ޤާނޫނު / ޤަވާޢިދު / އުޞޫލް

އެކިއެކި ޤާނޫނުތައް

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީ 2008

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު

ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު

ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު

ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު

ދިވެހި ސިވިލްސަރވިސް ޤާނޫނު

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޤާނޫނު

މުދާލިބިގަންނަ ފަރާތާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތައް ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު

އެކިއެކި ޤަވާޢިދުތައް

ފ.އަތޮޅު ޤުރުއަން މުބާރާތް 2019 ގެ ޤަވާޢިދު

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް ހިންގާ ޤަވާޢިދު

ދިވެހި ސިވިލްސަރވިސް ޤަވާޢިދު 2014

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދު 2017

ދައުލަތުގެ ލިޔެކިއުންތައް ނައްތާލުމުގައި ޢަމަލު ކުރަންވީ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު-2017

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ގަވާއިދު

ފ.އަތޮޅުސްޓޯރގެ ޤަވާޢިދު

ފ.އަތޮޅު ސްޓޭޓުހައުސް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ އުޅަނދުފަހަރު ބޭނުންކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޤަވާޢިދު

ނަން ބަދަލު ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު

އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު

އެއްގަމު އުޅަނދުގެ ރޯޑްވާދިނަސް ޓެސްޓް ހެދުމުގެ ޤަވާޢިދު

އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އެއްޗެތި ދުއްވުމުގެ ޓެސްޓްދޭ އެގްޒަމިނަރުން ޓެސްޓް ދިނުމުގައި ޢަމަލު ކުރަންވީ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު

ފ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާއިދު

އެކިއެކި އުޞޫލްތައް

ކައުންސިލް ތަކުގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރު ކުރުމާއި ތަންފީޒް ކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނޭ ގޮތުގެ އުޞޫލް-2019

ފ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް 2019 ގެ އުޞޫލް

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިންގުމުގެ އުޞޫލް

ކައުންސިލަރުންގެ ޗުއްޓީގެ އުޞޫލް-2017

ކައުންސިލް ތަކުގެ މާލިއްޔަތުން ޚަރަދު ކުރުމުގައި ކައުންސިލް ތަކުން ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ އުޞޫލް-2017

ކައުންސިލަރުންގެ މުސާރައިން އުނިކުރުމާ ގުޅޭ އުޞޫލް 2017

ކައުންސިލަށް ލަފާދޭ ކޮމެޓީ އުފެއްދުމުގެ އުޞޫލް

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެއްގަމާއި، ކަނޑުގެ އުޅަނދު ފަހަރު ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލް

ފ.އަތޮޅު ސްޓޭޓް ހައުސް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމުގެ އުޞޫލް

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ހޯދައި ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތުގެ އުޞޫލް

ކުލަބު ޖަމްޢިއްޔާ ތަކުގެ ތަރައްޤީއަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ދިނުމުގެ އުޞޫލް

ފ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް ހިންގުމުގެ އުޞޫލް

ދައުލަތުގެމުދާ އެއްއޮފީހުން އަނެއް އޮފީހަށް ބަދަލު ކުރުމާއި ބައުވެ ހަލާކުވެގެން ނުވަތަ ބޭނުން ކުރެވެންނެތް ދައުލަތުގެމުދާ ނީލަންކިއުމާއި ނައްތައި ލުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ އުޞޫލް-2020


Back to top