މުވައްޒަފުންގެ ޑައިރެކްޓްރީ


ކައުންސިލަރުންގެ ޑައިރެކްޓްރީ

ފުރިހަމަނަން މަޤާމު ޔުނިޓު ފޯނު ނަންބަރު އޮފީހުގެ އީމެއިލް މުވައްޒަފުގެ އީމެއިލް
ޢަލީ މުޙައްމަދު ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް - 6740017 admin@faafu.gov.mv --
މޫސާ އަޙްމަދު ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ - 6740017 admin@faafu.gov.mv --
އަޙްމަދު އަސްލަމް ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ - 6740017 admin@faafu.gov.mv --
ޢަބްދުﷲ ވަޙީދު ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ - 6740017 admin@faafu.gov.mv --
ޢަބްދުލް ޙަމީދު އާދަމް ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ - 6740017 admin@faafu.gov.mv --
ޢަލީ އަޙްމަދު ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ - 6740017 admin@faafu.gov.mv --


ސިވިލް ސާރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ޑައިރެކްޓްރީ

ފުރިހަމަނަން މަޤާމު ޔުނިޓު ފޯނު ނަންބަރު އޮފީހުގެ އީމެއިލް މުވައްޒަފުގެ އީމެއިލް
އަޙްމަދު އިބްރާހީމް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް - 6740017 admin@faafu.gov.mv
އިބުރާހީމް ޝިފާޙު ޢަބުދުއްރަޙުމާނު ސީނިއަރ ކައުލްސިލް އެގްޒެކެޓިވް - 6740017 admin@faafu.gov.mv shifaah@faafu.gov.mv
މަޤާމު ހުސްވެފައި ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް Unit C,D 6740017 admin@faafu.gov.mv
އިބުރާހީމް ޝަރީފު ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް Unit A1,A2 6740017 admin@faafu.gov.mv shareef@faafu.gov.mv
އަޙުމަދު ރަފީޢު ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ Unit B 6740017 admin@faafu.gov.mv rafeeu@faafu.gov.mv
އިބުރާހީމް މޫސާ އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް Unit C 6740017 admin@faafu.gov.mv ibrahim.moosa@faafu.gov.mv
ފަރީދާ އިބުރާހީމް އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް Unit D 6740017 admin@faafu.gov.mv faryda@faafu.gov.mv
ފާޠިމަތު ނުޒުލާ ޖަލީލު ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ Unit A2 6740017 admin@faafu.gov.mv nuzla@faafu.gov.mv
ޙައްވާ ޢަބުދުލް ޢަޒީޒު ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ Unit A1 6740017 admin@faafu.gov.mv hawwa@faafu.gov.mv
ޖަމީލާ އަޙުމަދު ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ Unit C 6740017 admin@faafu.gov.mv jameela.ahmed@faafu.gov.mv
ޝަޒީލާ މޫސާ ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ Unit D 6740017 admin@faafu.gov.mv shazeela@faafu.gov.mv
ޢަބުދުލް ވާޙިދު ޢަބުދުލް ޢަޒީޒު ކޮންޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން Unit A1 6740017 admin@faafu.gov.mv wahid@faafu.gov.mv
އާމިނަތު ރިލްފާ އެކައުންޓުސް އޮފިސަރ Unit B 6740017 admin@faafu.gov.mv rilfa@faafu.gov.mv
މަޤާމު ހުސްވެފައި ކައުންސިލް އޮފިސަރ Unit C 6740017 admin@faafu.gov.mv
ޚަދީޖާ ޢަލީ ކައުންސިލް އޮފިސަރ Unit D 6740017 admin@faafu.gov.mv hajja@faafu.gov.mv
ޙުމައިދާ ޙުސައިން ކައުންސިލް އޮފިސަރ Unit C 6740017 admin@faafu.gov.mv humaidha@faafu.gov.mv
ޖަމީލާ ޢަބްދުﷲ ކައުންސިލް އޮފިސަރ Unit C 6740017 admin@faafu.gov.mv jameela.abdulla@faafu.gov.mv
ފާޠިމަތު އިބުރާހީމް އެސިސްޓެންޓު ފައިނޭންސް އޮފިސަރ Unit B 6740017 admin@faafu.gov.mv fathimath.ibrahim@faafu.gov.mv
ފާޠިމަތު އަޙުމަދު އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ burrow 6740017 admin@faafu.gov.mv fathimath.ahmed@faafu.gov.mv
ޒަހީރާ އިސްމާޢީލް އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ Unit A2 6740017 admin@faafu.gov.mv zaheera@faafu.gov.mv
ޢާއިޝަތު ޔުމްނާ އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ Unit A1 6740017 admin@faafu.gov.mv yumna@faafu.gov.mv
ޖަމުނާ މޫސާ ނަޢީމު އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ Unit A1 6740017 admin@faafu.gov.mv jamna@faafu.gov.mv
ޢަބްދުލް ވާޙިދު ޙުސައިން ދޯނީގެ ނެވި Unit A1 6740017 - -
ޢަލީ ވަޙީދު ލޯންޗު ޑުރައިވަރ Unit A1 6740017 - -
ޢަބުދުއްރައްޒާޤް އިބުރާހީމް ކާރު ޑުރައިވަރ Unit A1 6740017 - -
އިސްމާޢީލް ޒާހިރު ވޭން ޑުރައިވަރ Unit A1 6740017 - -
ޙަސަން ޒަރީރު ދޯނީގެ ފަޅުވެރި Unit A1 6740017 - -
އިބުރާހީމް ފާރޫޤް ލޯންޗު ފަޅުވެރި Unit A1 6740017 - -
އަޙުމަދު އިޙްސާން ލޯންޗު ފަޅުވެރި Unit A1 6740017 - -
އަޙުމަދު މުޙައްމަދު ދޯނީ ފަޅުވެރި Unit A1 6740017 - -
ފާޠިމަތު ނަޢީމާ ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް Unit C 6740017 - -
ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް Unit C 6740017 - -
ޙަބީބާ މުޙައްމަދު ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް Unit A2 6740017 - -
ޖަމީލާ މޫސާ ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް Unit A2 6740017 - -

މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުގެ ނަންތައް މިހާރުގެ ގޮތަށް ބަދަލު ކޮށްފައިވަނީ 01 ޖޫން 2021 ގައި ބަދަލު ކުރެވުނު ގޮތުގައި 12 ޖޫން 2021 ގައެވެ.