މުވައްޒަފުންގެ ޑައިރެކްޓްރީ


ކައުންސިލަރުންގެ ޑައިރެކްޓްރީ

ފުރިހަމަނަން މަޤާމު ޔުނިޓު ފޯނު ނަންބަރު މުވައްޒަފުގެ އީމެއިލް
ޢަލީ މުޙައްމަދު ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް - 6740017 ali.mohamed@faafu.gov.mv
ޢަބްދުﷲ ވަޙީދު ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް - 6740017 --
މޫސާ އަޙްމަދު ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ - 6740017 --
އަޙްމަދު އަސްލަމް ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ - 6740017 --
ޢަބްދުލް ޙަމީދު އާދަމް ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ - 6740017 --
ޢަލީ އަޙްމަދު ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ - 6740017 --


ސިވިލް ސާރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ޑައިރެކްޓްރީ

ފުރިހަމަނަން މަޤާމު ޔުނިޓު ފޯނު ނަންބަރު މުވައްޒަފުގެ އީމެއިލް
އަޙްމަދު އިބްރާހީމް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް - 6740017 ahmed.ibrahim@faafu.gov.mv
އިބުރާހީމް ޝިފާޙު ޢަބުދުއްރަޙުމާނު ސީނިއަރ ކައުލްސިލް އެގްޒެކެޓިވް Unit C,D 6740017 ibrahim.shifaah@faafu.gov.mv
މަޤާމު ހުސްވެފައި ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް Unit C,D 6740017 --
އިބުރާހީމް ޝަރީފު ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް Unit A1,A2 6740017 ibrahim.shareef@faafu.gov.mv
އަޙުމަދު ރަފީޢު އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް Unit B 6740017 ahmed.rafeeu@faafu.gov.mv
އިބުރާހީމް މޫސާ އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް Unit C 6740017 ibrahim.moosa@faafu.gov.mv
ފަރީދާ އިބުރާހީމް އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް Unit D 6740017 farydha.ibrahim@faafu.gov.mv
ޙައްވާ އަނޫޝާ ލީގަލް އޮފިސަރ Unit A1 6740017 hawwa.anoosha@faafu.gov.mv
ފާޠިމަތު ނުޒުލާ ޖަލީލު ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ Unit A2 6740017 fathimath.nuzla@faafu.gov.mv
ޙައްވާ ޢަބުދުލް ޢަޒީޒު ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ Unit A1 6740017 hawwa.abdulazeez@faafu.gov.mv
ޖަމީލާ އަޙުމަދު ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ Unit C 6740017 jameela.ahmed@faafu.gov.mv
ޝަޒީލާ މޫސާ ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ Unit D 6740017 shazeela.moosa@faafu.gov.mv
ޢަބުދުލް ވާޙިދު ޢަބުދުލް ޢަޒީޒު ކޮންޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން Unit A1 6740017 abdul.wahidhu@faafu.gov.mv
އާމިނަތު ރިލްފާ އެކައުންޓުސް އޮފިސަރ Unit B 6740017 aminath.rilfa@faafu.gov.mv
ސީމާ ޢަލީ ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ Unit C 6740017 seema.ali@faafu.gov.mv
ޚަދީޖާ ޢަލީ ކައުންސިލް އޮފިސަރ Unit D 6740017 khadheeja.ali@faafu.gov.mv
ޙުމައިދާ ޙުސައިން ކައުންސިލް އޮފިސަރ Unit C 6740017 humaidha.hussain@faafu.gov.mv
ޖަމީލާ ޢަބްދުﷲ ކައުންސިލް އޮފިސަރ Unit C 6740017 jameela.abdulla@faafu.gov.mv
ޒަހީރާ އިސްމާޢީލް ކައުންސިލް އޮފިސަރ Unit C 6740017 zaheera.ismail@faafu.gov.mv
ފާޠިމަތު އިބްރާހީމް ކައުންސިލް އޮފިސަރ Unit A2 6740017 fathimath.ibrahim@faafu.gov.mv
ފާޠިމަތު އަޙުމަދު އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ burrow 6740017 fathimath.ahmed@faafu.gov.mv
ޢާއިޝަތު ޔުމްނާ އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ Unit A1 6740017 aishath.yumna@faafu.gov.mv
ޖަމުނާ މޫސާ ނަޢީމު އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ Unit A1 6740017 jamna.moosa@faafu.gov.mv
ޢަބްދުލް ވާޙިދު ޙުސައިން ދޯނީގެ ނެވި Unit A1 6740017 -
ޢަލީ ވަޙީދު ލޯންޗު ޑުރައިވަރ Unit A1 6740017 -
ޢަބުދުއްރައްޒާޤް އިބުރާހީމް ކާރު ޑުރައިވަރ Unit A1 6740017 -
އިސްމާޢީލް ޒާހިރު ވޭން ޑުރައިވަރ Unit A1 6740017 -
ޙަސަން ޒަރީރު ދޯނީގެ ފަޅުވެރި Unit A1 6740017 -
އިބުރާހީމް ފާރޫޤް ލޯންޗު ފަޅުވެރި Unit A1 6740017 -
އަޙުމަދު އިޙްސާން ލޯންޗު ފަޅުވެރި Unit A1 6740017 -
އަޙުމަދު މުޙައްމަދު ދޯނީ ފަޅުވެރި Unit A1 6740017 -
ފާޠިމަތު ނަޢީމާ ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް Unit C 6740017 -
ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް Unit C 6740017 -
ޙަބީބާ މުޙައްމަދު ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް Unit A2 6740017 -
ޖަމީލާ މޫސާ ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް Unit A2 6740017 -

ސިވިލް ސާރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުގެ ނަންތައް މިހާރުގެ ގޮތަށް ބަދަލު ކޮށްފައިވަނީ 01 ޖޫން 2021 ގައި ބަދަލު ކުރެވުނު ގޮތުގައި 12 ޖޫން 2021 ގައެވެ.