ފޮޓޯ ގެލެރީ

  • ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް ޝަޒީލާ މޫސާއަށް މަރުޙަބާ ކިއުން (27.02.2024)

    އަލަށް އިންތިޚާބުކުރި ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙައްވާ ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ހުވައި ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު (26.02.2024)

    ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ އާމިނަތު ޖަހީޒާއަށް މަރުޙަބާ ކިއުން (29.01.2024)

Back to top