މިއަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ގޮނޑުދޮށާއި ހޭޅިފަށް ސާފުކުރުމުގެ ޙަރަކާތެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

09 އޮކްޓޫބަރު 2022


ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމަށް ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރާވާފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން މިއަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގެ ގޮނޑުދޮށާއި ހޭޅިފަށް ސާފުކުރުމުގެ ޙަރަކާތެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

ކޮންމެ ރަށެއްގެ ރަށުކައުންސިލުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން އެރަށެއްގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ މުވައްސަސާތަކާ ގުޅިގެން 08 އޮކްޓޫބަރު 2022 ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިޙަރަކާތުގައި ހުރިހާ ރަށަކުންވެސް ބައިވެރިވެ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވެއެވެ. މި މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ އަންގީއާއި ބޯފެނުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުންނެވެ.

ރަށްރަށް ސާފުކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިޙަރަކާތަށް ހުރިހާ ރަށަކުންވެސް ވަރަށްބޮޑު ތަރުޙީބެއް ލިބިފައި ވެއެވެ.

ޓޫރިޒަމަށް 50 ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމަށް ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރޭވިފައިވާ އިތުރު ޙަރަކާތްތައް މިމަހުގެ 21 އަދި 22 ގައި ކުރިއަށް ގެންދާގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.