ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކުރާ ވިޔަފާރީގެ ބައިތައް


ފ.އަތޮޅު ސްޓޯރުގައި ރީޓެއިލް ވިޔަފާރި ކުރުން

ފ.އަތޮޅު ސްޓޭޓް ހައުސްއިން ކޮޓަރި ކުއްޔަށް ދޫކުރުން

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ "ރަންގަލި" ލޯންޗްގައި ކުލީ ދަތުރުތައް ކުރުން

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ "މާވަށި" ދޯނީގައި ކުލީ ދަތުރުތައް ކުރުން

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ "ވޭން" ގައި ކުލީ ދަތުތުތައް ކުރުން

ފ.އަތޮޅުސްޓޯރ ހިންގާ ޤަވާޢިދު

ފ.އަތޮޅުގެ ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ އުޅަނދުފަހަރު ބޭނުންކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޤަވާޢިދު

ފ.އަތޮޅު ސްޓޭޓް ހައުސް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމުގެ އުޞޫލް

އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ އުޅަނދު ފަހަރުގެ ދަތުރު ފަތުރު ކުރުމާބެހޭ އުޞޫލް