ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާއި އުޞޫލްތައް

ޤަވާޢިދުތައް

ފާފު ވޮލީ މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު 2024

ފ.އަތޮޅުސްޓޯރުގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު (ވާޝަން 3.3)

ފ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް 2023 ގެ ޤަވާޢިދު

ފ.އަތޮޅު އިންޓަރ ސްކޫލް ކުޅިވަރު މުބާރާތް 2023 ގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވޮލީ މުބާރާތް 2023 ގެ ޤަވާޢިދު

ފ.އަތޮޅުސްޓޯރުގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު (ވާޝަން 3.2)

ލޯކަލް ކައުންސިލް މޮނިޓަރިންގ ޗާޓަރު

ފ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް 2022 ގެ ޤަވާޢިދު

ކައުންސިލް ތަކަށް ދޭ ހިލޭއެހީ ކަނޑައެޅުމާއި ބަޖެޓް ތައްޔާރު ކުރުމާއި ބަޖެޓް ތަންފީޒް ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު 2022

ލޯކަލް ކައުންސިލް ތަކުގެ ޢާންމު އިޖުރާޢީ ޤަވާޢިދު 2021

ކައުންސިލްތަކުން ލޯކަލްއޮތޯރިޓީ ކުންފުނި އުފެއްދުމާއި، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއެކު ވިޔަފާރި ކުރުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު 2021

ފ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް 2021 ގެ ޤަވާޢިދު

އަދަބީފޯވަހި 2021 - ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު

އަދަބީފޯވަހި 2021 - ސުވާލު މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު

އަދަބީފޯވަހި 2021 - ރައިވަރު ކިއުމުގެ މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު

އަދަބީފޯވަހި 2021 - ބަނދި ކިއުމުގެ މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު

މިނިމަމްވޭޖް ދިނުމުގައި ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭގޮތް

ފ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް 2019 ގެ ޤަވާޢިދު

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް ހިންގާ ޤަވާޢިދު

ދިވެހި ސިވިލްސަރވިސް ޤަވާޢިދު 2014

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދު 2017

ދައުލަތުގެ ލިޔެކިއުންތައް ނައްތާލުމުގައި ޢަމަލު ކުރަންވީ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު-2017

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ގަވާއިދު

ފ.އަތޮޅުސްޓޯރގެ ޤަވާޢިދު (ކުރީގެ ޤަވާޢިދު)

ފ.އަތޮޅު ސްޓޭޓުހައުސް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ އުޅަނދުފަހަރު ބޭނުންކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޤަވާޢިދު

ނަން ބަދަލު ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު

އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު

އެއްގަމު އުޅަނދުގެ ރޯޑްވާދިނަސް ޓެސްޓް ހެދުމުގެ ޤަވާޢިދު

އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އެއްޗެތި ދުއްވުމުގެ ޓެސްޓްދޭ އެގްޒަމިނަރުން ޓެސްޓް ދިނުމުގައި ޢަމަލު ކުރަންވީ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު

ފ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާއިދު 2018

އުޞޫލްތައް

ފ. އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް 2023 ގެ އުޞޫލް

ދައުލަތުގެ އޮފިސަތަކުން ކުރެޑިޓްކާޑު ބޭނުންކުރުމާބެހޭ އުޞޫލް

ބެންކިންގ ނިޒާމްގެ ތެރެއިން ދައުލަތުގެ ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމާއި، ބެންކް އެކައުންޓްތައް ހުޅުވުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލް

ސްކޫލް / މަދަރުސާތަކުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާތަކަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އުޞޫލް

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ހެދުން އެޅުމުގެ އުޞޫލް

ފ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް 2022 ގެ އުޞޫލް

ފ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް 2021 ގެ އުޞޫލް

ފ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް 2019 ގެ އުޞޫލް

ކައުންސިލް ތަކުގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރު ކުރުމާއި ތަންފީޒް ކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނޭ ގޮތުގެ އުޞޫލް-2019

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިންގުމުގެ އުޞޫލް

ކައުންސިލަރުންގެ ޗުއްޓީގެ އުޞޫލް-2017

ކައުންސިލް ތަކުގެ މާލިއްޔަތުން ޚަރަދު ކުރުމުގައި ކައުންސިލް ތަކުން ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ އުޞޫލް-2017

ކައުންސިލަރުންގެ މުސާރައިން އުނިކުރުމާ ގުޅޭ އުޞޫލް 2017

ކައުންސިލަށް ލަފާދޭ ކޮމެޓީ އުފެއްދުމުގެ އުޞޫލް

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެއްގަމާއި، ކަނޑުގެ އުޅަނދު ފަހަރު ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލް

ފ.އަތޮޅު ސްޓޭޓް ހައުސް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމުގެ އުޞޫލް

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ހޯދައި ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތުގެ އުޞޫލް

ކުލަބު ޖަމްޢިއްޔާ ތަކުގެ ތަރައްޤީއަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ދިނުމުގެ އުޞޫލް

ފ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް ހިންގުމުގެ އުޞޫލް 2018

ދައުލަތުގެމުދާ އެއްއޮފީހުން އަނެއް އޮފީހަށް ބަދަލު ކުރުމާއި ބައުވެ ހަލާކުވެގެން ނުވަތަ ބޭނުން ކުރެވެންނެތް ދައުލަތުގެމުދާ ނީލަންކިއުމާއި ނައްތައި ލުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ އުޞޫލް-2020

އެކިއެކި ޤާނޫނުތައް

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީ 2008

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު

ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު

ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު

ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު

ދިވެހި ސިވިލްސަރވިސް ޤާނޫނު

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޤާނޫނު

މުދާލިބިގަންނަ ފަރާތާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތައް ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު


Back to top