"ފާފު އެންމެ ސާފު" ޕްރޮގުރާމްގެ ދަށުން މިއަތޮޅު ދަރަނބޫދޫ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފި

04 ޑިސެންބަރ 2018


ފ.އަތޮޅުކައުންސިލުން އިސް ނަގައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ "ފާފު އެންމެ ސާފު" ޕްރޮގުރާމްގެ ދަށުން މިއަތޮޅު ދަރަނބޫދޫ ސާފުކުރުމަށް ކައުންސިލް އިދާރާގެ "މާވަށި" ދޯނީގައި ދަރަނބޫދޫއަށްގޮސް ދަރަނބޫދޫގެ ގޮނޑުދޮށުގައިހުރި ޕްލާސްޓިކުގެ ބާވަތްތަކާއި އެނޫންވެސް ތަކެތި ނަގައި ސާފު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު (04 ޑިސެންބަރ 2018 ދުވަހު) ކޮށްފިއެވެ. މިއަދުގެ މަސައްކަތުން ޖަންބޯ ގޯނީގެ 06 ގޯނި ޕްލާސްޓިކު ދަރަނބޫދޫ ގޮނޑުދޮށުން ނަގައި ސާފު ކުރެވިފައި ވެއެވެ.

ދަރަނބޫދޫ ސާފުކުރުމަށް މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި މަސައްކަތުގައި ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން ފ.ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުން އަދި އެރަށުގެ ޢާންމު ބައެއް ފަރާތްތަކުން އަދި ދަރަނބޫދޫ ސްކޫލްގެ ބައެއް ދަރިވަރުން ބައިވެރި ވެފައި ވެއެވެ. މިގޮތުން މިމަސައްކަތުގައި ކުދިބޮޑު 54 މީހުން ބައިވެރި ވެފައި ވެއެވެ.


މިމަސައްކަތަކީ މިއަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށްރަށާއި ފަޅުރަށްރަށުގެ ގޮޑުދޮށްތަކަށް ލައްގަމުން ގެންދާ ޕްލާސްޓިކުގެ ބާވަތްތައް ނަގައި ސާފުކޮށް، ޕްލާސްޓިކުގެ ސަބަބުން އިންސާނުންނަށާއި ދިރޭތަކެއްޗަށް ލިބޭގެއްލުންތަކާއި އަދި ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ޕްލާސްޓިކު ނައްތާލުމަށް މިއަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނާއި ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުން ހޭލުންތެރި ކުރުވައި ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް ޕްލާސްޓިކުން ސާފުވެފައިވާ ތިމާވެއްޓެއް ބޭއްވުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން މުޅިއަތޮޅުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ކެންޕެއިން ޕްރޮގުރާމްގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މަސައްކަތެކެވެ. މިޕްރޮގުރާމަކީ މީގެ 03 އަހަރު ކުރިން ފެށިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގުރާމެކެވެ.

ރަށްރަށުގައި ހުންނަ ޕްލާސްޓިކްގެ ބާވަތްތައްނަގައި ސާފު ކުރުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން މިއަހަރު ކުރިއަށް ގެންދާ މިމަސައްކަތަކީ ޕާލޭ މޯލްޑިވްސްއާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މަސައްކަތެކެވެ. މިގޮތުން މިމަސައްކަތަށް އެހީތެރި ވުމުގެ ގޮތުން 15 ޖަންބޯ ގޯންޏާއި 150 ކުދިގޯނި (ނެޓު ބޭގްސް) ޕާލޭ މޯލްޑިވްސް އިން ހަދިޔާ ކޮށްފައި ވެއެވެ. ޕާލޭ މޯލްޑިވްސްއަކީ ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުން ޕްލާސްޓިކުގެ ބާވަތްތައް ސަޕްލައިކޮށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވަމުން ގެންދާ ޖަމާޢަތެކެވެ.

ދަރަނބޫދޫ ސާފުކުރުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން ދަރަނބޫދޫއަށްކުރި ދަތުރުގައި ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއާއި، ދަރަނބޫދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ އެހީތެރިކަން ވަރަށްބޮޑަށް ލިބިފައި ވެއެވެ.