މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުން


މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ހުށަހެޅުން

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށްއެދި ހުށަހަޅާނީ މިއިދާރާއިން ޢާންމު ކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމުންނެވެ. ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ރަސްމީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ 8.00 އިން 14.00 އަށް މިއިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުމުން ފޯމު ބަލައި ގަންނާނެއެވެ. ފޯމު މިއިދާރާގެ އީމެއިލަށްވެސް (admin@faafu.gov.mv) ފޮނުވޭނެއެވެ. މިފޯމް މިއިދާރާގެ ކައުންޓަރުންނާއި، ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމް [Download W] [Download Pdf]

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ތިރީގައެވާ ކަންކަން އެނގެން އޮންނަން ވާނެއެވެ.

# މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކީ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއްކަން އެނގެން އޮތުން.

# ހޯދުމަށް ބޭނުންވަނީ ކޮންކޮން މަޢުލޫމާތެއްކަން އެނގޭނެ މިންވަރަށް އެމަޢުލޫމާތެއްގެ ތަފްޞީލް ބަޔާން ކުރުން.

# ހޯދަން އެދޭ މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ ފޮނުވަންޖެހޭ ލިއުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެހެއް އެނގެން އޮތުން.

# ފީ ދެއްކުން ނުވަތަ ފީ ދައްކަން އެންގުމުން އެފީއެއް ދެއްކުމަށް އެއްބަސްވާކަން ކަށަވަރުކޮށް ދިނުން.

# މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއެޑްރެސް އަދި ގުޅޭނެ ނަންބަރެއް އެނގެން އޮތުން.

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ މީހަކީ، ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރި ކަމެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ލިޔަންކިއަން ނުދަތުމުގެ ސަބަބުން ލިއުމުން ހުށަހެޅުމަށް ޢުޒުވެރިވާ މީހަކު ކަމުގައިވާނަމަ، މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އިންފޮރމޭޝަން އޮފިސަރަށް އަގަބަހުން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. އެފަދަ ޙާލަތެއްގައި، އެހުށަހެޅުން އިންފޮރމޭޝަން އޮފިސަރ ލިޔެ، އެހުށަހެޅުމުގައި ސޮއިކޮށް، އެކަން އެގޮތަށް ކުރުމުގައި ހެއްކެއް ބަހައްޓައި ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ބެހެއްޓި މީހާގެސޮއި ހޯދައި، އަދި އެހުށަހެޅުން އަނގަބަހުން ހުށަހެޅި މީހާގެ އިގިލީގެނިޝާން އެހުށަހެޅުމުގެ ލިއުމުގައި ޖަހައި، އެހުށަހެޅުމުގެ ލިއުމުގެ އެއްކޮޕީ އެހުށަހެޅުން އަނގަބަހުން ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދެވޭނެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމަށް ޢަމަލު ކުރުން [އިންފޮރމޭޝަން އޮފިސަރާއި، މުރާޖާ ކޮމެޓީގެ މަޢުލޫމާތު]

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމުތަކަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ޖަވާބު ދާރީވާނީ މިއިދާރާގެ އިންފޮރމޭޝަން އޮފިސަރެވެ. އިންފޮރމޭޝަން އޮފިސަރ ދޭ ޖަވާބަކާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން އެކަން އަލުން ބަލައި ދިނުމަށް މިއިދާރާއަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެމައްސަލަ ބަލައި ޖަވާބުދާރީވާނީ މިއިދާރާގެ މުރާޖާ ކޮމެޓީންނެވެ. މުރާޖާ ކޮމެޓީން ނިންމާ ނިންމުމަކާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނަމަ، އެކަން ހުށަހަޅާނީ އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރގެ އޮފީހަށެވެ.

މިއިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފޯމު މިއިދާރާއަށް ލިބުމުން ފޯމު މިއިދާރާއަށް ލިބިއްޖެކަން އަންގައިދޭ ލިއުމެއް ފޯމު ހުށަހަޅާ ދުވަހު މަޢުލޫމާތު ހޯދަން ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދެވޭނެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ ލިއުމެއް ހޯދުމަށް މިއިދާރާއަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެ މަޢޫލޫމާތަކީ އެޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމެއް ކަމުގައިވާނަމަ، އެންމެ ލަސްވެގެން 21 (އެކާވީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެދިފައިވާ ގޮތަށް މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ލިއުން ތަކުގެ އަޞްލާ އެއްގޮތްކޮޕީ އެފަރާތަކަށް ދޫކުރެވޭނެއެވެ.

ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މަޢުލޫމާތު ފޯރޮކޮށްދެވެންއޮތީ ވަރަށްގިނަ މަޢުލޫމާތު ހޯދައިގެން ދިރާސާ ކޮށްގެން ކަމުގައިވާނަމަ، ނުވަތަ ހޯދުމަށް އެދިފައިވަނީ ވަރަށްގިނަ މަޢުލޫމާތު ތަކެއް ކަމަށްވެފައި، އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް ހުންނަ ގޮތުން 21 (އެކާވީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ދަތިވާނަމަ، މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަޢުލޫމާތު ދެވެންނެތް ސަބަބު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެންގުމަށް ފަހު 21 (އެކާވީސް) ދުވަސް ހަމަވާތާ 14 (ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަޢުލޫމާތު ދެވޭނެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާއިރު، މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ ލިއުމުގައި ހުރުމަށް، މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނުނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަ ނުވާނަމަ، މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެކަންއަންގައި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދިނުމަށްފަހު، އަދި އެކަމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށްފަހުގައިވެސް މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުކުރާނަމަ، ނުވަތަ އެކަމަށް އިންކާރު ކުރާނަމަ، މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް އޮންނަ 21 (އެކާވީސް) ދުވަސް ހަމަވުމުން ނުވަތަ އޭގެކުރިންވެސް މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މަޢުލޫމާތު ދެވެން ނެތްކަން ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ލިއުމުން އެންގޭނެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކީ، އެހުށަހެޅުމެއް ކުރިން ހުށަހެޅުމުން އެކަމަށް ޖަވާބުދެވިފައިވާ ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވިފައިވާ ހުށަހެޅުމެއް ކަމުގައިވާނަމަ، އަދި އެޖަވާބު ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިން ފަހުން އެކަށީގެންވާ ބަދަލެއް އެމަޢުލޫމާތަށް އައިސްފައިނުވާނަމަ، އެ މަޢުލޫމާތެއް ހޯދަން ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެކަން ލިއުމުން އަންގައި އެސަބަބަށްޓަކައި އެލިއުމަށް ޢަމަލު ނުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މައުލޫމާތު ހޯދަން ހުށަހެޅުމުން ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މަޢުލޫމާތު ލިބެން ނެތްނަމަ، އަދި ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މަޢުލުމާތު ލިބެންހުރިނަމަވެސް މަޢުލޫމާތު ދޫކުރެވެން ނެތްނަމަ، މަޢުލޫމާތު ދޫކުރެވެންނެތް ސަބަބު ބަޔާންކޮށް މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާތާ 21 (އެކާވީސް) ދުވަސް ހަމަވުމުގެ ކުރިން އެފަރާތަކަށް ލިއުމުން ޖަވާބު ދެވޭނެއެވެ.

ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މަޢުލޫމާތެއް ދިނުން ފަސްކުރުމަށް އިންފޮރމޭޝަން އޮފިސަރ ކަނޑަ އަޅައިފިނަމަ، އެކަން އެގޮތަށްކުރި ސަބަބަބާއި، އެމަޢުލޫމާތު ދެވޭނެ ދުވަހެއް މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިއުމުން އެންގޭނެއެވެ.

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން ހޯދަން ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން އިންފޮރމޭޝަން އޮފިސަރ ދޭ ޖަވާބަކާމެދު ހިތްހަމަ ނުހިޖެއްޖެނަމަ، އެނިންމުމެއް ނިންމި ތާރީޚުން ފެށިގެން 30 (ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަން އަލުން މުރާޖާ ކޮށްދިނުންއެދި ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ މުރާޖާ ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅި ދާނެއެވެ.

މުރާޖާ ކޮމެޓީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ބުނެފައިވާ މުއްދަތުގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް ބަލައިގަނެވޭނީ އެމުއްދަތުގައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅިފައި ނުވަނީ މަޤުބޫލް ސަބަބެއް އޮވެގެން ކަމުގައި މުރާޖާ ކޮމެޓީއަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭ ނަމައެވެ.

މުރާޖާ ކޮމެޓީއަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް ބަލައި އެންމެ ލަސްވެގެން 30 (ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިއުމުން ޖަވާބު ދެވޭނެއެވެ. އެމުއްދަތުގައި ނުނިމޭނެ ކަމަށް ފެންނަނަމަ، ސަބަބާއެކު އެކަން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިއުމުން އަންގައި، އިތުރު 15 (ފަނަރަ) ދުވަސް ހަމަވުމުގެ ކުރިން އެކަން ބަލައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިއުމުން ޖަވާބު ދެވޭނެއެވެ.

މުރާޖާ ކޮމެޓީން ނިންމާ ނިންމުމަކާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނަމަ، އެނިންމުމެއް ނިންމި ތާރީޚުން ފެށިގެން 90 (ނުވަދިހަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް އިލްތިމާސް ކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު އެފަރާތަކަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.


ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިންފޮރމޭޝަން އޮފިސަރ

ކޮންޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން ޢަބްދުލް ވާޙިދު ޢަބުދުލް ޢަޒީޒު

ގުޅޭ ނަންބަރު: އޮފީސް ފޯނުނަންބަރު: 6740017 , މޯބައިލް ނަންބަރު: 7782694

Office E-Mail:admin@faafu.gov.mv
E-Mail: wahid@faafu.gov.mv


މިއިދާރާގެ އިންފޮރމޭޝަން އޮފިސަރެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސާފައިވާ މަތީގައިއެވާ މުވައްޒަފަކީ، މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިއިދާރާއިން މަޢުލުމާތު ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ދޫކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުމަށް، މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޤަވާޢިދުގެ 36 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކަނޑަ އަޅާފައިވާ މުވައްޒަފެކެވެ.

މިއިދާރާގެ އިންފޮރމޭޝަން އޮފިސަރގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ، މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިއިދާރާއިން މަޢުލުމާތު ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތް ތަކަށް ޖަވާބުދާރީ ވުމާއި، މިއިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ޤާނޫނާއި، ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށްތޯ ބަލައި ކަށަވަރުކޮށް، ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ދޫކޮށް، މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޤަވާޢިދުގައިވާ އިންފޮރމޭޝަން އޮފިސަރ ތައްޔާރު ކުރަންޖެހޭ ލިޔެކިއުންތައް ތައްޔާރުކޮށް، ދޫކުރެވޭ މަޢުލޫމާތު ތަކުގެ ރެކޯޑުތައް ބަލަހައްޓައި، އެކަމާބެހޭ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށް ބެލެހެއްޓުމެވެ.


ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުރާޖާ ކޮމެޓީ

މި ކޮމެޓީއަކީ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިއިދާރާއިން ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން މިއިދާރާގެ އިންފޮރމޭޝަން އޮފިސަރ ނިންމާ ނިންމުން ތަކާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން މިއިދާރާއަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް ބަލައި މުރާޖާކޮށް ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް، މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޤަވާޢިދުގެ 42 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މިއިދާރާގައި އުފައްދާފައިވާ ކޮމެޓީއެކެވެ. މިކޮމެޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ 03 މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. މިއިދާރާގެ މުރާޖާ ކޮމެޓީގެ ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ފަރާތްތަކުން އެމައްސަލަ ހުށަހަޅާނީ އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހަށެވެ.

މިކޮމެޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ، މިއިދާރާގެ އިންފޮރމޭޝަން އޮފިސަރ ނިންމާ ނިންމުންތަކާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ފަރާތްތަކުން މިއިދާރާއަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާގެ މައްސަލަތައް ބަލައި މުރާޖާކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމެވެ.

ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް ޝަރީފު (ޗެއާރޕާސަން)

ގުޅޭ ނަންބަރު: އޮފީސް ފޯނުނަންބަރު: 6740017

Office E-Mail: admin@faafu.gov.mv
E-Mail: shareef@faafu.gov.mvޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަޙްމަދު ރަފީޢު

ގުޅޭ ނަންބަރު: އޮފީސް ފޯނުނަންބަރު: 6740017

Office E-Mail: admin@faafu.gov.mv
E-Mail: rafeeu@faafu.gov.mvއެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް މޫސާ

ގުޅޭ ނަންބަރު: އޮފީސް ފޯނުނަންބަރު: 6740017

Office E-Mail: admin@faafu.gov.mv
E-Mail: ibrahim.moosa@faafu.gov.mv