މުވައްޒަފުންގެ ޑައިރެކްޓްރީ


ކައުންސިލަރުންގެ ޑައިރެކްޓްރީ

Update 21.04.2023

ފުރިހަމަނަން މަޤާމު ފޯނު ނަންބަރު މުވައްޒަފުގެ އީމެއިލް
ޢަލީ މުޙައްމަދު ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް 6740017 ali.mohamed@faafu.gov.mv
ޢަބްދުﷲ ވަޙީދު ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް 6740017 --
މޫސާ އަޙްމަދު ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ 6740017 --
އަޙްމަދު އަސްލަމް ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ 6740017 --
ޢަބްދުލް ޙަމީދު އާދަމް ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ 6740017 --
ޢަލީ އަޙްމަދު ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ 6740017 --


ސިވިލް ސާރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ޑައިރެކްޓްރީ

ފުރިހަމަނަން މަޤާމު ފޯނު ނަންބަރު މުވައްޒަފުގެ އީމެއިލް
އަޙްމަދު އިބްރާހީމް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް 6740017 ahmed.ibrahim@faafu.gov.mv
އިބުރާހީމް ޝިފާޙު ޢަބުދުއްރަޙުމާނު ސީނިއަރ ކައުލްސިލް އެގްޒެކެޓިވް 6740017 ibrahim.shifaah@faafu.gov.mv
އިބުރާހީމް ޝަރީފު ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް 6740017 ibrahim.shareef@faafu.gov.mv
އަޙުމަދު ރަފީޢު އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް 6740017 ahmed.rafeeu@faafu.gov.mv
އިބުރާހީމް މޫސާ އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް 6740017 ibrahim.moosa@faafu.gov.mv
ފަރީދާ އިބުރާހީމް އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް 6740017 farydha.ibrahim@faafu.gov.mv
ޙައްވާ އަނޫޝާ ލީގަލް އޮފިސަރ 6740017 hawwa.anoosha@faafu.gov.mv
ފާޠިމަތު ނުޒުލާ ޖަލީލު ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ 6740017 fathimath.nuzla@faafu.gov.mv
ޙައްވާ ޢަބުދުލް ޢަޒީޒު ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ 6740017 hawwa.abdulazeez@faafu.gov.mv
ޝަޒީލާ މޫސާ ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ 6740017 shazeela.moosa@faafu.gov.mv
ސީމާ ޢަލީ ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ 6740017 seema.ali@faafu.gov.mv
ޢަބުދުލް ވާޙިދު ޢަބުދުލް ޢަޒީޒު ކޮންޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން 6740017 abdul.wahidhu@faafu.gov.mv
ޢަލީ އަޙްމަދު އެކައުންޓުސް އޮފިސަރ 6740017 --
ފާޠިމަތު އިބްރާހީމް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ 6740017 fathimath.ibrahim@faafu.gov.mv
ޚަދީޖާ ޢަލީ ކައުންސިލް އޮފިސަރ 6740017 khadheeja.ali@faafu.gov.mv
ޙުމައިދާ ޙުސައިން ކައުންސިލް އޮފިސަރ 6740017 humaidha.hussain@faafu.gov.mv
ޖަމީލާ ޢަބްދުﷲ ކައުންސިލް އޮފިސަރ 6740017 jameela.abdulla@faafu.gov.mv
ޒަހީރާ އިސްމާޢީލް ކައުންސިލް އޮފިސަރ 6740017 zaheera.ismail@faafu.gov.mv
ޖަމުނާ މޫސާ ނަޢީމު ކައުންސިލް އޮފިސަރ 6740017 jamna.moosa@faafu.gov.mv
ހުމައިދު އިބްރާހީމް ކައުންސިލް އޮފިސަރ 6740017 --
ފާޠިމަތު އަޙުމަދު އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ 6740017 fathimath.ahmed@faafu.gov.mv
ޢާއިޝަތު ޔުމްނާ އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ 6740017 aishath.yumna@faafu.gov.mv
ޢަބްދުލް ވާޙިދު ޙުސައިން ދޯނީގެ ނެވި 6740017 -
ޢަލީ ވަޙީދު ލޯންޗު ޑުރައިވަރ 6740017 -
ޢަބުދުއްރައްޒާޤް އިބުރާހީމް ކާރު ޑުރައިވަރ 6740017 -
އިސްމާޢީލް ޒާހިރު ވޭން ޑުރައިވަރ 6740017 -
ޙަސަން ޒަރީރު ދޯނީގެ ފަޅުވެރި 6740017 -
އިބުރާހީމް ފާރޫޤް ލޯންޗު ފަޅުވެރި 6740017 -
އަޙުމަދު އިޙްސާން ލޯންޗު ފަޅުވެރި 6740017 -
އަޙުމަދު މުޙައްމަދު ދޯނީ ފަޅުވެރި 6740017 -
ފާޠިމަތު ނަޢީމާ ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް 6740017 -
ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް 6740017 -
ޙަބީބާ މުޙައްމަދު ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް 6740017 -
ޖަމީލާ މޫސާ ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް 6740017 -

* ސިވިލް ސާރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުގެ ނަންތައް މިހާރުގެ ގޮތަށް ބަދަލު ކޮށްފައިވަނީ 01 ޖޫން 2021 ގައި ބަދަލު ކުރެވުނު ގޮތުގައި 12 ޖޫން 2021 ގައެވެ.

* ސިވިލް ސާރވިސްއިން މިއިދާރާއަށް ފާސްކޮށްދެއްވި އައު އޮނިގަނޑާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރަންފެށީ 01 މާރިޗު 2023 އިން ފެށިގެންނެވެ.