ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ ވިޔަފާރި (ފ.އަތޮޅު ސްޓޯރ)


ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ނިލަންދޫގައި ކުރަމުން ގެންދާ ފ. އަތޮޅު ސްޓޯރުގެ ވިޔަފާރިއަކީ 1970 ގެ އަހަރުތަކުން ފެށިގެން ކުރަމުން އަންނަ ވިޔަފާރިއެކެވެ. މިވިޔަފާރި ފައްޓާފައިވަނީ މިއަތޮޅު މަގޫދޫގައެވެ. ވިޔަފާރި ފެށިއިރު ކެޕިޓަލަކީ ކިހާވަރެއްކަމެއް އެނގޭކަށް ނެތެވެ. ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ ވެރިކަން މިއަތޮޅު ނިލަންދޫއަށް 18 ޖަނަވަރީ 1999 ގައި ބަދަލު ކުރެއްވުމާއެކު، 05 މެއި 1999 ގައި މިވިޔަފާރި ނިލަންދޫއަށް ބަދަލު ކުރެއްވިއެވެ.

ފ.އަތޮޅުސްޓޯރުގެ ވިޔަފާރި އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ގޮތުން 1990 ވަނައަހަރު ސްޓޯރުގެ ހިސާބުކުރިއިރު ސްޓޯރުގައިހުރި މުދަލާއި ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެއްޗާއި ފަރުނީޗަރުގެ އަގަކީ -/28,000 ރުފިޔާއެވެ. މިއީ އެއިރުގެ އަތޮޅުސްޓޯރުގެ ކެޕިޓަލެވެ. ވިޔަފާރި ނިލަންދޫއަށް ބަދަލު ކުރަންވެގެން 1999 ވަނައަހަރު ހިސާބު ކުރިއިރު ސްޓޯރުގެ ކެޕިޓަލަކީ -/278،000 ރުފިޔާއެވެ.

ފ.އަތޮޅުސްޓޯރު ނިލަންދުއަށް ބަދަލު ކުރެއްވުމުން އެންމެ ފުރަތަމަ ވިޔަފާރި ކުރަންފެށީ ނިލަންދޫ ޑޭލައިޓް ކުލަބުގެ މަރުކަޒުގައެވެ. އެއަށްފަހު ވިޔަފާރި ކުރަމުން ގެންދިޔައީ ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ އިމާރާތެއްގައެވެ. ނިލަންދޫގައި ސިމެންތީގެ ވިޔަފާރި ކުރަންވެގެން އެޕޯލޯކުންފުނިން ނިލަންދޫގައި ގުދަނެއް ޢިމާރާތްކޮށް، ސިމެންތީގެ ވިޔަފާރިފަށައި އެވިޔަފާރި ހުއްޓާލައި ގުދަން ވިއްކާލުމަށް ބޭނުންވުމުން ސްޓޯރުގެ ވިޔަފާރި ހިންގުމަށްޓަކައި -/150،000 ރުފިޔާއަށް އެގުދަންގަނެ ސްޓޯރުގެ ވިޔަފާރި ހިންގުމަށްޓަކައި ގުދަނަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނެސް ވިޔަފާރި ހިންގަމުން ގެންދަނީ އެޢިމާރާތުގައެވެ. މިހާރު އެޢިމާރާތަކީ އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ ޢިމާރާތެކެވެ.

ނިލަންދޫއަކީ އާބާދީބޮޑު ރަށެއްކަމުގައިވާތީ ވިޔަފާރި އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ ފައިސާގެ ތެރެއިން ފައިސާ ނަގައިގެން ވިޔަފަރިކުރަން ފެށުމުން ކުޑަދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ވިޔަފާރިއަށް ހެޔޮބަދަލުތަކެއް އައިސްފައިވެއެވެ. ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ އެކިއެކި ބާވަތްތަކުގެ މުދާ އަތޮޅުސްޓޯރުން ގަންނަން ލިބެންހުރުމުން ވިޔަފާރި ދިޔައީ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ފުޅާވަމުންނެވެ. ވިޔަފާރި ފުޅާވަމުން ދިޔަވަރަކަށް ވިޔަފާރި ކުރުމަށް މުވައްޒަފުންވެސް އިތުރުކުރަން ޖެހުނެވެ. އެގޮތުން ނިލަންދޫއަށް ވިޔަފާރި ބަދަލު ކުރުމާއެކު 02 މުވައްޒަފުންލައިގެން ކުރަމުން ގެންދިޔަ ވިޔަފާރީގައި މިހާރު 06 މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރެއެވެ. އެއީ އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރަކާއި ސޭލްސްއެސިސްޓެންޓްގެ 03 މީހުންނާއި މަސައްކަތު 02 މީހުންނެވެ.

މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ދެމުން ގެންދަނީ ސްޓޯރަށްލިބޭ އާމްދަނީގެ ތެރެއިންނެވެ. މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ދިނުމަށް މަހެއްގެ މައްޗަށް -/40،000 ރުފިޔާއާއި -/50،000 ރުފިޔާއާއި ދެމެދުގެ ޢަދަކަށް ޚަރަދުވެއެވެ.

ފ.އަތޮޅުސްޓޯރުގެ ވިޔަފާރި ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި އެކިފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަން ލިބެމުންދިޔަ ނަމަވެސް އަތޮޅުސްޓޯރުގެ ވިޔަފާރި ފުޅާވެގެން ދިއުމުގައި އެންމެ މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކޮށްފައިވަނީ އެއިރު އަތޮޅުވެރިޔާގެ މުޢާވިން ކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ފ.ނިލަންދޫ މިރިހި އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޖަލީލެވެ. ވަރަށްގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން އަތޮޅުސްޓޯރ ހިންގުމާއި ޙަވާލުވެ ހުންނަވައި ވިޔަފާރީގެ އެންމެހާ ކަންކަން ގާތުން ބަލައްވަމުން ގެންދަވައި އެވަގުތަކަށް ވިޔަފާރިއަށް ގެންނަންޖެހޭ ހެޔޮބަދަލުތައް ގެނެސް ދެއްވާފައި ވެއެވެ. އަދި މުޙައްމަދު ޖަލީލަކީ ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ ރަށްރަށްރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމާއި، އަތޮޅުސްޓޯރުގެ ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމަށް ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރި ޚިދުމަތްތެރި ބޭކަލެކެވެ.

ފ.އަތޮޅުސްޓޯރުގެ ވިޔަފާރި އެންމެފަހުން ހިސާބުކޮށްފައިވަނީ 2016 ވަނައަހަރުއެވެ. އެއަހަރު ހިސާބުކުރިއިރު ސްޓޯރުގެ ކެޕިޓަލަކީ -/2،430،266 ރުފިޔާއެވެ. މިއީ ވިޔަފާރީގެ ވަރަށްބޮޑު ކުރިއެރުމެކެވެ.

ފ.އަތޮޅުސްޓޯރުގެ މުވައްޒަފުން

ޒުލޭޚާ ރަޝީދާ
އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ
ފާޠިމަތު އަޙްމަދު
ސޭލްސް އެސިސްޓެންޓް
އާމިނަތު ރަޒިއްޔާ
ސޭލްސް އެސިސްޓެންޓް
މުޢީނާ ޢަބްދުލްޤާދިރު
ސޭލްސް އެސިސްޓެންޓް
ޢަބްދުއްލަޠީފް އިބްރާހީމް
މަސައްކަތު
ޢަލީ މޫސާ
މަސައްކަތު

ފ.އަތޮޅު ސްޓޯރު ހުޅުވާފައި ހުންނަ ގަޑިތައް

ހޮނިހިރު - ބުރާސްފަތި

ހެނދުނު 7.00 އިން މެންދުރު 12.00 އަށް

މެންދުރުފަހު 13.15 އިން ހަވީރު 18.00 އަށް

ރޭގަނޑު 20.00 އިން 22.00 އަށް

ހުކުރުދުވަސް

ހެނދުނު 7.30 އިން 10.30 އަށް

މެންދުރުފަހު 14.00 އިން ހަވީރު 18.00 އަށް

ރޭގަނޑު 20.00 އިން 22.00 އަށް

ފޯނު ނަންބަރު: 7416096 | އީމެއިލް: atollstore.gmail.com | ފޭސްބުކު: aavaaniru-faafu atoll store