލަންދޫ އެޗް.ވުޑް އިންވެސްޓް މަންޓާއި ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މި މަސައްކަތަކީ 60 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާގޮތަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތެކެވެ. -/162,000 ރުފިޔާއަށް ޙަވާލުކުރި މި ޓުރެކްގެ ބޮޑުމިނަކީ 120X120 ފޫޓެވެ.

މިއަތޮޅުގައި އޭޒޯން ލައިންސަންސްގެ ޚިދުމަތް ފެށުމަކީ މިއަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާނެ ވަރަށް މުހިންމު ޚިދުމަތެކެވެ.