ކައުންސިލްތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރު ކުރުމުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

08 ފެބްރުވަރީ 2024ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން މިއަތޮޅުގެ ކައުންސިލް ތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރު ކުރުމުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

2024 ފެބްރުވަރީ 04 އިން 07 އަށް ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމްގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްގައި ފީއަލީ ކައުންސިލުން 01 މުވައްޒަފަކު، ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލުން 03 މުވައްޒަފަކު، ނިލަންދޫ ކައުންސިލުން 01 މުވައްޒަފަކު އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލުން 02 މުވައްޒަފަކު ޖުމްލަ 07 މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެ ތަމްރީނު ފުރިހަމަ ކޮށްފައި ވެއެވެ.

ހަތަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ތަމްރީނު ފުރިހަމަކުރި މުވައްޒަފުންނަށް ހަނދާނީލިއުން ދީފައި ވެއެވެ. ހަނދާނީ ލިއުން ޙަވާލު ކޮށްދެއްވީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް ޢަބްދުﷲ ވަޙީދެވެ.

މާލީ ބަޔާން ރަގަނޅު ފެންވަރުގައި ތައްޔާރު ކުރުމަށް 2021 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެންދާ މި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ކައުންސިލް ތަކުގެ ވަރަށްގިނަ މުވައްޒަފުން މިހާރުވަނީ ތަމްރީނު ކޮށްފައެވެ.

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެންދާ މި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން 2022 ވަނަ އަހަރަކީ މިއަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގެ ރަށުކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ މާލީ ބަޔާން އަތޮޅުކައުންސިލަށް ލިބުނު ފުރަތަމަ އަހަރެވެ.