ތިންވަނަ ދައުރުގެ ރަށުކައުންސިލް ތަކުގެ މެންބަރުން

ފ.ފީއަލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މުޙައްމަދު ޖަލީލު މޫސާ އަޙުމަދު އަޙުމަދު އާދަމް
ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް ކައުންސިލް މެންބަރ

ފ.ބިލެއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އިޙުސާން ސިނާދު އަޙުމަދު އަސްލަމް
ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް ކައުންސިލް މެންބަރ

ފ.މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ޢަބުދުﷲ ވަޙީދު އިބުރާހީމް ޒުހޫރު މޫސާ ޖަލީލު
ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް ކައުންސިލް މެންބަރ

ފ.ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ޢަލީ މުޙައްމަދު އަޙުމަދު ޒަކީ އިބުރާހީމް ލަޠީފު
ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް ކައުންސިލް މެންބަރ

ފ.ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މުޙައްމަދު ޖަލީލު ޢަލީ މުޙައްމަދު ޢަބުދުއްލަޠީފު މުޙައްމަދު
ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް ކައުންސިލް މެންބަރ