މުވައްޒަފުންގެ ޑައިރެކްޓްރީ


ކައުންސިލަރުންގެ ޑައިރެކްޓްރީ

ފުރިހަމަ ނަން މަޤާމު ޔުނިޓު ފޯނު ނަންބަރު އޮފީހުގެ އީމެއިލް މުވައްޒަފުގެ އީމެއިލް
ޢުމަރު ޒާހިރު ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް - 6740017 admin@faafu.gov.mv raees@faafu.gov.mv
މަޙުމޫދު އަޙުމަދު ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް - 6740017 admin@faafu.gov.mv naib.raees@faafu.gov.mv
ޢަބްދުލް ޤާދިރު މުޙައްމަދު ކައުންސިލަރ - 6740017 admin@faafu.gov.mv council.member@faafu.gov.mv


ސިވިލް ސާރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ޑައިރެކްޓްރީ

ފުރިހަމަ ނަން މަޤާމު ޔުނިޓު ފޯނު ނަންބަރު އޮފީހުގެ އީމެއިލް މުވައްޒަފުގެ އީމެއިލް
އިބުރާހީމް ޝިފާޙު ޢަބުދުއްރަޙުމާނު ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް - 6740017 admin@faafu.gov.mv shifaah@faafu.gov.mv
އިބުރާހީމް ނަޞީރު ޑިރެކްޓަރ Unit C,D 6740017 admin@faafu.gov.mv ibrahim.naseer@faafu.gov.mv
އިބުރާހީމް ޝަރީފު ޑިރެކްޓަރ Unit A1,A2 6740017 admin@faafu.gov.mv shareef@faafu.gov.mv
އަޙުމަދު ރަފީޢު ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ Unit B 6740017 admin@faafu.gov.mv rafeeu@faafu.gov.mv
އިބުރާހީމް މޫސާ އެސިސްޓެންޓު ޑިރެކްޓަރ Unit C 6740017 admin@faafu.gov.mv ibrahim.moosa@faafu.gov.mv
ފަރީދާ އިބުރާހީމް އެސިސްޓެންޓު ޑިރެކްޓަރ Unit D 6740017 admin@faafu.gov.mv faryda@faafu.gov.mv
ފާޠިމަތު ނުޒުލާ ޖަލީލު ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ Unit A2 6740017 admin@faafu.gov.mv nuzla@faafu.gov.mv
ޙައްވާ ޢަބުދުލް ޢަޒީޒު ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ Unit A1 6740017 admin@faafu.gov.mv hawwa@faafu.gov.mv
ޖަމީލާ އަޙުމަދު އިކޮނަމިކު ޑިވެލޮޕްމެންޓު އޮފިސަރ Unit C 6740017 admin@faafu.gov.mv jameela.ahmed@faafu.gov.mv
ޢަބުދުލް ވާޙިދު ޢަބުދުލް ޢަޒީޒު ކޮންޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން Unit A1 6740017 admin@faafu.gov.mv wahid@faafu.gov.mv
ޝަޒީލާ މޫސާ ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ Unit D 6740017 admin@faafu.gov.mv shazeela@faafu.gov.mv
އާމިނަތު ރިލްފާ އެކައުންޓުސް އޮފިސަރ Unit B 6740017 admin@faafu.gov.mv rilfa@faafu.gov.mv
ޖަމީލާ އިބުރާހީމް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ Unit C 6740017 admin@faafu.gov.mv jameela.ibrahim@faafu.gov.mv
ޛަދީޖާ ޢަލީ ރިސާރޗް އޮފިސަރ Unit D 6740017 admin@faafu.gov.mv hajja@faafu.gov.mv
ޙުމައިދާ ޙުސައިން އިކޮނަމިކު ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފިސަރ Unit C 6740017 admin@faafu.gov.mv humaidha@faafu.gov.mv
ޖަމީލާ ޢަބްދުﷲ ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ Unit C 6740017 admin@faafu.gov.mv jameela.abdulla@faafu.gov.mv
ފާޠިމަތު އިބުރާހީމް އެސިސްޓެންޓު ފައިނޭންސް އޮފިސަރ Unit B 6740017 admin@faafu.gov.mv fathimath.ibrahim@faafu.gov.mv
ފާޠިމަތު އަޙުމަދު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ burrow 6740017 admin@faafu.gov.mv fathimath.ahmed@faafu.gov.mv
ޒަހީރާ އިސްމާޢީލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ Unit A2 6740017 admin@faafu.gov.mv zaheera@faafu.gov.mv
ޢާއިޝަތު ޔުމްނާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ Unit A1 6740017 admin@faafu.gov.mv yumna@faafu.gov.mv
ޖަމުނާ މޫސާ ނަޢީމު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ Unit A1 6740017 admin@faafu.gov.mv jamna@faafu.gov.mv
ޢަބްދުލް ވާޙިދު ޙުސައިން ދޯނީގެ ނެވި Unit A1 6740017 - -
ޢަލީ ވަޙީދު ލޯންޗު ޑުރައިވަރ Unit A1 6740017 - -
ޢަބުދުއްރައްޒާޤް އިބުރާހީމް ކާރު ޑުރައިވަރ Unit A1 6740017 - -
އިސްމާޢީލް ޒާހިރު ވޭން ޑުރައިވަރ Unit A1 6740017 - -
ޙަސަން ޒަރީރު ދޯނީގެ ފަޅުވެރި Unit A1 6740017 - -
އިބުރާހީމް ފާރޫޤް ލޯންޗު ފަޅުވެރި Unit A1 6740017 - -
އަޙުމަދު އިޙްސާން ލޯންޗު ފަޅުވެރި Unit A1 6740017 - -
އަޙުމަދު މުޙައްމަދު ދޯނީ ފަޅުވެރި Unit A1 6740017 - -
ފާޠިމަތު ނަޢީމާ މަސައްކަތު Unit C 6740017 - -
ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު މަސައްކަތު Unit C 6740017 - -
ޙަބީބާ މުޙައްމަދު މަސައްކަތު Unit A2 6740017 - -
ޖަމީލާ މޫސާ މަސައްކަތު Unit A2 6740017 - -